You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG?

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG?


By admin - Posted on 30 January 2013

Tôi tìm lại Bài Viết nầy - lâu quá kkhông còn nhớ của Ai (?), nhưng rất thích hợp để chúng ta là người tin Chúa tham khảo trong Thời Đại Cuối Cùng. Đây là trích đoạn thứ 1.

CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG?

Thời cuối cùng là gì?

Các môn đồ của Chúa Jêsus Christ thán phục thiết kế của ngôi đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Một số những hòn đà nền nền đền thờ to lớn, nặng hàng tấn. Những hòn đá khác thì được chạm khắc công phụ theo những kiểu mẫu rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu vào những hòn đá lấp lánh và những hoa văn vàng phức tạp của dền thờ..

Các môn đồ muốn biết thầy của họ có ấn tượng như họ có không. Math. 24:1-2 mô tả: “Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì các môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống”.

Lời Chúa Jêsus phán (tiên tri về sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem năm 70 SC.) làm cho các môn đồ ngạc nhiên. Họ rất bối rói bởi lời Chúa Jêsus phán rằng ngôi đền thờ đẹp đẽ sẽ bị hủy phá. Sau đó các môn đồ đến gặp riêng Chúa Jêsus, tâm trí của họ vẫn còn bị sốc vì lời Chúa phán. Họ nóiv ới Chúa: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” (c.3).

Tìm hiểu

Khoảng 2.000 năm sau, các Cơ-Đốc nhân vẫn hỏi những sự kiện nào sẽ là dấu hiệu tận thế và báo hiệu Chúa Jêsus trở lại. Chúa trả lời câu hỏi quan trọng nầy. Nan đề của hầu hết con người đối diện với câu trả lời của Chúa phải được giải thích. Chúng ta muốn câu trả lời của chúng ta thẳng thắn và rõ ràng, giống nư đáp án cho một nan đề toán học.

Thay vào đó, ý nghĩa câu trả lời của Chúa Jêsus liên quan đến sự hiểu biết về những chiều hướng những sự kiện theo chu kỳ lặp đi lặp lại và tàn phá đã diễn ra trên 2.000 năm, cũng như một sự nhận thức càng gia tăng mãnh liệt và lớn lao hơn về những việc xảy ra tương tự như chúng ta đang gần cuối.

Tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng Chúa Jêsus nói rõ là không ai biết chính xác giờ Chúa trở lại: “…Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi”. (c.36) Chỉ Cha biết chính xác giờ phút Con Ngài trở lại. Nhưng chúng ta có thể biết những lời tiên tri quan trọng và những nguyên tắc tiên tri cho sự chỉ dẫn rõ ràng sự táilâm của Chúa Jêsus sắp xảy ra.

Chúa Jêsus ba cho các môn đồ những dấu hiệu đòi hỏi sự hiểu biết viễn cảnh rộng. Một số khuynh hướng tiên tri sẽ tái diễn nhưng tăng cao trước sự tái lâm của Chúa Jêsus Chris. Những tình thế khác sẽ trở nên độc đáo thành một thời điểm lịch sử. Một số trong những lời tiên tri chủ yếu sẽ báo hiệu không đầy đủ rõ ràng về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ. Chúng ta tìm thấy nhiều dấu hiệu Chúa ban liên quan nhau trong lời tiên tri tận thế kéo dài và những tác phẩm của các tiên tri khác trong Kinh thánh vẫn đang được mở ra.

Chúng ta sẽ thảo luận những dấu hiệu theo Kinh thánh nầy, chìa khóa những sự kiện tương lai mở ra trong ánh sáng lời tiên tri. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem xét cách Kinh thánh dùng danh từ tận thế.

Nói chính xác, tận thế là gì? Khi nào xảy đến? Chúng ta có đang sống trong thời tận thế không? Có cách nào biết không?

Chủ đề tận thế kéo dài Kinh thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Đó là một trong những đề tài chính của Kinh thánh. Hiểu biết tận thế là gì là điều quan trọng. Sự hiểu lầm có thể gây rối loạn tinh thần, lẫn lộn, nghi ngờ. Nhưng nắm được chủ đề theo Kinh thánh rõ ràng có thể đem đến sự an ủi và tin cậy. Vì vậy, chúng ta hãy tra xem Kinh thánh mặc khải gì về tận thế.

Ý nghĩa của “thời tận thế”

Một cái nhìn đơn giản về kỳ tận thế được tìm thấy trong sách Đa-ni-ên. Khởi sự trong Đa-ni-ên 11:40, Đức Chúa Trời mặc khải cho Đa-ni-ên nhiều sự kiện quan trọng xảy ra ‘lúc tận thế’.

