You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 3)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG? (Phần 3)


By admin - Posted on 02 February 2013

Những từ ngữ Kinh thánh dùng chỉ về sự cuối cùng của loài người hầu đến

Một số từ được áp dụng rộng rãi hơn về thời gian 3½ năm kinh hoàng trước ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm. Sự áp dụng nầy có thể đưa đến vài nhầm lẫn, nên chúng ta cố gắng hiểu chính xác những từ nầy được dùng cho thời tận thế.

Giờ cuối cùng: Sứ đồ Giăng trong thế kỷ thứ nhất đã dùng “giờ cuối cùng” để nhấn mạnh chỉ về thời của ông: “Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng” (I Giăng 2:18)

Giống như những người khác trong thời của ông, Giăng nghĩ có thể Chúa Jêsus Christ tái lâm là ngay lúc bấy giờ (Công vụ 1:6; I Tês. 4:15-18). Nhưng Đức Chúa Trời có một viễn cảnh lớn hơn khác về thời gian. Một ngày đối với Chúa như 1.000 năm và 1.000 năm như một ngày (II Phi. 3:8 so với Thi. 90:4).

Giăng đã cảnh báo chúng ta phải chú ý cẩn thận về “Kẻ địch lại Đấng Christ”, một danh từ dùng cho sự xưng nhận nào giống như Đấng Christ nhưng thật sự đang chống lại Chúa. Một khuynh hướng bắt đầu trong thời của Giăng sẽ tiếp tục đến giờ cuối cùng, khi đại diện Chúa Jêsus Christ và sự dạy dỗ giả mạo nầy lộ mặt thành kẻ xấu xa.

Đời sau rốt: Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng và Giu-đe đều dùng danh từ những ngày cuối cùng, giờ cuối cùng, thời cuối cùng để mô tả phần kết thúc thời đại loài người. Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê rằng một số Cơ-Đốc nhân sẽ rời bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời vào lúc tận thế. Ông gọi chung thời kỳ tương lai nầy là “đời sau rốt”: “Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ” (I Ti-mô-thê 4:1)

Cuối cùng các thời đại: Hêb. 9:26 dùng nhóm từ “cuối cùng các thời đại” để mô tả thời kỳ từ khi Chúa Jêsus chịu chết đến khi Ngài trở lại lần thứ hai. Hêb. 1:1-2 nói, “… Đức Chúa Trời… đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài…”

Cuối các thời kỳ: Chú ý những từ ngữ của Phi-e-rơ dùng: “[Chúa Jêsus Christ]… hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em” (I Phi. 1:20).

Chú ý Giu-đe cũng dùng danh từ “các thời kỳ sau rốt”: “… hãy nhớ những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh” (Giu-đe 17-19)

Những ngày sau rốt: Thành ngữ “những ngày sau rốt” (Đa-ni-ên 10:14) có thể bao gồm “kỳ sau rốt” (Đa-ni-ên 11:35), một thời kỳ chuẩn bị và bao gồm Kỳ Đại Nạn (Math 24:21). Văn cảnh của những từ nầy và nhóm từ cho thấy ý nghĩa đó.

Sự giống nhau với mầm của cây vả

Trước khi kết luận, Chúa Jêsus đã cho một sự so sánh giống nhau khác để giúp chúng ta hiểu rằng không phải tất cả những thảm họa - chiến tranh, đói kém, dịch bệnh hoặc động đất – là chỉ dấu sự tái lâm của Ngài sẽ xảy ra. Chúa Jêsus so sánh sự đối chiếu của chúng ta về các sự kiện chuẩn bị cho những khủng hoảng tận thế bằng cách nhìn vào mầm của cây vả và nhận biết mùa hè đang đến gần.

Chúa phán: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương đứng ở trước cửa” (Math. 24:32-33). Hãy chú ý rằng tất cả những điều so sánh nầy có giá trị.

