You are hereKIẾP TRƯỚC

KIẾP TRƯỚC


By admin - Posted on 13 August 2013

CÂU HỎI: Theo Kinh Phật, kiếp người không chỉ có một, kiếp người luân hồi. Nếu tu nhân tích đức thì sẽ được vào nước A-di-đà. Vậy, dựa theo kiến thức Tin Lành sẽ giải thích ra sao? Trường hợp những người tật nguyền, những người sinh ra kém may mắn, Kinh Phật giải thích rằng kiếp trước họ ăn ở gian ác nên kiếp nầy mới phải chịu hậu quả. Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ giải thích thế nào? Xin giải thích trường hợp kiếp nầy có ký ức của người kiếp trước.

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 22)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Bạn thính giả đã gởi một câu hỏi mà rất nhiều người VN quan tâm, vì người VN chúng ta chịu ảnh hưởng rất sâu đậm đối với giáo thuyết Phật giáo do quá trình tiếp xúc lâu dài, ảnh hưởng sâu đậm đến nỗi nhiều người VN lầm tưởng Đạo Phật là của riêng người VN. Thật ra, Phật giáo từ Ấn Độ theo hai đường vào VN: một từ Trung quốc xuống và một từ Tích lan phía Tây sang.

Câu hỏi của Bạn thính giả có 3 phần:

  1. Vấn đề thứ nhất là Kinh thánh dạy gì về luân hồi và tu thân tích đức.
  2. Vấn đề thứ hai là Kinh thánh dạy gì về những người tật nguyền.
  3. Vấn đề thứ ba là Kinh thánh dạy gì về trường hợp những người gọi là “nhớ kiếp trước”.

Tôi xin trình bày vấn đề thứ nhất: Kinh thánh dạy gì về ‘luân hồi và tu thân tích đức’:

Theo sự dạy dỗ của Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời thì không có ‘luân hồi’ trong đời người! Kinh thánh dạy rằng:

·         Sau khi tổ phụ loài người của chúng ta là A-đam và Ê-va phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, họ chọn đi theo con đường của ma quỉ, thì Chúa tuyên án phạt loài người: ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi (Sáng. 3:19).

·         Vua Sa-lô-môn, một vị vua khôn ngoan mà cả thế giới đều biết, đã viết những lời này trong Kinh thánh: Lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra trên giếng; và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó (Truyền. 12:6-7).

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa dựng nên con người, thì Chúa đã dùng bụi đất nắn nên hình người, chỉ là tượng người; Chúa còn hà sinh khí là sự sống của Chúa vào lỗ mũi tượng người đó, bấy giờ cái tượng người đó trở nên con người. Như vậy, Lời Chúa dạy khi một người chết thì thân thể là phần bụi đất mà Đức Chúa Trời đã dùng để nắn nên hình người sẽ trở về với bụi đất, còn phần linh hồn trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó khi Chúa dựng nên loài người. Rồi khi Chúa Jêsus Christ từ trời trở lại thế giới nầy sắp tới đây, thân thể bụi đất của người chết sẽ sống lại tái hợp cùng linh hồn mà Chúa đã ban cho chịu Chúa phán xét lần cuối cùng: hoặc vào Thiên đàng vinh hiển vì người đó đã ăn năn tội của họ và bằng lòng tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ; hoặc người đó phải bị hình phạt đời đời nơi Hồ Lửa Địa Ngục vì đã không chịu ăn năn tội và không chịu tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ (Giăng 3:36).

Kinh thánh khẳng định: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hêb. 9:27). Do đó, sau khi chết, loài người chỉ đến một trong hai nơi, không có việc trở lại thế giới nầy.

Chúa Jêsus đã thuật một câu chuyện như sau: Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy (Luca 16:19-31).

Kinh thánh là Lời Chúa khẳng định khi chúng ta chưa ăn năn tội mình và chưa tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì mọi việc tu nhân tích đức của loài người chúng ta trước mặt Chúa chỉ là chiếc áo dơ (Êsai 64:6), chúng ta còn ở trong tội lỗi giống như một cây lìa gốc, những việc tu nhân tích đức của chúng ta chỉ là những trái giả được gắn lên cây đó, rồi cũng lụi tàn.

