You are hereDÂNG TIỀN

DÂNG TIỀN


By admin - Posted on 06 January 2013

DÂNG TIỀN

Kinh thánh: Rôma 12:1-2

Câu gốc: Rôma 12:1

(Nghe với BÀI GIẢNG Ii số 133)

I/. TẠI SAO PHẢI DÂNG TIỀN? Các ngươi … nhà ta.

1.      Theo thế gian:

-  Người thế gian cũng có dâng tiền của trong các tôn giáo, hoặc các hội đoàn.

-  Các Hội đoàn qui định các khoản tiền đóng nộp của các Hội viên để họ dùng tiền đó tổ chức những hoạt động của Hội đoàn của họ (đóng hằng tháng, hằng tuần…, như Hội Hồng Thập Tự, Hội Cầu Lông, Câu Lạc Bộ Thể Thao…

-  Các tôn giáo cũng qui định hoặc kêu gọi tình nguyện, hoặc tổ chức cổ động (Liên hoan, Ca Nhạc Từ Thiện, xổ số Từ Thiện…). Cũng đặt ra tiêu chuẩn cúng hứa để vi thần nào đó ban lợi lớn hơn (giống như hìh thứ hối lộ, lo lót).

-  Công vụ 5:1-11; 8:18-24, trong Hội thánh cũng có những người muốn dùng tiền bạc để mua danh mua quyền phép, nên đã bị Chúa phạt.

2.      Theo Lời Chúa dạy: Rôma 12:1

-  Lời Chúa dạy: tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng… Vì Chúa thương ót, yêu thương chúng ta nên chúng ta dâng.

-  Chúa thương xót chúng ta như thế nào? Từ Rôma 1 đến 11, Phao-lô đã cho chúng ta thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với loài người chúng ta:

 • Rôma 1:21-23, loài người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại không thờ phượng Chúa, lại thờ lạy hình tượng loài người, điểu, thú, côn trùng…
 • Rô. 1:29-32, loài người phạm đầy dẫy tội ác, còn úi giục kẻ khác phạm.
 • Rô. 3:23, rốt lại, mọi người đều phạm tội đáng chêt như nhau (6:23).
 • Rô. 5:6-8, Chúa thương xót chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, không phải khi chúng ta tốt hơn, và sự thương xót đó khiến Chúa chịu chết vì chúng ta.
 • Rô. 8:1, thương xót đến nỗi cứu chúng ta khỏi tội, còn không để chúng ta bị đoán phạt, cho người tin Chúa được làm con, được thừa hưởng gia tài của Đức Chúa Trời (8:14-17), được ban mọi sự khi tin Chúa Jêsus (8:31), và Chúa bảo đảm không có sức mạnh nào chia rẽ người tin Chúa tách khỏi sự yêu thương của Chúa đối với người tin Chúa (8:38-39).

-  Từ Rô. 9 đến 11, Phao-lô dẫn chứng bài học từ dân Y-sơ-ra-ên. Họ là một dân bội nghịch và hay nói trái (10:21), nhưng Chúa đã thương xót, dù có lúc như hiện nay Chúa tạm quên họ (11:11-15, 23-24).

-  Bằng cớ, Đức Chúa Trời dã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, đưa họ vào Đất mà Chúa đã hứa cùng tổ phụ họ.

 • Trên đường đi về Đất Hứa bao nhiêu lần họ phản nghịch với Chúa dù Chúa đã nuôi họ ăn, uống, che nắng che đêm cho họ 40 năm (Phục. 8:2-5)
 • Rồi Chúa đưa họ vào Đất Hứa đượm sữa và mật, nhưng họ lại nổi loạn với Chúa trong 400 năm đời quan xét – ít nhất là 7 lần. Chúa vẫn tha thứ khi họ ăn năn xin Chúa giải cứu.
 • Sau 100 năm được Chúa ban phước đời vua Đa-vít và Sa-lô-môn, dân Y-sơ-ra-ên lại bội nghịch và nói trái, dù rất nhiều lần Chúa sai các tiên tri rao báo án phạt, kêu gọi ăn năn, cuối cùng Chúa phải đày họ qua Ba-by-lôn 70 năm.
 • Từ Ba-by-lôn trở về sau 70 năm lưu đày, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục bội nghịch và nói trái, đến nỗi từ chối tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đóng đinh Chúa Jêsus trên thập tự giá (Công vụ 2:22-23; 7:51-53, Phi-e-rơ và Ê-tiên đã công bố tội của họ).

-  Chúng ta có hơn gì những người Y-sơ-ra-ên đó không? Họ chỉ bị Kinh thánh gọi là cứng cổ, còn chúng ta là người Việt Nam thì bị gọi là cứng đầu – nghĩa là còn ‘cứng’ hơn. Anh chị em hãy suy nghĩ từ ngày chưa tin Chúa cho đến khi tin Chúa đến nay, bao nhiêu lần chúng ta bội nghịch và nói trái, dù chúng ta cho rằng mọi sự nhờ Trời, Trời mưa, Trời nắng…; tin Chúa xong, bao nhiêu lần chúng ta chống lại Lời Chúa dạy? Ngay cả việc ăn bánh uống chén của Chúa thỉ phải rao sự chết của Chúa cho đến lúc Chúa đến, trước Đại Mạng Lịnh đó, chúng ta đã bỏ qua.

