You are hereCON RẮN (QUÝ TỴ)

CON RẮN (QUÝ TỴ)


By admin - Posted on 02 February 2013

CON RẮN (nhân dịp Tết Quý Tỵ)

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 5)

Kính chào Quý Vị thính giả Đài TNVNHN, nhân dịp Tết Năm Quý Tỵ, qua Chương trình Con Đường Vĩnh Phúc của Hội thánh Tin Lành BTPH tại Virginia, tôi xin được hầu chuyện với Quý Vị đề tài CON RẮN.

Về Con Rắn thì chúng ta khá quen thuộc, cho nên tôi chỉ trình bày đề tài nầy trong phạm vi Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời – Con Rắn Trong Kinh thánh, với 3 trường hợp độc đáo chỉ có Kinh thánh ghi lại.

I/. Thứ I: CON RẮN TRONG SÁCH ĐẦU TIÊN CỦA KINH THÁNH là SÁCH SÁNG THẾ KÝ. Sáng. 3:1, Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi (tức là A-đam và Ê-va, hai người đầu tiên là tổ phụ của loài người) không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

-   Nói theo sách Guiness ghi kỷ lục thế giới, thì con rắn nầy có nhiều kỷ lục, như:

1)  Con rắn đầu tiên và cũng là con vật đầu tiên xuất hiện trên thế giới và trong Kinh thánh.

2)  Con rắn nầy được Kinh thánh xác nhận là giống quỉ quyệt hơn hết trong các loài thú.

3)  Con rắn nầy là con vật đầu tiên nói được tiếng người.

4)  Con rắn nầy là con vật đầu tiên và cũng là kẻ đầu tiên - kể cả con người, bị Chúa phạt.

5) Con rắn nầy là con vật đầu tiên bị quỉ Satan sử dụng - Khải 12:9)

6)  Con rắn nầy là con vật gây tác hại lớn nhất và lâu dài nhất (Khải. 12:9) trong lịch sử nhân loại, nó cám dỗ tổ phụ loài người phạm tội, và bởi đó tội lỗi đã vào trong thế gian và trong hết thảy dòng dõi loài người đến ngày nay.

-   Năm Quý Tỵ hay Năm Con Rắn nhắc loài người nhớ đến tội lỗi trong loài người chúng ta như Kinh thánh phán: Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23), và là một lời cảnh cáo quan trọng biết dường nào nếu chúng ta cứ nghe lời ma quỉ từ chối tiếng gọi yêu thương của Đức Chúa Trời thì e rằng không còn cơ hội ăn năn để được cứu.

II/. CON RẮN TRONG SÁCH GIĂNG. Giăng 3:14-16, Chúa Jêsus phán: Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

-  Con người dường như vừa sợ vừa gớm ghiếc loài rắn, ngoại hình và cũng như sự kiện nhiều người chết vì rắn cắn là nguyên nhân gây nên tâm trạng đó.

- Dĩ nhiên, không phải rắn nào cũng độc, nhưng Con Rắn mà Chúa Jêsus nói đến trong câu Kinh thánh nầy là Chúa Jêsus nhắc đến loài rắn độc trong hoang mạc thuộc bán đảo Sinai (tức khu vực thuộc nước Saudi Arabia ngày nay), vào khoảng 1450 năm trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, tức là cách đây gần 3.500 năm

-  Dân. 21:4-9 ghi thuật lại về loại rắn nầy: Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rếp về hướng Biển Đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều (21:4-6). Các nhà giải nghĩa Kinh thánh cho biết khi bị loại rắn nầy cắn, nọc rắn gây cho người bị cắn sẽ bị sốt dữ dội rồi chết – có lẽ bởi đó có tên là rắn lửa. Khi đó dân Y-sơ-ra-ên ăn năn, xin được cứu giúp, Chúa đã sai Môi-se làm một con rắn bằng đồng treo lên cây sào, ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn bằng đồng thì sẽ được sống.

