Cảm ơn Chúa cho trang Web nầy được mở ra bởi ân điển của Chúa cảm động lòng người bạn trong Chúa sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn người bạn trong Chúa. Trang Web nầy được mở ra chỉ với mục đích chia sẻ những gì Chúa đã cho tôi trong công việc Chúa bao nhiêu năm qua, để qua đó giới thiệu chính Chúa và Lời Chúa là Kinh Thánh cho những người tìm kiếm Chúa như tên của trang Web (Giăng 1:38-39). Tôi rất mong nhận được những ý kiến vui buồn trong Chúa. Xin nhấp vào | đây | để Email cho tôi. 

Mục Sư Trần Thái Sơn


Bài Học Thánh Kinh 36 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 8:27-38

Câu gốc: Mác 8:29

Đề tài: ĐẤNG CỨU THẾ

 

I/. AI LÀ ĐẤNG CỨU THẾ? Mác 8:27-30

1.      Các môn đồ của Chúa Jêsus cho biết người ta xưng Chúa Jêsus là ai?

Là: ........................................................................................

Tại sao ? ...............................................................................

Là: ........................................................................................

Tại sao ? ...............................................................................

Bài Học Thánh Kinh 35 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 8:22-26

Câu gốc: Mác 8:25

Đề tài: NGƯỜI MÙ

 

I/. NHU CẦN CỦA NGƯỜI MÙ: Mác 8:22

1.      Hãy mở bản đồ phía sau Kinh Thánh, tìm xem người mù nầy ở đâu?

2.      Làm sao người mù nầy có thể đến gặp Chúa Jêsus?

...............................................................................................

Như vậy, nếu có một người cần gặp Chúa Jêsus, thì chúng ta phải làm gì?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 34 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 8:11-21

Câu gốc: 8:12

Đề tài: MEN CỦA NGƯỜI PHARISI

 

I/. MEN CỦA NGƯỜI PHARISI LÀ GÌ? Mác 8:11

   1. ‘Men’ là gì? ..............................................................

Kinh Thánh nói gì về ‘men’?

Ma-thi-ơ 13:33, men làm gì khi trộn vào bột?

...............................................................................................

I Cô-rin-tô 5:6-8, căn cứ vào câu 8, ‘men’ là gì?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 33 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 8:1-10

Câu gốc: Mác 8:6

Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH

 

I/. NHU CẦN CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH:  Mác 8:1-5

   1. Câu 1-3, cho biết số người cần thức ăn là:

1 đông     1   khá đông        1  ít

Ước chừng bao nhiêu người ? ..............................................

Tình trạng cần ăn của số người nầy như thế nào?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 32 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 7:31-37

Câu gốc: Mác 7:32

Đề tài: NGƯỜI ĐIẾC ĐƯỢC LÀNH

 

I/. ĐẶC ĐIỂM CỦA BỊNH ĐIẾC: Mác 7:31-32

Bạn hãy mô tả những đặc điểm bịnh điếc trong 2 câu Kinh Thánh nầy:

1.       Người điếc nầy ở đâu? .................................................

Có cùng một nơi với người đàn bà trong 7:24-30 không?

...............................................................................................

2.      Người nầy bịnh như thế nào? ........................................

Bài Học Thánh Kinh 31 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 7:24-30

Câu gốc: Mác 7:29

Đề tài: NGƯỜI ĐÀN BÀ CA-NA-AN

 

I/. NGƯỜI ĐÀN BÀ CA-NA-AN LÀ AI? Mác 7:24-26

   1. Hãy mở bản đồ phía sau Kinh Thánh (bản đồ xứ Palestine thời Chúa Jêsus), tìm vị trí của hai thành phố Sy-đôn và Ty-rơ,

1    phía Nam              1 phía Bắc

1    thuộc nước Y-sơ-ra-ên    1  không thuộc Y-sơ-ra-ên

   2. Người đàn bà nầy có nhu cần gì ?

Bài Học Thánh Kinh 30 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 7:1-23

Câu gốc: Mác 7:9

Đề tài: TINH SẠCH

 

I/. TINH SẠCH THEO TRUYỀN KHẨU: Mác  7:1-4

   1. Theo câu 1 và 2, vấn đề “TINH SẠCH” được đưa ra từ nguyên nhân nào?

...............................................................................................

