You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 13)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 13)


By admin - Posted on 22 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 13: NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CẦU NGUYỆN

Kinh Thánh: Công vụ 10:1-8

Câu gốc: Công vụ 10:2 (4)

I/. NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA CÓ CẦU NGUYỆN KHÔNG? 10:2, ‘NGƯỜI vẫn’  cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

-  Qua câu Kinh Thánh Công vụ 10:2, Lời Chúa xác nhận ‘người chưa tin Chúa có cầu nguyện’ với Đức Chúa Trời. Bằng cớ là Cọt-nây’.

-  Cọt-nây là ai?10:1-2, giới thiệu Cọt-nây:

 • Cọt-nây là tên theo tiếng Latinh (Cornelius)
 • là một người I-ta-li.
 • làm đội trưởng của quân đội I-ta-li. Đội trưởng là một chức vụ chỉ huy 100 quân theo cách tổ chức của quân đội LaMã (6 Đại Đội thì thành một Trung đoàn - 600 quân; 10 Trung đoàn thì thành một quân đoàn - 6,000 quân).
 • Tên đội binh do Cọt-nây chỉ huy là I-ta-li. Các đội binh khác có thể có tên như Hoàng gia, hoặc ‘Âu-gu-ta’ (Công vụ 27:1).
 • Ở tại Sê-sa-rê, một hải cảng cách thành Giốp-bê (nơi Phierơ đang ở (9:43) 30 dặm về phía Bắc. Tên Sê-sa-rê được đặt cho hải cảng nầy để vinh danh Sê-sa Augustus

- Đó là về địa vị xã hội của Cọt-nây, còn câu 2 thì giới thiệu về tánh tình của ông:

 • Cọt-nây là ...
 • cả nhà….đây là điều hiếm có trong xã hội của người La Mã thời đó, vì người LaMã thờ nhiều thần, gia đình thường là chỗ để ăn chơi trác táng.
 • Hay… nghĩa là biết yêu thương người nghèo. Đây cũng là điều ít có, vì các sĩ quan La Mã thường thích có nhiều nô lệ để tỏ ra giàu có.
 • Và …. Đức Chúa Trời luôn không thôi. Có lẽ Cọt-nây không biết Đức Chúa Trời như Kinh Thánh dạy, nhưng tin theo những gì ông quan sát hoặc học biết riêng (Rôma 1:19-20)

- Kinh Thánh cho chúng ta biết có nhiều người không phải thuộc tuyển dân nhưng vẫn có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cầu khẩn với Chúa.

 • Xuất. 3:1; 18:1, 9-12, Giê-trô là nhạc gia của Môi-se, là thầy tế lễ người Ma-đi-an.
 • Dân. 22: - 24:, Tiên tri Ba-la-am là người Mô-áp, cũng biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
 • Mathiơ 2:1-2, các bác sĩ tìm Chúa Jêsus Christ là những người ngoại bang.

II/. VỊ TRÍ CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA: 10:2, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

-  Theo thứ tự chữ ‘bố thí’ với chữ ‘cầu nguyện’ trong câu nầy, cho chúng ta thấy người chưa tin Chúa như Cọt-nây xếp sự cầu nguyện vào hàng thứ mấy?

-  Tại sao?Rõ ràng người chưa tin Chúa nghĩ rằng họ phải làm việc lành việc thiện, rồi nhờ công đức ấy, Đức Chúa Trời (hoặc thần của họ) mới nhậm lời. Họ đặt sự cầu nguyện của họ dựa trên công đức riêng.

-  So sánh với 10:4, Chúa có quan tâm đến sự bố thí không?

 • Mathiơ 6:2-4
 • Công vụ 11:27-30
 • II Côr. 9:1-15

-  Nhưng Chúa đã đặt sự cầu nguyện vào hàng thứ mấy so với sự bố thí?

-  Như vậy sự cầu nguyện của Cơ-Đốc nhân không dựa vào công đức (sự bố thí), thì dựa vào điều gì?

 • Giăng 14:13-14
 • Tại sao? (I Tim. 2:5-6)

-  Có 2 trường hợp:

 1. Cầu nguyện mà không bố thí? (Ê-sai 58:5-7)
 2. Bố thí mà không cầu nguyện? (Gia-cơ 2:14-17)

III/. ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA KHÔNG? Công vụ 10:4, Thiên sứ nói: ‘Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy’.

- Qua lời Thiên sứ xác nhận Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Cọt-nây. Bằng cớ Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Cọt-nây là:

 • 10:4, Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời.
 • 10:4, và Ngài đã ghi nhớ lấy.
 • 10:5-6, Chúa đã biết nhu cần của Cọt-nây, nên Ngài đã chỉ dẫn cho Cọt-nây đi tìm mời Phierơ đến giảng Tin Lành cho ông và gia đình.

- Qua việc Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Cọt-nây là người chưa tin Chúa Jêsus Christ, có trường hợp nào Đức Chúa Trời KHÔNG NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN của người đã tin Chúa Jêsus Christ không?

 • Ê-sai 1:15; 58:1-3
 • Gia-cơ 4:3

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by