You are hereTHỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 5)

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 5)


By admin - Posted on 06 February 2013

THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG (Phần 5)

TẬN THẾ TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN

Trong các sách Tin Lành, Chúa Jêsus ban cho một bảng tóm tắt về những sự kiện và tinh cảnh dẫn đến sự tái lâm của Ngài. Tuy nhiên sau đó, Chúa đã bày tỏ nhiều chi tiết. Sáu mươi năm sau Chúa Jêsus đã mặc khải nhiều chi tiết đặc biệt về tận thế cho sứ đồ Giăng. Lời tiên tri chi tiết và dài nầy ở trong sách cuối cùng của Kinh thánh, là sách Khải huyền.

Trong sách nầy một lần nữa chúng ta tìm thấy bố cục lời tiên tri mà Chúa Jêsus đã ban cho trên núi Ô-li-ve, nhưng được giới thiệu bằng các biểu tượng bao quát. Chúng ta cũng tìm thấy những chi tiết được thêm vào.

Trong đoạn đầu tiên, Giăng viết rằng, trong di tượng, ông được bày tỏ vào thì giờ mà ông gọi là “ngày của Chúa” - giống thời kỳ được các tiên tri và các sứ đồ trước đây gọi là “ngày của Chúa” (Êsai 13:6, 9; GIô-ên 1:15; Amốt 5:18-20; Áp-đia 1:15; Sôph. 1:14; Xach. 14:1; mal. 4:5; I Tês. 5:2; 2 Phi. 3:10).

Khải tượng về tận thế

Sách Khải huyền là sách viết bày tỏ tương lai, và Chúa Jêsus Christ là Đấng mặc khải: “Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến,… Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy; cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men” (Khải. 1:1, 7).

Đây là chủ đề của sách Khải huyền – thì giờ cuối cùng của thời đại và sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ để thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất.

Giăng giải thích nơi ông ở khi nhận được khải tượng về tận thế: “Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa” (Khải 1:9-10).

Ngày của Chúa (cũng gọi là “ngày của Đức Giê-hô-va” hoặc “ngày của Đấng Christ” suốt Kinh thánh) là thì giờ Đức Chúa Trời can thiệp vào những công việc của loài người khi Ngài thiết lập Vương quốc của Ngài (cũng có thể bản văn chỉ về một ngày đặc biệt của tuần dùng thờ phượng Đức Chúa Trời – ND. Tốt hơn hãy hiểu ngày đó Đức Chúa Trời biệt riêng để nghỉ ngơi và thờ phượng).

Sứ đồ Phao-lô nói về thì giờ nầy: “vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đờn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu” (I Tês. 5:2-3).

Trong một thư khác, Phao-lô gọi đó là “ngày của Đấng Christ” (2 Tês. 2:2 - Bản VN: “ngày [của] Chúa”). Lý do vì Chúa Jêsus Christ, là Chúa, can thiệp theo với quyền năng đầy trọn vào thì giờ kết thúc của thế giới. Đây là lý do thời kỳ tận thế nầy được gọi là ngày của Chúa.

Khải tượng của Giăng về ngày của Chúa bắt đầu trong Khải. 4: “Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đương ngồi đó” (c.2). Sau khi mô tả quang cảnh trên trời. Giăng tập trung vào cuộn sách Đức Chúa Trời cầm liệt kê những sự kiện tận thế. “Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn” (5:1)

Chỉ có Chúa Jêsus Christ, Đấng được gọi là Chiên Con, xứng đáng mở những cái ấn và mở những sự kiện tận thế. Khi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha quyết định thì giờ đã sẵn sàng, Chúa Jêsus bày tỏ những sự kiện đã được viết trong sách. Những sự kiện đó bao gồm những sự xảy ra thời tận thế đầy kinh khiếp được tiên tri suốt Kinh thánh diễn ra trong kỳ Đại Nạn 3½ năm.