Nói về những người sẽ thấy “mọi điều ấy” xảy ra, Chúa Jêsus phán tiếp: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi” (c.34-36).

Giống như thiên nhiên, một mùa xuân giả có thể xảy ra. Thỉnh thoảng khí hậu ấm lên và dường như mùa Xuân đến, một số cây ra hoa, rồi thình lình lạnh giá. Giống như vậy, nhiều sự kiện rối loạn trên thế giới trong quá khứ có thể được xem như là những mùa Xuân giả.

Thí dụ, lần đầu tiên trong lịch sử thế kỷ 20 đã thấy việc nổ ra thế chiến. Hai cuộc chiến tranh tàn phá thảm khốc nầy khiến đau buồn không thể tả và đem đến cái chết cho hơn mười triệu người. Nhưng những cuộc chiến tranh nầy thật sự đã kết thúc và thế giới trở lại ngừng chiến và hòa bình. Sự xảy ra những cuộc chiến hủy diệt tàn khốc nầy không phải là bằng cớ tận thế đến rồi.

Giống như vậy, lịch sử đã chứng kiến thời kỳ đạo đức suy đồi và sau đó trở đi trở lại. Đã xảy ra như vậy trong thời sứ đồ Phao-lô, thuộc đế quốc La Mã, trong thời đế quốc Hồi giáo, trong thời Phục hưng và trong ngày của chúng ta.

Phao-lô mô tả sự suy đồi đạo đức và giá trị thuộc linh sẽ lan tràn trong những ngày sau rốt: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó” (II Tim. 3:1-5).

Chúng ta hiện ở đâu trong lời iên tri trên núi Ô-li-ve của Chúa Jêsus Christ?

Trong lời tiên tri Núi Ô-li-ve của Chúa Jêsus Christ được ghi trong Math. 24:, Mác 13 và Luca 21, nói trước nhiều khuynh hướng quan trọng sẽ gia tăng trước khi Chúa Jêsus tái lâm. Những khuynh hướng Chúa nhấn mạnh là sự lừa dối tôn giáo, chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, động đất và những cơn bão tàn phá.

Điều nầy đặc biệt rõ ràng đáp ứng câu hỏi của các môn đồ liên quan những dấu hiệu nào báo trước sự trở lại của Chúa Jêsus và kết thúc thời đại nầy. Chúa Jêsus cảnh báo “Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi”. Nhiều người sẽ đến tuyên bố đại diện cho Chúa, “và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (Math. 24:4-8).

Sự lừa dối tôn giáo và hỗn loạn

Chúng ta thật khiếp đảm bởi những tựa đề về những vụ tự tử tập thể như vụ Jim Jones và những kẻ theo hắn tại Guyana năm 1978, vụ Cổng Trời tại Miền Nam California năm 1997. Một loạt các sự kiện kinh hoàng khác dẫn đến cái chết của Nhánh Davidians (David Koresh) tại Texas năm 1993. Những bi kịch nầy xảy ra theo tin tức bởi vì những người lãnh đạo nhóm ân tứ đã dẫn dắt những người theo họ không phải để sống mà để chết.

Nhưng bởi điều dó không có nghĩa là chúng ta thừa nhận đây là loại tôn giáo lừa dối duy nhất mà Chúa Jêsus có ý định qua lời cánh cáo của Ngài. Ngay cả trong những ngày đầu tiên của Hội thánh, Phao-lô đã cảnh báo về “sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Côr. 11:13-15).

Các sứ đồ khác cũng cảnh báo về một âm mưu tôn giáo quan trọng mang mặt nạ như Cơ-Đốc giáo. Phi-e-rơ cảnh báo về “tiên tri giả, và cũng có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại [họ sẽ bí mật truyền những tà giáo hủy hoại]” (II Phi. 2:1). Giăng đã viết ngay cả trong thời của ông “có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” (I Giăng 4:1). Ông cũng bày tỏ quyền lực phía sau sự lừa dối quan trọng nầy – “… Satan, dỗ dành cả thiên hạ” (Khải. 12:9).

