You are herePHA-RI-SI

PHA-RI-SI


By admin - Posted on 01 August 2013

CÂU HỎI: Mục sư có đề cập đến Mathiơ 12:43-45, ở đây, Chúa Jêsus đang nói đến hai hạng người là Thầy Thông giáo và người Pharisi. Vì hai hạng người nầy không tin Chúa Jêsus là Đấng Mêsia đến cứu chuộc tội lỗi cho chính họ. Lúc đó chưa có Cơ-Đốc nhân. Sau khi Chúa Jêsus thăng thiên thì Tin Lành mới được giảng cho Dân Ngoại là ‘chúng ta’ bởi Phao-lô đã được kêu gọi đặc biệt cho người Ngoại bang. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì Chúa Thánh Linh đến ngự trong chúng ta. Vậy, chúng ta không phải ‘nhà bỏ trống’ mà là ‘Nhà Có Chủ’. Vì thế chúng ta trở thành Cơ-Đốc nhân và cũng là Đền thờ của Đức Thánh Linh. Vậy, xin Mục sư cho biết câu Kinh thánh Mathiơ 12:43-45 có nên áp dụng cho những Cơ-Đốc nhân là người Chúa Jêsus đã hi sinh chịu chết cho không? Mong hết lòng!

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 16)

TRẢ LỜI:

Trước khi trả lời câu hỏi hôm nay, tôi cảm ơn Chúa đã ban cho các anh chị em trong Chúa đã quan tâm đến Kinh thánh là Lời Chúa cũng như quan tâm đến chương trình Con Đường Vĩnh Phúc, là chương trình phát thanh Tin Lành của Hội thánh Báp-tít Phục Hưng tại Virginia. Xin Chúa ban lại mọi ơn lành trên anh chị em và mong anh chị em thường nhớ đến việc rao giảng Tin Lành cứu người và gây dựng Hội thánh nầy mà cầu thay với.

Về phân đoạn Kinh thánh thuộc sách Phúc âm Mathiơ 12:43-45 mà Bạn thính giả đã nêu, để tiện cho Quý Vị thính giả theo dõi, tôi xin đọc lại phân đoạn đó như sau: Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.

Lời Chúa cho chúng ta biết rõ một người tin Chúa Jêsus phải có BA (03) điều cần phải làm:

1.      Điều thứ nhất cần làm: Để tà ma ra khỏi một người, người đó cần phải hạ mình nhìn nhận chính mình là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, bao nhiêu năm đã ở dưới sự cai trị của ma quỉ, không thờ phượng Đức Chúa Trời.

Đây là điều không chỉ các Thầy Thông giáo và người Pharisi khó làm, mà rất nhiều người đã không chịu hạ mình nhìn nhận tội lỗi của mình với Chúa. Chúa Jêsus phán: Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy (Luca 13:3, 5). Thực tế cho thấy loài người thường cứng lòng, hoặc đổ thừa cho một lý do nào đó như A-đam và Ê-va, hoặc tự cảm thấy mình là người tốt hơn người khác (Luca 18:11). Tôi tin rằng Bạn cũng thấy đó là lý do chẳng riêng gì Thầy Thông giáo và người Pharisi, mà đa số nhân loại không chịu ăn năn tội mình để tin Chúa Jêsus.

2.      Điều thứ hai cần làm: bước thứ hai cần làm là người đó phải tin nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời yêu thương mình, đã đến thế gian chịu chết trên thập tự giá đổ huyết đền tội cho mình, và Chúa Jêsus đã sống lại sau ba ngày chịu chôn trong mộ và sống đời đời để bảo đảm sự cứu rỗi cho mình.

Tại sao Thầy Thông giáo và người Pharisi không chịu tin Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế đến thế gian cứu dân mình ra khỏi tội? Lý do là vì họ hiểu lầm hoặc hiểu sai Kinh thánh như Chúa Jêsus đã phán: Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! (Giăng 5:39-40). Ngay cả những người đã theo Chúa Jêsus, đã từng nghe Chúa giảng, đã từng tai nghe mắt thấy và chắc chắn từng hưởng được quyền năng của Chúa Jêsus, cũng không hiểu Kinh thánh, họ là các môn đồ và sứ đồ của Chúa, chỉ nghĩ đến những phương diện nào đó, khiến Chúa Jêsus đã quở trách họ: Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh… Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các đấng tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh (Luca 24:25-27, 44-45).