Bảy Ấn mô tả những sự kiện trước và trong khi Chúa Jêsus Christ tái lâm cai trị trên đất. “Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!” (Khải 5:11-12). Tại đây Chúa Jêsus Christ được ban quyền phép để mở những sự kiện cuối cùng và sau đó thiết lập Vương quốc của Ngài trên đất.

Chúa Jêsus Christ mở bảy ấn

Rồi Giăng mô tả những sự kiện và chiều hướng xảy ra trong thời kỳ 3½ năm đầu. Chúa Jêsus mở, Khải 6:, bảy ấn trong sách về lời tiên tri. Bốn trong bảy ấn đầu giới thiệu những sự kiện bắt đầu trong những ngày của các sứ đồ và đưa đến tận thế. Chúa Jêsus ban cho ý nghĩa bảy ấn trong Lời Tiên Tri trên Núi Ô-li-ve về tận thế (Math. 24; Mác 13; Luca 21).

Ấn thứ nhất (Khải. 6:1-2) giới thiệu sự lừa dối lan tràn bởi một Cơ-Đốc giáo giả dối bắt đầu từ thời các sứ đồ (Math. 24:4-5). Ấn thứ hai (Khải. 6:3-4) chỉ về sự tàn phá gia tăng gây nên bởi chiến tranh khi cuối cùng đến gần (Math. 24:6-7). Ấn thứ ba (Khải. 6:5-6) giới thiệu sự đói kém gia tăng (Math. 24:7). Những hậu quả khác của chiến tranh và đói kém được giới thiệu bởi ấn thứ tư (Khải. 6:7-8) – những hậu quả như dịch bệnh, tai họa và tình trạng rối loạn tàn hại nhiều người (Math. 24:7).

Tất cả các sự kiện trong bốn ấn đầu đã và đang diễn ra, với tính chất thay đổi thường xuyên và cường độ mạnh, từ thời Chúa Jêsus Christ trên đất đến thời của chúng ta. Nhưng các hậu quả đó tăng cao hơn vào thế kỷ trước và sẽ tăng tệ hại hơn khiến nhân loại phải chịu đau khổ vào thì giờ gần cuối cùng.

Ấn thứ năm (Khải. 6:9-11) đưa chúng ta trực tiếp vào thời tận thế. Ấn thứ năm nầy thừa nhận sự bách hại và tuận đạo của các đầy tớ Đức Chúa Trời trong quá khứ và tuyên bố họ sẽ phải chờ đợi “phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy”, trước khi Đức Chúa Trời báo thù cho sự chết của họ.

Trong Math. 24:9, Chúa Jêsus nói với những người theo Ngài điều nầy sẽ là một thì giờ khi “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta”. Chúa Jêsus cũng mô tả đó là thì giờ “lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn” không giống như bất cứ điều gì thế giới từng trải qua (c.21).

Ấn thứ sáu

Ấn thứ sáu mô tả các “quyền lực của các từng trời sẽ bị rúng động” (Math. 24:29) sau kỳ đại nạn và tuận đạo của các thánh thời tận thế bắt đầu nhưng trước khi cơn giận của Đức Chúa Trời được đổ ra trong “ngày của Chúa” (Giô-ên 2:31). Những dấu hiệu trên trời lần nầy công bố việc bắt đầu Ngày của Chúa.

Những dấu hiệu kinh khiếp trên trời công bố Chúa Jêsus Christ trực tiếp can thiệp vào những sự kiện thế giới để cứu nhân loại. Điều nầy cho thấy rằng, trong khi Đức Chúa Trời cho phép những thảm họa tận thế trước đây, Satan đã điều khiển thế lực của nó. Bây giờ Đức Chúa Trời bắt đầu phá hủy vương quốc của Satan, đổ ra cơn giận của Ngài trên một thế giới nổi loạn và phạm thượng với Ngài.

“Toi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?” (Khải. 6:12-17).