   2. Chữ ‘Tinh Sạch’ có nghĩa gì?

...............................................................................................

Người Pha-ri-si và thầy thông giáo dùng chữ ‘Tinh Sạch’ chỉ về điều gì?

1  vệ sinh            1  sạch tội lỗi

Bài Học Thánh Kinh 29 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Kinh Thánh: MÁC 6:45-56

Câu gốc: Mác 6:50

Đề tài: CHÚA JÊSUS ĐI BỘ TRÊN BIỂN.

 

I/. CHÚA JÊSUS ĐI BỘ TRÊN BIỂN KHI NÀO?

MÁC 6:45-48a

   1. Mác 6:45-46, trước khi Chúa Jêsus đi bộ trên biển, Chúa Jêsus đã làm gì?

Đối với môn đồ ....................................................................

Chính mình Chúa .................................................................

   2. Mác 6:47-48, trong lúc đó, các môn đồ đang ở đâu?          

Bài Học Thánh Kinh 28 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 6:30-44

Câu gốc: Mác 6:41-42

Đề tài: CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH

Mục đích: Nhắc người học tin cậy nơi sự tiếp trợ của Chúa.

 

I/. NGUYÊN NHÂN KHIẾN CHÚA JÊSUS HÓA BÁNH: Mác 6:20-37

1.      Qua phân đọan Kinh Thánh nầy, nguyên nhân nào khiến Chúa Jêsus làm phép lạ hóa bánh?

¨ để biểu diễn phép lạ        ¨ việc bình thường

¨ để cứu giúp mọi người đang đói

Hãy chứng minh: ...................................................................

Bài Học Thánh Kinh 27 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Kinh Thánh: Mác 6:14-29

Câu gốc: Mác 6:20

Đề tài: GIĂNG BÁP-TÍT

Mục đích: Để học biết đôi khi Chúa cũng cho phép người yêu mến Chúa chịu khổ, chịu họan nạn.

 

I/. GIĂNG BÁP-TÍT LÀ AI? Mác 6:14-16

Mỗi câu trong 3 câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết Giăng Báp-tít là ai?

1. Câu 14, Chức vụ của Giăng là gì? (xem thêm 1:4-8 để biết về việc Giăng Báp-tít làm báp têm)

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 26 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 6:7-13

Câu gốc: Mác 7:12

Đề tài: NGƯỜI THEO CHÚA

 

I/. Ý NGHĨA HAI CHỮ “SỨ ĐỒ”

   1. Hai chữ SỨ = ĐƯỢC SAI ĐI; ĐỒ = HỌC TRÒ, NGƯỜI ĐI HỌC.

Như vậy SỨ ĐỒ là ..............................................................

...............................................................................................

   2. Ai sai những người nầy ? .........................................
   3. Đọc Mác 3:13-19, những người nầy có tin Chúa Jêsus không ?     

Bài Học Thánh Kinh 25 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 6:1-6

Câu gốc: Mác 6:4

Đề tài: QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚA JÊSUS

 

I/. QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚA JÊSUS Ở ĐÂU? Mác 6:1

   1. Chúa Jêsus và các môn đồ của Chúa đến đâu?

...............................................................................................

   2. Đọc Mathiơ 2:1 và câu 21-23 cho biết quê hương của Chúa Jêsus:

Nơi Chúa Jêsus được sanh ra: ..............................................

Nơi Chúa Jêsus lớn lên: .......................................................

Bài Học Thánh Kinh 24 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 5:21-43

Câu gốc: Mác 5:34

Đề mục: ĐỨC TIN

 

I/. ĐỨC TIN LÀ GÌ? “… ĐỨC TIN con đã cứu con…”

1/. Gia-cơ 2:18 và 19, cho biết hai loại ĐỨC TIN nầy là gì?

Câu 18, .................................................................................

Câu 19, .................................................................................

Đó có phải là loại ĐỨC TIN mà Chúa muốn chúng ta có không?           

2/. ĐỨC TIN mà Chúa muốn chúng ta có là:

Bài Học Thánh Kinh 23 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 5:1-20

Câu gốc: Mác 5:19

Đề tài: NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM

 

I/. TÌNH CẢNH NGƯỜI BỊ QUỈ ÁM: Mác 5:1-5

1/. Người bị quỉ ám ở đâu ? Tại sao lại thích ở nơi đó?

