You are hereGIÔ-SUÊ - Bài 4

GIÔ-SUÊ - Bài 4


By admin - Posted on 11 January 2013

GIÔ-SUÊ (Bài 4)

Kinh thánh: Giô-suê 4:1-24

Câu gốc: 4:7b (hoặc 21-22

Đề tài: KỶ NIỆM (ƠN PHƯỚC)

Mục đích: Ghi nhớ những ơn phước cũng là để đứng vững

I/. NGƯỜI CÓ KỶ NIỆM. 4:1-7

1.  Những người nào có Kỷ Niệm? (c.2-3)

..........................................................................................

Những người nầy lập Kỷ Niệm cho ai? (c.6-7)

..........................................................................................

2. Qua I Côrintô 4:7, Bạn kết luận thế nào về người có Kỷ Niệm?

....................................................................................

Cá nhân Bạn có Kỷ Niệm nào không? .................................

Thuật lại: ...............................................................................

...............................................................................................

Bạn nghĩ thế nào nếu có người cho rằng họ không có Kỷ Niệm?

....................................................................................

II/. NỘI DUNG KỶ NIỆM. 4:8-18

1. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, Kỷ Niệm của họ phải ghi nhớ là gì?

....................................................................................(c.8-13

Đối với Giô-suê, Kỷ Niệm của ông là gì? (c.14)

...............................................................................................

Đối với các thầy tế lễ, Kỷ Niệm của họ là gì? (15-18)

...............................................................................................

2. Qua 3 nội dung Kỷ Niệm trên, hãy ứng dụng vào 3 giai đoạn đáng cho người tin Chúa ngày nay kỷ niệm (tham khảo từng giai đoạn):

  • Rôma 6:3-4; 7:24-25, ................................................

........................................................................................  

  • Rôma 8:14-17, ..........................................................

........................................................................................  

  • Rôma 8:31-39, ..........................................................

........................................................................................

Hãy so sánh với nội dung 3 giai đoạn Kỷ Niệm của Phao-lô trong Công vụ 26:4-23

  •  ..............................................................................
  • ................................................................................
  •  ...............................................................................

Bạn có nội dung Kỷ Niệm nào giống như vậy không? ........

Thuật lại: ...............................................................................

III/. PHẠM VI KỶ NIỆM. 4:19-24

1. Về phương diện thời gian, Kỷ Niệm có hiệu lực bao lâu? (c.19-23)

 ..............................................................................................

2. Về không gian, Kỷ Niệm có hiệu lực như thế nào?

  • C.24a, ...................................................................
  • C.24b, ...................................................................

Cá nhân Bạn sử dụng Kỷ Niệm của Bn như thế nào?

.......................................................................................... 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by