You are hereCÁI ÁC

CÁI ÁC


By admin - Posted on 24 January 2013

CÂU HỎI: Tại sao nhiều trường hợp ‘cái ác’ vẫn giành được quyền thống trị trên thế giới? Khi nào cái ác mới được đưa ra ánh sáng công lý của Đức Chúa Trời?

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 3)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả có một câu hỏi rất quan trọng. Tôi nói rất quan trọng vì nếu không có Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể tìm ra câu trả lời nào hợp lý. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải xác định ‘Cái Ác’ là cái gì?

CÁI ÁC LÀ CÁI GÌ?

Bạn thính giả dùng từ ngữ ‘Cái ác’ dễ làm cho chúng ta hiểu lầm nghĩ ‘Cái Ác’ là những việc khủng khiếp như cướp của, giết người, hoặc những cảnh tàn sát tập thể như ôm bom tự sát, diệt chủng,…. Dĩ nhiên đó là những ‘Cái Ác’, nhưng đó không phải chỉ là những Cái Ác, luân lý đạo đức con người cũng như Kinh thánh đã ghi lại những loại Cái Ác khác như: nghịch cha mẹ, lường thầy phản bạn, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn,…(II Tim. 3:1-4). Riêng Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời còn nhận diện Cái Ác là không thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, không tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu thế cho chính mình. Kinh thánh gọi chung Cái Ác là Tội Lỗi, và Kinh thánh định nghĩa Cái Ác hay Tội Lỗi là trái Luật pháp (I Giăng 3:4).

Thí dụ, nếu một người lái xe đến ngã tư gặp đèn đỏ hay một bảng Stop Sign mà không dừng xe thì sẽ bị phạt, vì người đó đã làm trái với Luật pháp tức là phạm tội. Đức Chúa Trời đã ban Luật của Ngài qua 10 Điều Răn được ghi trong Kinh thánh với qui định: ai giữ được 10 Điều Răn đó thì được sống; còn ai phạm một điều thì kể như phạm 10 điều và bị hình phạt (Giacơ 2:8-11). Chúa Jêsus Christ đã tóm tắt 10 Điều Răn lại thành 2 điều: Kính Chúa và Yêu người lân cận như mình (Math. 22:37-40).

Tuy nhiên, buồn thay, Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta chỉ làm hai điều đơn giản: Kính Chúa và yêu người, đơn giản đến nỗi không còn có thể đơn giản hơn như phân số 1/2, thế mà loài người chúng ta cũng không làm được. Nhưng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn, nên chính Chúa phải hạ mình giáng sanh làm người cách đây hơn 2.000 năm, tại nước Y-sơ-ra-ên, chịu chết đền tội cho nhân loại. Kinh thánh làm chứng: Đang lúc chúng ta còn là người có tội thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết. Bây giờ Chúa chỉ muốn chúng ta tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa trên thập tự giá cho chính mình - chỉ cần Tin thì Được Cứu khỏi Cái Ác, khỏi Kẻ Ác, khỏi hình phạt như Kẻ Ác. Luật cuối cùng của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta là: Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Jêsus thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Như vậy, Cái Ác hay Tội Lỗi theo Lời Chúa dạy qua Kinh thánh chính là Không Chịu Tin Chúa Jêsus!

THẾ THÌ: TẠI SAO CÁI ÁC hay TỘI LỖI VÀO TRONG THẾ GIỚI CHÚNG TA?

Một lần nữa, để biết tại sao Cái Ác hay Tội Lỗi vào được trong thế giói chúng ta và thống trị thế giới? chỉ có Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời giải đáp rõ ràng.

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội… Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội… (Rôma 5:12, 19a). Cái người không vâng lời Đức Chúa Trời khiến cả nhân loại thành ra kẻ có tội đó chính là Tổ phụ loài người tên A-đam và Ê-va. Kinh thánh cho chúng ta biết: hành động làm trái lời Chúa dạy và không chịu hạ mình ăn năn nhận tội với Chúa của A-đam và Ê-va, có nghĩa là loài người đã tự nộp mình cho Cái Ác, cho Tội Lỗi, chịu làm nô lệ cho quỉ Satan. Kể từ ngày Tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, toàn thể nhân loại đã bị Kẻ Ác là Quỉ Satan thống trị buộc loài người phải làm ác, dù lý trí vẫn muốn làm điều lành (Rôma 7:14b, 17, 23).