Độ hai tỉ người tuyên bố mình là Cơ-Đốc nhân. Nhưng họ chia nhau trong hàng ngàn nhà thờ và giáo phái, tất cả tuyên bố theo Chúa Jêsus Christ ngay cả trong khi họ chứa đựng sự khác biệt về niềm tin và thực hành trái nhau. . Đây có phải là Cơ-Đốc giáo theo Kinh thánh không, hoặc có phải là tôn giáo lừa dối và hỗn loạn mà chính Chúa Jêsus Christ đã phán trước không?

Chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh

Thế chiến thứ I được cho là cuộc chiến cuối cùng của tất cả cuộc chiến, sau khi nó đã cướp đi 8 triệu sự sống. Một thế hệ sau, thế chiến thứ II được công bố 10 lần nhiều hơn.

Tuy nhiên về các cuộc chiến khác thế nào? Hàng trăm ngàn người nhiều hơn đã chết từ cuộc chiến Triều tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq, Iran, Bosnia, Rwanda, Somalia và các xứ khác. Mặc dù tin tức không đầy đủ, đã có 20 đến 30 cuộc chiến ác liệt vào bất cứ lúc nào nói tới trong hậu bán thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Theo một vài ước lượng, các cuộc chiến trong thế kỷ 20 đã giết người nhiều hơn tất cả các cuộc chiến trước đây hiệp lại.

Khi thành phố Hiroshima của Nhật bị hủy phá bởi bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, người chỉ huy chiếc B-29 đã mang sức mạnh chết người hủy diệt một thành phố cỡ trung bình. Ngày nay vị chỉ huy một tàu ngầm nguyên tử đủ sức mạnh hủy diệt để làm biến mất hơn 150 thành phố lớn - đủ sức khiến nhiều quốc gia quì dưới chân họ.

Hàng tá tàu ngầm nguyên tử như vậy đang sẵn sàng với những vũ khí nguyên tử lảng vảng trên đại dương, số lượng đó không bao gồm những đầu đạn hạt nhân có thể đổ ra từ các tàu chiến, phi cơ, pháo binh và các phi đạn trên xe di động khác. Chúa Jêsus phán rằng tình cảnh thế giới vào lúc tận thế sẽ bị đe dọa “chẳng có một người nào được cứu [không một vật sống nào còn sống sót]” (Math. 24:21-22). Chỉ trong những thập niên gần đây, nhân loại đã nắm giữ khả năng hủy diệt với khối lượng khổng lồ theo nghĩa đen có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại gấp nhiều lần hơn.

Cuộc chiến tranh lớn nhất trước khi Chúa Jêsus Christ tái lâm là cuộc chiến nào? Theo lời Chúa Jêsus Christ mặc khải cho Giăng (Khải. 9:13-18), rõ ràng trên một tỉ người sẽ bị tàn sát. Với sự phát triển trong những thập niên gần đây về những kho vũ khí hạt nhân khủng khiếp và những khí giới sinh học, những tai họa điên đảo hiện nay con số đó là còn khiêm tốn.

Đói kém

Bạn có thể nhớ những tựa đề của năm 1960 và 1970, khi nạn hạn hán và sự bùng nổ dân số dẫn đến hàng triệu triệu người đói tại Ấn Độ và Phi châu. Sau đó chúng ta biết rằng hàng triệu người đã chết ở Trung quốc, Liên Bang Xô Viết, Cambodia và Êthiôpi trong hậu quả những cuộc chiến tranh và những người Cộng sản chiếm những xứ đó.

Đói kém không chỉ đến bởi điều kiện thiên nhiên; con người đã cho thấy chính họ có khả năng tạo ra đói kém cho chính xứ của họ qua những nghiên cứu về bịnh, những phương diện thể chế, và những thực hành. Đói kém cũng là hậu quả tự nhiên của việc phá vỡ kinh tế, vận chuyển và những chu kỳ nông nghiệp suốt thời chiến tranh.

