You are hereGIÔ-SUÊ - Bài 1

GIÔ-SUÊ - Bài 1


By admin - Posted on 15 December 2012

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

GIÔ-SUÊ    Bài 1:

Đề mục: CHIẾM LẤY SẢN NGHIỆP

Kinh thánh: Giô-suê 1:1-18

Câu gốc: Giô-suê 1:11

Mục đích: Giúp người tin Chúa thấy được tương lai công việc Chúa để nhận lãnh trách nhiệm.

I/. PHẠM VI SẢN NGHIỆP. 1:1-4

1.      Ranh giới [phạm vi gần] trước mắt của sản nghiệp bắt đầu từ đâu? (1:2)

...............................................................................................

Có sự khó khăn nào khi vượt qua ranh giới nầy? (c.1-2a)

·  Môi-se .......................................................................

·  Giô-suê ......................................................................

·  Đoàn dân ..................................................................

2.      Sản nghiệp có phạm vi rộng như thế nào? (c.3-4)

·   Phía Nam từ ..............................................................

·   Phía Bắc đến .............................................................

·   Phía Đông từ .............................................................

·   Phía Tây đến .............................................................

Hãy so sánh phạm vi nầy với phạm vi trong Công vụ 1:8 và Mác 16:15 để áp dụng vào phạm vi công việc Chúa trong Hội thánh mà bạn đang sinh hoạt, Sản nghiệp Chúa ban cho

ai lớn hơn? ............................................................................

II/. CÁCH CHIẾM SẢN NGHIỆP. 1:5-9

1.      Để chiếm sản nghiệp, Chúa đòi hỏi phải có tinh thần thế

nào? .......................................................................................

Sự đòi hỏi nầy đặt trên nền tảng gì? (c.5)

...............................................................................................

Được chứng minh bằng đời sống của ai? .............................

2.      Để chiếm sản nghiệp, Chúa muốn Giô-suê sử dụng khí

giới gì? ..................................................................................

Khí giới nầy từ đâu mà có? .......................................... (c.9a)

Sử dụng bằng cách nào? (ghi 4 cách sử dụng)

...............................................................................................

Hiệu quả: ...............................................................................

Tại sao? .................................................................................

Hãy cho 1 bằng cớ cụ thể từ Bạn:

...............................................................................................

III/. AI PHẢI CHIẾM LẤY SẢN NGHIỆP? 1:10-18

1. Lịnh của Giô-suê cho thấy ai có bổn phận phải chiếm sản nghiệp (1:10-15, kể từng thành phần và kể chung)

·   ..................................................................................

·   ..................................................................................

Tại sao những người đó có trách nhiệm chiếm sản nghiệp?

 ..............................................................................................

Hãy áp dụng vào trách nhiệm

·  Hội thánh ..................................................................

·  Và cá nhân Bạn: .......................................................

2.  Những người được giao trách nhiệm chiếm sản nghiệp nói gì? (1:16-18)

...............................................................................................

Những người ấy có Bạn không? ........................................... 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by