...............................................................................................

2/. Đặc điểm của người bị quỉ ám là gì ?

    * Sức mạnh: .................................................................
    * Ngày đêm làm gì? ...................................................
    * Thân thể thế nào?.....................................................

Bài Học Thánh Kinh 22 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

MÁC 4:35-41

Câu gốc: Mác 4:37

Đề tài: GIÓ BÃO

Mục đích: Nhắc nhở con cái Chúa biết đời sống theo Chúa giống như đi trên thuyền, có khi gặp bão.

 

I/. CẢNH TRẠNG GIÓ BÃO: Mác 4:35-37

1.      Gió bão xảy ra lúc mấy giờ? ____________________

2.      Gió bão xảy ra ở đâu? _________________________

3.      Mức độ của Gió Bão như thế nào? _______________

4.      Bạn có gặp Gió Bão lần nào không? ______________

Bài Học Thánh Kinh 21 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Kinh Thánh: Mác 4:35-41

Đề tài: BỊ BÃO

 

I/. MÔ TẢ CON BÃO: Mác 4:35-37

   1. Căn cứ vào những câu Kinh Thánh nầy, hãy mô tả cơn bão mà Chúa Jêsus và các môn đồ đang gặp.

...............................................................................................

   2. Chúa Jêsus và các môn đồ bị bão ở đâu?

...............................................................................................

Bão giữa biển với bão trên đất liền, loại nào nguy hiểm hơn?

Bài Học Thánh Kinh 20 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 4:24-34

Đề tài: NẾP SỐNG ĐẠO

 

Trong 4:21-23, chúng ta đã học Lời Chúa dạy người tin Chúa phải như ĐÈN CHIẾU SÁNG. Bây giờ 4:24-34, Lời Chúa dạy chúng ta thể hiện SỰ SÁNG trong Chúa qua ba cách:

I/. SỐNG RỘNG LƯỢNG: 4:24-25

1/. Chúa Jêsus dùng thí dụ gì trong phân đoạn nầy?

...............................................................................................

2/. Chúa Jêsus muốn dạy chúng ta ĐONG, LƯỜNG cho người khác nhiều hơn hay ít hơn?

...............................................................................................

Bài Học Thánh Kinh 19 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 4:21-23

Đề tài: ĐÈN

 

I/. ĐÈN LÀ GÌ ?

   1. Đèn là dụng cụ để làm gì ?

...............................................................................................

**Đèn của người Y-sơ-ra-ên thời của Chúa Jêsus còn trên đất, thường làm bằng đất nung giống bình trà ngày nay, có cái vòi để tim đèn. Nhà giàu thì dùng đèn bằng đồng, đồng bạc, bằng vàng. Dầu thắp đèn là dầu thực vật, như từ trái ô-liu, đôi khi bằng sáp ong hay mỡ thú vật.

Bài Học Thánh Kinh 18 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 4:1-20

Câu gốc: Mác 4:20

Đề tài: BỐN LOẠI ĐẤT

Hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh Mác 4:1-20 và ghi lại phần áp dụng như Chúa Jêsus đã áp dụng.

 

THÍ DỤ

Mác 4:1-9
   

ÁP DỤNG

Mác 4:13-20

Gieo giống
   

Gieo ……………………………………

Loại đất thứ I:

Đất dọc đường
   

Người mới vừa nghe đạo, thì bị ………...

cướp lấy.

Đọc Mathiơ 13:19, cho biết tại sao người

nầy bị Satan cướp lấy hột giống đạo :

………………………………………….

Bài Học Thánh Kinh 17 sticky icon

BÀI HỌC KINH THÁNH

Mác 3:31-35

Câu gốc: Mác 3:35

Đề tài: NGƯỜI THÂN (BÀ CON) CỦA CHÚA JÊSUS

 

I/. NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA JÊSUS:  Mác 3:31-34

1.      Người thân thuộc thể của Chúa Jêsus là ai?

...............................................................................................

Hãy đọc Luca 1:26-38 để biết về Ma-ri, mẹ thuộc thể của Chúa Jêsus:

    * 1:26-27, Ma-ri là người hay thần thánh?

...............................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by