- Khi Chúa Jêsus Christ phán lời nầy (Giăng 3:14), Chúa đang nhìn vào lúc Ngài sẽ bị đóng đinh treo trên thập tự giá, Chúa Jêsus muốn phán dạy chúng ta rằng:

  • Con Rắn là biểu tượng của tội ác, độc hại. Giờ phút Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá là lúc Ngài mang hết thảy tội lỗi, tội ác của loài người, Kinh thánh phán: Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người – là Chúa Jêsus (Êsai 53:6). Thật là khủng khiếp biết bao, giờ phút Chúa Jêsus mang lấy tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại giống như mang lấy con rắn độc trên thân thể Ngài, đến nỗi Đức Chúa Trời là Đấng Chí Thánh cũng phải từ bỏ Ngài, đến nỗi trời đất giữa trưa phải tối tăm trong 3 giờ đồng hồ.
  • Con Rắn được làm bằng đồng. Đồng chỉ về sự đoán phạt. Điều đau đớn là loài người chúng ta lại tưởng rằng Chúa Jêsus đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ mà không suy nghĩ rằng Chúa Jêsus đã vì sự gian ác của chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta.

-  Kỳ diệu thay, ngày nay, Y khoa dùng hình ảnh Con Rắn quấn quanh ly thuốc để nhắc loài người chúng ta nhớ lại sự chữa lành qua sự kiện Chúa Jêsus chịu đóng đinh treo trên cây thập tự vì bịnh tật, vì đau buồn của loài người chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta.

-  Điều quan trọng là Chúa Jêsus phán: hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời, Chúa Jêsus nhắc lại chỉ người nào có đức tin nhìn lên Con Rắn Bị Treo thì mới được sống! Đó chính là điều nhân loại ngày nay quên và không có, tự đi tìm một liều thuốc ảo tự cứu cho nên cứ ôm mãi sự đau đớn trong tội lỗi

-  Vấn đề là tại sao Chúa Jêsus bằng lòng chịu treo trên thập tự giá để ai tin Ngài thì được sự sống đời đời? Chúa Jêsus đã trả lời: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian! (Giăng 3:16). Kinh thánh luôn nhắc đi nhắc lại nguyên nhân nầy:

  • Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Jêsus Christ vì chúng ta chịu chết (Rôma 5:8)
  • Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ (Êph. 2:4-5)

-  Xin Chúa cho Quý Vị mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Con Rắn quấn quanh cái ly sẽ nhận ra lòng yêu thương của Chúa đối với Quý Vị đến nỗi phải bị treo trên thập tự giá đền tội cho chính mỗi chúng ta.

III/. CON RẮN TRONG SÁCH CUỐI CÙNG CỦA KINH THÁNH LÀ SÁCH KHẢI HUYỀN 12:9-12, Kinh thánh phán: Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi… Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.

-  Đến câu Kinh thánh nầy thì lý lịch của Con Rắn đã được kê khai đầy đủ:

  • Con Rồng là Con Rắn xưa, hay nói ngược lại Con Rắn xưa là Con Rồng. Con Rồng thì không thấy, nhưng Con Rắn xưa thì đã thấy được, nó đã cám dỗ bà Ê-va và A-đam phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời.
  • Con Rắn xưa nầy là ma quỉ và là Satan (kẻ đối địch với Đức Chúa Trời)
  • Công việc của Con Rắn là dỗ dành cả thiên hạ, không phân biệt một ai để chống lại Đức Chúa Trời.

-  C.10, công việc thứ hai của Con Rắn xưa nầy là ngày đêm kiện cáo người tin Chúa Jêsus trước mặt Đức Chúa Trời, tức là ma quỉ lúc nào cũng tìm kiếm những yếu đuối của người tin Chúa để kiện cáo với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Kinh thánh cho chúng ta là người tin Chúa biết rằng Chúa Jêsus Christ là Đấng bênh vực, cầu thay cho chúng ta (Rôma 8:31-34; I Giăng 2:1).

