You are herePHÉP LẠ

PHÉP LẠ


By admin - Posted on 01 September 2013

Đề tài: PHÉP LẠ

Kinh thánh: Giăng 2:1-15

Câu gốc: Giăng 2:23-24

(phân đoạn nầy có 3 lần nói đến từ PHÉP LẠ - 11, 18, 23)

(Mời nghe với BÀI GIẢNG II số 144)

I/. PHÉP LẠ LÀ GÌ? 2:1-12

-  Có một số người, ngay cả những người mang danh là người tin Chúa, nhưng họ vẫn không tin có phép lạ, họ nhân danh là theo khoa học. Nhưng rõ ràng có những điều khoa học không giải thích được.

-  Cũng có những người tìm cách giải thích phép lạ bằng những hiện tượng tự nhiên (như: thự tự của 10 tai vạ tại Ai Cập, từ nước màu đỏ đến ếch nhái chết, muỗi, ruồi, bịnh dịch, ghẻ; mưa đá đến cào cào, đến tối tăm.

-   Hai hạng trên trở thành vô tín.

-  Cũng có những người mù quáng thấy cái gì là lạ cũng tin đưa đến mê tín.

-   Người tin Chúa nhờ Kinh thánh:

·  Tin có phép lạ. Kinh thánh ghi lại rất nhiều phép lạ (Giăng 21:24-25).

·  Biết rõ: Phép lạ là những việc vượt quá khả năng con người xảy ra đúng nhu cần của người cần.

-  Chúng ta hãy xem phép lạ mà Chúa Jêsus đã thi hành trong Giăng 2:1-12:

·   C.1-5, chính Chúa Jêsus làm phép lạ, không phải bà Ma-ri hy vì bà Ma-ri xin. Dĩ nhiên Chúa cũng cho phép ma quỉ làm phép lạ, vì nó vốn là thiên sứ sáng láng do Đức Chúa Trời dựng nên và đã ban cho nó quyền phép (Xuất. 7;10-13, 20-22; 8:5-7).

·  Những người tin Chúa như các tiên tri, thánh đồ cũng được ban cho quyền làm phép lạ, nhưng tất cả là bởi ơn Chúa cho, không phải bởi cá nhân họ.

·   C.6-10, Chúa Jêsus làm phép lạ cách dễ dàng, mục nước đổ vào rồi mục ra, không có gì thần bí hay làm những nghi thức khuyễn hoặc (II Vua. 5:9-12, Naaman cũng nghĩ Ê-li-sê  làm làm những nghi thức rườm rà).

-  Chúa vẫn làm phép lạ (Hêb. 13:8; Khải. 1:8), và Chúa làm phép lạ không phải để biểu diễn, Chúa chỉ làm phép lạ cứu giúp nhu cần của con người.

II/. LOÀI NGƯỜI THÍCH PHÉP LẠ. 2:13-22

-  I Côr. 1:22, Phao-lô xác nhận con thích phép lạ và khôn ngoan. Tôi tin rằng không phải chỉ nnn Giu-đa thích phép lạ mà người cũng thích, ngay cả người VN, chỉ cần đồn lên một người nào, một vật nào, một con vật nào có ‘quyền phép’ gì đó dù chỉ là trị bịnh giả dối, là đông người kéo tới van vái.

-   Người Giu-đa cũng đòi Chúa Jêsus làm phép lạ, họ nói là để họ tin.

·  Math. 12:38-40

·  Giăng 2:18

·  Math. 27:42

- Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ (Giăng 21:25), chẳng những chữa bịnh, đuổi quỉ, quở yên sóng gió, hóa bánh, kêu người chết sống lại. Chúa Jêsus làm phép lạ ngay trước mắt họ, không hề phù phép gì, nhưng lòng họ cũng không tin. Chúa Jêsus đã nói đến phép lạ lớn nhất mà không ai có thể làm được là Phép lạ của Ngài từ kẻ chết sống là sau 3 ngày nằm trong mộ, một phép lạ đã được báo trước hang ngàn năm (I Côr. 15:3-4), họ cũng đâu có tin (Luca 16:31b; Công vụ 17:21).

- Lòng cứng cỏi đó thể hiện qua cách họ đối với Đền thờ của Chúa. Người Y-sơ-ra-ên rất tôn kính Đền thờ, nhưng hôm nay họ đã biến nó thành ‘cái chợ’ (2:16). Nếu họ vâng lòi Chúa, tôn kính Chúa thì họ sẽ không dám làm như vậy, và chắc chắn khi họ thấy Chúa Jêsus làm những phép lạ, thấy Chúa Jêsus sống lại, họ đã tin Ngài.

-  Rất tiếc họ đã không tin, họ chỉ thích xem phép lạ, giống như ngày nay, con người chỉ thích nghe và xem phép lạ (chữa bịnh, đuổi quỉ, tiếng lạ, bụi vàng rơi… mà không hề quan tâm đến đời sống được đổi mới.

III/. TIN CHÚA KHÔNG PHẢI TIN PHÉP LẠ.  2:23-25

-  C. 23 nói rõ, có nhiều người tin Chúa Jêsus VÌ THẤY PHÉP LẠ Ngài làm.

-  Nhưng c.24-25, khẳng định: Chúa Jêsus không phó thác  cho loại đức tin đó, vì Chúa Jêsus hiểu thấu trong lòng họ, nghĩa là Chúa Jêsus biết lòng họ không tin Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế cho chính họ..

-  Chúa đã dung nhiều lần nhiều cách (Hêb. 1:1) để loài người đến với Chúa, trong đó có dung những phép lạ như chữa bịnh, đuổi quỉ, tiếp trợ hoặc đáp lời họ cầu xin, và Chúa muốn Hội Thánh mau lẹ bắt lấy cơ hội để dạy Kinh thánh là Lời Chúa cho họ đểhọ có đức tin thật. không bị mưu kế ma quỉ dỗ dành lừa gạt chỉ tin vào những sự lạ.

***Ông Lê Mỹ Đại đi cải tạo về nghe người ta bảo: muốn mau đi Mỹ, hãy theo Tin Lành. Nhờ học giáo lý và Kinh thánh mà tin Chúa thật.

***Hội Thánh tại Mỹ sai lầm khi chỉ lo bảo trợ mà không lo dạy Kinh thánh.

-  Hãy cầu nguyện xin Chúa tiếp tục dung nhiều cách trong đó thi hành nhiều phép lạ hơn nữa để đưa nhiều người VN đến với Chúa, và cầu nguyện xin Chúa cho Hội Thánh mau lẹ dạy Kinh thánh để những người đó biết rõ biết chắc về Chúa hầu họ tin Chúa như Phao-lô nói trong II Tim. 1:12.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by