You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 4)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 4)


By admin - Posted on 27 September 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 4: CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 4:23-31

Câu gốc: Công vụ 4:24

Mục đích: Hướng dẫn cách xếp đặt một buổi nhóm cầu nguyện, qua đó Hội Thánh có thể nếm trải quyền năng của sự cầu nguyện.

Khuyết điểm của những buổi nhóm cầu nguyện là kéo dài một cách vô ích, nhàm chán, nặng nề với những ‘bài giảng’ không cần thiết, và những vấn đề cầu nguyện được nêu ra không từ một nhu cần.

I/. LẮNG NGHE NHU CẦN: 4:24 “Mọi người nghe”…

-    ‘Mọi người’ ở đây là Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, họ nghe điều gì? Tin vui chăng?

-   Không, họ vừa mới nghe Phierơ với Giăng thuật lại lịnh Tòa Công Luận cấm từ rày về sau, chớ lấy danh đó (danh Chúa Jêsus Christ) dạy dỗ không cứ là ai, cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ mà nói hay là dạy (Công vụ 4:17-18).

-   Những lời thuật nầy không khích lệ Hội Thánh, không phải là một tin vui. Cảm ơn Chúa, Hội Thánh biết ngay đó là nhu cần cầu nguyện, Hội Thánh biết rằng nếu họ không cầu nguyện thì họ không thể tiếp tục giảng Tin Lành, họ biết rằng nếu họ không cầu nguyện thì ma quỉ và thế gian sẽ hiệp lại đóng cửa Tin Lành.

  • Ê-sai 37:14, vua Ê-xê-chia biết rằng nếu vua không cầu nguyện thì quân đội A-si-ri sẽ tiêu diệt dân Chúa.
  • Êph. 6:19-20; Côl. 4:3, Sứ đồ Phaolô biết rằng nếu Hội Thánh không cầu nguyện thì dù ông là một Sứ đồ đầy ơn cũng không thể giảng Tin Lành.

-   Trong Công vụ 4:24, chúng ta bắt gặp nguyên tắc của lời cầu nguyện có quyền năng, ấy là mỗi lần Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện là:

  • Mọi người [hết thảy] đều cầu nguyện.
  • Một lòng, sự hiệp một, cùng nhau cầu nguyện.…

-  Không một người nào hèn nhát, run sợ trước sự ngăm dọa cấm giảng Tin Lành của Tòa Công Luận. Kinh Thánh không ghi là có bao nhiêu người cầu nguyện, có thể là đã có 5.000 người cầu nguyện, điều chắc chắn là 5.000 người đó không cầu nguyện theo một bài cầu nguyện thuộc lòng, nhưng họ đã cùng nhau nói AMEN!

-  Khi Hội Thánh nhóm lại cầu nguyện, người nêu vấn đề cầu nguyện phải biết vấn đề mình nêu ra là quan trọng và nêu ra với sự mong ước được cầu nguyện. Đừng nêu cho có lệ, cầu nguyện cũng được không cầu nguyện cũng được.

-   Người nghe nêu vấn đề cầu nguyện phải chú tâm nghe để thấy đó là vấn đề cấp thiết, nếu không cầu nguyện thì sự nguy hiểm và thất bại sẽ đến (Thi Thiên 56:9).

II/. CẦU XIN: “Mọi người nghe đoạn, thì một lòng CẤT TIẾNG LÊN CẦU Đức Chúa Trời”.

-  Họ xin điều gì? Chúng ta hãy nghe Hội Thánh lúc bấy giờ cầu nguyện (4:24b-30). Có 3 điểm đặc biệt trong bài cầu nguyện nầy:

(1)   4:25-26, Đây là một Thi thiên, mà Thi thiên được dùng để hát. Hội Thánh đã hát ngợi khen Chúa dù họ đang đối diện với khó khăn. Cầu nguyện là một bái ca ngợi khen Chúa.

