You are hereTÁI SANH

TÁI SANH


By admin - Posted on 10 September 2013

 

Đề tài: TÁI SANH

Kinh thánh: Giăng 3:1-21

Câu gốc: Giăng 3:3

I/. TÁI SANH - MỘT LẼ ĐẠO QUAN TRỌNG. 3:1-3

-  Ngay c.1, Kinh thánh giới thiệu một nhân vật rất đáng được tôn trọng và tin cậy: Ni-cô-đem, với một lý lịch gồm:

·  Người Pha-ri-si: người có tôn giáo truyền thống (Do-thái giáo) rất nghiêm cẩn như: chuyên học Kinh thánh (Cựu Ước – Math. 23:5; Luca 18:11-12).

·  Ý nghĩa tên Nicô-đem đắc thắng, hay thành công, cho thấy ông là người thành công trên đường đời.

·  Ông là người cầm quyền, có quyền thế.

· 3:10, Nicôđem cũng là một giáo sư - một người có học thức cao.

-   Do đó câu chuyện ông thảo luận với Chúa Jêsus Christ là câu chuyện đáng phải lắng nghe.

-  Nicôđem tìm đến với Chúa Jêsus Christ với 2 đề tài mà hầu như ai cũng quan tâm (3:2):

·  Nicôđem không nói ‘tôi’, nhưng nói chúng tôi, ông nhìn nhận tập đoàn Pharisi và cầm quyền của ông có theo dõi Chúa Jêsus Christ và kết luận Chúa Jêsus Christ có sự hiểu biết cao, chính họ cũng cần học hỏi. Nói như Phao-lô nói: tập đoàn của Nicôđem giống người Hi Lạp tìm sự khôn ngoan (I Côr. 1:22), và Nicôđem tìm đến Chúa Jêsus như nhiều người muốn đến với tôn giáo và Tin Lành học thêm sự khôn ngoan gì đó (Công vụ 17:19-21), người ta thích tỏ mình trí thức hơn, triết lý hơn.

·  Nicôđem cũng nói: Những phép lạ mà thầy đã làm, chứng tỏ ông và tập đoàn Pharisi của ông biết Chúa Jêsus đã từng làm những phép lạ - không phải những phép lạ thường thấy mà chỉ có Đức Chúa Trời làm được. Rõ ràng mục đích của Nicôđem tìm đến Chúa Jêsus là vì phép lạ - giống như bao người Giu-đa khác hay đa số theo tôn giáo vì thích phép lạ (I Côr. 1:22)

-       Từ xa xưa đến giờ, loài người thật chỉ theo đuổi 2 mục đích đó khi đến với một tôn giáo: khôn ngoan và phép lạ chuyện lạ.

-  Chúa Jêsus đã phán trước trong ngày cuối cùng ma quỉ cũng sẽ lợi dụng 2 sở thích đó để cám dỗ loài người – kể cả người đã tin Chúa Jêsus: Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dô dành chính những người được chọn. Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà, thì đừng tin (Math. 24:23-26)

-  Bây giờ Chúa Jêsus không hề đề cập gì với Nicôđem 2 đề tài ông đã nêu ra, Chúa Jêsus nói thẳng với Nicôđem về điều mà con người cần để được thấy Nước Đức Chúa Trời cũng là trọng tâm của Tin Lành: đó là sự Tái Sanh, sự Sanh Lại, một sự đổi mới hoàn toàn từ bề trong lẫn bề ngoài – II Côr. 5:17, mọi sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới.

II/. TÁI SANH LÀ GÌ? 3:4-8

-   Thế thì Tái sanh là gì?

·  Không phải TU, vì tu là sửa đổi, người Tin Lành không có TU, Chúa phán: người Êthiôbi có thể đổi được da mình, hay là con beo có đổi được vằn nó chăng? Nếu được, thì các ngươi là kẻ làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được (Giê. 13:17).

·  TU là tân trang, dù có tân trang khéo cách nào cũng là cũ – bình mới mà rượu cũ.

** Giống như mua nhà, mua xe, thường gặp loại tân trang.

-  Tái sanh không phải thay đổi tôn giáo, không phải thay đổi hành vi, mà thay đổi từ bên trong lòng, thay đổi bản tánh – Rô. 8:5-6; Côl. 3:1-4.

** Giống hoa Hướng dương luôn xoay về hướng mặt trời

-  Nicôđem dã hỏi Chúa Jêsus: Tái Sanh là gì? Ông đã giải thích tái sanh là vào lòng mẹ sanh lần thứ hai – dĩ nhiên ông nhìn nhận không khả thi.

-  Chúa Jêsus đã giải thích:

·  c.5, Tái Sanh là nhờ NƯỚC và Thánh Linh, nghĩa là Lời Đức Chúa Trời dạy người đó biết tội lỗi, biết con đường cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ (Giăng 5:39), và Thánh Linh Đức Chúa Trời cáo trách tội lỗi người đó để quyết định ăn năn quay lại tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình.

·  c.6, Chúa Jêsus giả định con người có thể vào lòng mẹ để được sanh lần thứ hai thì cũng là xác thịt, không phải là Tái Sanh.

-  Và từ c.7-8, Chúa Jêsus giải thích Tái Sanh là việc siêu nhiên, không phải sanh ra bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người mà là bởi Đức Chúa Trời (Giăng 1:13).

-  Nói cách khác, chúng ta được sanh ra trong gia đình A-đam, gia đình của con người, nhưng khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình thì chúng ta được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng gia tài của của Đức Chúa Trời (Rô. 8:14-17).

-  Đây là lẽ đạo chỉ có trong Tin Lành của Chúa Jêsus.

III/. CÁCH ĐƯỢC TÁI SANH. 3:9-21

-  C.9 ghi lại ý nghĩ của Nicôđem cũng là ý nghĩ của loài người chung, ai cũng biết là chỉ có thể sống tốt hơn, đạo đức hơn về phương diện nào đó, một thời gian nào đó.

- Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus đã giải thích Tái Sanh, hay nói cách khác, một người muốn được sanh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời chỉ bởi:

·  c.13-15, là sự ban cho từ Trời, đã được báo trước từ hang ngàn năm trước – thí dụ: qua việc Môi-se treo con rắn đồng nơi đồng vắng (không phải con rắn lửa, rắn độc trong đồng vắng, mà là con rắn bằng đồng, đồng chỉ về sự đoán phạt)

·  c.16, đâ hoàn toàn là vì Đức Chúa Trời yêu thương và con người tự nguyện (hễ ai tin). Chúa yêu thương ban cho nhưng con người có tự nguyện nhận hay không.

-  Chúng ta thật cảm động khi đọc c.17-21, lời Chúa xác nhận Chúa Jêsus Christ đến thế gian không phải để làm khó con người,

·  C.21-20, không phải để xét đoán con người, mà để cứu con người, tại con người thích tối tăm hơn là sự sáng. Tại sao? Vì họ nghĩ rằng khi tin Chúa, được làm con của Chúa thì họ không làm ác được.

·  C.21, nhưng cảm ơn Chúa cũng có những người bằng lòng đến với sự sáng là chính Chúa Jêsus Christ (Giăng 1:4-5), không phải đến với một nhà đạo đức, một triết gia (1:6-9).

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by