You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 2)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 2)


By admin - Posted on 25 September 2012

 

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 2:  SỰ CẦU NGUYỆN: CỘT TRỤ THỨ TƯ

Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47

Câu gốc: Công vụ 2:42

I/. VỊ TRÍ SỰ CẦU NGUYỆN:

Trong câu gốc cho chúng ta thấy bốn sinh hoạt chính trong Hội Thánh:

1.  Lời dạy của các Sứ đồ, tức là sự giảng dạy Lời Đức Chúa Trời.

Đây là một điều khiến chúng ta cảm tạ Chúa về tinh thần của các Cơ-Đốc nhân đầu tiên đối với Lời Đức Chúa Trời. Anh chị em biết rằng các Cơ-Đốc nhân trong Hội Thánh đầu tiên lúc bấy giờ đều là người Y-sơ-ra-ên, tức là tất cả đều biết Kinh Thánh (Cựu Ước), dù chính qui hay không chính qui như Phierơ, họ đều đã có học Kinh Thánh (Cựu Ước). Cảm ơn Chúa, vừa khi tin Chúa Jêsus Christ, lập tức họ yêu mến Lời Chúa tiêp tục học Kinh Thánh.

Một điều đáng học nơi các Cơ-Đốc nhân đầu tiên là thời bấy giờ, việc dạy Lời Chúa đều do các Ra-bi, những thầy thông giáo, hay các Giáo sư, tức là những người xuất thân từ trường lớp. Cảm ơn Chúa, người dạy sẵn sàng dạy, người nghe sẵn lòng nghe, các Cơ-Đốc nhân đầu tiên không ai thắc mắc về trình độ người dạy chỉ là những người đánh cá quê mùa, cũng không ai cho rằng mình đã học rồi hoặc không cần học

2.      Sự thông công của anh em:

Từ ngữ ‘thông công’ là một đặc ngữ của Cơ-Đốc Giáo, nói lên mối dây liên lạc mật thiết với nhau giữa các Cơ-Đốc nhân trong Hội Thánh. Đây chính là sự dạy dỗ mà Chúa Jêsus Christ đã dạy trong Giăng 13:34-35.

Từ ngữ ‘Thông công’ cho thấy Cơ-Đốc Giáo không phải là một Tôn giáo chỉ ở nơi thờ tự, mà Cơ-Đốc nhân còn nối kết với nhau tại nhà riêng, trong sinh hoạt hằng ngày nữa.

3.      Lễ Bẻ Bánh:

Hội Thánh ngày nay gọi là Lễ Tiệc Thánh. Ý nghĩa của Lễ Tiệc Thánh là để nhớ đến công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ (I Côrintô 11:24-25), mục đích là để khuyến giục nhau tiếp tục công tác giảng Tin lành cho tới lúc Chúa trở lại (I Côrintô 11:26)

Cảm ơn Chúa, Hội Thánh đầu tiên đã luôn quan tâm đến công tác giảng Tin Lành.

4.      Sự Cầu Nguyện:

Cảm ơn Chúa, Hội Thánh đầu tiên là một Hội Thánh cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt gặp từ ngữ ‘cầu nguyện’ xuất hiện liên tục trong từng chương của Lịch sử Hội Thánh qua sách Công vụ.

Chúng ta có thể nhìn thấy BỐN CỘT TRỤ của sinh hoạt Hội Thánh, không thể thiếu một cột trụ nào cả, và trong Bốn Cột Trụ đó có Sự Cầu Nguyện.

Hãy xem Sự Cầu Nguyện của Hội Thánh đầu tiên trong sách Công vụ sẽ thấy được ý nghĩa của danh từ Cột Trụ:

  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện thì Đức Thánh Linh giáng xuống (2:)
  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện thì người què được chữa lành (3:)
  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ (4:31)
  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện thì các cửa trời mở ra (7:55-56).
  • Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện thì Sứ đồ Phierơ được giải cứu, vua Hê-rốt bị đánh chết (12:1-23).

II/. NGƯỜI CẦU NGUYỆN: Vả, NHỮNG NGƯỜI ẤY bền lòng ‘cầu nguyện’.

