You are hereHÒA BÌNH THỊNH VƯỢNG

HÒA BÌNH THỊNH VƯỢNG


By admin - Posted on 01 November 2012

CÂU HỎI: Tại sao Tòa Thánh Công giáo hay Tin Lành vẫn chưa đủ sức mạnh để dẫn đường thế giới nầy đi theo con đường của Chúa tạo ra một thế giới hòa bình và thịnh vượng? Phải chăng 2.000 năm chưa phải là thời gian đủ dài để làm việc đó hay là nhân loại vẫn có những con đường khác để đi đến hòa bình và thịnh vượng?

(Nghe với BÀI GIẢNG II số 120)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã nêu ra một vấn đề đang là mối lo nhất của cả thế giới hơn lúc nào hết, đó là đi tìm một nền hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại, nhất là thời gian gần đây, dù không nói ra, nhưng hầu như ai cũng có cảm giác sự sống trên trái đất đang dến ngày kết thúc. Vì vậy, câu hỏi của Bạn thính giả là cần thiết để biết thời gian đủ dài chưa. Để biết thời gian của Chúa đủ dài chưa, chúng ta cần biết kế hoạch của Đức Chúa Trời đem con người đến một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

I/. THỨ NHẤT: CHÚNG TA CẦN BIẾT THẾ GIỚI HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

Tôi xin trích dẫn một vài câu Kinh thánh mô tả thế giới hòa bình và thịnh vượng của Chúa như sau:

·  Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh… Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất…. Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va,… (Êsai 2:14; 11:4-9)

·  Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời [tức là Chúa Jêsus Christ] ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

II/. ĐIỀU THỨ 2: KẾ HOẠCH CHÚA JÊSUS TẠO THẾ GIỚI HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG.

Qua Kinh thánh, Chúa cho chúng ta biết Kế hoạch Chúa tạo nên một thế giới hòa bình và thịnh vượng qua hai giai đoạn:

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT: Chuẩn bị những công dân.

Vì Chúa là thánh, Vương quốc hòa bình thịnh vượng của Chúa là Vương quốc thánh, nên Chúa phải chuẩn bị những công dân thánh để họ có thể sống và hưởng được những phước hạnh trong Vương quốc thánh nầy. Do đó, Kinh thánh phán: Cũng vậy, Chúa Jêsus Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người (Hêb. 9:28).

Chúa Jêsus cất tội lỗi của nhiều người bằng cách nào? Chúa Jêsus đã dâng mình. Kinh thánh phán: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phhục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Philíp 2:6-8). Khi một người ăn năn tội, tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho đời sống họ, tức thì người đó được Chúa tha tội, được trở nên thánh đồ, được làm công dân trong thế giới hòa bình và thịnh vượng của Chúa.

Kỳ diệu hơn nữa, chẳng những Chúa Jêsus chịu chết đổ huyết tha tội cho con người, khiến người tin Chúa trở nên người thánh, ban cho con người bình an với Đức Chúa Trời và với nhau, Ngài cũng đã sống lại để bảo đảm sự tha tội, sự bình an hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời và hòa thuận giữa con người với nhau, là trọn vẹn, là đời đời.

Bạn hỏi tôi: Tại sao Chúa Jêsus chịu chết cứu người 2 ngàn năm qua mà vẫn quá nhiều người chưa được cứu để được sống trong thế giới hòa bình và thịnh vượng của Chúa? Để trả lời, tôi thuật cho Bạn nghe một câu chuyện vui: Truyện kể rằng có một người được lên đến cửa Thiên đàng, ngay lúc đó, người nầy nhìn xuống dưới địa ngục thấy sao dưới đó vui quá, có rượu ngon, gái đẹp, và nhiều vui thú khác nữa. Người nầy từ chối vào Thiên đàng, tình nguyện vào địa ngục. Khi đã vào Địa ngục, người nầy không còn thấy những vui thú nữa, chỉ thấy khóc lóc, nghiến răng, rên la đau khổ cả ngày lẫn đêm. Người nầy liền hỏi những kẻ chịu hình khổ tại đó: Sao vừa rồi ở trên Thiên đàng nhìn xuống đây thấy đẹp và vui lắm mà. Những người ở Địa ngục trả lời: Chẳng qua là quảng cáo thôi!

Tôi nghe người ta nói: Thế kỷ 21 là thế kỷ quảng cáo, do đó có quá nhiều người không chịu đi con đường của Chúa, thích đi con đường coi dường chánh đáng nhưng cuối cùng là nẻo sự chết. Hi vọng Bạn không ở trong số những người thích nghe quảng cáo.

GIAI ĐOẠN THỨ 2: Hoàn thành Kế hoạch hòa bình và thịnh vượng.

Kinh thánh phán: Chúa Jêsus lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêb. 9:28b).

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 - chuẩn bị dân thánh cho Vương quốc hòa bình và thịnh vượng, Chúa Jêsus thăng thiên về trời trước mắt độ 500 người tại núi Ô-li-ve thành Giê-ru-sa-lem, nước Y-sơ-ra-ên với lời hứa rằng Ngài sẽ trở lại như cách Ngài lên trời (Công vụ 1:11). Kinh thánh nói rõ Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại thế giới nầy với đại quyền đại vinh của một Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, ngự trên các mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương trời kia (Math. 24:31; Khải. 19:11-16). Đồng thời, Kinh thánh cũng cho chúng ta biết khi Chúa Jêsus đến để hoàn thành Kế hoạch hòa bình và thịnh vượng, ban sự cứu rỗi trọn vẹn cho người tin Ngài, Chúa Jêsus cũng đoán phạt người không chịu tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của họ: Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hổ lửa… Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai (Khải. 20:15; 21:8).

