You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 15)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 15)


By admin - Posted on 31 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 15: CẦU THAY (CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC)

Kinh Thánh: Công vụ 12:1-10

Câu gốc: Công vụ 12:5

I/. NHU CẦN CẦU THAY: Vậy, PHIERƠ BỊ CẦM TRONG KHÁM, còn Hội Thánh cứ cầu nguyện cho người luôn.

-  Từ câu 1 đến câu 5 nầy, Kinh Thánh đã ghi lại tình hình Hội Thánh lúc bấy giờ đang trải qua cơn bắt bớ cực kỳ căng thẳng:

 • câu 1, vua Hê-rốt đang hà hiếp một vài người trong Hội Thánh - Kinh Thánh không cho chúng ta biết chi tiết sự hà hiếp nầy, nhưng so sánh với 8:1-3, chắc chắn sự hà hiếp của vua Hê-rốt phải lớn hơn, vì Hê-rốt là vua, quyền hạn sẽ lớn hơn Sau-lơ; Sau lơ cũng là người Y-sơ-ra-ên, nên chúng ta có quyền suy nghĩ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sẽ khiến Sau lơ nhẹ tay hơn Hê-rốt không phải là người Y-sơ-ra-ên, mà là người Ê-đôm

[Dòng họ Hê-rốt:

*Vua đầu tiên của dòng họ Hê-rốt là Hê-rốt Đại Vương (cũng gọi là Hê-rốt Lớn - Great) cai trị nước Y-sơ-ra-ên từ 41-1 TC. - được ghi trong Mathiơ 2:, lúc Chúa Jêsus giáng sanh.Ông là người Y-đu-mê (Ê-đôm), nên người Y-sơ-ra-ên rất ghét, ông phải xây cất Đền thờ để lấy lòng dân Y-sơ-ra-ên (Giăng 2:20)

*Hê-rốt An-ti-ba, con của Hê-rốt Đại Vương, anh một cha khác mẹ của Hê-rốt Philíp, là chồng thứ hai của Hê-rô-đia, đã chặt đầu Giăng Báp-tít - Mathiơ 14:3; Mác 6:17; Luca 3:19.

*Hê-rốt Philíp I, anh em một cha khác mẹ với Hê-rốt An-ti-ba, cai trị xứ Ga-li-lê và Bê-rê, chồng thứ nhất của Hê-rô-đia (Luca 3:1)

*Hê-rốt Ạc-ríp-ba I, là cháu nội của Hê-rốt Đại Vương, đã giết Sứ đồ Gia-cơ, giam Phierơ, và bị Thiên sứ đánh chết (Công vụ 12:)

*Hê-rốt Ạc-ríp-ba II, người đã lấy em gái của mình là Bê-rê-nít (Công vụ 25:13, 23).

 • Câu 2, Vua Hê-rốt đã dùng gươm giết Sứ đồ Gia-cơ (Gia-cơ nầy em của Giăng, còn Gia-cơ trong 15: và thư Gia-cơ là em của Chúa Jêsus, thường gọi là Thánh Gia-cơ).
 • Câu 3-4, vua cũng bắt giam Phierơ chuẩn bị qua ngày Lễ Vượt Qua sẽ giết.

-   Theo đoạn 8:1-3, thì các Sứ đồ dường như không gặp khó khăn, nhưng đến đoạn 12:1-4, thì sự bắt bớ đã chuyển hướng vào các Sứ đồ lãnh đạo Hội Thánh.

-  Cảm ơn Chúa, trong lúc Phierơ bị giam trong khám,chắc chắn ông rất cần sự cầu thay của Hội Thánh và Hội Thánh đã không phụ lòng của ông.

-  Chính Sứ đồ Phaolô rất thường kêu gọi Hội Thánh các nơi cầu nguyện cho ông:

 • Êph. 6:19.
 • Côlôse 4:3-4

-  Mathiơ 26:38, 40, chính Chúa Jêsus cũng kêu gọi các Sứ đồ chia sẻ sự cầu nguyện với Ngài.