Chúa Jêsus khẳng định loài người chúng ta thay vì là con của Đức Chúa Trời bởi chúng ta do Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dựng nên, nhưng loài người chúng ta đã đánh mất địa vị đó bởi không vâng phục Chúa nên trở thành con cái của ma quỉ. Chúa Jêsus phán: Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu… (Giăng 8:43-44). Chúa Jêsus cũng phán: sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng (Giăng 3:19-20)

Kinh thánh làm chứng kể từ ngày loài người chống lại Đức Chúa Trời Tạo Hóa, khước từ tình yêu thương của Chúa, thì loài người chúng ta ghét sự sáng, ưa sự tối tăm hơn, thích làm ác hơn. Bằng cớ là Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời vì yêu thương nhân loại, chỉ vì muốn cứu nhân loại ra khỏi Cái Ác hay Tội Lỗi, Chúa muốn loài người ra khỏi hậu quả của Cái Ác, hậu quả của Tội Lỗi là bị hư mất, bị hình khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời nơi Địa ngục, nên Chúa Jêsus gác lại địa vị của Đức Chúa Trời Tạo Hóa vinh hiển, giáng sanh làm người, sống giữa mọi người trên đất, sẵn sàng chịu mọi nhọc nhằn của kiếp người, đi khắp các thành các làng trong nước Y-sơ-ra-ên để kêu gọi mọi người nhận diện Cái Ác hay Tội Lỗi đang cai trị loài người và sẽ cuốn lôi loài người vào trong Hồ Lửa hình phạt, đời đời cách xa sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng sau 33 ½ năm, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho loài người, hễ ai bằng lòng ăn năn tội mình, nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, tức thì người đó được thoát khỏi ách nô lệ cho Cái Ác, của Tội Lỗi, không còn ở dưới quyền lực của ma quỉ nữa. Kỳ diệu hơn nữa là sau khi chịu chết trên cây thập tự, Chúa Jêsus chịu chôn trong mồ mả 3 ngày và Chúa Jêsus đã sống lại bởi chính quyền năng siêu việt của Ngài là Đức Chúa Trời, để bảo đảm cho ai tin Ngài không còn bị hư mất, không còn bị Cái Ác hay Tội Lỗi cai trị, không còn ở dưới sự thống trị của Kẻ Ác là quỉ Satan và những kẻ theo nó, người tin Chúa Jêsus lại được sự sống vĩnh phúc ở đất cũng như ở trời, đời nầy cũng như đời sau.

Thế có người hỏi: ‘Chúa Jêsus đã chịu chết vì tội loài người và đã sống lại gần 2.000 năm qua, tại sao hàng tỉ người vẫn còn bị Cái Ác thống trị? Thưa Bạn thính giả, Bạn đã biết ‘Nước’ đã có trên trái đất nầy trước khi loài người xuất hiện trên trái đất, tại sao cho đến bây giờ vẫn còn hàng tỉ người ở dơ? Không cần là nhà thông thái cũng trả lời được, là vì họ không chịu tắm! Sở dĩ có những người vẫn bị Cái Ác thống trị, vẫn còn là nô lệ của ma quỉ, của tội lỗi, là vì họ không chịu ăn năn tội, không chịu tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ, họ vẫn thích sự tối tăm hơn là sự sáng.

Tôi không biết Bạn thính giả đã tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình chưa, nếu chưa, xin Chúa cho Bạn ngay bây giờ quyết định không sống dưới sự thống trị của Cái Ác, của Tội Lỗi, của ma quỉ nữa, hạ mình ăn năn tội với Chúa, quay về tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn, xin Chúa cứu Bạn ra khỏi đời sống bị Cái Ác cai trị, ban cho Bạn bước vào sự sống vinh hiển của Chúa, được làm con của Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Bạn thực hiện ngay đi và bởi lời Chúa dạy và kinh nghiệm của chúng tôi là những người đã tin Chúa Jêsus Christ, tôi quả quyết tức thì Bạn sẽ được nếm trải sự giải cứu ra khỏi ách thống trị của Cái Ác cách kỳ diệu của Chúa.

BẠN THÍNH GIẢ HỎI: KHI NÀO CÁI ÁC MỚI ĐƯỢC ĐƯA RA ÁNH SÁNG CÔNG LÝ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?

Một lần nữa, chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì chỉ có Lời của Chúa là Kinh thánh mới cho chúng ta biết khi nào Cái Ác hay Tội Lỗi và Kẻ Ác sẽ không còn.

