You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 2)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 2)


By admin - Posted on 31 January 2013

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 2)

Những dấu hiệu khác đánh dấu ngày tận thế

Chúa Jêsus đã phán trước những dấu hiệu khác sẽ đánh dấu thời gian mối đe dọa gia tăng. Chúa phán một sự bách hại tàn nhẫn chống lại dân Chúa - thời gian nầy leo thang khắp thế giới - sẽ tái hiện lần nữa: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (Math. 24:9-13)

Khi tình thế tồi tệ hơn, loài người hoảng loạn càng thêm sợ hãi và phản nộp nhau. Trong bầu không khí vô luật và thù địch phát triển, loài người sẽ ruồng bỏ nhau, từ chối Đức Chúa Trời và từ bỏ sự dạy dỗ của Chúa. Ma quỉ bị quăng xuống đất và nó biết thì giờ của nó không còn (Khải. 12:12-17), nó sẽ cố gắng tìm cách phá hủy những kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Satan sẽ xúi giục những kẻ theo nó đánh chiếm thành thánh của Đức Chúa Trời là thành Giê-ru-sa-lem. “Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà Đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; … vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; …” (Math. 24:15-16, 21-22 so với Khải. 11:2).

Thành Giê-ru-sa-lem đã sụp đổ bởi những sức mạnh bên ngoài – bao gồm người La Mã, A-rạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúa Jêsus đã tiên báo rằng các sức mạnh bên ngoài sẽ tái kiểm soát thành trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu chưa từng có. Thời kỳ giống như thế nầy sẽ đưa đến một cuộc chiến tranh, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, cuối cùng hủy diệt sự sống loài người khỏi hành tinh.

Thời tận thế: Điều gì tận?

Kinh thánh nói về “thời tận thế”. Nhưng chính xác điều gì kết thúc?

Nhiều người nghĩ tận thế là thế giới sẽ kết thúc, đặc biệt trong bản King James (giống bản dịch Việt ngữ cũ) các môn đồ hỏi Chúa Jêsus về “tận thế” trong Math. 24:3. Nhưng từ ngữ được dịch “thế [giới]” trong phân đoạn là tiếng Hi Lạp là aion (từ từ ngữ nầy được tìm thấy trong tiếng Anh là eon) có nghĩa là “một thời kỳ không hạn định thời gian… được đánh dấu bởi những đặc điểm thuộc linh hoặc đạo đức” (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 1985, “Age”). Bản New King James sửa lại từ ngữ nầy là “thời đại”.

Tiếng Hi Lạp aion và tiếng Anh eon có nghĩa chủ yếu giống nhau - một thời kỳ, một kỷ nguyên, một thời đại. Các môn đồ của Chúa Jêsus không hỏi về sự kết thúc hành tinh vật chất của chúng ta, trái đất. Đúng hơn, họ đang dò hỏi về sự kết thúc thời đại cai trị của loài người trên đất nầy. Họ biết rõ nhiều lời tiên tri Cựu Ước nói trước thời kỳ hầu đến về sự cai trị của Đấng Mết-si-a trong Vương quốc Đức Chúa Trời.

Phao-lô nói đến “đời hầu đến” (Êph. 1:21) tương phản với thế giới chúng ta biết, mà ông gọi là “đời ác nầy” (Gal. 1:4). Về thuộc linh và đạo đức, thời đại nầy và thời hầu đến là trái nhau.

Để hiểu cách chính xác hai thời kỳ đó, chúng ta phải nhận thức rằng đây không phải là thế giới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những vụ sập nhà, những cuộc hôn nhân tan vỡ, những bao động, những sự ghét chủng tộc, những chính quyền mục nát, tham nhũng, sa đọa, dịch bệnh, bắt bớ, và những hậu quả đau khổ chung quanh chúng ta. Phao-lô chỉ thẳng nguyên nhân gây những thống khổ nầy là “chúa đời nầy” (II Côr. 4:4), không ai khác hơn là Satan, là ma quỉ.