Chúa Jêsus mô tả dấu hiệu thứ sáu nầy trong Lời Tiên Tri trên Núi Ô-li-ve của Ngài: “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Luca 21:25-28).

Do đó, trong phần sau của 3½ năm về cơn giận của Satan, Đức Chúa Trời sẽ can thiệp, trước hết với những dấu lạ và điềm lạ trên các từng trời, sau đó sự hình phạt cuối cùng của Ngài sẽ hòa chung trước khi Chúa Jêsus Christ trở lại.

Ấn thứ bảy và là ấn cuối cùng

Cuối cùng ấn thứ bảy được mở (Khải. 8). Việc mở ấn mô tả bảy phương diện khác về những sự kiện tận thế, mỗi phương diện được công bố bằng tiếng kèn. Trong bốn tiếng kèn đầu của những tai họa nầy, Đức Chúa Trời đánh vào trái đất và hệ thống bảo vệ môi trường của loài người. Tai họa từ kèn thứ năm đánh vào những kẻ từ chối phục vụ Đức Chúa Trời. Trong tai họa kèn thứ sáu, Đức Chúa Trời cho phép khởi sự một sự tàn phá không thể tưởng tượng được và một cuộc chiến tranh khắp toàn bộ thế giới (Khải. 8-9).

Với âm thanh kèn thứ bảy, Kinh thánh bày tỏ rằng: “sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri” (Khải. 10:7).

Sự mầu nhiệm của thời tận thế nầy được ám chỉ trong Vườn Ê-đen và ý nghĩa được ẩn hiện qua các tổ phụ cùng các tiên tri. Giăng viết: “Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời” (Khải. 11:15).

Đức Chúa Trời vẫn kiểm soát. Mọi chi tiết lời tiên tri sẽ được thực hiện theo khung thời gian của Chúa.

Khi Chúa Jêsus Christ kết luận Lời Tiên Tri trên Núi Ô-li-ve trong Luca 21:34-35, Chúa cảnh báo các môn đồ của Ngài là những người đang sống trong thời tận thế: “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người”.

Sự Bùng Nổ Dân Số và Lời Tiên Tri

Theo các nhà chuyên môn về dân số thì 1.900 năm qua, thế giới tăng từ từ khoảng 250 triệu vào thời Chúa Jêsus Christ trên đất đến 1 tỉ rưởi vào lúc bắt đầu thế kỷ 20. Sau đó chỉ trong thế kỷ 20, dân số thế giới đã bùng nổ gấp bốn lần. Cái móc 6 tỉ người đã làm choáng váng (hiện nay – 2012 - là 7 tỉ - ND). Bất chấp những sự tiến bộ kiểm soát sinh sản, dân số thế giới vẫn leo lên nhanh chóng.

Nhìn thoáng qua về chiều hướng cho thấy lý do nhiều điều đáng quan tâm. Theo tính toán của cơ quan Dân Số Liên Hiệp Quốc thì từ 123 năm dân số thế giới chuyển từ 1 tỉ đến 2 tỉ người. Nhưng chỉ 33 năm đã đạt tới móc 3 tỉ và 14 năm đã tới 4 tỉ. Kế đó chỉ 13 năm đạt tới 5 tỉ, và chỉ 11 năm sau chúng ta vượt qua móc 6 tỉ.

Từ bây giờ trở đi, ước tính 1 tỉ người sẽ được thêm vào mỗi 10 năm. Với tỉ lệ tăng trưởng nầy tiếp tục - mỗi năm thêm vào 80 triệu người – dân số hành tinh sẽ tăng gấp đôi lần nữa trong 50 năm.

Điều đó có nghĩa gì? Trái đất có thể chống đỡ mức độ tăng dân số mà không bị những hậu quả thảm khốc không?