Trong Kinh thánh, sách Khải huyền chương 19 và 20, tường thuật rõ ràng và chi tiết cách mà Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Cái Ác. Kinh thánh ghi lại trình tự Đức Chúa Trời hủy diệt Cái Ác như sau:

CÁI ÁC THỨ NHẤT BỊ CHÚA DIỆT: Kinh thánh sách Khải huyền chương 19:20-21,

Khi Chúa Jêsus Christ từ trời trở lại thế giới nầy lần thứ hai cùng với các thiên binh thánh đồ đặt chân Ngài tại Núi Ô-li-ve của nước Y-sơ-ra-ên, Chúa Jêsus Christ sẽ bắt Kẻ Địch Lại Chúa Jêsus Christ (tức là một Nhân Vật hay một Tập Đoàn thống trị thế giới lúc đó) và Tiên Tri Giả (là một Tập Đoàn hay một Nhân Vật Tôn giáo đầy quyền lực trước đó dạy một thứ giáo lý sai lạc về cách nào được cứu rỗi), cả hai đều đã nhận quyền từ quỉ Satan muốn đưa thế giới vào con đường tà ác chống lại Đức Chúa Trời Tạo Hóa, chúng bị Chúa quăng vào Hồ Lửa chịu hình phạt đời đời.

CÁI ÁC THỨ HAI BỊ CHÚA DIỆT: Kinh thánh sách Khải huyền chương 20 câu 10.

Kẻ chủ chốt trong Cái Ác chính là quỉ Satan sẽ bị Chúa quăng vào Hổ Lửa và diêm, trong đó đã có Kẻ Địch lại Chúa Jêsus Christ và Tiên Tri Giả, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

CÁI ÁC CUỐI CÙNG BỊ CHÚA DIỆT: Kinh thánh sách Khải huyền chương 20 câu 15.

Đúng như Bạn thính giả đã nghĩ, Cái Ác rồi sẽ bị diệt. Người đời thường nói: Ác giả Ác báo, Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, làm ác gặp ác… Kinh thánh cũng khẳng định: Kẻ ác chẳng như vậy đâu, song chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhơn cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong… Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. (Thi. 1:4-6; 37:1-2)

Kinh thánh cho biết Cái Ác thứ ba bị Chúa phạt quăng vào Hổ Lửa chịu khổ đời đời là Kẻ nào không được biên vào sách sự sống. Kẻ Không Được Biên Vào Sách Sự sống là ai? Kinh thánh cho biết đó là tất cả kẻ chết, cả lớn và nhỏ,… Lời Chúa kể rõ hạng người đó: Còn những kẻ hèn nhát (tức những người biết Chúa là Đấng Cứu Thế, nhưng vì lý do nào đó sợ hãi không dám tin Chúa), kẻ chẳng tin (hay vô tín, tức những người biết rõ Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế nhưng lòng cứng cỏi cố ý không tin), kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Cảm ơn Chúa cho Bạn quan tâm đến khi nào Cái Ác mới được đưa ra ánh sáng công lý của Đức Chúa Trời, cho thấy Bạn là người ghét Cái Ác và tin chắc Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, Ngài sẽ xét đoán với địa vị của một Quan Tòa Lớn và Trắng, tức là Tối Cao và Minh Bạch không còn có thể khiếu nại, biện giải. Biết như vậy chưa đủ, Bạn cũng như tôi và mọi người phải tự xét mình có thuộc thành phần nào trong những Cái Ác mà Kinh thánh đã liệt kê ở trên không? Có phải là người hèn nhát không dám tin Chúa Jêsus không? hay vô tín chống lại tiếng yêu thương của Chúa gọi bạn không? hoặc có phải là kẻ gớm ghét, giết người, dâm loạn, hoặc say mê những chuyện phù phép của ma quỉ, hoặc bạn tôn thờ một thần tượng nào đó bằng vật chất hay trong tâm trí của Bạn không? và dĩ nhiên Bạn cũng như tôi đã từng bao nhiêu lần dối trá mà không ai biết nhưng Đức Chúa Trời biết, nhất là lòng và miệng nói tin Đức Chúa Trời nhưng không thờ phượng Ngài. Nói chung lại, Bạn có tên trong Sách Sự sống của Chúa chưa? Nghĩa là bạn đã tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của Bạn chưa? Xin Chúa cho Bạn trả lời: Xin Chúa ghi tên của con vào Sách Sự sống của Chúa bây giờ vì con đã tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của con, để con bị hình phạt chung với Kẻ Ác và Cái Ác.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by