You are hereBài 01

Bài 01


By admin - Posted on 21 June 2008

 

BAØI HOÏC KINH THAÙNH
MAÙC 1:1-8
Caâu goác: Maùc 1:1
Ñeà taøi: TIN LAØNH
 
I/. ÑAÀU TIN LAØNH: Maùc 1:1
1.      Chöõ ÑAÀU coù yù nghóa gì? ..............................................
2.      Khi Kinh Thaùnh noùi ‘Ñaàu Tin Laønh’ … laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi, Chuùa Jeâsus ñöùng vò trí naøo trong Tin Laønh?
Ñoïc EÂ-pheâ-soâ 5:23-24; Coâloâse 1:18 ....................................
Theo 1:1, taïi sao Chuùa Jeâsus laø ÑAÀU cuûa Hoäi Thaùnh?
...............................................................................................
Nhö vaäy, ai laø ngöôøi coù quyeàn treân Hoäi Thaùnh ngaøy nay:
1 Thieân söù        1   Muïc sö         1 Khoâng ai coù quyeàn
1 Toaøn theå tín ñoà   1 Chaáp söï   1 Ai cuõng coù quyeàn
Ñoïc theâm EÂpheâsoâ 4:11-12 ñeå bieát taïi sao Chuùa laäp caùc chöùc vuï trong Hoäi Thaùnh.
Ñoïc theâm I Coârintoâ 14:40 ñeå bieát Chuùa muoán Hoäi Thaùnh
phaûi ……………………. vaø ................................................
II/. SÖÙ GIAÛ CUÛA TIN LAØNH: MAÙC 1:2-8
1.      Maùc 1:2-3, Söù Giaû cuûa Tin Laønh laøm coâng vieäc gì?
...............................................................................................
2.      Maùc 1:4-5, giôùi thieäu moät ngöôøi laø Söù giaû cuûa Tin Laønh:
Ngöôøi naøy teân gì? ................................................................
Ngöôøi laøm coâng taùc gì? ........................................................
Coâng taùc naày lieân quan theá naøo vôùi Tin Laønh? (xem theâm
1:15) ......................................................................................
3.      Maùc 1:6-8, so vôùi Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaàu Tin Laønh thì Giaêng laø ngöôøi theá naøo?
§         Giaêng laø Tieân tri (caâu 6, ñaây laø caùch aên maëc cuûa moät tieân tri), thì Chuùa Jeâsus Christ laø
........................................................................................ (1:1)
§         Ñoái vôùi ñoâi giaøy cuûa Chuùa Jeâsus Christ, thì Giaêng ......
...............................................................................................
§         Giaêng laøm baùp-teâm baèng nöôùc, thì Chuùa Jeâsus Christ
laøm baùp-teâm baèng ................................................................
nghóa laø Giaêng thi haønh nghi thöùc coøn Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng ban quyeàn naêng.
Vôùi tinh thaàn cuûa Giaêng luùc naøo cuõng luoân giôùi thieäu Chuùa Jeâsus Christ cho moïi ngöôøi, luùc naøo cuõng toân cao Chuùa Jeâsus Christ. Baïn coù yù kieán gì khi so chính mình vôùi Giaêng?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by