Những dấu hiệu về sự quá sức chịu đựng của môi trường toàn cầu

Trái đất đã và đang cho thấy hậu quả nghiêm trọng từ sự gia tăng dân số quá nhanh kết hợp với sự tiêu thụ quá mức các nguồn tài nguyên của trái đất. Năm 1989, công nghiệp đánh cá cho biết số lượng cá đánh bắt được đã giảm trong các đại dương, và sự sụt giảm nầy đã tiếp tục. Việc giảm bớt lượng kim loại, dầu thô, rừng, đất trồng, nước sạch và sinh vật hoang dã là những sự kiện của sự sống.

Sự ô nhiễm đã đạt tới mức toàn cầu, với hầu như không có bất cứ nơi nào trên trái đất thoát được sự ô nhiễm không khí, nước và đất trồng. Đây không phải là quan điểm cực đoan, nhưng là điều mà các tổ chức thế giới như Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự thường xuyên báo động.

Có lẽ ở Mỹ, Âu châu và Nhật bản, nơi những ngân sách sẵn dành cho việc kiềm chế tác động thảm hại nhất của việc nổi dậy dân số, không có nhiều nước quan tâm. Nhưng các quốc gia đó chỉ đứng hàng thứ sáu về cư dân thế giới. Phần còn lại của thế giới ở trong điều kiện xấu hơn nhiều.

Sự dự đoán gia tăng dân số thế giới đã gây căng thẳng về chính trị, quân sự, kinh tế và các hệ thống xã hội khắp hành tinh. Một số đại diện cứu trợ đã quan tâm đến nhiều nơi ở Phi châu rơi vào nạn đói kinh niên.

Sự bùng nổ dân số không chỉ là nan đề về số lượng, mà còn về chất lượng - bởi vì những tiêu chuẩn sống khác nhau. Trong khi tỉ lệ sinh sản trong các xứ công nghiệp hóa đi xuống, ngược lại những khu vực chậm tiến lại đi lên.

Ước tính 95 phần trăm dân số xảy ra gia tăng trong 130 xứ nghèo nhất. Một phần tư cư dân trái đất sống ít hơn một đô-la một ngày. Tuy nhiên đó là nơi dân số phát triển lớn nhất. Hai xứ và một khu vực – Trung quốc (1.3 tỉ người), Ấn Độ (1.1 tỉ người) và Phi châu (800 triệu người) – có phân nửa dân số thế giới.

Khi dân số gia tăng, những sự căng thẳng liên quan trong các thành phố và giữa các quốc gia. Nhiều tội ác, nạn bạo lực và dịch bệnh sẽ xuất hiện thường xuyên khi người ta bị áp lực gia tăng để sống trong những nơi chật hẹp và thiếu vệ sinh.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc năm 2001, Tokyo là thành phố đông dân nhất thế giới, với 26 triệu người. Nhưng Liên Hiệp Quốc dự tính rằng trong 15 năm tới những thành phố lớn nhất thế giới sẽ là Bombay (Mumbai) của Ấn Độ với 26 triệu; Lagos của Nigeria với 23 triệu; Dhaka của Bangladesh với 21 triệu; São Paulo của Brasil với 20 triệu; Karachi của Pakistan và thành phố Mexico với 19 triệu; và Jakarta của Indonesia và Calcutta, Delhi của Ấn Độ với 17 triệu. Liệu các quốc gia nầy bị nghèo thêm có thể tiếp tục cung cấp những dịch vụ căn bản và đòi hỏi hòa bình khi các nguồn tài nguyên của họ cạn kiệt không?

Lời tiên tri đang tiến triển

Điều đó liên quan đến lời tiên tri như thế nào? Trước hết theo kịch bản đã mô tả trong sách Khải huyền, một đội quân khổng lồ từ phía đông sẽ vượt qua sông Ơ-phơ-rát và đem đến một cuộc chiến thảm khốc cho thế giới. “Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng: Hãy cổi cho bốn vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái Ơ-phơ-rát. Bốn vị thiên sứ bèn được cổi trói, đã chực sẵn đến giờ, ngày, tháng, và năm ấy, hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người. Số binh kỵ mã của đạo quân là hai trăm triệu; số đó tôi đã nghe “(Khải. 9:13-16).