Trong đoạn 12, Đức Chúa Trời phán với Đa-ni-ên: “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhuốc nhơ đời đời… Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên” (c.1-4).

Ở đây tận thế được mô tả như việc lên đến cực điểm “thời kỳ tai nạn, đến nỗi từ khi có nước đến thời kỳ đó chẳng có như vậy”. Đó cũng là thời kỳ du lịch gia tăng, việc truyền thông gia tăng và bùng nổ tri thức, như đã được thấy từ sự mô tả “nhiều kẻ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên”.

Nhiều thế kỷ qua sau thời Đa-ni-ên, các môn đồ của Chúa Jêsus hỏi Ngài về tận thế. Câu trả lời của Chúa Jêsus vọng lại những lời của Đa-ni-ên: “Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi có trời đất cho đến bây giờ cũng không hề có nữa” (Math. 24:21).

Về sau Đức Chúa Trời mặc khải cho Đa-ni-ên nhiều thông tin về sự cuối cùng. “Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai … thề rằng: sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy sẽ đều xong. Ta, Đani-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sẽ ra thể nào? Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi, bởi vì những lời nầy đã đóng ấn lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng” (Đa-ni-ên 12:6-9).

Đoạn kinh văn nầy chỉ dấu rằng thời tận thế sẽ được dân Chúa thấy rõ. Thời gian nầy là thời kỳ dẫn tới và bao gồm thế giới hoạn nạn kéo dài 3 ½ năm (theo ngôn ngữ Kinh thánh, ‘một kỳ ([một năm], những kỳ [hai năm] và nửa kỳ [nửa năm]”), kết thúc với sự thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất.

Một lời cảnh cáo

Mặc dù Kinh thánh mặc khải những tình thế nào đó sẽ làm giảm giá trị khi tận thế đến gần, chúng ta không nên lẫn lộn những tình thế thấy quanh chúng ta với thời kỳ cuối cùng rõ ràng được tiên tri trong Kinh thánh. Tình trạng toàn cầu có thể suy đồi vượt qua một thời gian dài trước khi đưa đến những sự kiện quyết định của ngày cuối cùng. Những ngày cuối của thời đại sẽ được đánh dấu bằng những sự kiện tiện tri rõ ràng.

Chúa Jêsus Christ cảnh báo các môn đồ phải cẩn thận nếu họ nghĩ họ đang chứng kiến những dấu hiệu thời tận thế. “Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ” (Luca 21;8).

Do đó, Chúa cảnh báo, nhiều người sẽ mạo danh Chúa đến, tuyên bố đại diện Chúa. Một số người sẽ giải thích như những sự phát triển và những tình cảnh như những dấu hiệu tận thế nào đó. Tuy nhiên, đó là những dấu hiệu sai và dẫn nhiều người lạc đường. Vì vậy, chỉ những nhà lãnh đạo nhóm tôn giáo ân tứ hiện tại, chiến tranh hoặc khủng hoảng toàn cầu chưa đủ xác nhận rằng thời tận thế đến.

Những sự kiện đặc biệt mở ra

Để tránh lẫn lộn những hoạn nạn chung trên thế giới với những sự kiện thật sự của thời tận thế, Kinh thánh mô tả những sự kiện và những hoàn cảnh đặc biệt sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng.

Một sự kiện không thế nhầm lẫn được là dân ngoại (dân phi-Do-thái) sẽ thống trị Giê-ru-sa-lem lâu dài hầu đến. Chúa Jêsus Christ tiên tri rằng “thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Luca 21:24).

Trong Khải. 11:1-2, một thiên sứ tỏ cho sứ đồ Giăng biết các dân ngoại sẽ kiểm soát Giê-ru-sa-lem bao lâu: “họ sẽ giày đạp thành thánh đủ bốn mươi hai tháng” – tương đương 3 ½ năm.

Cũng trong thời gian nầy dân Chúa sẽ bị bắt bớ dữ dội. Chúa Jêsus cảnh báo chiều hướng hoạn nạn đó, Chúa gọi đó là “đầu sự tai hại” (Math 24:8). Rồi Chúa phán, “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (c.9-13).

Trong sách Khải huyền, Giăng thấy một dị tượng qua đó một số dân Chúa được mô tả như một người đàn bà, trốn khỏi sự bắt bớ của Satan và “được nuôi một thì, các thì, và nửa thì” – thay vì 3 ½ năm (Khải. 12:14). Điên tiết vì không tấn công được những người nầy, Satan sẽ “tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điềur ăn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (c.17).

