You are hereBài 03

Bài 03


By admin - Posted on 21 June 2008

 

BAØI HOÏC KINH THAÙNH
MAÙC 1:9-13
Ñeà taøi: BAÙP-TEÂM
 
I/. YÙ NGHÓA BAÙP-TEÂM:1:9a
1.      Baùp-teâm coù phaûi laø Leã Röûa Toäi khoâng? (xem Heâb. 9:22; I Phie. 1:18-19; I Giaêng 1:7) ........................................
Nhö vaäy toäi cuûa chuùng ta röûa baèng gì? ...............................................................................................
Neáu Baùp-teâm laø Röûa Toäi thì Chuùa Jeâsus coù caàn chòu baùp-teâm khoâng? ........................................................................... 
Taïi sao? ................................................................................
Neáu toäi cuûa chuùng ta röûa baèng nöôùc ñöôïc thì Chuùa Jeâsus coù caàn giaùng sanh khoâng? ...................................................
2.      Baùp-teâm baøy toû ñieàu gì? (xem Roâma 6:3-4 – chuù yù ba ñoäng töø trong hai caâu naøy)
...............................................................................................
II/. NGHI THÖÙC BAÙP-TEÂM: 1:9b-10a
1.      Taïi sao Baùp-teâm phaûi cöû haønh döôùi soâng?
...............................................................................................
Laøm ôû nôi khaùc ñöôïc khoâng? ..............................................
Taïi sao? ................................................................................
2.      Ñoïc Giaêng 13:10, cho bieát “NÖÔÙC” coù nghóa gì?
...............................................................................................
III/. BAÙP-TEÂM LAØ VIEÄC ÑEÏP LOØNG CHUÙA: 1:10B-11
1.      Khi Chuùa Jeâsus chòu baùp-teâm thì coù ñieàu gì xaûy ra?
...............................................................................................
Ñieàu ñoù chöùng minh Ba Ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi coù thaùi ñoä ñoái vôùi Leã baùp-teâm nhö theá naøo?
Ñöùc Chuùa Cha: ....................................................................
Chuùa Jeâsus: ..........................................................................
Ñöùc Thaùnh Linh:...................................................................
2.      Chuùa Jeâsus daïy gì veà Leã baùp-teâm ngaøy nay? (xem
Mathiô 28:19) .......................................................................
3.      Nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñaàu tieân coù thaùi ñoä naøo ñoái vôùi Leã Baùp-teâm? (xem Coâng vuï 2:41)
...............................................................................................
Anh chò em chòu baùp-teâm chöa? ..........................................
Taïi sao? ................................................................................
IV/. ÑÔØI SOÁNG SAU BAÙP-TEÂM: 1:12-13
1.      Caâu 12, ñôøi soáng sau baùp-teâm ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh
laøm gì? ..................................................................................
2.      Caâu 13, ma quæ coù vui khi chuùng ta vaâng lôøi Chuùa chòu
baùp-teâm khoâng? ...................................................................
Taïi sao? ................................................................................
Haõy hoïc göông cuûa Chuùa Jeâsus thaéng ma quæ baèng caùch:
Mathiô 4:1-2 .........................................................................
Mathiô 4:4, 7, 10 ...................................................................

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by