You are hereTIÊN TRI GIẢ

TIÊN TRI GIẢ


By admin - Posted on 01 August 2013

 

CÂU HỎI: Trong thư II Phi-e-rơ 1:1-3, thấy Phi-e-rơ nói đến hai thành phần: 1) Tiên tri giả; 2) Giáo sư giả. Chúng ta biết Chúa kêu gọi Phi-e-rơ giảng đạo cho người Do thái (Gal. 2:7-8). Vậy, theo Mục sư thì ở đây Phi-e-rơ đang nói về ai? Có phải là những Người Tin Chúa không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 15)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn yêu mến Lời Chúa và đã có câu hỏi rất quan trọng, nhất là trong thời kỳ cuối cùng nầy.

Để trả lời câu hỏi nầy, trước hết chúng ta cần biết:

I/. TIÊN TRI GIẢ VÀ GIÁO SƯ GIẢ LÀ AI?

Kinh thánh cho chúng ta biết trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh có ban ân tứ cho một số người, trong các ân tứ đó có ân tứ tiên tri và giáo sư (Êph. 4:11). Người có chức vụ tiên tri không phải là dạng thầy bói, nhưng là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời để tuyên bố ý chỉ của Chúa những việc quá khứ như Môi-se ghi lại công cuộc sáng tạo của Chúa, hoặc những việc xảy ra trong hiện tại như tình trạng nước Y-sơ-ra-ên, hoặc những việc tương lai như sứ đồ Giăng viết trong sách Khải huyền. Còn chức vụ Giáo sư là người phụ trách việc dạy Lời Chúa trong Hội thánh.

Và các nhà Thần học gọi ma quỉ là con khỉ của Đức Chúa Trời, nên nó cũng đưa vào Hội thánh những tiên tri giả và giáo sư giả, Chúa Jêsus gọi đó là cỏ lùng (Math. 13:25). Từ ngữ giả có nghĩa là những tiên tri và giáo sư nầy giảng dạy một thứ giáo lý không từ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, họ làm công cụ của quỉ Satan là chúa quỉ.

Căn cứ vào phần Kinh thánh mà Bạn đã trích dẫn để hỏi, có những từ ngữ như: trong anh em, chối Chúa đã chuộc mình, chứng tỏ những tiên tri giả và giáo sư giả nầy là những người đã từng ở trong Giáo hội, với những bằng cớ:

1.      Bằng cớ thứ 1: Hai chức vụ Tiên tri Giáo sư, là hai chức vụ có trong Hội thánh như Kinh thánh đã xác nhận (I Côr. 12:28; Êph. 4:11). Như vậy người có chức vụ nầy là người trong tổ chức Hội thánh.

2.      Bằng cớ thứ 2: Với nhóm từ: chối Chúa đã chuộc mình chứng tỏ họ đã từng tin Chúa Jêsus, có thể trước đó họ tin Chúa thật hoặc tin theo tổ chức Giáo hội, chắc chắn là họ biết rõ Lời Chúa dạy về sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus Christ đã thực hiện qua sự giáng sanh, chịu chết và sống lại để hoàn thành sự chuộc tội của Ngài; chắc chắn họ cũng biết rõ họ chỉ cần hạ mình ăn năn tội với Chúa và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của họ thì họ được cứu.

3.      Bằng cớ thứ 3: đặc biệt họ là những người nắm giữ địa vị cao, có chức quyền trong Giáo hội, bởi đó lời họ dạy mới người nghe theo, như Kinh thánh đã phán: có nhiều kẻ sẽ theo họ.

Lời cảnh giác của Phi-e-rơ không phải mới lạ, vì chính Chúa Jêsus Christ đã phán: Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn (Math. 24:24). Lời cảnh báo của Chúa Jêsus Christ đã nói đến những người dám xưng mình là đấng cứu thế tức là christ giả, họ có thể làm được những dấu lớn, phép lạ. Thật là những hạng người đáng sợ.