Lời tiên tri nầy sắp xảy ra, hàng tỉ người đang tồn tại trên trái đất nơi những khu vực có thể có 200 triệu quân. Cho đến hậu bán thế kỷ 20, các nước trong khu vực nầy không thể tập hợp nửa số quân đó. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, họ có thể cung cấp một đội quân đông như vậy.

Cũng vậy, khi dân số thế giới gia tăng trong thế kỷ 20, cũng đã bùng nổ sự hiểu biết, khiến cho việc truyền thông được dễ dàng, về du lịch và kỹ thuật. Chúng ta có thể dễ thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đa-ni-ên: “Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên” (Đa-ni-ên 12:4).

Chúng ta thừa nhận những điều đó khi du lịch quốc tế nhanh lẹ, về máy vi tính, về internet và về sự bùng nổ tri thức, nhưng phải nhớ những điều nầy đã sẵn có từ khi thế kỷ 20 đang khép lại.

Cơ cấu của Đức Chúa Trời dành cho Lời Tiên Tri Tận Thế

Chúng ta nên hiểu lời tiên tri cách nào? Việc hiểu biết đó có thể đem đến những lợi ích thuộc linh không? Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng lời tiên tri là để làm cho hi vọng và niềm tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. Phi-e-rơ nói: “Nhơn đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em” (2 Phi-e-rơ 1:19).

Trong lời nầy, Phi-e-rơ so sánh những lời tiên tri trong Kinh thánh với ngọn đèn cung cấp khả năng thấy được đến cuối cùng khi Vương quốc của Đức Chúa Trời hiện ra bởi Chúa Jêsus Christ trở lại trên đất. Khi điều nầy xảy ra, mọi mắt sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa như Ngài vốn là sự sáng thật” (Math. 24:27, 30; Khải. 1:7).

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bố cục và sự diễn tiến những sự kiện của lời tiên tri, nhưng nhiều điều còn lại chưa rõ ràng. Một số điều chúng ta có thể thấy rõ, nhưng một số điều khác vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta vào thời điểm nầy trong lịch sử

Nói cách khác, Kinh thánh cung cấp một khung sự kiện chắc chắn về lời tiên tri, nhưng nó có thể phản tác dụng khi cố giải thích ứng nghiệm từng chi tiết trong ánh sáng của hoàn cảnh chúng ta. Những hoàn cảnh như vậy thay đổi dễ gây ấn tượng trước khi những chi tiết xảy đến.

Vì vậy, cái khung lời tiên tri chắc chắn là gì? Trong số nhiều lời tiên tri về những sự kiện dẫn đến sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ, nhiều lời tiên tri chính có thể được thấy rõ và đặc biệt được xác nhận khi nó xảy ra. Như Phi-e-rơ nói: “chúng ta nên chú ý lời đó”.

Tình trạng thứ nhất: loài người có khả năng tiêu diệt sự sống của loài người

Trước nhất trong những lời tiên tri nầy giải quyết một tình cảnh đặc biệt được Chúa Jêsus Christ mô tả là sẽ được giới thiệu chỉ khi nào thời tận thế đến gần. Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu [không có một vật sống nào có thể sống sót]; song vì cớ người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt” (Math. 24:21-22).

Chúa Jêsus cảnh báo rằng thì giờ đến khi nhân loại sẽ thấy khả năng hủy diệt sự sống của con người phát triển cách đáng kinh sợ. Đây là điều làm cho thì giờ “hoạn nạn lớn” kinh khiếp đến độ không thể chịu đựng nổi trong lịch sử nhân loại.

Nhân loại đã và đang chiến đấu trong những cuộc chiến tranh từ lúc bình minh của lịch sử. Tuy nhiên loài người chưa bao giờ có khả năng - với đá và gậy, cung và tên, đại bác hoặc khí giới tự động - thật sự tiêu diệt mọi sự sống trên đất.

