Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


THƯƠNG LẮM MẸ TÔI

Thương lắm Mẹ tôi!

---***---

Quê Mẹ tôi ở miền Trung đất Quảng

Biển rì rào ôi Tam Hải thân thương!

Rợp bóng dừa cho nỗi nhớ vấn vương

Thuyền về bến đượm mùi hương cá, mực…

Vui làm sao những ngày hè oi bức

Đắm mình trong làn nước mát xanh trong

Như tình Mẹ, tôi mãi giữ nơi lòng

SỐ PHẬN MA QUỈ

CÂU HỎI: Những người tà thuật xưa nay hay làm nhiều điều quái lạ, nếu chẳng có ma quỉ giúp cho, chắc không làm được như thế. Vậy biết ma quỉ vẫn ở thế gian nầy cám dỗ người ta, sao Chúa không cấm nó đi, bắt nó phải ở luôn dưới hỏa ngục?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 98)

TRẢ LỜI.

Cảm ơn Chúa đã ban cho vị thính giả sự sáng để phân biệt công việc của ma quỉ và công việc của Đức Chúa Trời, đặc biệt biết rõ ma quỉ không đem con người đến đời sống phước hạnh, cũng như biết Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên ma quỉ.

Thế thì ‘ma quỉ’ là ai?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 110

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 110)

Kinh thánh: Công vụ 1:1-11

Câu gốc: Công vụ 1:9

Đề tài: CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN

I/. CHÚA JÊSUS THĂNG THIÊN KHI NÀO? 1:1-8

1.      Sau khi sống lại, Chúa Jêsus ở trên đất bao lâu?

..........................................................................................

Trong thời gian đó, Chúa Jêsus đã làm 2 điều gì?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 109

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 109)

Kinh thánh: Giăng 21:1-25

Câu gốc: Giăng 21:17

Đề tài: PHI-E-RƠ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI PHI-E-RƠ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 21:1-3

1. Phi-e-rơ gặp Chúa Jêsus sống lại tại đâu? .......................

Nơi nầy có 2 điều gì liên quan với Phi-e-rơ? (so Mathiơ 4:18-19)

Là……………… và là nơi Chúa Jêsus ................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 108

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 108)

Kinh thánh: Giăng 20:24-31

Câu gốc: Giăng 20:29

Đề tài: THÔ-MA GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI THÔ-MA GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 20:24-25

1. Thô-ma là ai? ..............................................................

Thô-ma nhận được tin Chúa Jêsus sống lại từ đâu?

...........................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 107

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 107)

Kinh thánh: Luca 24:36-49

Câu gốc: Luca 24:46

Đề tài: CÁC MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. CÁC MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI KHI NÀO?  24:36.

1. Theo c.36a, các môn đồ gặp Chúa Jêsus sống lại đương khi họ nói với nhau chuyện gì?

................................................................................. (c.33-35)

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 106

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 106)

Kinh thánh: Luca 24:13-35

Câu gốc: Luca 24:33-34

Đề tài: HAI MÔN ĐỒ GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. TRƯỚC KHI GẶP CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 24:13-14.

1.      Theo c.13, ai được gặp Chúa Jêsus sống lại?

...............................................................................................

Theo cách gọi, họ có liên quan gì với Chúa Jêsus?

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 105

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 105)

Kinh thánh: Giăng 20:1-23

Câu gốc: Giăng 20:9

Đề tài: NGƯỜI ĐẦU TIÊN BIẾT CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI

I/. PHI-E-RƠ VÀ MÔN ĐỒ KHÁC. 20:1-10

1.  Phi-e-rơ và môn đồ khác biết tin gì trong ngày Chúa

Jêsus sống lại? .......................................................................

Từ đâu? .................................................................................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 104

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 104)

Kinh thánh: Mathiơ 28:1-7

Câu gốc: Mathiơ 28:6

Đề tài: CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI!

I/. CẢNH TRẠNG CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI. 28:1-4

1.      Kinh thánh nói rõ thì giờ Chúa Jêsus sống lại khi nào?

Giờ …………………….. Ngày:...........................................

Tức là ngày thứ mấy trong tuần hiện nay? ...........................

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 103

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 103)

Kinh thánh: Mathiơ 27:57-66

Câu gốc: Mathiơ 27:59-60

Đề tài: SỰ CHÔN XÁC CHÚA JÊSUS.

I/. NGƯỜI CHÔN XÁC CHÚA JÊSUS. 27:57-59

1.      Hãy ghi lý lịch người nhận chôn xác Chúa Jêsus:

a.  Tên: .................................................................. 

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 102

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 102)

Kinh thánh: Mathiơ 27:51-56

Câu gốc: Mathiơ 27:54

Đề tài: BIẾN ĐỘNG KHI CHÚA JÊSUS CHỊU CHẾT

I/. BIẾN ĐỘNG TRONG ĐỀN THỜ. 27:51a

1.  C.51 bắt đầu với từ ngữ gì? .........................................

Từ ngữ đó chỉ về điều gì? ............................................ (c.50)

2.      Có một biến động gì xảy ra nơi đền thờ khi Chúa Jêsus

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS 101

ĐỜI SỐNG CỦA CHÚA JÊSUS (Bài 101)

Kinh thánh: Giăng 19:25-30

Câu gốc: Giăng 19:30

Đề tài: LỜI CHÚA JÊSUS NÓI TRÊN CÂY THẬP TỰ

I/. CHÚA JÊSUS NÓI VỚI MẸ MÌNH. 19:25-27

1.      Phân đoạn Kinh thánh này cho biết Chúa Jêsus đang ở

đâu? .......................................................................................

TIN LÀNH LÀ ĐẠO NGOẠI QUỐC?