Thánh Phao-lô cũng nhiều lần nhắc đến lời cảnh báo về tiên tri giả và giáo sư giả. Khi Phao-lô từ giả các Trưởng lão thuộc Hội thánh tại Ê-phê-sô, Phao-lô đã căn dặn: Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ (Công vụ 20:29-30). Khi Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê, ông đã nhắc lại lời cảnh báo nầy: Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm chai lì (I Tim. 4:1-2)

Qua Kinh thánh thì tiên tri giả và giáo sư giả là những người đã tin Chúa Jêsus – có thể chỉ là tin theo hình thức, nghi lễ, đã biết nhiều về Kinh thánh, đã dự phần giảng dạy Kinh thánh trong Giáo hội. Kinh thánh đã ghi lại những tiên tri giả và giáo sư giả nầy như:

  • Giu-đa là một trong mười hai sứ đồ Chúa Jêsus đã chọn. Phi-e-rơ nói về Giu-đa: Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus… Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy.
  • Thánh Phao-lô nói về những người từng cộng tác với ông một thời đã lìa bỏ chức vụ: Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, vì lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy… vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, lại người ham hố đời nầy,… (II Tim. 2:16-18; 4:10).

III/. CÁCH PHÂN BIỆT TIÊN TRI GIẢ VÀ GIÁO SƯ GIẢ:

Thế thì làm sao phân biệt được tiên tri giả và giáo sư giả?

Một lần nữa Bạn hãy xem lại phân đoạn Kinh thánh mà Bạn đã trích dẫn. Có những tiêu chuẩn để nhận biết hạng tiên tri giả và giáo sư giả:

1.      Tiêu chuẩn thứ 1: Tiên tri giả và Giáo sư giả là người chối Chúa đã chuộc mình, nghĩa là họ không tin rằng Chúa Jêsus đã đến thế gian cứu họ một cách không điều kiện, chỉ cần tin mà thôi.

Lịch sử Hội thánh đã cho thấy từ trước đến nay có rất nhiều người dạy những giáo lý sai lạc về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus, họ không tin rằng Chúa Jêsus chịu chết một lần đủ cả, họ muốn thêm vào điều kiện để được một việc làm nào đó, giống như người Y-sơ-ra-ên ngày xưa đòi người tin Chúa Jêsus phải qua Do thái giáo là giữ những điều Luật pháp qui định, mới được cứu, hoặc nhờ giới chức sắc tôn giáo cầu thay, hoặc làm những việc công đức như xây nơi thờ tự,…(Công vụ 15)

2.      Tiêu chuẩn thứ 2: Chúng ta nhận biết những Tiên tri giả và Giáo sư giả là những người giảng dạy để người nghe theo họ, không phải giảng dạy để người nghe tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa.

Chúa Jêsus Christ phán rằng họ sẽ chỉ cho chúng ta Đấng Christ ở đây hay là ở đó, nghĩa là người hoặc địa điểm nào đó có quyền năng, Chúa bảo: Đừng tin! Còn Thánh Phao-lô thì nói những tiên tri giả và giáo sư giả sẽ ráng sức dỗ môn đồ theo họ, theo một con người, không phải ráng sức khuyên người ta theo Chúa.

3.      Tiêu chuẩn thứ 3 để phân biệt Tiên tri giả và Giáo sư giả là: những người đó sống và dạy người khác sống buông tuồng và làm cho Đạo của Chúa bị gièm pha.

Chúa Jêsus Christ phán:Các ngươi là muối của đất… Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Phi-e-rơ cũng dạy: Hãy thêm cho đức tin sự nhơn đức, nghĩa là người tin Chúa Jêsus phải thể hiện niềm tin qua nếp sống đạo đức, nhơn từ (Math. 5:13-16; II Phi. 1:5). Kẻ nào dạy Bạn sống buông tuồng, làm cho Đạo Chúa bị gièm pha, thì Bạn biết chắc đó là tiên tri giả và giáo sư giả.

Thánh Phao-lô nói rất mạnh: Nhưng tôi viết cho anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy (I Côr. 5:11).

Với 3 tiêu chuẩn trên, rõ ràng Tiên tri giả và Giáo sư giả là người trong Giáo hội, có chức quyền, có thể họ đã một thời tin Chúa thật rồi sau lại sa ngã; hoặc tin Chúa bề ngoài như theo Đạo. Chúa Jêsus gọi đó là Cỏ Lùng.

