Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Bài Học Thánh Kinh 55 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:41-44

Câu gốc: Mác 12:44

Đề tài: DÂNG TIỀN

 

I/. CHÚA DẠY VỀ SỰ DÂNG TIỀN: Mác 12:41

1.      Qua câu 41, Chúa Jêsus có quan tâm đến sự dâng tiền

không? ..................................................................................

2.      Đọc những câu Kinh Thánh sau đây để biết Lời Chúa dạy về sự dâng tiền:

Aghê 1:2-11, lý do dân Chúa bị thất bại làm ăn là tại sao?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 54 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:38-40

Câu gốc: Mác 12:38

Đề tài: THẦY THÔNG GIÁO

 

I/. CHÚA JÊSUS DẠY GÌ VỀ THẦY THÔNG GIÁO? 12:38a

1.      Theo ý nghĩa, chữ THÔNG là thông suốt, hiểu thấu; còn GIÁO là ‘tôn giáo, giáo lý’, chữ ‘giáo’ trong Kinh Thánh chỉ về luật pháp của Chúa, Kinh Thánh (Kinh Thánh ở đây chỉ về 5 sách đầu của Môi se, hoặc chỉ phần Cựu Ước)

Như vậy, THẦY THÔNG GIÁO là ...................................

Bài Học Thánh Kinh 53 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:35-37

Câu gốc: Mác 12:37

Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ

 

I/. ĐẤNG CỨU THẾ VÀ VUA ĐA-VÍT: Mác 12:35

1.      Đấng Christ là ai?

Trước khi chúng ta học biết Đấng Christ là ai, chúng ta cần biết vài ý quan trọng:

§         Chữ CHRIST = Động từ: được xức dầu; Danh từ = Đấng được xức dầu.

§         Theo Kinh Thánh Cựu Ước, thì một người được xức dầu là (Xin đọc phần Kinh Thánh và cho biết chức vụ được xức dầu)

Xuất Êdíptô ký 40:13, xức dầu cho người làm chức:

Bài Học Thánh Kinh 52 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:28-34

Câu gốc: Mác 12:30

Đề tài: ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA

 

I/. NỘI DUNG ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA: Mác 12:28-31

1.      Chúa Jêsus cho biết nội dung Điều Răn của Chúa có

mấy điều? .............................................................................

Điều 1: K ..............................................................................

Điều 2: Y ..............................................................................

2.      Nhận xét nội dung Điều Răn của Chúa:

    * Đọc Xuất. 20:1-17, cho biết:

Bài Học Thánh Kinh 51 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:18-27

Câu gốc: Mác 12:24

Đề tài: KHÔNG HIỂU KINH THÁNH

 

I/. NGƯỜI KHÔNG HIỂU KINH THÁNH: Mác 12:23

1.      Theo câu gốc (12:24), Chúa Jêsus phán người không

hiểu Kinh Thánh là ai? ........................................................

2.      So sánh với câu 18, thì những người đó được gọi là gì?

...............................................................................................

Kinh Thánh nói gì về người Sa-đu-sê?

Bài Học Thánh Kinh 50 sticky icon

BAÀ HỌC KINH THÁNH

MÁC 12:13-17

Câu gốc: Mác 12:17

Đề tài: CÂU NÓI NỔI TIẾNG

 

Một trong những câu nói nổi tiếng của Chúa Jêsus Christ mà ngay cả những người chưa tin Chúa cũng hay nói đến là Mác 12:17.

 

I/. NGUYÊN NHÂN CÓ CÂU NÓI NỔI TIẾNG: Mác 12:13-14

1.      Nguyên nhân Chúa Jêsus có câu nói nổi tiếng là do câu hỏi của ai?

...............................................................................................

Họ là những người:

Bài Học Thánh Kinh 49 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 12:1-12

Câu gốc: Mác 12:10

Đề tài: THÍ DỤ VỀ NGƯỜI TRỒNG NHO

 

Chúa Jêsus THUẬT MỘT THÍ DỤ để giải thích một lẽ đạo quan trọng. Các bạn hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh và áp dụng vào từng chi tiết của thí dụ để khám phá lẽ đạo mà Chúa Jêsus muốn dạy cho chúng ta.

