You are hereGIÔ-SUÊ - Bài 6

GIÔ-SUÊ - Bài 6


By admin - Posted on 08 February 2013

Tôi muốn upload loạt bài học Kinh thánh theo sách Giô-suê nầy để nhớ đến các anh chị em thanh niên và tráng niên ngày xưa trong Hội Thánh tại Khánh Hội (năm 1992), những năm Hội Thánh tại đó còn yếu kém, anh chị em đã ngồi lại học Kinh thánh sáng thứ tư mỗi tuần với tôi để trang bị hầu việc Chúa, trong đó có loạt bài học nầy. Bây giờ có nhiều người đã mang chức vụ Mục sư, mỗi người một nơi. NHỚ ĐẾN CÁC ANH CHỊ EM! Xin Chúa những bài học Kinh Thánh nầy giúp ích chức vụ nhiều người như Chúa đã ban cho các anh chị em trước đây.

Mục sư Trần Thái Sơn. 

 

GIÔ-SUÊ (Bài 6)

Kinh thánh: Giô-suê 6:1-27

Câu gốc: Giô-suê 6:1-2 (hoặc 6:27)

Đề tài: GIÊ-RI-CÔ

Mục đích: Thành trì tội lỗi phải bị đánh hạ nếu muốn hưởng Đất Hứa

I/. MÔ TẢ GIÊ-RI-CÔ. 6:1-2

1. Phương diện con người mô tả Giê-riê-cô như thế nào? (có thể tham khảo các đoạn trước 2:1; 4:19; 5:13)

  • 2:1,.........................................................................
  • 4:19, ......................................................................
  • 5:13, ......................................................................
  • 6:1,.. .....................................................................

 2. Phương diện Đức Chúa Trời, Chúa muốn xử Giê-ri-cô ra sao? 

.....................................................................................(c.2)

Tham khảo 6:17a, Chúa muốn dân Chúa làm gì đối với Giê-ri-cô và mọi vật trong thành?

.......................................................................................  

Về đời sống thuộc linh, theo I Côrintô 5:11; Galati 19-21, thành Giê-ri-cô được xây bởi những loại gạch nào?

........................................................................................

Bạn có góp loại gạch nào vào đó không? .............................

II/. CÁCH CHIẾM THÀNH GIÊ-RI-CÔ. 6:3-21

1. Kế hoạch đánh hạ Giêricô từ đâu mà có? (6:3-5)

.........................................................................................

Có phải nhiều người biết kế hoạch nầy? ...............................

Chứng minh: .....................................................................

Theo Bạn, dân Giêricô biết kế hoạch nầy không? ................

Nếu biết, tại sao họ vẫn thua trận?

........................................................................................

Nếu không biết, tại sao dân Y-sơ-ra-ên ai cũng biết mà họ không

biết?............................................................................

2. Dân Y-sơ-ra-ên đã thi hành kế hoạch nầy như thế nào?

  • 6:12, .....................................................................
  • 6:14b, ...................................................................
  • 6:20, ....................................................................

Theo bạn, Giô-suê, các thầy tế lễ, cùng toàn dân sự có thái độ nào 

đối với kế hoạch của Chúa? .............................................

So với Công vụ 1:14, hai sự kiện giống nhau điểm nào?

...............................................................................................

III/. LUẬT LỆ VỀ GIÊ-RI-CÔ. 6:22-27

1. Có một luật đặc biệt dành cho ai? ..................................

Tại sao có luật nầy? ...............................................................

Hêbơrơ 11:31 xác nhận lý do nào Ra-háp và gia đình được

cứu? ......................................................................................

2. Luật đặc biệt thứ 2 dánh cho Giê-ri-cô là gì? (Xem thêm I Các Vua 16:34)

...............................................................................................  

Thành Giê-ri-cô thường được chỉ về tội lỗi trong đời sống cá nhân người tin Chúa, Bạn áp dụng c.27 như thế nào?

...............................................................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Hosting by