You are hereÊ-VA 2

Ê-VA 2


By admin - Posted on 17 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 2a)

Kinh thánh: Sáng thế ký 2:18-25

Câu gốc: Sáng thế ký 2:23

Đề tài: TÊN CỦA Ê-VA

I/. Ê-VA LÀ NGƯỜI NỮ. 2:18-25

1.      Lý do nào người nầy được gọi là người nữ? (2:23)

...............................................................................................

Xương và thịt A-đam từ đâu mà có? 2:7

...............................................................................................

Suy ra, người nữ từ đâu mà có? (I Côrintô 11:12)

...............................................................................................

Người nữ khác gì với muôn loài chung quanh? (2:20)

...............................................................................................

2.      Chúa dựng nên người nữ với mục đích gì?

Về đời sống: ............................................................... (c.18a)

Về công việc: ....................................................... (c.18b, 20)

Sự sống của người nữ từ đâu mà có? (Malachi 2:15)

      o  do Chúa hà hơi        o  do A-đam mà có

Tại sao Chúa không hà hơi cho người nữ?

o  Chúa không đủ hơi sống    o ..........................................

Nghĩa là Chúa muốn gia đình chỉ ……. chồng ................. vợ

II/. Ê-VA LÀ NGƯỜI VỢ. Sáng thế ký 3:16, 20

1.      Có hai điều xảy đến cho Ê-va trong vai trò người vợ?

(1)    C.16a, .......................................................................

(2)   C.16b, .......................................................................

Tình trạng nầy có gì khác nhau trước và sau khi Ê-va phạm tội?

·         Trước khi phạm tội: ..................................................

·         Sau khi phạm tội: ......................................................  

Nói cách khác, sau khi Ê-va phạm tội, mỗi lần người vợ chịu đau đớn khi sanh con thì sẽ nhớ đến điều gì?

...............................................................................................

2.      Ê-va đã làm người vợ như thế nào?

Tên Ê-va có nghĩa là: ............................................................

4:1-2, câu nói của Ê-va cho thấy niềm vui của Ê-va là:

......................................................................... (Giăng 16:21)

4:25, Ê-va đã mất bao nhiêu đứa con? ..................................

Giải thích: .............................................................................

Tên Sết nghĩa là thay thế, nền tảng, bày tỏ nỗi lòng Ê-va ra sao? (Luca 2:35)

...............................................................................................

III/. Ê-VA NGƯỜI ĐÀN BÀ. I Côrintô 11:7-12

1.      Về phương diện con người, có hai lý do nào người đàn bà nhường người đàn ông?

11:7-8, ...................................................................................  

11:9-10, .................................................................................

Về phương diện trong Chúa, đàn ông và đàn bà, ai hơn?

...............................................................................................

2.       Hãy ghi lại điều người đàn bà đã làm trong Chúa:

Công vụ 1:14, .......................................................................

Công vụ 2:3-4, ......................................................................

Công vụ 5:14, .......................................................................

Công vụ 12:12, .....................................................................  

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by