Tâm lý thông thường tất cả đều hiểu Đấng Cứu Thế là vinh quang, là quyền năng, làm sao phải chịu khổ, chịu chết được. Đó là một sự lầm lẫn do giải sai Kinh thánh! Vì vậy họ thích đi tìm cho mình một đấng cứu thế theo họ tưởng tượng; có người không tìm được, họ lại tự tôn một người hoặc một thần tưởng tượng nào đó hoặc tự tôn chính họ làm đấng cứu thế. Nói như một nhà văn: Khi con người không tìm được cái gì để thờ, họ sẽ đặt lên bệ thờ một loại máy móc, hoặc chính mình. Tuy nhiên, lên cao quá liệu có đủ không khí để thở không?

Một người không ăn tội của mình với Chúa thì không được cứu. Nhưng ăn năn tội mà không tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình, thì lấy gì tẩy xóa tội lỗi của họ? Chỉ có huyết của Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời hằng sống mới tẩy sạch tội lỗi chúng ta (I Giăng 1:7, 9). Kinh thánh khẳng định: Không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ (Hê. 9:22).

3.      Điều thứ ba cần làm: Người đó còn phải mời Chúa Jêsus ngự vào lòng mình để làm Chủ đời sống của mình. Điều thứ ba nầy thường là điều khó nhất và thường bị bỏ quên trong khi cầu nguyện tin Chúa.

Có một lần sau giờ thờ phượng Chúa tại một Hội thánh, anh em trong Hội thánh giới thiệu cho tôi một người tên Tín, trạc độ hơn 30 tuổi, đã nghe anh em làm chứng về Chúa từ lâu, cũng đến nhà thờ dự nhóm nhiều lần, nhưng không chịu tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của anh. Tôi có lời giải thích thêm về Chúa và khuyên mời anh Tín nầy tiếp nhận Chúa, và anh bằng lòng. Tôi và anh em trong Hội thánh hiệp lại cùng quỳ gối cầu nguyện cho anh Tín. Một tay tôi nắm lấy bắp tay của anh và khuyên anh lặp lại lời cầu nguyện theo sự hướng dẫn của tôi: Lạy Đức Chúa Trời, con nhìn biết con là người có tội với Chúa, bao nhiêu năm con không thờ phượng Chúa như Chúa dạy. Con cũng biết Chúa yêu thương con đã đến thế gian là Chúa Jêsus chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con. Bây giờ, con quyết định ăn năn tội của con, tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Thế của con. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ đời sống con… Đến đây anh Tín nầy dừng lại không nói theo, tôi thúc giục anh nói: Xin Chúa ngự vào lòng con và làm Chủ đời sống của con… trong lúc đó anh run lên đến nỗi tôi cảm nhận được qua cánh tay đang nắm bắp tay của anh, tôi biết đang có sự tranh chiến rất lớn trong lòng anh. Sau đôi ba lần tôi thúc giục mà anh không nói theo, đột nhiên anh Tín nầy nói: Thưa Mục sư, tôi có thể xin Chúa tha tội cho tôi, nhưng tôi chưa thể để Chúa làm Chủ đời sống của tôi được. Tôi đành phải nói: Vậy là anh chưa tin Chúa. Thôi thì chúng ta đứng dậy. Khi đứng lên, tôi nói với anh ấy: Dù anh chưa tin Chúa, nhưng tôi muốn cùng anh em trong Hội thánh cầu nguyện xin Chúa đuổi quyền lực tối tăm khỏi anh, được không? Anh bằng lòng. Tôi yêu cầu anh em Chấp sự trong Hội thánh đứng chung quanh, cùng nắm tay nhau và đặt tay trên anh khi tôi cầu nguyện xin Chúa cất sự tối tăm ra khỏi anh. Dù ngày hôm ấy anh Tín nầy chưa tin Chúa, nhưng cảm ơn Chúa là sau đó hai tuần anh quay lại và bằng lòng xin anh em trong Hội thánh tại đó hướng dẫn anh tin Chúa.

Biết bao nhiêu người đã tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình, nhưng chỉ để được tha tội, rồi họ sống một đời sống chính mình làm chủ, họ không để Chúa làm Chủ. Giống như một người mời Chúa vào nhà của họ nhưng Chúa chỉ là Khách không phải là Chủ căn nhà của họ. Kinh thánh gọi đây là hạng Cơ-Đốc nhân xác thịt (I Côr. 2:14; 3:1), hạng người tin Chúa Jêsus nhưng lấy bụng mình làm chúa mình như Phao-lô nói với người tin Chúa tại thành Phi-líp (Phi-líp 3:18-19): Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.

