You are hereÊ-VA 1

Ê-VA 1


By admin - Posted on 13 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18 – 3:24 (đọc 3:1-24)

Câu gốc: Sáng. 3:20

Đề tài: BÀ Ê-VA

I/. BÀ Ê-VA ĐƯỢC DỰNG NÊN: 2:18-22

1.      So sánh 2:7 với 2:22, tìm hai điểm giống nhau và hai điểm khác nhau trong việc A-đam và Ê-va được dựng nên:

GIỐNG 1, .............................................................................

GIỐNG 2, .............................................................................

KHÁC 1, ..............................................................................

KHÁC 2, ..............................................................................  

2.      Đọc 2:18 và câu 20, mục đích bà Ê-va được Chúa

dựng nên để làm gì? .........................................................

Giống hay khác với mục đích A-đam được Chúa

dựng nên? ..........................................................................

A-đam có cần mục đích này không? .............................

Chứng minh: ......................................................................  

3.      Hãy ghi lại sự dạy dỗ từ phần bài học này cho

người chưa có gia đình: ..................................................

...............................................................................................

người đã có gia đình: .......................................................

...............................................................................................

II/. LỖI LẦM CỦA Ê-VA – 3:1-5

1.      Đọc Khải huyền 12:9, con rắn này là ai? ................

2.      Con rắn nói với ai?     o  A-đam      o  Ê-va

Theo bạn tại sao con rắn không nói với .....................  ?

...............................................................................................  

3.      So sánh với 2:16-17, với 3:2-3, bà Ê-va thuật lại

đúng lời Chúa hay không? .............................................

Chứng minh: ......................................................................

Vậy thì lỗi lầm của bà Ê-va là do:

 o  vì sợ con rắn      o  không biết Chúa cấm

 o  nghi ngờ lời Chúa     o  làm theo không được

4.      Bạn có thể kết luận lỗi lầm của một người từ đâu

mà ra? ..................................................................................

Quyết tâm của Bạn: ...........................................................

III/. BÀ Ê-VA SAU KHI NGHE LỜI MA QUỈ – 3:16

1.      Đọc 3:6-24, ghi lại những điều xảy ra sau khi Ê-va nghe lời ma quỉ:

c.6, đối với chồng...............................................................

c.7, bị mất v.............. hiển và h........... thẹn (Rôma 3:23)

c.8, đối với Đức Chúa Trời, .............................................

c.9-10, thay vì nhận tội, con người luôn .......................

c.16-19, khiến vợ chồng đều bị ......................................

c.23, cả vợ chồng đều bị ..................................................  

2.      Quyết tâm của Bạn:

o   làm trọn mục đích Chúa dựng nên: giúp đỡ nhau

o  học lời Chúa cẩn thận để làm theo để không bị ma quỉ lừa dối (Giô-suê 1:8)

o   khi phạm tội thì ăn năn, không đổ thừa cho ai.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by