Những sự đói kém lan rộng đã lấy đi hàng triệu triệu sinh mạng tại các xứ Phi châu trong những năm gần đây. Nó xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian trước việc dân số thế giới dấy lên sản sinh một vòng khan hiếm thực phẩm khác. Trong cuối thế kỷ vừa qua dân số thế giới đã tăng gấp bốn lần hơn 6 tỉ người. Khoảng 80 triệu cư dân mới đã được thêm vào mỗi năm, với một tỉ người khác mong đợi thêm vào mỗi thập niên.

Nếu tỉ lệ tăng trưởng tiếp tục, dân số toàn cầu sẽ tăng gấp đôi trong vòng 50 năm. Điều nhiều nhà lãnh đạo và tổ chức thế giới bối rối là hầu hết những tăng trưởng nầy sẽ xảy ra tại những xứ ít khả năng cung cấp thực phẩm, nơi ở và áo quần cho trận lụt đang tới nơi. Với quá nhiều cái miệng phải nuôi mới, nạn đói – và kết hợp với xã hội bị xâu xé - chắc chắn không thể tránh được.

Tình thế quá tế nhị vì sự thay đổi khí hậu trong những khu vực sản xuất thực phẩm có thể đem đến sự giảm thiểu thực phẩm mau lẹ. Một nhân tố thường bị bỏ qua trong những kiểu mẫu khí hậu là mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã đánh mất thị giác về sự thật là thỉnh thoảng Đức Chúa Trời can thiệp vào khí hậu để ban phước hoặc rủa sã những người theo thái độ và cách cư xử của họ. Vua Sa-lô-môn đã hiểu điều nầy khi ông cầu nguyện: “Nếu các từng trời bị đóng chặt, không có mưa, bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình, sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa, và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi, và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp” (I Vua 8:35-36).

Khi cách cư xử của loài người tiếp tục suy đồi lúc tận thế đến gần, những lời tiên tri khác chỉ dấu rằng những thay đổi về khí hậu càng khốc liệt – và kết quả là đói kém – là công cụ Đức Chúa Trời sẽ dùng để lôi kéo sự chú ý của loài người đang gia tăng nổi loạn.

Dịch bệnh

Những nhà nghiên cứu y học đã bị sốc vì sự phát triển trong những năm gần đây – sự xuất hiện thình lình của những dịch bệnh mới – AIDS đã đứng dầu các dịch bệnh – nó lan tràn trong các xứ và những con số bị cướp đi mạng sống được nêu lên nhiều hơn Dịch Đen đã từng xảy ra thời Trung cổ Âu châu.

AIDS chỉ là một trong những tai họa nan y mà các chính phủ và các khoa học gia lo lắng. Những cái tên đẹp được đặt cho những kẻ giết người như vậy là Bịnh Lính Lê dương, Cúm Lassar, virus Machupo, Hantavirus, Ebola làm hiểu sai tai hại của chúng. Một số những dịch bịnh nầy chống lại những cách điều trị vì chúng lan tràn quá nhanh và giết người cũng quá nhanh nên khoa học không thể nghiên cứu cách chúng chuyển đổi.

Sự hoảng sợ giống như vậy là sự xuất hiện của những sự kháng thuốc của những dịch bệnh cũ như lao phổi, sưng bạch cầu và một số vi khuẩn phổ thông. Các dịch bệnh khác đã một lần bị chinh phục – bao gồm sốt rét và tiêu chảy – đang sống lại với sự báo thù đầy chết chóc. Sợ chúng ta quên, một sự kháng thuốc bất thường tác động giết 20 triệu người trong thế giới suy đồi năm 1918 và 1919, cất đi mạng sống nhiều người hơn số người chết thế chiến thứ nhất.