Bạn sẽ hỏi khi nào Chúa Jêsus hiện ra hoàn thành Kế hoạch tạo một thế giới hòa bình và thịnh vượng cho thế giới? Có lẽ người VN chúng ta quen với loại đồng hồ dây thun, thường trễ giờ đến nỗi người Việt tại Mỹ có câu: ‘Không ăn đậu không phải người Mễ; không đi trễ không phải người VN’, nên nghĩ rằng Chúa cũng chậm trễ hoàn thành Kế hoạch hòa bình và thịnh vượng của Ngài trên đất.

Kinh thánh khẳng định Đức Chúa Trời luôn luôn đúng giờ, bằng cớ là qua thì giờ Chúa Jêsus giáng sanh. Lời Chúa phán: Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài đến – Kỳ hạn đã được trọn nghĩa là Đúng Giờ! Đức Chúa Trời phải chờ đúng giờ về Văn hóa lúc các dân tộc đều nghe và hiểu được tiếng Hi Lạp thì Chúa Jêsus đến, để các dân tộc trong thế giới thời đó nghe danh JÊSUS họ biết đó là tiếng Hi Lạp nghĩa là Đấng Cứu Dân Mình Ra Khỏi Tội, Đấng Cứu Thế. Đức Chúa Trời phải chờ đúng giờ về Giao Thông Vận Tải thông thương an toàn thời Đế quốc La Mã thì Chúa Jêsus giáng sanh để nhờ đó Tin Lành của Chúa Jêsus được loan truyền khắp nơi dễ dàng, mau lẹ. Đức Chúa Trời phải chờ đúng giờ về tôn giáo, lúc nhân loại đã không còn phương pháp nào tự cứu khỏi tội, thì Chúa Jêsus giáng sanh để rao cho nhân loại thôi đừng vùng vẫy tự cứu trong tuyệt vọng vô ích nữa, chỉ cần lấy đức tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình thì được cứu.

Bây giờ trong sự đến lần thứ hai, Chúa Jêsus không cho chúng ta biết chính xác giờ, ngày, tháng, năm nào Chúa hiện ra từ trời để hoàn thành Kế hoạch tạo một thế giới hòa bình và thịnh vượng của Chúa, nhưng Chúa cho chúng ta biết sẽ có những dấu hiệu báo trước ngày giờ Chúa trở lại, như: Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc… dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất…Ngoài ra còn có các sự bắt bớ đạo, nhiều tà giáo nổi lên, rồi tội ác thêm nhiều, lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội lần, trong lúc đó Tin Lành của Chúa Jêsus Christ sẽ được giảng ra khắp đất, và Chúa Jêsus phán: Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Math. 24:14b)

Gần 2 ngàn năm trước, cũng có những người vô tín nghi ngờ cho rằng Chúa Jêsus Christ không trở lại đâu, Kinh thánh nói về những người đó như thế nầy: Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

Bạn biết rõ ngay cả người không tin Chúa cũng tin rằng sẽ có một ngày chung cuộc cho thế giới, ngày đó là ngày nào? Bao lâu nữa? Bạn hãy nghe Chúa Jêsus phán: Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình (Khải. 3:3). Phải, Kinh thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại thế giới này lần thứ hai để xét đoán thế gian, hoàn thành chương trình lập Vương quốc Hòa Bình thịnh vượng của Ngài.

III/. ĐIỀU KIỆN SỐNG TRONG THẾ GIỚI HÒA BÌNH THỊNH VƯỢNG CỦA CHÚA.

Qua Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời mà tôi đã trình bày, cũng như qua những dấu hiệu từ vũ trụ đến trái đất, cũng như lòng người đã và đang xảy ra, báo hiệu thời gian đã đủ dài, đã đúng giờ quy định của Chúa.

Tuy nhiên, Bạn ưu tư về một thế giới hòa bình và thịnh vượng của Chúa với mục đích gì? Điều tôi muốn hỏi Bạn là Bạn đã có điều kiện để sống trong thế giới tốt đẹp vinh hiển của Chúa chưa? Kinh thánh cho chúng ta biết: Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quí của các dân đến đó; kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con… Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy (Khải. 21:26-27; 22:12-15)

Bạn đã ưu tư về một Vương quốc Hòa bình thịnh vượng của Chúa, mong Bạn mau chóng được trở nên công dân trong Vương quốc đó.

Hôm nay, qua chương trình Con Đường Vĩnh Phúc, những người VN tin Chúa chúng tôi đang nhờ ơn Chúa giới thiệu cùng Quý Vị thính giả người VN trong và ngoài nước về Kế hoạch duy nhất của Chúa Jêsus Christ dẫn Quý Vị đến với Đức Chúa Trời bằng cách khuyên mời Quý vị ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của mình để Quý Vị được tha tội, được làm công dân trong Vương quốc hòa bình và thịnh vượng của Chúa trong đời nầy cũng như đời sau.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by