Do đó, chúng ta thấy ba lời tiên tri về tận thế tập trung đến cực điểm vào thời kỳ 3 ½ năm tai nạn khắp thế giới cách khủng khiếp và đe dọa sự sống còn của nhân loài mà Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép xảy ra như vậy lần nữa. Những lời tiên tri như vậy giúp chúng ta hiểu những hoàn cảnh và sự kiện đánh dấu sự bắt đầu thời kỳ chủ yếu nầy.

TẬN THẾ

Một số người nghĩ chủ đề tận thế trong Kinh thánh được hạn chế phần lớn đối với Tân Ước. Nhưng bắt đầu Sáng thế ký, sách đầu tiên của Kinh thánh, nhìn xuyên suốt thời kỳ gian ác hiện tại của chúng ta đến thời kỳ thành lập Vương quốc của Đức Chúa Trời. Kinh văn Cựu Ước nói nhiều đến những sự kiện xảy ra suốt thời tận thế nầy và “thế gian hầu đến” theo sau.

Trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng thời kỳ đến khi Satan cai trị và ảnh hưởng trên đất sẽ kết thúc. Đối với Satanm Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ [Chúa Jêsus Christ] nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (Sáng. 3:15).

Mặc dù Satan được dự định để làm hại Cứu Chúa (qua việc xúi giục đóng đinh Chúa Jêsus), ma quỉ không thể ngăn Chúa Jêsus sống lại và không thể ngăn Chúa Jêsus đánh bại nó lúc cuối cùng.

Phao-lô nói về lời tiên tri nầy khi ông viết cho các thành viên Hội thánh tại Rô-ma, “Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Satan dưới chân anh em” (Rô-ma 16:20). Thật được an ủi khi biết rằng lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm thì Satan bị đánh bại và bị bắt giam (Khải. 20:1-3).

Vì vậy, từ lúc bắt đầu sớm nhất của loài người, Đức Chúa Trời đã mặc khải có một sự kết thúc cho thế giới do Satan lãnh đạo, một thời kỳ được xác định cho ma quỉ và những kẻ theo nó bị đánh bại.

Những người công nghĩa được nói đến trong Cựu Ước, như Hê-nóc, đã biết cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ can thiệp để thi hành sự phán xét của Ngài trên đất. “Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kíh đó đã nói nghịch cùng Ngài” (Giu-đe c.14-15.

Sau khi nước lụt, những người trung tín khác như Áp-ra-ham, Y-sác và Gia cốp đã nhìn xuyên qua thời hiện tại đến thời gian khi Vương quốc Đức Chúa Trời được thành lập. “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập” (Hêb. 11:8-10)

Cac tổ phụ biết rằng một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ thiết lập Vương quốc của Ngài. Họ tin tưởng sống chết rằng Chúa sẽ hoàn thành những lời hứa và bao gồm họ trong Vương quốc của Ngài.

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời (Vương quốc của Đức Chúa Trời); nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành” (c.13-16).

Những người nầy không tưởng tượng hoặc suy đoán tương lai. Họ được Đức Chúa Trời trực tiếp mặc khải. Như Phi-e-rơ giải thích, “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (II Phi. 1:21).

Chúng ta tìm thấy nhiều lời tiên tri về những sự kiện thời tận thế trong Thi thiên. Thi thiên 2 bày tỏ rằng một số quốc gia sẽ chống lại sự cai trị của Chúa Jêsus Christ: Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? … Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm” (Thi. 2:1, 7-9).

(Một số phân đoạn Thi thiên khác đề cập những sự kiện tận thế như: 9:5-15; 10:3-18; 11:1-7; 12:3-5; 21:8-12; 46:8-10; 47:1-4; 75:7-8; 76:7-9; 96:10-13; 97:1-6; 98:1-3; 99:1-5; và 110:1-6).

Tận thế: đề tài của các tiên tri

Mặc dù những lời tiên tri liên quan đến tận thế chỉ thỉnh thoảng được tìm thấy trong các sách đầu của Cựu Ước, những lời tiênt ri tận thế đó là đề tài chính của các tiên tri được viết nhiều thế kỷ sau. Phi-e-rơ giải thích rằng các tiên tri nầy đang “tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ [thời gian đến lần thứ của Chúa Jêsus Christ], và về sự vinh hiển sẽ theo sau [sự đến lần thứ hai của Chúa Jêsus Christ]” (I Phi. 1:11).