Điều nầy thay đổi năm 1945 với tiếng nổ của những quả bom nguyên tử đầu tiên, tiếp theo đó qua sự phát triển những quả bom khinh khí với sức tàn phá càng lớn hơn. Với hàng ngàn khí giới hạch tâm được bố trí, cũng như hàng ngàn tấn vũ khí hóa học và sinh học, nhân loại có khả năng hủy diệt toàn bộ sự sống loài người trên hành tinh nầy nhiều lần hơn.

Tình trạng nầy chưa bao giờ hiện hữu trong lịch sử cho đến hậu bán thế kỷ 20. Nhân loại chưa bao giờ chăm sóc trái đất, nhưng cũng chưa bao giờ trước đây có khả năng hủy diệt toàn thể sự sống con người. Dù vậy, Chúa Jêsus Christ phán rằng sự phối hợp đó nếu không được kiểm soát, loài người chúng ta sẽ thực hiện cách chính xác. Và đây là một trong những lý do Chúa phải can thiệp - để cứu nhân loại khỏi họa tự diệt.

Tình trạng thứ hai: Quốc gia tái sanh

Tình trạng thứ hai phải có trước khi Chúa Jêsus Christ trở lại liên quan đến sự có mặt của quốc gia Y-sơ-ra-ên với sự kiểm soát thành Giê-ru-sa-lem.

Sự sống sót về tôn giáo và văn hóa cổ của dân Y-sơ-ra-ên làm chứng thêm về sự nổi dậy và sụp đổ của những nền văn minh lớn như Ai Cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Phe-rơ-sơ, Hi Lạp và La Mã.

Sự kiện dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ bị đồng hóa trong những quốc gia mà họ cư trú khi bị tan lạc là việc chưa từng thấy. Một sử gia trong thế kỷ 19 là Heinrich Graetz nói rằng “một quốc gia đã làm chứng sự nổi lên và suy tàn của hầu hết các đế quốc cổ xưa, và vẫn còn tiếp tục tồn tại trên chính nơi của họ ngày nay đáng để chú ý cẩn thận”.

Hoàng đế Pháp là Napoleon được nói là khi ông đi ngang qua gần một nhà hội thì ông nghe tiếng khóc bên trong. Ông hỏi: “Ai dang khóc?”, ông được cho biết là người Do thái đang khóc về đền thờ của họ bị tàn phá. Ngạc nhiên, Napoleon nói, “Một dân tộc lạ lùng lúc nào cũng mong muốn thành phố và đền thờ của họ được khôi phục!”

Sự dự báo đó đã được xảy ra. Bây giờ người Do thái – dòng dõi của vương quốc Giu-đa cổ - một lần nữa đã có lại Giê-ru-sa-lem và việc ‘khóc lóc” của họ xảy ra bên phía tây của Núi Đền thờ, nơi bức tường đền thờ to lớn do vua Hê-rốt Đại Vương xây dựng còn lại để ủng hộ sự tái thiết đền thờ. Nơi đó, tại Bức Tường phía Tây, nhiều người Do thái vẫn khóc và nhớ tiếc việc mất đền thờ của họ và cầu nguyện xin được phục hồi. Vì vậy địa điểm đó cũng được gọi là Bức Tường Than Khóc.

Chúa Jêsus Christ mô tả những tình cảnh bởi đó thời tận thế gần đến, người Do thái một lần nữa sẽ kiểm soát thành Giê-ru-sa-lem và “nơi thánh”. Về sau Chúa Jêsus phán nơi thánh sẽ bị xâm phạm. Chúa phán, “Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi” (Math. 24:15-16). Sự gớm ghiếc tàn phá được mô tả trong Đa-ni-ên 8-12, chỉ về sự ô uế nơi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

Trước năm 1948, điều nầy dường như không khả thi. Người Do thái đã bị tan lạc gần 2.000 năm, và người A-rạp đã kiểm soát Xứ Thánh qua hàng thế kỷ. Người Do thái không có sức mạnh quân đội, không có sự hiệp nhất hoặc hậu thuẫn của thế giới đối với quê hượng cổ xưa của họ. Nhiều sách được viết đến thừa thải chống lại phong trào Si-ôn, chống lại sự thành lập một quê hương Do thái. Nhưng một quốc gia Si-ôn đã được thành lập.