1.      NGƯỜI CHỦ VƯỜN NHO LÀ AI? (Mác 12:1-2) Hãy đọc thêm Ê-sai 5:1-4 để xác định Chủ vườn nho là ai.

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 48 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 11:27-33

Câu gốc: Mác 11:33

Đề tài: NGƯỜI VÔ TÍN

 

I/. ĐỊNH NGHĨA NGƯỜI VÔ TÍN:

1.      Đối với những người chưa biết Chúa nên chưa tin, thì chúng ta gọi là:

1  người không tin Chúa         1  người chưa tin Chúa

2.      Đối với người đã biết Chúa nhưng chưa tin vì lý do trở ngại nào đó, chúng ta gọi là:

1  người không tin Chúa         1  người chưa tin Chúa

Bài Học Thánh Kinh 48 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 11:19-25

Đề tài: ĐỨC TIN

Câu gốc: Mác 11:22

 

I/. SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN: Mác 11:19-21

1.      Hình ảnh cho thấy sức mạnh của đức tin ở đây là gì?

...............................................................................................

2.      Hãy mô tả Sức Mạnh của đức tin:

Bao lâu xảy ra kết quả của đức tin? (xem câu 19 và 20)

...............................................................................................

Đức tin bày tỏ qua hành động nào? (Xem thêm 11:14)

Bài Học Thánh Kinh 47 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 11:15-18

Đề tài: DỌN DẸP ĐỀN THỜ

Câu gốc: Mác 11:17a

 

I/. LÝ DO THỨ NHẤT CẦN DỌN DẸP ĐỀN THỜ: Mác 11:15-16

   1. Chúa Jêsus thấy người ta làm gì trong Đền thờ? Những việc làm đó giống như ở đâu?

...............................................................................................

   2. Theo bạn, tại sao họ làm như vậy?

...............................................................................................

   3. Chúa Jêsus đã có thái độ nào đối với những việc làm đó?

Bài Học Thánh Kinh 46 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 11:11-25

Đề tài: CÂY VẢ

Câu gốc: Mác 11:14

 

I/. TÌM HIỂU CÂY VẢ:

 
Cây vả là một trong những loại cây quan trọng trên thế giới, các bia văn ngày xưa thường đề cập đến trái vả trong các bữa ăn.

 
Trái vả có rất nhiều màu, có nhiều kích cỡ, và rất dễ trồng.

Cây vả mọc rất sum suê, cho nhiều bóng mát. Lá vả dày và lớn. Mùa Đông cây vả ruing hết lá.

Tháng ba bắt đầu nẩy mụt trái ở bên chồi non, cho nên hễ cây vả có lá thì có trái.

Bài Học Thánh Kinh 45 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 11:1-10

Đề tài: CHÚA  CẦN

Câu gốc: Mác 11:3

 

I/. CHÚA CẦN ĐIỀU GÌ? Mác 11:1-3

   1. Chúa Jêsus phán Ngài đang cần điều gì ?

...............................................................................................

   2. Hãy đọc Ma-thi-ơ 21:4-5 và cho biết tại sao Chúa Jêsus muốn cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem?

Để .........................................................................................

Bày tỏ Chúa Jêsus là ...........................................................

Bài Học Thánh Kinh 44 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 10:46-53

Đề tài: MUỐN CHÚA LÀM CHI?

Câu gốc: Mác 10:51

 

I/. NGƯỜI MUỐN CHÚA LÀM CHI LÀ AI? Mác 10:46-48

1.            Mác 10:46, ghi lại lý lịch của người muốn Chúa làm cho mình:

Tên: ......................................................................................

Người nầy ở đâu? ................................................................

Nghề nghiệp của người nầy: ...............................................

2.            Mác 10:47-48, người nầy có biết Chúa Jêsus không?

Bài Học Thánh Kinh 43 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 10:35-45

Đề tài: NGƯỜI LÀM LỚN

Câu gốc: Mác 10:43

 

I/. ĐỊA VỊ NGƯỜI LÀM LỚN NHẤT: Mác 10:35-37

1.      Giăng và Gia-cơ muốn có địa vị lớn nào?

...............................................................................................