Sự Cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên có khác gì với sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay không? Câu trả lời sẽ là KHÔNG khác và CÓ khác.

KHÔNG KHÁC:

Chắc chắn Hội Thánh đầu tiên cũng nói như chúng ta nói trong lời cầu nguyện, họ cũng họp lại như chúng ta thường họp lại cầu nguyện, họ cũng có những địa điểm nhà tiêng hoặc đến Đền thờ như địa điểm chúng ta có…

CÓ KHÁC:

Cái khác nhau giữa Hội Thánh đầu tiên và Hội Thánh ngày nay trong sự cầu nguyện là về NGƯỜI cầu nguyện.Kinh Thánh cho chúng ta biết Những người cầu nguyện trong Hội Thánh đầu tiên là NHỮNG NGƯỜI ẤY.

“Những người ấy” là những người nào?

2:41 trả lời: Những người ấy là những người mới hối cải, tin nhận Chúa Jêsus Christ để được tha tội. Cảm ơn Chúa, dù họ mới tin nhận Chúa, nhưng chắc chắn từ kinh nghiệm được tha tội, được nhận lãnh lời hứa về sự ban cho Đức Thánh Linh (2:38), khiến cho họ lập tức gia nhập Ban Cầu nguyện của Hội Thánh.

Có phải chăng đây là lý do mà sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay không có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên. Hầu như ngày nay việc cầu nguyện được phó thác cho các Cơ-Đốc nhân chuyên môn cầu nguyện, còn đa số thì đứng ngoài sự cầu nguyện. Thế thì làm sao Hội Thánh có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên?

Những Người Ấy” chắc chắn trong đó có ‘Hết thảy những người đó’ như trong 1:14, nghĩa là trong đó có những người lãnh đạo Hội Thánh (1:13), có nam có nữ (với các người đờn bà), có Ma-ri là mẹ Chúa Jêsus cùng anh em Ngài…

Có phải chăng đây là lý do sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay không có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên, vì những người lãnh đạo Hội Thánh đã không tham gia sự cầu nguyện như các Sứ đồ xưa?

Vấn đề của Hội Thánh ngày nay là phải nhìn thấy chỗ khác nhau để sửa lại làm như Lời Chúa dạy, như gương Hội Thánh đầu tiên - nếu Hội Thánh ngày nay muốn có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên có.

III/. TINH THẦN CẦU NGUYỆN:

Chúng ta phải lập lại câu hỏi: Sự Cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên có khác gì với sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay không? Câu trả lời sẽ là KHÔNG khác và CÓ khác.

KHÔNG KHÁC:

Chắc chắn Hội Thánh đầu tiên cũng nói như chúng ta nói trong lời cầu nguyện, họ cũng họp lại như chúng ta thường họp lại cầu nguyện, họ cũng có những địa điểm nhà tiêng hoặc đến Đền thờ như địa điểm chúng ta có…

CÓ KHÁC:

Khác ở điểm nào ngoài việc khác về số người tham gia cầu nguyện? Khác ở hai chữ ‘Bền Lòng’.

Trong bài 1, chúng ta đã có định nghĩa hai chữ ‘Bền Lòng’ là: liên tục về thời gian từ giờ nầy qua giờ kia, từ ngày nầy sang ngày kế, từ năm tháng nầy đến năm tháng tiếp; Bền Lòng cũng có nghĩa là thiết tha, hết lòng.

Và trong 1:14, bây giờ đến 2:42, chúng ta lại bắt gặp Hội Thánh đầu tiên vẫn ‘bền lòng’ cầu nguyện.

Đến đây chúng ta bắt gặp tinh thần Hội Thánh ngày nay như thế nào? Có bền lòng không? Câu trả lời nằm trong tình trạng Hội Thánh ngày nay: chẳng có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên là vì Hội Thánh ngày nay thiếu sự bền lòng cầu nguyện.

Vấn đề của Hội Thánh ngày nay là phải nhìn thấy chỗ khác nhau để sửa lại làm như Lời Chúa dạy, như gương Hội Thánh đầu tiên - nếu Hội Thánh ngày nay muốn có quyền năng như Hội Thánh đầu tiên có.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by