Một lần nữa quốc gia Y-sơ-ra-ên hiện đại đủ lông cánh đã được thành lập vào năm 1948, hình như các cư dân của nó không bao giờ kiểm soát Giê-ru-sa-lem, và các quốc gia A-rạp đông dân bao vây chung quanh Y-sơ-ra-ên sẽ không bao giờ cho phép. Nhưng trong Cuộc Chiến Sáu Ngày năm 1967, quốc gia Y-sơ-ra-ên đã chiếm được toàn bộ Giê-ru-sa-lem. Tuy Y-sơ-ra-ên kiểm soát được Núi Đền thờ, cái nền trên đó đền thờ được xây dựng, vẫn còn trong tay người A-rạp.

Từ khi Hồi giáo A-rạp kiểm soát Núi Đền thờ, hoặc ‘nơi thánh” mà Chúa Jêsus Christ nói đến trong lời tiên tri của Ngài, vẫn có một phần lời tiên tri chưa được ứng nghiệm. Từ năm 1989 đã tổ chức những nổ lực tiếp tục chuẩn bị cho việc xây một đền thờ mới. Từ năm 1990 trở đi, người Do thái Y-sơ-ra-ên đã cố gắng đặt viên đá đầu tiên cho đền thờ mới trên Núi Đền thờ, nhưng không kết quả. Cảnh sát và các nhà cầm quyền Hồi giáo đã ngăn cấm họ vào Núi, việc đó chưa giải quyết được.

Đó là cách những vấn đề còn lại. Lời tiên tri của Chúa Jêsus Christ đã được hoàn thành một phần, trong việc Y-sơ-ra-ên kiểm soát Giê-ru-sa-lem, nhưng với những phần khác lời tiên tri của Chúa Jêsus Christ đang chờ được ứng nghiệm.

Tình trạng thứ ba: Một siêu quyền lực hiện ra

Lời tiên tri thứ ba liên quan với sự phục hưng sau nầy của Đế quốc La Mã, lời tiên tri được nói đến rộng rãi trong sách Đa-ni-ên và Khải huyền.

Đa-ni-ên giải thích chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa về pho tượng người khổng lồ, nói về một loạt các ‘vương quốc’ nổi lên trong bối cảnh thế giới. Đa-ni-ên giải thích vương quốc đầu tiên là Đế quốc Ba-by-lôn vào chính đời vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đan. 2:28-38). Tiếp theo sau đó là ba vương quốc khác (c.39-40). So sánh lịch sử với những lời tiên tri, chúng ta có thể hiểu rằng bốn nước nầy, tuần tự Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, Hi Lạp, và La Mã.

Nói về vương quốc thứ tư và cũng là cuối cùng là Đế quốc La Mã, Đa-ni-ên cho biết nó sẽ là một nước “mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấycũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy” (Đan. 2:40). Thật sự La Mã đã chứng tỏ ưu thế và lâu dài hơn các nước trước đó, nuốt gọn những nước còn lại và cai trị hàng thế kỷ.

Tuy nhiên, Đa-ni-ên cũng bày tỏ chi tiết lời tiên tri về vương quốc nầy. Ông nói các ống chân và bàn chân của pho tượng trong chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa tiêu biểu cho một vương quốc, sau nầy cho thấy là Đế quốc La Mã. Pho tượng có bàn chân và ngón chân kết hợp “một phần đất sét, một phần sắt”. Điều nầy chỉ dấu rằng “vương quốc nầy sẽ bị chia ra” và “nửa mạnh nửa dòn”. Cũng vậy, giống như sắt không lộn với đất sét”, sự hợp nhau của vương quốc nầy sẽ không kết chặt lâu dài (c.41-43).