Đó là hạng người mà Chúa Jêsus phán trong Mathiơ 12:43-45. Đúng như Bạn đã nói: Khi chúng ta tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì Chúa Thánh Linh ngự vào trong chúng ta. Nhưng Bạn phải cẩn thận, Chúa ngự vào để làm Khách hay làm Chủ?Bạn nói: Chúng ta không phải là ‘căn nhà bỏ trống’ mà là ‘căn nhà có Chủ’. Bạn nói rất đúng, nhưng ai làm Chủ? Bản Ngã của Bạn làm chủ hay Bạn mời Chúa Jêsus Christ làm Chủ? Bạn nói: Vì thế chúng ta trở thành Cơ-Đốc nhân và cũng là Đền thờ của Đức Thánh Linh. Bạn nói đúng, nhưng Bạn hãy nghe Chúa phán với vua Sa-lô-môn về Đền thờ mà ông đã xây cho Chúa:Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răn và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thần khác và thờ lạy chúng nó, thì ta sẽ truất Y-sơ-ra-ên khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mắt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh, và Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này, dầu cao dường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng, chê bai, mà rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng: Ấy vì chúng nó đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là Đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô; họ theo các thần khác, thờ lạy các thần ấy, và hầu việc chúng nó; vì cớ đó, Đức Giê-hô-va đã giáng trên họ các tai họa này (I Vua 9:6-9).

Người ta kể lại rằng khi Đại Tướng Montgomery của nước Anh họp Ban Tham Mưu bàn về Chiến dịch sa mạc chống lại Tướng Rommel của Đức Quốc xã tại Bắc Phi. Sau khi bàn xong kế hoạch tác chiến, Đại Tướng Montgomery nói: Trên tất cả, chúng ta còn có Chúa đi cùng. Lúc ấy có một sĩ quan đứng lên hỏi: Thưa Đại Tướng, Chúa đi cùng với chúng ta với tư cách chỉ huy hay tiếp ứng? Sâu sắc thay! Đáng học thay!

Bây giờ chúng ta lấy ba điều cần khi tin Chúa để xác định xem có thể áp dụng lời Chúa Jêsus phán trong Mathiơ 12:43-45 như trong câu hỏi của Bạn thính giả không:

1.      Thật sự Chúa Jêsus đang phán với các Thầy Thông giáo và người Pharisi (Mathiơ 12:38) là những người biết Chúa Jêsus nhưng chỉ thích tìm kiếm phép lạ, dấu lạ, mà không chịu hạ mình ăn năn tội tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ và để Ngài làm Chủ đời sống của họ. Rõ ràng các Thầy Thông giáo và người Pharisi nầy là bài học cho những người tin Chúa Jêsus trong Hội thánh của Chúa, như Thánh Phao-lô xác nhận: Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình… Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã (I Côr. 10:6, 11-12). Kinh thánh không áp dụng riêng cho hạng người nào mà áp dụng cho toàn thể nhân loại, trong đó có Cơ-Đốc nhân. Nếu Bạn nói lúc đó chưa có Cơ-Đốc nhân, thì Bạn gọi các sứ đồ và ít nhất có 120 người thuộc Chúa Jêsus Christ trước ngày Hội thánh được thành lập trên đất?

2.      Người đời nói: ‘Lương tâm là cái ai cũng cần, ít người có, và nhiều người tưởng mình có’. Tôi cũng muốn mượn câu nói đó để nói về việc để Chúa làm Chủ đời sống mình: Để Chúa làm Chủ đời sống là điều tất cả người tin Chúa Jêsus cần, ít người để Chúa làm Chủ, trong khi rất nhiều người tưởng mình để Chúa làm Chủ.

Điều tôi gởi đến Bạn qua câu hỏi của Bạn là:

  1. MỘT: Bạn đã ăn năn tội của mình với Đức Chúa Trời chưa? Đừng giống các Thầy Thông giáo và người Pharisi được sanh ra và lớn lên trong dân Chúa, rồi tưởng mình đã thuộc về Chúa. Chúa phán: Nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy!
  2. HAI: Bạn đã quyết định tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của Bạn chưa? Nghĩa là Bạn có nhận công lao chịu chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus cho chính Bạn chưa? Lời Chúa phán: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi (Công vụ 16:31).
  3. BA: Bạn đã mời Chúa ngự vào đời sống của Bạn để Chúa làm Chủ đời sống của Bạn chưa? Chúa phán: Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta (Khải. 3:20).

Bạn đã viết cho tôi: Mong hết lòng! Tôi cũng xin đáp lại Bạn: Mong lắm thay!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by