Nhân vật nầy ảnh hưởng lớn thế nào? Sứ đồ Giăng nói với chúng ta rằng “cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ” (I Giăng 5:19). Toàn thể loài người chịu ảnh hưởng của nhân vật độc ác nầy và đội quân của nó qua suy nghĩ, thái độ, hành động. Giăng cảnh cáo thêm rằng quyền năng lừa dối của Satan rất lớn vì nó “dỗ dành cả thiên hạ” (Khải. 12:9).

Bởi năng lực lừa dối đó, ảnh hưởng của Satan lan tràn khắp nơi. Một trong những phạm vi ảnh hưởng Satan lớn nhất là tôn giáo, nơi ý tưởng của nó – không phải của Đức Chúa Trời – liên kết. Phao-lô cảnh cáo các Cơ-Đốc nhân về năng lực lừa dối của Satan ngay trong Cơ-Đốc giáo: như “chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng”, bằng cách những đại diện của nó mang mặt nạ làm “kẻ giúp việc công bình” và “sứ đồ của Đấng Christ” (II Côr. 11:13-15).

Phao-lô cảnh cáo những người sống đời sống tin kính phải luôn tranh chiến chống lại những ảnh hưởng vô hình thuộc linh liên kết với thế gian bao quanh họ. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Êph. 6:12).

Dưới ảnh hưởng của Satan, thế giới có sự khôn ngoan riêng (I Côr. 1:20-29), một cách suy nghĩ về Đức Chúa Trời của Kinh thánh và đường sự sống của Chúa như “ngu dại” (I Côr. 2:14). Kết quả, nhân loại không nhận biết rằng việc chọn lựa từ chối Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài đã đem sự đau khổ và buồn rầu cho thế giới.

Khi Kinh thánh đề cập “thời tận thế” hoặc “kỳ sau rốt”, là chỉ về sự kết thúc thời đại gian ác hiện nay đang đến. Thời đại nầy - thực tế là thời đại của Satan - sẽ kết thúc, thay vào đó là thời đại của Đức Chúa Trời cai trị và dẫn dắt toàn nhân loại.

Lời tiên tri trong Kinh thánh không phải toàn bộ là tin xấu. Mặc dù hành động của loài người sẽ đem con người đến bờ vực hủy diệt, Kinh thánh bày tỏ tin tức tốt lành kỳ diệu: Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại để mở ra một thiên đàng trên đất trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Thời đại nầy đến - thường được Kinh thánh chỉ ra là thời kỳ Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ cai trị thế giới - sẽ được dẫn dắt bởi Chúa Jêsus Christ lúc Ngài tái lâm.

Những dấu hiệu tôn giáo và trên trời

Chúa Jêsus tiếp tục với những dấu hiệu đánh dấu tận thế. Chúa cho thấy những người lãnh đạo tôn giáo sẽ dùng quyền năng lừa dối của Satan để thi hành những phép lạ và thuyết phục thế giới tuân theo mệnh lệnh của họ. “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Math. 24:23-24).

Để chống lại sự lừa dối nầy, Chúa Jêsus Christ đã phán trước, Tin Lành của Ngài sẽ được trung tín giảng cho các nước khi tận thế đến gần: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Math. 24:14)

Về sau, trong thời kỳ 3½ năm, Chúa sẽ dùng hai đầy tớ của Ngài làm chứng nhân cho lẽ thật, ban cho họ quyền làm phép lạ, “Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày [3½ năm]… Hai người có quyền đóng cửa trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri; hai người lại có quyền biến nước thành huyết, và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả” (Khải. 11:3, 6)

Những sự kiện thê thảm khác đánh dấu những ngày cuối cùng nầy. “Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua [Ngay sau khi đại nạn của những ngày đó], thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động” (Math. 24:29).

Sau những sự kiện kinh hoàng nầy, Chúa Jêsus phán, Ngài sẽ trở lại trên đất với quyền năng và oai nghi. “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Math. 24:30).

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by