You are hereA-ĐAM 1b

A-ĐAM 1b


By admin - Posted on 06 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 1b)

Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-24

Câu gốc: Sáng thế ký 3:12

Đề tài: A-ĐAM PHẠM TỘI

I/. NGUYÊN NHÂN A-ĐAM PHẠM TỘI. 3:1-6

1.      Từ c.1-5, nguyên nhân xa khiến A-đam phạm tội là gì?

............................................................................................

Theo Bạn, tại sao nó dến với Ê-va trước?

............................................................................................

Nó cám dỗ bằng cách nào? ...................................................

............................................................................................

A-đam có biết việc Chúa cấm không? ..................................

Chúa cấm thế nào? (2:16-17) ................................................

...........................................................................................

Giữa Lời Chúa cấm với lời ma quỉ cám dỗ có gì khác nhau? (2:16 với 3:4-5)

.............................................................................................

Tại sao ma quỉ dám đưa ra cách cám dỗ đó? (3:2-3)

............................................................................................

2.      Nguyên nhân thứ hai khiến A-đam phạm tội là gì? (3:6)

............................................................................................

Đáng lẽ A-đam phải làm gì?

............................................................................................

Tại sao? (2:15-17; Êphêsô 5:23) ............................................

...........................................................................................

II/. THÁI ĐỘ A-ĐAM SAU KHI PHẠM TỘI. 3:7-13

1.       Điều gì xảy ra sau khi A-đam phạm tội? (3:7-10)

·   3:7, ..................................................................

·   3:8-10, ..............................................................

Như vậy, dấu hiệu của một người sau khi phạm tội là:

(1)    .....................................................................

(2)    .....................................................................

2.      Chúa có biết A-đam phạm tội không? ........................

Tại sao Chúa chưa phạt A-đam mà lại hỏi ông? (II Phi. 3:9)

........................................................................................

A-đam phản ứng thế nào khi Chúa hỏi?

.........................................................................................

Chúa hứa gì khi chúng ta phạm tội? (Châm ngôn 28:13; I Giăng 1:8-9)

........................................................................................

Bạn học được gì từ A-đam? ..............................................

.......................................................................................

III/. HẬU QUẢ SAU KHI A-ĐAM PHẠM TỘI. 3:11-24

1.      Chúa phạt A-đam khi nào?

o  khi A-đam phạm tội      o  khi A-đam không ăn năn

Chúa phạt A-đam như thế nào?

·  Cá nhân: .............................................................

· Muôn vật: ............................................................ 

2.      Sau đó A-đam còn bị hình phạt gì?

........................................................................................

Cảm nghĩ của Bạn: ............................................................

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by