Êsai là thí dụ điển hình về cách Đức Chúa Trời thường phán về những tình cảnh tận thế và sự đến của Vương quốc của Chúa Jêsus Christ sẽ được thành lập lúc Ngài trở lại. Thời kỳ nầy cũng thường chi về “ngày của Chúa”, “ngày sau rốt”, “ngày cuối cùng”, hoặc đơn giản “ngày đó”. Đây là vài thí dụ cho thấy đề tài trở lại nầy trong Êsai.

“Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán xét nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Êsai 2:2-4)

“Ngươi khá vào nơi vần đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên  mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống… Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm” (Êsai 2:10-12, 19).

“Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va [Chúa Jêsus Christ] sẽ làm đồ trang sức vinh hiển cua những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn sót lại ở Si-ôn, những kẻ sót lại ở Giê-ru-sa-lem, tức là những kẻ ở Giê-ru-sa-lem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh” (Êsai 4:2-3).

“Có một chồi (Chúa Jêsus Christ) sẽ nứt lên từ gốc Y-sai [cha của vua Đa-vít], một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài… Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác… Xảy trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển” (Êsai 11:1-4, 10).

“Nầy, ngày Đức Giê-hô-va đến, là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất nầy nên hoang vu, và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa; mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó… Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị day động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va vạn quân, trong ngày Ngài nổi giận dữ” (Êsai 13:9-13).

Còn hàng tá nghĩa đen những lời tiên tri như vậy xuất hiện trong sách Êsai và hầu hết nhiều như vậy trong các sách Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên. Những người nầy nói tiên tri về những ngày kinh khiếp xảy ra trước sự đến của Đấng Mết-si-a là Vua của muôn vua.

Các tiên tri khác nói rõ ràng về tận thế

Gần như tất cả 12 sách gọi l2 Tiểu Tiên tri có nói về tận thế. GIô-ên và Xa-cha-ri là thí dụ.

Đức Chúa Trời cảm thúc Giô-ên mô ta sự hủy diệt lớn sẽ xảy ra trong Ngày của Đức Giê-hô-va: “Hãy thổikèn trong Si-ôn; hãy thổi vang ra trên núi thánh ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần: tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù… Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại?” (Giô-ên 2:1-2, 11).

Xa-cha-ri thêm: “Nầy, ngày của Đức jjh đến, những của cướo ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem, … Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông… Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một” (Xach. 14:1-4, 9).

Đề tài tận thế và những hình ảnh Vương quốc Đức Chúa Trời nổi bật trong các sách của các tiên tri mà Phi-e-rơ đã nói với người Do thái, họ sẽ tin Đấng Christ bởi vì lời chứng nầy. Phi-e-rơ nhắc họ: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri” (Công vụ 3:19-21).

Tận thế trong Tân Ước

Lời tiên tri dài nhất của Chúa Jêsus về tận thế được tìm thấy trong Mathiơ 24, Mác 13 và Luca 21, gọi chung là Lời Tiên Tri Núi Ô-li-ve. Về cơ hội nầy, trong tuần lễ Chúa Jêsus sẽ chịu đóng đinh, Chúa Jêsus và các môn đồ  rời đền thờ lên núi Ô-li-ve nhìn thấy cảnh ngoạn mục của thành phố và đền thờ lấp lánh với những tảng đá trắng và những nét trang trì bằng vàng rực rỡ. “Ngài đương ngồi trên núi Ô-li-ve, đối ngang đềnt hờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh rê hỏi riêng Ngài rằng: Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành?” (Mác 13:3-4).

Sau đó Chúa Jêsus Christ tỏ cho các môn đồ những tình cảnh trên đất đưa đến sự trở lại của Ngài. Chúa phán sẽ là một thì giờ gia tăng hoạn nạn và rói loạn. Chúa cảnh báo trong thời gian nầy nhân loại sẽ có khả năng tiêu diệt sự sống của con người khỏi mặt đất. “Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu (sống sót); song vì cớ các người được (Đức Chúa Trời) chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt” (Math. 24:21-22)

Hùng mạnh như đế quốc La Mã thời đó, các quân đoàn của họ không có đủ sức mạnh để xóa sạch nhân loại khỏi đất. Tình cảnh nầy chỉ có khả năng xảy ra thật trong thế kỷ 21 với sự phát triển và triển khai khi giới hủy diệt số đông – nguyên tử, hóa học, sinh học – trong những kho vũ khí khắp thế giới vói khả năng tiêu diệt mọi người mọi vật.