Thế kỷ 20 đã thấy cuộc chạy đua dịch bệnh kiểu hỏa tiển bắt nguồn trong cách cư xử của loài người, chế độ ăn kiêng và các nhân tố môi truờng khác – ung thư, dịch bệnh về tình dục với sự suy đồi tâp thể và lan rộng, tiểu đường, bịnh tim mạch và xơ gan, vài bịnh khác.

Nếu những dịch bệnh nầy chưa đủ, hãy nhớ rằng sự đổ vỡ cấu trúc xã hội mà kết quả không tránh được từ chiến tranh và đói kém sẽ chắc chắn đưa đến sự suy đồi ồ ạt và rộng lớn. Những vũ khí hóa học và sinh học – như bịnh đậu mùa, bịnh than – là khả năng khác khi chúng ta xem xét những lời tiên tri Kinh thánh được ứng nghiệm.

Động đất những nơi khác nhau

Chỉ những thập niên gần đây các khoa học gia mới hiểu những nguyên nhân cơ bản về động đất. Họ đã khám phá vỏ của trái đất giống như một vỏ trứng bị rạn nứt đang bao bọc nham thạch lỏng bên trong. Những mẩu khổng lồ vỏ trái đất chuyển động từ từ khi chúng trượt trên nham thạch. Nơi nào những mẩu vỏ va chạm nhau, động đất và núi lửa khổng lồ theo tuần hoàn làm rung chuyển trái đất.

Những điểm động đất bao gồm một số trong những khu vực đông dân của thế giới - phần lớn ở bờ tây nước Mỹ, Italy, Đông nam Âu châu, Thổ Nhĩ kỳ, Philippines, Đài loan, Indonesia, và Nhật bản.

Động đất có đang gia tăng không? Khó mà làm một so sánh kỳ hạn dài vì máy đo địa chấn chỉ mới được sử dụng một thế kỷ nay. Thang Richter dùng đo những trận động đất lớn chỉ đến năm 1935. Cũng vậy, dù có nhiều công cụ bén nhạy thích hợp ngày nay, có quá nhiều trận động đất  được dò tìm không có trong tài liệu những năm sớm hơn.

Ngay như những ghi nhận từ Trung Tâm Thông Tin Động Đất Quốc Gia Hoa Kỳ nhận biết có hơn 20 chấn động trong thế kỷ20, mỗi trận giết 10.000 người hoặc nhiều hơn, bao gồm một số chấn động lớn lấy đi hơn 100.000 mạng sống mỗi trận. Rõ ràng trên một triệu người đã chết trong những trận động đất trong 100 năm qua.

Chính xác hàng ngàn trận động đất xảy ra hằng ngày, mặc dù hầu hết là quá nhỏ. Tuy nhiên, hầu như 1.000 chấn động từ trung bình đến mạnh (5.0 đến 6.9 trên thang Richter) rung lắc hành tinh của chúng ta trung bình trong một năm, cộng với trung bình 18 chấn động mạnh (7.0 đến 7.9) và một trận rung lắc lớn độ 8.0 hoặc cao hơn. Chúa Jêsus Christ tiên báo “động đất trong những nơi khác nhau chăc chắn mô tả thời của chúng ta.

Dù vậy, hãy nhớ rằng Chúa Jêsus phán “vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng…Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (Math. 24:6-8). Chúng ta thấy nhiều thảm kịch chung quanh chúng ta đang gây khiếp sợ những người nhớ lời của Chúa Jêsus phán và nếm trước những thảm họa lớn hơn đang tới.

Kết quả của những điều kinh khiếp nầy, một số người trong những kẻ sống sót và còn lại thật sự sẽ khiêm nhường để cuối cùng ăn năn và tiếp nhận lời hứa của Đấng Tạo Hóa về một tương lai tươi sáng trong một thế giới sau thời của chúng ta. Khi đó những lời tiên tri về một thế giới ảo, thế giới hòa bình và thịnh vượng được ứng nghiệm.

(Còn tiếp)

Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by