Tôi xin được lạm bàn vấn đềtu nhân tích đức để vào Nước A-di-đà. Theo Triết lý Phật giáo dạy: Phật Thích ca từng bảo: Thập phương chư Phật cũng là hàng chúng sanh tu thành Phật, chư Phật cũng không tế độ được ai, duy Phật A-di-đà sẽ tế độ linh hồn nào thường đọc tụng Phật hiệu A-di-đà. Như vậy, phẩm vị và quyền năng của Phật A-di-đà cao hơn các Phật khác. Kệ Phật có câu:

Sóng vẫn ngàn thước sóng

Biển khổ vạn ba đào

Muốn ra khỏi chốn ấy,

Gấp rút niệm di đà.

Tuy nhiên, trong Phật giáo lại liệt kinh A-di-đà thuộc hàng tiểu thừa dùng cho hạng hèn thấp, phải dùng cái Cực Lạc Niết Bàn để khích lệ họ. Giới thiền sư tài giỏi không bao giờ nói tới chuyện tu hành để về nơi Cực lạc hưởng nhàn.

Bạn thính giả nói: Nếu tu nhân tích đức thì sẽ được vào Nước A-di-đà. Nói như Phật Thích ca thì thuở vô lượng A Tăng kỳ kiếp nghĩa là rất xa xưa, có rất nhiều người thành Phật, như Kinh A-di-đà, sấm Hồng Danh, Kinh Tam Thiên Phật, kể vô số tên Phật, nhưng từ khi Phật Thích ca tịch diệt không thấy có ai nên danh thành Phật, chỉ có hạ lần xuống Bồ-tát, rồi La-hán, rồi Thinh-văn, rồi Duyên giác, cuối cùng là Hòa thượng, rồi thầy chùa. Kinh Phật dạy như thế thì Bạn thính giả hãy tự nghĩ bạn sẽ tu nhân tích đức bao nhiêu kiếp để được thành Phật, để được vào Nước A-di-đà? Vả lại, nếu có luân hồi thì không lẽ các bậc thánh nhân giáo chủ lại chấp nhận những trẻ con sinh ra từ những tình dục tội lỗi, phạm pháp sao?

Vấn đề thứ hai: Kinh thánh dạy gì về những kẻ tật nguyền?

Xét về nguyên nhân một người được sinh ra đã bị tật nguyền, người đời có 3 cách giải thích:

  1. Bị tật nguyền bầm sinh do môi trường sống. Nếu bạn thính giả bảo do quả báo từ kiếp trước, thì làm sao người VN có thể đòi bồi thường do chất độc màu da cam (Dioxin)? Rõ ràng phải nhìn nhận có người tật nguyền do môi trường.
  2. Bị tật nguyền bẩm sinh cũng do cha mẹ bị bịnh hoặc cha mẹ sống tội lỗi,
  3. hoặc do uống một loại thuốc gây tật nguyền.

Nói chung, tật nguyền bẩm sinh là do tác động của môi trường nội hoặc bên ngoài. Riêng Kinh thánh xác định là do tội lỗi trong con người gây ra. Kinh thánh cho biết sau khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Chúa thấy mọi sự rất tốt lành, nhưng sau khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội nghe lời ma quỉ cám dỗ đi theo ý riêng, khước từ đi theo đường lối của Chúa, thì loài người đã bị Chúa phạt, bị rủa sả, muôn vật cũng vì cớ đó ảnh hưởng theo. Kinh thánh phán: Không có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô. 3:23). Một trong những tác hại của tội lỗi là đem bịnh tật đến cho loài người, kể cả khiến con người bị tật nguyền.

Một lý do khác khiến con người bị tật nguyền nữa là như Chúa Jêsus đã phán: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người (Giăng 8:3).

Còn những người sinh ra kém may mắn, có nhiều nguyên nhân: có thể do hoàn cảnh cha mẹ, do xã hội như chiến tranh. v.v… Tuy nhiên, không có nghĩa là suốt đời người đó kém may mắn. Tôi đang đọc quyển sách tựa đề: ‘Chuyện bây giờ mới kể’, có nhiều tác giả đã từ kém may mắn hoặc tự mình hoặc đôi khi nhờ người chung quanh động viên đã vươn lên thành may mắn. Ngược lại có nhiều người sinh ra trong may mắn nhưng sống ỷ lại hoặc lười biếng đã trở thành người kém may mắn đến chết. Mới đây, VN đã đón tiếp một người kém may mắn không có tay không có chân bẩm sinh tên Nick Vujicic đã làm cho hằng triệu người trên thế giới được khích lệ vươn lên.