Sau đó, lời tiên tri mô tả Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại và Ngài phá đổ tất cả vương quốc và các kẻ cai trị loài người, Đa-ni-ên nói, “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đan. 2:44)

Kinh thánh nói tiên tri rằng một nhóm 10 “vua”, hoặc 10 nhà lãnh đạo quốc gia liên minh hoặc hợp đồng với nhau sẽ nổi lên để tạo một liên minh làm ứng nghiệm những tiên báo thời tận thế. Lời tiên tri của Đa-ni-ên chỉ dấu các nhà lãnh đạo nầy sẽ giữ văn hóa và ngôn ngữ của họ, vì vậy nó sẽ không hợp thành một nhóm các nước như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng là mười cá thể chính trị, văn hóa kết hiệp cho một mục đích chung. Một vài nước sẽ mạnh hơn các nước kia.

Chú ý là sách Khải huyền cho nhiều chi tiết hơn: “Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa” (Khải. 17:12-14).

Những chuyển động gần đây để mở rộng và củng cố Liên Hiệp Âu châu rõ ràng là một điềm báo trước cho quyền lực đã được tiên tri nầy. Điều đó khiến chúng ta càng quan tâm lịch sử nguồn gốc phong trào hiệp nhất Âu châu.

Vào ngày 29 tháng 1 năm 1996, trên tờ Newsweek, Michael Elliot viết: “Vào tháng 1 năm 1957, sáu quốc gia đã ký tên một hiệp ước ngay chỗ thủ đô Đế quốc La Mã cổ đại, và đã trở thành Cộng Đồng Kinh Tế Âu châu. Paul-Henri Spaak là một phụ tá, sau nầy là Thủ tướng Bỉ nhớ lại ông chủ của ông đã nói, ‘Anh có nghĩ rằng chúng tôi đã đặt viên đá đầu tiên cho một Đế quốc La Mã mới không?’ Viên phụ tá nhớ lại, “Ngày đó, chúng tôi cảm thấy rất đúng chúng tôi là người La Mã ngày đó”.

Chắc chắn ý tưởng thành lập một Đế quốc La Mã mới đã ở trong tâm trí những người sáng lập tổ chức các nước Âu châu nầy. Nó đã tiếp tục thịnh vượng khi những hàng rào bị phá đổ, sự đồng công và hiệp nhất càng quan trọng hơn trong kinh tế và quân sự xảy ra. Thời gian sẽ nói những khuynh hướng nầy dẫn đến đâu – và mau lẹ như thế nào.

Kết nối lời tiên tri

Điều đó đặt chúng ta ở đâu?

Với việc nhân loại sở hữu khả năng hủy diệt toàn bộ sự sống của loài người theo nhiều cách, với việc Y-sơ-ra-ên kiểm soát thành Giê-ru-sa-lem và việc một số người Y-sơ-ra-ên khao khát khôi phục đền thờ và dâng tế, với sự nổ lực mạnh mẽ và quyết tâm tiến hành tái hiệp nhất các nước Âu châu, chúng ta phải chú ý cẩn thận những lời tiên tri trong Kinh thánh cảnh báo và không bỏ qua sự kết nối lời tiên tri với những tình cảnh thế giới.

Kịch bản rõ ràng cùng một cách với những lời tiên tri trong sách Đa-ni-ên và Khải huyền đang được ứng nghiệm trong ánh sáng những tình thế hiện nay. Trong bất cứ sự kiện nào, những lời tiên tri trong Kinh thánh sẽ diễn ra dù chúng ta hiểu hay không hiểu từng chi tiết. Trong khi chờ đợi, chúng ta cần chú ý lời cảnh báo của Chúa Jêsus Christ trong Math. 24:44, “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”.

(Còn tiếp)


Tags

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by