4.      Tiêu chuẩn thứ 4 để biết Tiên tri giả và Giáo sư giả: là những hạng người đó có động cơ làm việc là vì lòng tham, đục khoét người nghe.

Đó là lý do Phi-e-rơ dạy: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy (I Phi. 5:2-3).

Cảm ơn Chúa, trong phần Kinh thánh mà Bạn đã trích dẫn để hỏi, Lời Chúa cũng đã tuyên án số phận của Tiên tri giả và Giáo sư giả: nhưng sự lên án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ (II Phi. 2:3b), nghĩa là sự hư mất của họ là chắc chắn, đã gần kề.

Tuy nhiên, Kinh thánh đã cho chúng ta biết Tiên tri giả và Giáo sư giả làm tàn hại Hội thánh và khiến kẻ tin họ đồng số phận với họ, vấn đề là chúng ta biết để làm gì? Cảm ơn Chúa, Lời Chúa đã dạy chúng ta:

IV/. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI TIÊN TRI GIẢ VÀ GIÁO SƯ GIẢ:

Chính Chúa Jêsus Christ khi rao báo về tiên tri giả và giáo sư giả, Ngài cũng phán dạy chúng ta: Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, THÌ ĐỪNG TIN… Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì ĐỪNG ĐI ĐẾN; nầy, Ngài ở trong nhà, thì ĐỪNG TIN.

Thánh Phao-lô dạy: Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu… Vậy, hãy tỉnh thức… (Công vụ 20:28-29, 31). Phao-lô nói với Hội thánh của Chúa tại thành Cô-rin-tô rằng: Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỉ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm (II Côr. 11:13-15). Trong thư của Phao-lô gởi cho Hội thánh của Chúa tại Phi-líp, Phao-lô cảnh cáo người tin Chúa Jêsus: Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả (Phi-líp 3:2) – loài chó mà thánh Phao-lô nói đến là loại chó sói rình rập làm hại chiên.

Đây cũng là lý do mà Bạn cũng như tôi cần phải học Kinh thánh là Lời Chúa rồi bắt chước người tin Chúa trong Hội thánh tại thành Bê-rê như Kinh thánh đã ghi lại: Những người nầy có ý hẳn hoi – tức là những tin Chúa tại thành Bê-rê – đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật không (Công vụ 17:11). Mỗi lần nghe một người giảng dạy, Bạn hãy nhớ lại những tiêu chuẩn phân biệt Tiên tri giả và Giáo sư giả, để xác định lời giảng của họ có thật là Lời Đức Chúa Trời không:

  • Họ có rao giảng một Tin Lành như Kinh thánh dạy rằng: một người muốn được cứu rỗi chỉ cần ăn năn tội của chính mình và tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính mình, để Chúa làm Chủ đời sống của mình không? Nếu người nào đó giảng tin Chúa Jêsus còn phải làm thêm bất cứ điều gì, thì hãy xác quyết đó là tà giáo, và người giảng đó là Tiên tri giả và là Giáo sư giả.
  • Người rao giảng có khiến Bạn yêu mến Chúa hơn không, hay chỉ để lôi cuốn Bạn chạy theo họ? Nếu họ rao giảng một Tin Lành chỉ để Bạn khâm phục họ, chạy theo họ, mà không tôn cao Chúa Jêsus, thì chắc chắn đó là Tiên tri giả và là Giáo sư giả. Hãy mau lìa bỏ họ, dù họ có ưu đãi nào cho Bạn.
  • Cách sống của người dạy đó và lời giảng của họ có đem Bạn đến một nếp sống Đạo giống như bản tánh công bình và thánh sạch như Chúa dạy không (Êph. 4:24). Nếu không, Bạn hãy quyết chắc đó là Tiên tri giả và Giáo sư giả.
  • Người rao giảng Lời Chúa cho Bạn có đục khoét, có tham lam không? Nếu họ có mưu cầu lợi lộc cho cá nhân hay tổ chức của họ, hãy cầm bằng họ là Tiên tri giả và là Giáo sư giả.

Xin Chúa cho Bạn yêu mến Lời Chúa và tiếp tục học Lời Chúa, để giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc… (Công vụ 20:28)

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by