Và một người có thể kém may mắn theo loài người là Chúa Jêsus: Kinh thánh cho chúng ta biết: Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhưng vì muốn cứu loài người khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực ma quỉ, để con người được phục hoàn địa vị là con của Đức Chúa Trời Tạo Hóa, Chúa Jêsus đã hạ mình giáng sanh làm người chịu sanh ra trong chuồng chiên máng cỏ đê hèn – làm một điều kém may mắn; Chúa Jêsus đã làm người sống và lớn lên trong một gia đình thợ mộc nghèo suốt 30 năm, thêm một điều kém may mắn; rồi Chúa Jêsus đi khắp các thành các làng rao giảng cho mọi người biết mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, đang ở dưới sự cai trị của ma quỉ, cần phải ăn năn tội với Đức Chúa Trời Tạo Hóa, hãy tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Với hơn 3 năm cuối, Chúa Jêsus đã sống đời sống so với con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Chúa Jêsus không có chỗ gối đầu - lại kém may mắn. Cuối cùng, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết bằng một cái chết đau đớn nhất trên thập tự giá, chịu chôn trong mộ của người khác, vẫn là kém may mắn. Kinh thánh nói về cuộc đời kém may mắn của Chúa Jêsus như sau: Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi Áp-ra-ham (tức người có đức tin nơi Chúa). Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân (Hêb. 2:16-17). Chúa Jêsus đã sống đời sống kém may mắn trên đất chỉ vì muốn cứu Bạn và tôi, Chúa Jêsus chịu kém may mắn như vậy để cảm thông mọi hoàn cảnh kém may mắn của bạn và tôi, là những người tin Ngài.

Nếu Bạn thính giả là người kém may mắn, thì Bạn còn chần chờ gì nữa mà không mau lẹ tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của Bạn để được Chúa cứu Bạn khỏi hoàn cảnh kém may mắn trong đời nầy và đời sau. Nếu Bạn là người may mắn trong hiện tại, thì Bạn biết rằng tương lai trên đất của Bạn giàu trẻ chớ vội mừng, không ai giàu ba họ…, nhất là nếu Bạn không ăn năn tội mình và tin nhận Chúa Jêsus để được tha tội mình, được làm con của Đức Chúa Trời Tạo Hóa, thì chắc chắn đời sau của Bạn không phải chỉ là kém may mắn mà là hình khổ đời đời nơi Địa ngục.

Vấn đề thứ ba: người kiếp nầy có ký ức của người kiếp trước:

Chúng ta đang sống ttrong thời đại khoa học, việc gì cũng phải chứng minh, vậy thì Bạn có chứng minh điều gọi là kiếp trước của người đó nhớ là đúng không? Bạn có sống cùng kiếp trước, cùng thời, bên cạnh người đó trong kiếp trước đâu mà chứng minh. Dĩ nhiên người Tin Lành là người hữu thần, tin có Đức Chúa Trời và cũng tin có ma quỉ được Đức Chúa Trời cho phép còn hoạt động với quyền phép của nó, nên chuyện gọi là kiếp trước của một người ma quỉ vẫn làm được để con người tin và sợ mà thờ lạy nó. Dù vậy, dù người nào đó cho rằng mình nhớ kiếp trước cũng đâu có cứu Bạn ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quyền lực của ma quỉ, ban sự cứu rỗi cho bạn như Chúa Jêsus đã làm. Kinh thánh cũng cho Bạn nhớ lại kiếp trước của loài người trong đó có Bạn, người vốn là con Đức Chúa Trời Tạo Hóa, nhưng vì không vâng lời Chúa mà thành ra kẻ có tội, phải chịu hình phạt đời nầy lẫn đời sau. Vậy thì Bạn hãy mau quay lại tin nhận Chúa Jêsus Christ để được Chúa ban cho quyền phép trở lại làm con Đức Chúa Trời ngay đi.

Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by