You are hereCẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 16)

CẦU NGUYỆN TRONG SÁCH CÔNG VỤ (Bài 16)


By admin - Posted on 31 October 2012

HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN

Bài 16: TỔNG LUẬN VỀ SỰ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (Bài cuối)

Kinh Thánh: Công vụ 12:11-25

Câu gốc: Công vụ 12:12

I/. NGƯỜI CẦU NGUYỆN TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN:

 1. Cá nhân:

- NGƯỜI suy nghĩ lại điều đó, …

- NGƯỜI ở đây là Phierơ (câu 11)

- Chúng ta hãy ôn lại đời sống cầu nguyện của Phierơ từ đoạn 1 đến đoạn 11 (cho biết đời sống cầu nguyện của Phierơ)

 • 1:13-14, …………..
 • 2:1, Phierơ có mặt trong lúc bấy giờ không?
 • 3:1,………………..
 • 4:23-24, 31 ……………………..
 • 6:6, …………………………….
 • 8:14-15, 24 …………………….
 • 9:40 ……………………..
 • 10:9-10, ………………………

- Anh chị em nhận được bài học nào từ đời sống cầu nguyện của Phierơ?

2. Chung:

-  Câu gốc còn nói đến những người nào trong Hội Thánh Đầu tiên tham gia cầu nguyện? Những người đó là những người nào?

- Như vậy, Chúa đòi hỏi Hội Thánh cần có bao nhiêu người cầu nguyện? Và tinh thần cầu nguyện của họ phải như thế nào? (chứng minh bằng những câu Kinh Thánh trong Công vụ từ đoạn 1 đến 11)

II/. KẾT QUẢ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN:

-  Người SUY NGHĨ LẠI ĐIỀU ĐӅ

-  Điều đó là điều gì?

-  Câu 11 ghi lại hai kết quả mà Phierơ cũng như Hội Thánh Đầu tiên đã nhận được trong sự cầu nguyện:

 1. Chúa cho: 12:11a

-  Thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta…

-  Hãy nêu ra những kết quả Chúa cho trong đời sống cầu nguyện của Hội Thánh đầu tiên:

 • 1:14 và 2:1-4, 41, ………………
 • 2:42,…………………..
 • 3:1-11………………...
 • 4:31-33,………………
 • 8:14-15, ……………...

2. Chúa không cho:

-  ‘tay Hê-rốt’, ‘điều dân Giu-đa mong đợi’

- Hãy nêu ra những kết quả “dường như” Chúa không cho trong đời sống cầu nguyện của Hội Thánh Đầu tiên:

 • 5:40, Chúa không cho các Sứ đồ điều gì?
 • 7:59, Chúa không cho Êtiên điều gì
 • 8:1-3; 12:1-2, Chúa không cho Hội Thánh điều gì?

-  Cách Chúa trả lời sự cầu nguyện cho Hội Thánh Đầu tiên như vậy, cho chúng ta bài học nào?

III/. NƠI HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN CẦU NGUYỆN:

- Người suy nghĩ ‘rồi đến NHÀ MA-RI là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện’.

- Hãy kể ra những nơi mà Hội Thánh Đầu tiên đã nhóm lại cầu nguyện:

 • 1:13-14; 2:1
 • 2:42 so với 2:46
 • 3:1
 • 7:59
 • 10:
 • 12:12
 • có thể xem thêm 16:25

-  Anh chị em nghĩ thế nào trong tình hình được ghi trong 12:1-4, mà Ma-ri lại dám mở cửa để con cái Chúa hiệp lại cầu nguyện? Hay như Phaolô và Sila?

-  Kết luận của chúng ta về địa điểm cầu nguyện của Hội Thánh Đầu tiên là gì? Áp dụng vào đời sống chính mình như thế nào?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by