You are hereA-BÊN 1

A-BÊN 1


By admin - Posted on 23 August 2013

NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH (Bài 3a)

Kinh thánh: Sáng thế ký 4:1-4

Câu gốc: Sáng. 4:4

Đề tài: A-BÊN

I/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA ĐIỀU MÌNH CÓ: 4:4

1.      Căn cứ vào 4:1-2, làm sao A-bên biết phải dâng hiến cho Chúa?

...............................................................................................

2.      Trong câu gốc có nêu ra 3 điểm quan trọng nào về vật A-bên dâng cho Chúa?

a. ...........................................................................................

b. ...........................................................................................

c. ...........................................................................................

3.      Bằng cớ chứng minh A-bên dâng vật của ông làm ra?

........................................................................................

Châm ngôn 3:9 dạy hãy lấy của ai dâng cho Chúa?

...............................................................................................  

Luca 21:1-4, Chúa Jêsus phán thì ai là người DÂNG?

...............................................................................................

Tại sao? ...............................................................................

Chúa Jêsus không gọi những người kia là .................

Vì ..........................................................................................

4.      Hãy ghi sự dạy dỗ Bạn nhận được qua bài học:

  1. A-bên dâng hiến là do cha mẹ dạy:

...............................................................................................  

  1.  A-bên dâng vật của chính mình làm ra:

...............................................................................................

II/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA ĐIỀU TỐT - Hêbơrơ 11:4

1.      Theo Hêbơrơ 11:4 Ca-in dâng cho Chúa vật ........

Chứng minh: ......................................................................  

Còn A-bên dâng cho Chúa vật .......................................

2.      Đọc những phân đoạn Kinh thánh sau đây và cho biết  đối với Chúa, vật dâng tốt để Chúa nhậm lời

Êsai 1:11-16, tại sao Chúa không nhậm của lễ, dù của lễ đó là những vật mập béo?

...............................................................................................

Malachi 1:8, dân Chúa dâng cho Chúa vật gì?

...............................................................................................

Như vậy, vật tốt dâng cho Chúa phải có 2 điều kiện gì?

(i)  ..........................................................................................

(ii) ..........................................................................................

III/. A-BÊN DÂNG CHO CHÚA BẰNG ĐỨC TIN –Hêbơrơ 11:4

1.      Hêbơrơ 11:4 xác nhận A-bên dâng cho Chúa vì lý do gì?

...................................................................................

Tức là: (Phục truyền 8:17-18)

o  biết ơn Chúa cho mình có được

o  tỏ ra mình có tài làm được

2.      Ghi lại 3 điều kiện dâng hiến cho Chúa:

(i) ...........................................................................................

(ii) ..........................................................................................

(iii) ......................................................................................... 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by