-  Cảm ơn Chúa, Chúa còn thương xót, không cố chấp (Thi. 130:3-4). Trước sự thương xót của Chúa, Phao-lô khuyên chúng ta: Dâng! Dâng không phải là đền ơn mà tỏ lòng biết ơn Chúa đã thương xót chúng ta.

- Một trong những sự dâng hiến dễ nhất là dâng tiền của cho Chúa.

-  Nói tóm lại, có 4 hạng người dân hiến:

 1. Dâng vì ai sao tôi vậy, đạo nào cũng phải ‘dâng’ (cúng) – thí dụ ‘dâng tiền hộp hằng tuần’.
 2. Dâng vì tổ chức Hội thánh qui định – thí dụ: dâng hằng tháng, dâng để lấy thuế.
 3. Dâng vì Lời Chúa dạy, dù không biết chỗ nào trong Kinh thánh dạy.
 4. Dâng vì biết ơn Chúa đã thương xót cứu mình.

-  Những người ‘dâng (1, 2, 3) rõ ràng không từ lòng biết ơn, mà chỉ vì bổn phận. Nhưng ‘dâng’ từ lòng biết ơn sẽ cao hơn 3 hạng kia.

-  Nhiều người chưa tin Chúa hoặc tin Chúa rồi mà không hiểu tại sao người tin Chúa DÂNG, họ chỉ nghĩ là đóng góp, là bắt buộc. Rất mong anh chị em là người tin Chúa hiểu được DÂNG là gì: là vì lòng biết ơn Chúa, nên tôi ký check sẵn, Chúa ghi bao nhiêu tùy ý Chúa muốn.

II/. DÂNG BAO NHIÊU?

-  Lời Chúa dạy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh… Như vậy có 2 tiêu chuẩn cho sự dâng hiến:

1.      Dâng thân thể:

-  Có một số người cho rằng dâng 1/10 là làm theo Luật pháp Cựu Ước, đời Tân Ước Chúa không dạy dâng 1/10. Thế là họ không dâng. Rõ ràng những người đó bóp méo Lời Chúa theo ý không muốn dâng hiến của mình, họ là những người không hề cảm nhận được sự thung xót của Chúa đối với chính họ.

- Họ không hiều rằng: Cựu Ước, Chúa đòi nộp thuế 1/10, không phải dâng, tối thiểu là 1/10; đến Tân Ước thì sự thương xót của Chúa quá lớn, thay vì tội chúng ta được chuộc tạm thời bởi con chiên, con dê, thì chính Chúa Jêsus lấy chính thân Ngài chuộc tội chúng ta dời đời, một lần đủ cả (Hêb. 9:11-14). Bởi đó, Phao-lô dạy chúng ta không phải dâng 1/10 mà dâng thân thể mình, nghĩa là dâng hết!

2.      Dâng tiền của:

-  Nói chung, trong Hội thánh có hai loại dâng tiền của.

a.  Về tổ chức:

-  Tổ chức nào cũng cần tài chánh để hoạt động, Hội thánh cũng vậy

 • Luca 8:1-3, mặc dù Chúa không cần tiền của của chúng ta (Math. 17:24-27), nhưng Chúa cũng cần sự dâng góp tiền của của những người theo Ngài.
 • Công vụ 2:44-45, Hội thánh đầu tiên chung góp giúp đỡ nhau trong cơn khó khăn.

-  Do đó, Hội thánh cũng có sự đóng góp để lo ngoài sinh hoạt tổ chức như xây dựng cơ sở, điều hành: điện, nước, bảo hiểm, giúp đỡ người gặp cảnh hoạn nạn

 • Math. 14:17-18, Chúa Jêsus sử dụng 5 cái bánh và hai con cá.
 • Công vụ 11:27-30, Hội thánh tại Antiốt quyên góp cứu trợ nạn đói.

-  Đây là khoản tiền của tùy lòng mình đã định mà quyên ra – II Côr. 6-9.

b.  Về thuộc linh:

-  Thi. 116:12, ơn Chúa không thể báo đáp, nên dâng tiền của chỉ là tỏ lòng biết ơn Chúa. Chính vì vậy, sự dâng hiến của một người bày tỏ lòng yêu mến Chúa của người đó. Không thể nào nói: Tôi có nhiều nhưng dâng hiến ít miễn lòng yêu mến Chúa - kiểu của ít lòng nhiều, trong khi thật sự có của nhiều mà lòng đối với Chúa ít quá

-  Bài học trong Luca 21:1-4, những người giàu lấy của DƯ mình làm của dâng.

-  Vì vậy, mỗi khi người tin Chúa dâng tiền, phải tự hỏi: Tôi dâng vì yêu mến Chúa, muốn góp phần dây dựng mở mang công việc Chúa hay vì bắt buộc?

- Giống như câu: ‘cha mẹ nuôi con dãi dầu mưa nắng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày’ – I Giăng 3:16-18.

-  Nói chung lại,

 • vì là tiền của Chúa cho, chúng ta chỉ lấy của Chúa dâng lại cho Chúa; vì là dâng cho Chúa, nên anh chị em cũng phải cẩn thận chọn lựa những đồng tiền đẹp lòng Chúa (đừng dâng cho Chúa những đồng tiền từ những việc làm phi pháp - Truyện người tín đồ trúng số bị khước từ dâng, nhưng không giải thích lý do, cũng không hướng dẫn, nên gây vấp phạm). Đừng dâng như một của bố thí.
 • Người giữ tiền bạc của Chúa mà anh chị em trong Hội thánh dâng, cũng phải kính sợ Chúa chi xuất cẩn thận.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by