You are hereBài 02

Bài 02


By admin - Posted on 21 June 2008

 

 

BAØI HOÏC KINH THAÙNH
Maùc 1:9-13
Caâu goác: Maùc 1:9
Ñeà taøi: PHEÙP BAÙP-TEÂM
 
I/. NGHI THÖÙC BAÙP-TEÂM: Maùc 1:9
1.      Chuùa Jeâsus Christ chòu baùp-teâm taïi ñaâu?
...............................................................................................
2.      Muïc ñích Pheùp Baùp-teâm cuûa Giaêng laø gì? (Maùc 1:4)
...............................................................................................
3.      Xem Mathiô 3:13-15, Muïc ñích Chuùa Jeâsus Christ chòu pheùp baùp-teâm coù phaûi ñeån aên naên toäi khoâng?        
Chöùng minh: .........................................................................
Xem theâm I Phierô 3:21, muïc ñích pheùp baùp-teâm trong Chuùa Jeâsus Christ laø ñeå:
1 ñeå ñöôïc tha toäi   1 ñeå aên naên toäi 
1    ñeå laøm troïn lôøi Chuùa daïy.
Coøn chuùng ta ngaøy nay chòu baùp-teâm laø ñeå (Roâma 3:3-4)
1 ñeå ñöôïc tha toäi    1 ñeå ñöôïc laøm Cô-ñoác nhaân
1    ñeå ñöôïc lieân hieäp vôùi söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Chuùa Jeâsus Christ.
II/. SAU KHI CHÒU BAÙP-TEÂM: Maùc 1:10-13
1.      Maùc 1:10-11, ghi laïi nhöõng ñieàu kyø dieäu sau khi Chuùa Jeâsus chòu baùp-teâm, roài aùp duïng vaøo ñôøi soáng chính mình sau khi baùp-teâm.
Trôøi .......................................................................................
AÙp duïng (Roâma 6:3b) ..........................................................
Ñöùc Thaùnh Linh ...................................................................
AÙp duïng (Roâma 8:9): bôûi ñöùc tin chuùng ta coâng boá soáng theo .......................................................................................
Chuùa Jeâsus chòu baùp-teâm coù ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng? ..................................................................................
AÙp-duïng: chuùng ta chòu baùp-teâm cuõng ñöôïc ....................... Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 14:23)
2.      Maùc 1:12-13, ma quæ coù vui khi Chuùa Jeâsus chòu baùp-teâm khoâng? ...........................................................................
Chöùng minh: .........................................................................
AÙp duïng: khi chuùng ta laøm theo Chuùa daïy, nhö tin Chuùa hay chòu baùp-teâm (Mathiô 28:19-20), thì ma quæ coù vui
khoâng? ..................................................................................
Baïn coù kinh nghieäm gì ñoái vôùi ma quæ sau khi baïn vaâng lôøi ma quæ? ............................................................................
Vaø kinh nghieäm nghi baïn vaâng Lôøi Chuùa? .........................
...............................................................................................
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by