CÂU HỎI: Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus dẫu thật, song vốn là đạo ngoại quốc, theo mà làm gì?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 98)

LỜI CHÀO: Chào Anh Trần Quang. Xin chào Quý Vị thính giả Đài TNVNHN. Tôi là Ms SƠN. Cảm ơn Chúa cho tôi được gặp Quý Vị Thính giả qua chương trình CĐVP của HTBPPH tại Virginia. Cầu xin Chúa ban phước lành trên Quý Vị là những người quan tâm đến con đường vĩnh phúc của Chúa Jêsus.

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa vì vị thính giả của chúng tôi dù chưa tin Chúa Jêsus nhưng cũng công nhận Đạo Tin Lành của Chúa Jêsus là đạo THẬT. Bây giờ tôi xin được nói đến từ Ngoại quốc trong câu hỏi của vị thính giả.

TIN CHÚA LÀ ĐỦ

CÂU HỎI: Tin Chúa Jêsus là đủ rồi, sao còn phải chịu lễ báp-têm, và gia nhập vào Hội Thánh?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 97)

LỜI CHÀO: Chào Anh Trần Quang và xin chào Quý vị thính giả Đài TNVNHN, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho được gặp lại Quý Vị qua Chương trình CĐVP của HTBTPH tại Virginia với mục Giải Đáp về Giáo lý Tin Lành của Chúa Jêsus qua Kinh Thánh.

TRẢ LỜI:

Đúng như Bạn thính giả đã nói trong câu hỏi: chỉ cần tin Chúa Jêsus thì được cứu rỗi! Kinh Thánh đã xác nhận điều nầy nhiều lần như:

CHÚA PHỤC SINH CÓ THẬT KHÔNG?

CÂU HỎI:

Các ông nói rằng Đức Chúa Jêsus chết và sống lại, nhưng sự ấy có chắc không?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 95)

TRẢ LỜI:

MUỐN DÂN MÌNH ĐƯỢC CỨU

Đề mục: MUỐN DÂN TỘC TÔI  ĐƯỢC CỨU

Kinh Thánh: Rôma 10:1-21 (hoặc đọc 10:1-4)

Câu gốc: Rôma 10:1

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 94)

I/. LÝ DO MUỐN DÂN TỘC TÔI ĐƯỢC CỨU: Rôma 10:1-4

- Dân tộc tôi là dân tộc nào? Trong câu 1 nầy Phaolô đang nói đến dân Y-sơ-ra-ên - mà dân Y-sơ-ra-ên có liên quan gì đến Phaolô?

ĐỨC CHÚA TRỜI CÔNG BÌNH

CÂU HỎI:

Đức Chúa Trời rất công bình, hễ thiện thì thưởng, hễ ác thì phạt; vậy làm sao có người lành lại chịu khổ sở, người lại được sung sướng? Như thế, sự công bình của Ngài ở đâu?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 93)

GIẢI ĐÁP:

Cảm ơn Chúa, đúng như vị thính giả đã nói, Kinh thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời Tạo Hóa là Đấng rất công bình. Cho nên người VN chúng ta khi nào gặp chuyện oan ức thường thốt lên: ‘Xin đèn Trời soi xét’, hoặc ‘Trời cao có mắt’, hoặc: ‘Chạy Trời không khỏi nắng’, hoặc ‘Lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt’.

Tuy nhiên, có ba điều trong câu hỏi mà vị thính giả đã nêu ra cần làm sáng tỏ:

SANG NĂM TIN CHÚA

CÂU HỎI 7

Nghe biện luận đã nhiều, biết rằng đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời là thật, không chỗ bài bác được, có thể làm cho những kẻ ngủ hóa thức, kẻ dữ nên lành, ai tin và làm theo, lúc sống được an vui, chết sẽ được hưởng phước đời đời. Song bây giờ tin theo ngay không tiện, đợi đến sang năm có được không?

(Nghe với BÀI GIẢNG II SỐ 92)

***************************

Thật lòng mà nói, bất cứ một người tin Chúa nào gặp hoặc nghe một thân hữu nói một câu như câu hỏi hôm nay, ai cũng sẽ rất vui. Chúng tôi vui vì có 3 điều trong câu hỏi mà vị thính giả đã được Chúa cho nhìn thấy:

CHÚA DIỆT MA QUỈ

CÂU HỎI:

Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Như vậy, Ngài muốn cứu muôn dân thì chỉ cần bỏ hết Satan hay ma quỉ vào địa ngục được rồi, tại sao Ngài lại chọn con đường phải chết trên cây thập tự?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 91)

TRẢ LỜI.

Kính chào Quý vị thính giả Đài Tiếng Nói VN Hải Ngoại, tôi là Ms SƠN, cảm ơn Chúa cho tôi được hầu chuyện với Quý vị qua chương trình CĐVP của Hội thánh Báp-tít Phục hưng tại Virginia. Cảm ơn Chúa cho tôi rất được khích lệ qua câu hỏi của vị thính giả hôm nay có một câu hỏi đề cập đến 3 điều rất quan trọng:

NÊN THÁNH

Chủ đề: CƠ-ĐỐC NHÂN

Đề tài: QUYỀN LỢI CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN:

I/. QUYỀN LỢI THỨ 1: SỰ TÁI SANH:

II/. QUYỀN LỢI THỨ 2: SỰ NÊN THÁNH. I Phi. 2:9-10

(nghe với BÀI GIẢNG II số 90)

1.      Ý nghĩa Nên Thánh:

Được Nên Thánh hay là Được Thánh hóa, tức là được trở nên người thánh trước mặt Đức Chúa Trời (I Phierơ 2:9).

“Thánh” là gì?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by