-  Cảm ơn Chúa hơn nữa, Kinh thánh cũng cho chúng ta biết thêm về số phận của Con Rắn xưa hay Con Rồng:

(1) Con rồng hay Con Rắn xưa, là ma quỉ, là quỉ Satan, bị quăng xuống đất. Kinh thánh nhắc lại nguồn gốc của Con Rắn xưa hay Con Rồng, hay là ma quỉ, hay là quỉ Satan, vốn là Thiên sứ trưởng sáng láng được Đức Chúa Trời dựng nên để phục vụ Chúa trên Thiên đàng, nhưng nó vì kiêu ngạo muốn nhắc ngai của mình lên ngang với Đức Chúa Trời nên đã bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi Thiên đàng.

(2) Rồi khi Chúa Jêsus Christ tái lâm nơi không trung, thì Con Rắn xưa nầy bị đuổi khỏi không trung (Khải. 12:7-8).

(3) Số phận của Con Rắn xưa là ma quỉ đã được Đức Chúa Trời quyết định đoán phạt, chính nó cũng biết, nên nó sẽ giận hoảng, giận như một con thú dữ đang đói lại giận một cách điên cuồng đánh phá người tin Chúa Jêsus càng dữ dội hơn. Đó là lý do mà càng đến gần ngày Chúa Jêsus Christ tái lâm, người tin Chúa càng gặp nhiều cám dỗ, nhiều thử thách, nhiều hoạn nạn, và Chúa phán: Ai bền chí đến cuối cùng thì sẽ được cứu… Khá giữ trung tín cho đến chết… Phao-lô kêu gọi: Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài … để được đứng vững mà địch cùng mưu lế của ma quỉ… (Math. 24:13; Khải. 2:10; Êph. 6:10-13).

-  Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chẳng những cho ma quỉ biết số phận của chúng nó, qua Kinh thánh, Đức Chúa Trời cũng tiết lộ cho chúng ta biết số phận cuối cùng của Con Rắn xưa: Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ có lửa và diêm,… chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời (Khải. 20:10).

- Điều chúng ta phải quan tâm là chẳng phải một mình Con Rắn xưa là Con Rồng, là ma quỉ và là Satan bị quăng vào hồ lửa đời đời, mà Kinh thánh cũng tiết lộ: các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó (Khải 12:9), nghĩa là những kẻ đã theo nó cũng bị Đức Chúa Trời quăng xuống hổ lửa đó.

-  Những kẻ theo nó là ai? Danh từ ‘Satan’ là ‘Kẻ Đối Địch’ - đối địch với, chống lại với Đức Chúa Trời Tạo Hóa yêu thương. Vậy nên những kẻ theo nó là những người chống lại Đức Chúa Trời, từ chối Đức Chúa Trời, Kinh thánh liệt kê rõ những hạng người đó như sau: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai (Khải. 21:8).

-  Theo cách tính lịch của người Trung quốc dùng Thập Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) và Thập Nhị Chi (Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi), thì năm nay là Năm Quý Tỵ, năm Con Rắn, là một sự cảnh tỉnh cho chúng ta nhớ đến Con Rắn xưa, nó biết thì giờ của nó không còn bao lâu nên sẽ giận hoảng cám dỗ loài người chúng ta dữ dội hơn, làm hại loài người nhiều hơn, làm cho con người thờ lạy nó đông hơn.

-  Năm rồi là năm Con Rồng (Nhâm Thìn), chúng ta không thấy rõ, nhưng năm nay là Năm Con Rắn là năm nó sẽ hiện hình rõ hơn, vậy:

  • Nếu Quý Vị là người chưa tin Chúa thì nhờ ơn Chúa đừng nhút nhát nữa, đừng để lòng vô tín ngăn cản Quý Vị ăn năn tội mình tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình nữa.
  • Nếu ai đã tin Chúa rồi, Lời Chúa dạy: ‘hãy làm mạnh dạn trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Chúa mà đối địch ma quỉ. Lời Chúa phán: Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em (Giacơ 4:7).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by