(2)   4:27-28, Hội Thánh cầu nguyện bằng cách nhắc lại gương chịu khổ của chính Cứu Chúa của Hội Thánh là Chúa Jêsus Christ, họ biết rằng tất cả điều xảy ra đều trong ý của Chúa. Câu chuyện Chúa Jêsus chịu khổ mà Hội Thánh đang trưng dẫn chính là từ trong Lời Chúa qua Bốn sách Tin Lành - Hội Thánh đang đọc Kinh Thánh - Cầu nguyện là cách bày tỏ đức tin bằng cách tin cậy nơi ý Chúa, mà đức tin đó có được là từ nơi Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.

(3)   4:29-30, Chữ NẦY cho thấy sau khi Hội Thánh ngợi khen Chúa và bày tỏ đức tin nơi ý muốn của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Jêsus Christ, Hội Thánh đã trình bày rõ ràng trước mặt Chúa nhu cần của họ: Hội Thánh đã nói với Chúa rằng họ đang bị ngăm dọa, và họ xin Chúa điều gì? Hội Thánh đã xin Chúa họ dạn dĩ để tiếp tục giảng Tin Lành với quyền năng của Chúa.

-  Hội Thánh đầu tiên đã cho chúng ta một Chương trình cầu nguyện mẫu:

(1)   Trước hết là hát ngợi khen Chúa (4:24-26)

(2)   Kế đó đọc Kinh Thánh để thêm đức tin (4:27-28)

(3)   Sau có là phần cầu nguyện trình bày hoàn cảnh và nhu cần lên cho Chúa (4:29-30)

III/. ĐỐI TƯỢNG CẦU NGUYỆN: “cất tiếng lên cầu ĐỨC CHÚA TRỜI”…

-   Hội Thánh Đầu tiên đã cầu nguyện với AI? Câu trả lời cũng rất dễ dàng là: Cầu nguyện với ĐỨC CHÚA TRỜI. Nhưng câu hỏi kế tiếp hải được đưa ra: Đức Chúa Trời là AI?

-  Đây cũng chính là mấu chốt của quyền năng trong sự cầu nguyện, mấu chốt để phân biệt sự cầu nguyện của Hội Thánh Đầu tiên với sự cầu nguyện của Hội Thánh ngày nay, của chúng ta.

-   Chúng ta hãy nghe Mọi người trong Hội Thánh đầu tiên xưng tụng Đức Chúa Trời: là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó…

-   Khi xưng tụng Chúa là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật, là đã xưng tụng Chúa là Đấng Toàn Năng, quyền Toàn Năng của Chúa được thể hiện qua công cuộc sáng tạo của Chúa.

-   Tham khảo với 4:25-26, tức là Thi thiên thứ 2 mô tả quyền tể trị của Chúa được chứng minh khi Ngài đối phó với các dân nổi giận, với ‘các nước lập mưu’, với ‘các vua dấy lên, các quan hiệp lại nghịch cùng Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài’.

-   Để đối phó với tình hình nổi loạn đó, Chúa Toàn Năng làm gì? Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo chúng nó (Thi thiên 2:4).

-   Sự Toàn năng của Chúa có liên quan gì đến sự cầu nguyện của Cơ-Đốc nhân chúng ta? Chắc chắn là có, vì khi biết Chúa Toàn năng, chúng ta sẽ vững tin để trình tất cả nhu cần của chúng ta dù lớn hay nhỏ, dù dễ hay khó, dù đối với con người là bất năng, chúng ta vẫn vững tin vì không điều khó quá cho Chúa (Luca 1:37).

-   Tại chúng ta cầu nguyện nhưng lòng cứ nghi ngờ ‘có lẽ điều nầy lớn quá Chúa không làm được’, hoặc ‘điều nầy nhỏ nhặt quá không nên làm phiền Chúa’, do đó lời cầu nguyện của chúng ta không linh nghiệm. Nguyện Chúa chỉ cho chúng ta biết để sửa lại chỗ có cần.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by