You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 10)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 10)


By admin - Posted on 12 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 10: XIN CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 8:18-24

Câu gốc: Công vụ 8:24

I/. AI XIN CẦU NGUYỆN: “SI-MÔN trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải đều ông nói đó”.

-  Câu gốc cho chúng ta biết NGƯỜI xin cầu nguyện cho là SI-MÔN. Si-môn là ai?

  • Công vụ 8:9, Si-môn là một thuật sĩ, tức là làm phù thủy, làm được nhiều điều khiến người ta khen lạ.
  • 8:10, hết thảy từ già đến trẻ đều nghe lời Simôn, tỏ ra Si-môn rất có uy tín với mọi người. tại Samari.
  • 8:13, Si-môn đã tin Chúa và đã chịu báp-têm qua chức vụ của chấp sự Phi-líp.

-  Nhưng từ 8:18-19, cho thấy ảnh hưởng của vấn đề phù phép trong nghề thuật sĩ trước đây của Si-môn vẫn còn trong con người của Si-môn. Ảnh hưởng nầy khiến cho Si-môn lầm tưởng rằng quyền phép của Đức Thánh Linh cũng có thể mua được bằng tiền bạc, như trước đây ông từng bán bùa phép cho dân Sa-ma-ri. Do đó Si-môn đã đem tiền dâng cho Sứ đồ Phierơ và Giăng để cầu nguyện quyền năng như hai Sứ đồ có.

-  Hành động sai lầm nầy là lý do Simôn khi nghe hai Sứ đồ quở trách đã lên tiếng xin cầu nguyện cho tôi.

-  Thông thường nhiều người đọc đến câu chuyện về thuật sĩ Si-môn, cứ nghĩ đến hành động sai quấy của Si-môn là mua bán quyền năng - hay nói theo tục ngữ Việt-nam: mua thần bán thánh. Nhưng hôm nay tôi nghĩ chúng ta nên nhìn thấy mặt tốt của Si-môn: Si-môn biết mình cần được cầu thay.

- Trong Êphêsô 6:19; Côlôse 4:3-4, chính Phaolô cũng xin Hội Thánh tại Êphêsô và tại Côlôse cầu nguyện cho ông và đoàn truyền giáo của ông, vì ông biết rằng nếu không được Hội Thánh cầu thay thì việc truyền giảng Tin Lành của cá nhân ông hoặc cả đoàn Truyền giáo sẽ không thể thành công

-  Kinh Thánh đã ghi lại một người là tội nhơn (thuật sĩ Si-môn) và một Thánh nhân (Phaolô), cả hai đều nhận biết cần được cầu thay. Tôi không biết trong Hội Thánh ngày nay, các Cơ-Đốc nhân thuộc thành phần tội nhơn hay Thánh nhân, vì có rất nhiều người chẳng bao giờ hay ít khi ‘xin cầu nguyện cho tôi’.

-  Anh chị em là tội nhơn hay Thánh nhân?

II/. XIN CẦU NGUYỆN ĐIỀU GÌ? ‘hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó’.

- Si-môn mắc phải điều gì? câu 23, Si-môn đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.

-   Mật đắng và xiềng xích tội ác đó là gì?

  • Mật thì có thứ mật ngọt, có thứ mật đắng, Simôn thì ở trong mật đắng. Căn cứ lời Phierơ nói trong câu 20, ‘mật’ chính là tiền bạc. Người ta nói: Tiền bạc là người đầy tớ tốt, cũng là ông chủ xấu. Và ở đây, Si-môn đã để tiền bạc làm ông chủ xấu của ông - đó là thứ mật đắng.
  • Xiềng xích tội ác. Trong câu 21, Phierơ nói Si-môn chẳng có phần gì trong sự ban cho của Đức Chúa Trời, lòng của Si-môn không ngay thẳng trước mặt Chúa. Galati 5:1, Có lẽ Si-môn đã được buông tha khỏi tội ác, được Chúa Jêsus Christ ban cho tự do, nhưng rất tiếc Si-môn lại để ách tôi mọi tội ác tròng lại lần nữa, nghĩa là Si-môn đả để cho tội ác điều khiển đời sống ông. Cảm ơn Chúa, Si-môn đã nhận ra địa vị đáng chết của ông và bằng lòng hạ mình để xin cầu nguyện cho tôi.

-  Từ trước tới nay, khi học đến phân đoạn Kinh Thánh nầy, tôi thấy ai cũng chỉ trích tội ác của Si-môn làm về việc ông muốn dùng tiền bạc để mua sự ban cho Đức Thánh Linh, nhưng chưa hề nghe ai nói đến tấm lòng ăn năn, hạ mình trước mặt Chúa.

-  Hội Thánh ngày nay không dùng tiền bạc mua, nhưng đã dùng tiền bạc, giàu có của Hội Thánh để tạo ra một thứ ‘quyền năng Đức Thánh Linh’ theo ý họ, và chúng ta không làm được như Si-môn đã làm: Xin cầu nguyện cho tôi hầu cho tôi không mắc phải điều ông nói.

III/. XIN AI CẦU NGUYỆN? “Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi,”…

-  Nói đến điều nầy, một lần nữa tôi phải cảm ơn Chúa và khâm phục Si-môn. Khâm phục điều gì?

-  Tôi khâm phục Si-môn vì ông nghe Phierơ quở trách - quở trách rất nặng, và có lẽ quở trách giữa Hội Thánh, trước mặt nhiều người - nhưng Si-môn không hề buồn hay giận hay trách Phierơ. Trái lại, Si-môn hạ mình ăn năn, xin được cầu nguyện cho.

-  Trong khi đó, I Samuên 15:30, Sau-lơ khi bị Tiên tri Samuên quở trách, thay vì hạ mình ăn năn, Sau-lơ muốn được che giấu để giữ thể diện.

-  Si-môn thật đáng khâm phục!

- Về phần Phierơ và Giăng, tôi cũng thật cảm ơn Chúa và khâm phục.Tôi khâm phục Phierơ và Giăng hai điều:

(1) Tôi khâm phục Phierơ và Giăng đã lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, nhờ ơn Chúa thẳng thắn quở trách tội lỗi, không phải quở trách tội lỗi để bêu xấu, nhưng đã khuyên bảo ăn năn (câu 22-23)

II Samuên 12:7, Tiên tri Nathan quở trách vua Đa-vít.

I Vua 18:16-18, Tiên tri Ê-li quở trách vua A-Háp.

I Côr. 5:3-5, Phaolô quở trách tín hữu tại Côrintô, quở trách để họ biết lỗi mà ăn năn.

-   Tất cả là những người phục sự Chúa cách can đảm !

(2)  Tôi khâm phục Phierơ và Giăng, dù Kinh Thánh không nói Phierơ và Giăng có cầu nguyện cho Si-môn không, nhưng tôi tin hai Sứ đồ đã nhận lời cầu nguyện cho Si-môn. Hai ông không xem Si-môn như tội nhơn đáng chết, nhưng xem như người cần được cứu.

- Tôi tin rằng đó là lý do Chúa tiếp tục dùng Phierơ và Giăng, như trong 8:25.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by