You are hereGIÔ-SUÊ - Bài 3

GIÔ-SUÊ - Bài 3


By admin - Posted on 31 December 2012

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

 

GIÔ-SUÊ (Bài 3)

Kinh thánh: Giô-suê 3:1-17

Câu gốc: Giô-suê 3:5

Mục đích: Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lạ cho những đời sống thánh.

I/. ĐỊNH NGHĨA VIỆC LẠ. 3:1-4

1.      Câu 4b định nghĩa việc lạ thế nào?

...............................................................................................

Việc Lạ được nói đến ở đây là gì? (c.1)

...............................................................................................  

2.      Mathiơ 24:24, Chúa Jêsus Christ dạy Việc Lạ có thể phát xuất từ đâu?

...............................................................................................

Tiêu chuẩn nào để phân biệt Việc lạ từ Đức Chúa Trời?

·         c.3, ............................................................................

·         c.4, ............................................................................

Tham khảo: Xuất Êdíptô ký 25:10-22; I Côrintô 12:3; I Giăng 4:1-3)

II/. ĐIỀU KIỆN NHẬN VIỆC LẠ. 3:5-6

1.      Theo c.5, điều kiện chung để nhận Việc Lạ là gì?

...............................................................................................

Dùng Mathiơ 13:58; Công vụ 2:38, 42-43 để chứng minh:

...............................................................................................

2.      Về cá biệt, Chúa đòi những thầy tế lễ phải làm gì?

...............................................................................................

Hãy chứng minh hai điểu kiện nầy qua Lịch sử Phong trào Phấn hưng mà Bạn từng biết, qua Hội thánh chung hay cá nhân bạn. Cho biết tại sao xảy ra?

...............................................................................................

II Sử ký 34:19-21, 29-32 cũng là một bằng cớ chứng minh:

...............................................................................................

Theo Bạn, Hội thánh nơi Bạn sinh hoạt hoặc cá nhân Bạn hiện tại cần điều kiện nào để Chúa ban Việc Lạ?

...............................................................................................

III/. MỤC ĐÍCH CHÚA CHO VIỆC LẠ. 3:7-17

1.      Đức Chúa Trời ban Việc Lạ với mục đích gì?

·         Đối với cá nhân Giô-suê: (c.7-8)................................

...............................................................................................

Không phải để: ......................................................................  

·          Đối với dân Chúa (c.9-13)

c.10-11, .................................................................................

c.13, ......................................................................................

Ngày nay, Đức Chúa Trời ban Việc Lạ cho Hội thánh hoặc cá nhân để làm gì? (Công vụ 1:8)

...............................................................................................

2.      Bạn hãy thuật cảnh Việc Lạ xảy ra:

...............................................................................................  

Nếu bạn là một người trong dân Chúa (hoặc tầy tế lễ) lúc xảy ra Việc Lạ, cảm nghĩ của Bạn thế nào?

............................................................................................... 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by