Những dấu hiệu đang đến hổi kết thúc

Chúa Jêsus mô ta theo một hình thức bố cục ngắn gọn những tỉnh cảnh sẽ chỉ dấu tận thế đang đến gần. Chúa Jêsus cảnh báo cho các môn đồ: “Hãy giữ, kẻoc ó kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người” (Math. 24:4-5)

Trước hết Chúa Jêsus tiên báo nhiều người sẽ dùng danh Ngài đến dỗ dành những người đã tin Chúa Jêsus. Lời nầy gợi ý rằng nhiều Hội thánh Cơ-Đốc, các hệ phái, và nhiều tổ chức hướng ngoại hiện diện trong thời tận thế, và nhiều người bị lừa dối tin rằng người lãnh đạo của họ đại diện Đấng Christ. Tuy nhiên Hội thánh thật sự theo Chúa Jêsus Christ sẽ trung tín vâng theo Lời Đức Chúa Trời và những mạng lịnh của Ngài. Chúa Jêsus cảnh báo, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Math. 7:21).

Kế đó Chúa Jêsus mô tả khuynh hướng chính trị, quân sự và môi trường trước khi Ngài trở lại. “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc; hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (Math. 24:6-8).

Một sự giống nhau về những đau khổ

Nhiều người nhìn nhận những tin tức chiến tranh, bạo lực, những cuộc nổi dậy, đói kém, dịch bệnh, động đất và thiên tai là những dấu hiệu đứng hàng đầu của chúng ta trong thời tận thế. Chắc chắn Chúa Jêsus Christ và các tiên tri của Kinh thánh đã làm sáng tỏ như những thảm kịch sẽ khuấy động trái đất khi thời tận thế đang đến gần.

Tuy nhiên, chính Chúa Jêsus Christ giải thích rằng những nhân tố đó không cho chúng ta biết tận thế, nhưng có nhiều tai họa như vậy trước khi Chúa trở lại. Chúa Jêsus phán những thảm họa nầy sẽ tạo nên rối loạn và đau đớn lớn hơn lúc thời tận thế. Những thảm họa đe dọa và chết choc nầy chỉ là “đầu sự tai hại”. Đáng sợ là nó chưa đến.

Chúa Jêsus Christ phán trong Math. 24:8, “Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Chúa Jêsus đang dùng một sự so sánh về công việc của một người đàn bà. Như quyển The Bible Knowledge Commentary giải thích: “Chúa Jêsus phán, những điều nầy sẽ là bắt đầu sự tai hại. Như sự đau đớn của người đàn bà mang thai gần ngày sanh nở chỉ dấu rằng con của bà sẽ sớm được sanh ra, vì vậy những va chạm và thảm họa chung nầy báo hiệu kết thúc Thời đại nầy” (1997, chú giải Math. 24:8).

Cho nên Chúa Jêsus Christ không nói về những thảm họa thường có như chiến tranh, đói kém, dịch bệnh và động đất tấn công thường xuyên, nhưng Chúa đang nói về một thì giờ độc đáo khi những sự kiện như vậy sẽ tàn tệ hơn. Giống như sự viêm nhiễm mạnh hơn, dễ lây hơn trước ngày sanh, do đó, những sự kiện nầy gia tăng thường xuyên và tăng mạnh hơn rõ ràng trước khi Chúa Jêsus Christ tái lâm.

Chúng ta cần chú ý đến ba câu hỏi quan trọng khi phân tích những sự kiện nầy là những dấu hiệu tận thế mà Chúa Jêsus Christ đã mô tả. Thứ nhất, nó có thể chỉ là một phần của sự lên xuống thường lệ của dịch bệnh mà loài người đã kinh nghiệm qua lịch sử không? Thứ hai, tất cả những dấu hiệu thích hiệp mọi điều Chúa Jêsus đề cập không? Thứ ba, có bằng cớ chắc chắn nào được tiên tri về khuynh hướng và tình cảnh đang tăng cao và tăng mạnh không?

Nhiều người tự cho khôn ngoan đã sai lầm khi giải thích những sự kiện thảm kịch thế giới như là những dấu hiệu chắc chắn của thời tận thế - chỉ nhìn thấy không phát triển như mong đợi và qua đi trong yên lặng trong lịch sử. Nó có gây một chút chú ý, nó cho thấy rằng không phải như mọi điều mà Chúa Jêsus đã phán không thích hiệp vào lúc đó. Chúng ta có thể thấy sau khi nó đã xảy ra.

Ngày nay, nhiều sự kiện hơn trong lịch sử, chúng ta có thế thấy hầu hết những mặt về những dấu hiệu mà Chúa Jêsus Christ đã nói trong thế giới hiện tại của chúng ta. Nhưng vài dấu hiệu chủ yếu về “thời tận thế” vẫn còn thiếu. Trò chơi ghép hình vẫn còn thiếu vài miếng ghép nhỏ chủ yếu.

(Còn tiếp)

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by