2.      Đọc Mác 11:7-10, Giăng và Gia-cơ nghĩ Chúa Jêsus sẽ có địa vị gì khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem?

...............................................................................................

II/. ĐIỀU KIỆN TRỞ NÊN NGƯỜI LÀM LỚN: Mác 10:38-44

Bài Học Thánh Kinh 42 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 10:32-34

Đề: SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS

Câu gốc: Mác 10:34

 

I/. SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC: Mác 10:32

1.      Trong câu 32, những chữ nào chứng minh Chúa Jêsus biết trước sự chết của Ngài?

...............................................................................................

2.      Xem từ đoạn 8 đến đoạn 9, ghi lại phân đoạn Kinh Thánh nào Chúa Jêsus nói trước về sự chết của Ngài:

Đoạn 8 câu ……………. đến câu .......................................

Đoạn 9 câu ……………. đến câu .......................................

Bài Học Thánh Kinh 41 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 10:1-31

Câu gốc: Mác 10:29-30

Đề tài: GIA ĐÌNH NGƯỜI TIN CHÚA

 

I/. NGƯỜI TIN CHÚA ĐỐI VỚI VỢ (CHỒNG): Mác 10:1-12

1.      Đọc câu 1-5, khi người Pharisi nói rằng luật của Môi-se (tức là trong 5 sách đầu của Kinh Thánh) cho phép vợ chồng ly dị, thì Chúa Jêsus cho biết lý do nào có luật li dị?

...............................................................................................

Khi Chúa Jêsus nói tại ‘lòng các ngươi cứng cỏi’ thì Chúa muốn nói gì?

Bài Học Thánh Kinh 40 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 9:33-51

Câu gốc: Mác 9:50-51

Đề tài: MUỐI

 

I/. SO SÁNH ĐỜI SỐNG LÀ MUỐI VÀ MUỐI MẤT MẶN: Mác 9:33-49

Căn cứ vào các phân đoạn sau đây, hãy so sánh sự khác nhau giữa đời sống là MUỐI và đời sống MUỐI MẤT MẶN:

?         9:33-34, đặc điểm đời sống ‘Muối Mất Mặn’ là:

...............................................................................................

9:35-37, đặc điểm đời sống là ‘Muối’ .................................

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 39 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 9:30-32

Câu gốc: Mác 9:31

Đề tài: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI

 

I/. CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI LÀ CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐỊNH: Mác 9:30-31a

   1. Khi Chúa Jêsus phán những lời về sự chết của Ngài, Chúa Jêsus đã chịu chết chưa?

...............................................................................................

2. Như vậy sự chết của Chúa Jêsus có phải là một cái chết tình cờ không?        

Bài Học Thánh Kinh 38 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 9:14-29

Câu gốc: Mác 9:23

Đề tài: CHÚA JESUS ĐUỔI QUỈ

 

I/. NHU CẦN CHÚA JESUS ĐUỔI QUỈ: Mác 9:14-18

   1. Hãy mô tả tình trạng người bị quỉ ám:

Người bị quỉ ám là ai? .........................................................

Khi bị quỉ ám thì người nầy như thế nào? ..........................

...............................................................................................

Ai đã được mời đuổi quỉ cho người nầy? ............................

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 37 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 9:1-13

Câu gốc: MÁC 9:1

Đề tài: THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

 

I/. THẤY NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ THẤY AI?

Mác 9:1-4

Môi-se (Phục truyền 34:5-12) là một người lãnh đạo rất được chính Đức Chúa Trời và người Y-sơ-ra-ên tôn trọng.

Ê-li (I Các Vua 17:1, là một tiên tri làm nhiều phép lạ, được Đức Chúa Trời tiếp lên trời không qua sự chết (II Vua 2:1, 22-23).

Qua phân đoạn Kinh Thánh nầy, các môn đồ thấy Nước Đức Chúa Trời là họ thấy ai?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by