-  Rôma 8:26-27, 34; I Giăng 2:1, anh chị em đừng quên rằng mỗi ngày chúng ta đang được Đức Thánh Linh và chính Chúa Jêsus Christ cầu thay cho chúng ta.

-  HÃY ÁP DỤNG CHỨC VỤ CẦU THAY vào chính chúng ta: cầu thay cho ai? Những nan đề nào cần cầu thay hiện nay?

II/. NGƯỜI CẦU THAY: Vậy, Phierơ bị cầm trong khám, còn HỘI THÁNH cứ cầu nguyện cho người luôn.

-  Hội Thánh là gì?

- Nhiều người bị lẫn lộn cách dùng danh từ Hội Thánh qua việc chỉ cái Nhà thờ - nơi nhóm thờ phượng Chúa.

- Thật ra, Hội Thánh được dùng theo hai nghĩa:

 • Theo nghĩa thuộc linh, thì HỘI = là một số người tập hợp chung một mục đích; THÁNH = đạo đức, biệt riêng ra. Như vậy, Hội Thánh là một số người chung một mục đích thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời Chí Thánh, hay một số người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời để thờ phượng, phục vụ Ngài – I Côrintô 1:2
 • Theo ý nghĩa thuộc thể, Hội Thánh chỉ về một nơi có một số người nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời - Rôma 16:3-5.

- Nói chung, nói đến Hội Thánh là nói đến số người nhiều hay ít thuộc về Chúa Jêsus Christ, chắc chắn không phải MỘT NGƯỜI, mà ít nhất là HAI NGƯỜI (Mathiơ 18:20).

- Một hình ảnh đẹp mà Kinh Thánh thường dùng để chỉ về Hội Thánh là THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST.

- I Côrintô 12:12-26, Phaolô đã trình bày rất rõ ràng mối tương quan trong Thân Thể Đấng Christ - 12:26, Lại, trong các thi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu.

- Theo sự dạy dỗ đó, khi Phierơ bị hoạn nạn, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem (có lẽ các Hội Thánh nơi khác nữa) đã cầu thay cho Phierơ.

-  Anh chị em hãy suy nghĩ: Hành động cầu thay của cả Hội Thánh như vậy sẽ có kết quả thế nào?

III/. TINH THẦN CẦU THAY: Vậy, Phierơ bị cầm trong khám, còn Hội Thánh CỨ CẦU NGUYỆN Đức Chúa Trời cho người LUÔN.

-  Những từ ngữ: Cứ cầu nguyện, cho người luôn, nhắc chúng ta đến tinh thần cầu nguyện của Hội Thánh Đầu tiên:

 • 1:14, bền lòng…
 • 2:42, bền lòng giữ … sự cầu nguyện
 • 6:4, … còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện.

-  Như vậy, Hội Thánh lúc bấy giờ đã cầu nguyện và họ tiếp tục cầu nguyện, dù dường như lời cầu nguyện của họ không được nhậm khi Sứ đồ Gia-cơ bị giết, và tiếp theo là Phierơ lại bị bắt giam sắp bị giết ngày mai.

-  Tôi muốn nhắc lại: Hội Thánh cứ cầu nguyện dù DƯỜNG NHƯ lời cầu nguyện của họ không được Chúa nhậm, thay vì nản lòng.

- Đây cũng là tinh thần cầu nguyện của Tiên tri Ha-ba-cúc mà chính ông đã ghi lại trong sách Ha-ba-cúc.

 • Hab. 1:2-3, 13, Ha-ba-cúc cầu nguyện nhưng Chúa không trả lời, Chúa cứ để cho những kẻ làm ác thắng thế, hà hiếp người công bình,.
 • Hab. 2:1, Tiên tri Ha-ba-cúc quyết tâm CỨ CẦU NGUYỆN cho đến khi Chúa trả lời khiếu nại của ông.

- Giống như Chúa cứ để cho Hê-rốt giết Sứ đồ Gia-cơ, bắt giam Phierơ để chuẩn bị giết - theo lẽ thường, Chúa phải giải cứu họ.

-  Cảm ơn Chúa, Hội Thánh cứ tiếp tục cầu nguyện cho Phierơ.

-  Bài học anh chị em học được ở đây là gì?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by