You are hereLỜI CHÚA

LỜI CHÚA


By admin - Posted on 02 October 2013

CÂU HỎI: Tôi thấy người Tin Lành hay nói điều hay lẽ phải và họ nói rằng Chúa dạy như thế, Kinh thánh dạy như vậy. Người Tin Lành cho rằng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời chứ không phải của con người. Nhưng Chúa không trực tiếp viết Kinh thánh mà do các vị tiên tri, các môn đồ của Chúa  viết. Vậy làm sao người Tin Lành luôn khẳng định  rằng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời? Tôi thật chưa hiểu rõ lắm! Xin nhờ Mục sư giải thích giùm.

(Nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 31)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả đã quan tâm đến một chủ đề quan trọng nhất của người Tin Lành tin theo Chúa Jêsus Christ, chủ đề đó là Kinh thánh. Tất cả người Tin Lành theo Chúa Jêsus Christ đều tin và tin chắc chắn Kinh thánh với 66 sách LÀ lời của Đức Chúa Trời, và tất cả người Tin Lành đều làm theo điều Kinh thánh dạy, vì họ biết đó là Lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà bạn thính giả nghe người Tin Lành nói: Chúa dạy như thế, Kinh thánh dạy như vậy.

Cũng đúng như bạn thính giả nói: Đức Chúa Trời không trực tiếp viết Kinh thánh, mà do các tiên tri, các môn đồ của Chúa viết, nhưng phải nói thêm một chút: trừ ra  2 lần chính Chúa trực tiếp viết, một lần vào khoảng năm 1450 TC. Đức Chúa Trời trực tiếp viết 10 Giới Răn của Chúa ban cho loài người qua dân Y-sơ-ra-ên (Xuất. 32:16), và một lần vào năm 538 TC., một bàn tay từ nơi Chúa hiện ra viết trên tường cung điện nước Ba-by-lôn lời cảnh báo vua đế quốc Ba-by-lôn nầy biết rằng vì vua lên mình kiêu ngạo không kính sợ Đức Chúa Trời Tạo Hóa, nên Chúa sẽ dùng nước Phe-rơ-sơ diệt nước Ba-by-lôn. Lời phán xét của Đức Chúa Trời ứng nghiệm, ngay đêm đó vua nước Phe-rơ-sơ chiếm nước Babylôn (Đan. 5:5, 22-31).

Để giải thích cách Kinh thánh được viết ra, Sứ đồ Phierơ đã giải thích như sau: Hỡi anh em, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Kinh thánh…(Công vụ 1:16), nghĩa là Đức Chúa Trời đã sử dụng một con người như vua Đa-vít. Dĩ nhiên, không phải vì là vua, nên Đa-vít được Chúa dùng, bởi ngoài vua Đa-vít còn có độ 39 người khác nhau về thời gian sống, khác nhau về trình độ, khác nhau về giai cấp, v.v…được Chúa dùng viết Kinh thánh. Cũng không phải lời nào của vua Đa-vít cũng là lời Chúa, cả cuộc đời của Đa-vít nói rất nhiều lời, nhưng lời nào Chúa dùng ông thì mới được gọi là Lời của Chúa.

Sứ đồ Phierơcũng nói: Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời (II Phi. 1:20-21).

Chúng ta có thể mô tả như sau: Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh của Ngài mặc khải - tức là tiết lộ những điều huyền nhiệm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời Tạo Hóa, có thể là việc xảy ra trong quá khứ, hoặc xảy ra trong hiện tại, hoặc xảy ra trong tương lai  – cho một người kính sợ Chúa thấy, biết; rồi Chúa tác động trên lý trí, tình cảm người đó thúc giục người đó viết ra, có khi người đó hiểu hoặc không hiểu điều mình viết ra. Đang khi người đó viết ra, Chúa lại soi sáng, dẫn dắt người đó viết không sai trật theo phong cách hành văn của cá nhân người đó; đồng thời, Chúa còn hà hơi, tức là truyền sự sống của Chúa cho những lời được viết ra.

Như vậy, những người được Chúa dùng viết ra Kinh thánh không phải họ viết theo cá nhân họ nghĩ, hoặc điều họ tưởng tượng, nhưng là những lời chân thật, những lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Khi viết, có chủ đích rõ ràng, người viết được tự do viết theo phong cách của mình.

Khi Hội Thánh chung của Chúa hiểu được cách Kinh thánh được viết ra như thế, Hội Thánh chung đã có những hội nghị đưa ra 5 tiêu chuẩn để xác định lời nào, sách nào là lời là sách của Đức Chúa Trời.

TIÊU CHUẨN THỨ 1: Phương diện của Đức Chúa Trời.

Các hội nghị của Hội Thánh chungxem xét một sách nào đó có phải do Đức Chúa Trời phán dạy hay không, đặc biệt trong quá trình thi hành chức vụ của Chúa Jêsus Christ trên đất, Chúa Jêsus có công nhận đó là lời của Đức Chúa Trời không?

TIÊU CHUẨN THỨ 2: Phương diện của người viết sách.

Các hội nghị của Hội Thánh chung cũng sẽ xém xét tư cách của người viết sách có đáng tin cậy không? Có khi người đó là người học giỏi như Môi-se, Phao-lô, hoặc người bình dân như tiên tri A-mốt, Phierơ, Giăng, hoặc có địa vị là vua như Đa-vít, Salômôn, hoặc là một bác sĩ như Luca, v.v… Những người đó có phải là người kính sợ Đức Chúa Trời không? Người viết có thể hiện đời sống như Chúa dạy không?

TIÊU CHUẨN THỨ 3: Phương diện về sự kiện nêu ra trong sách.

Hội Thánh chung cũng xem xét những sự kiện nêu ra trong sách có đúng như ý muốn của Đức Chúa Trời không, nghĩa là có bày tỏ Đức Chúa Trời cho người đọc biết không? Nghĩa là mục đích chỉ để tôn vinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi, không tôn vinh bất cứ một người nào. Hội Thánh chung cũng xem xét những sự kiện được nêu ra trong sách có được ứng nghiệm hay không?

TIÊU CHUẨN THỨ 4: Phương diện Giáo hội chung.

Dù ngày nay nguyên bản không còn, nhưng các Giáo hội như Do thái giáo, các Công đồng Cơ-Đốc giáo đầu tiên, tra xét bản cổ cổ sao mà Giáo hội có được, tất cả đều có đồng ý là Lời Đức Chúa Trời không?

TIÊU CHUẨN THỨ 5: Phương diện cá nhân người đọc.

Hầu hết những người đọc sách đó lòng có cảm động muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không?

Sách nào đạt được 5 tiêu chuẩn như vậy, Hội Thánh chung mới công nhận đó là Lời của Đức Chúa Trời. Sau một quá trình dài sưu tập, tra xét, đến năm 90 SC. Hội Thánh chung đã chung quyết phần Cựu Ước với 39 sách và năm 397 Hội Thánh chung đã chung quyết phần Tân Ước với 27 sách, không ai được thêm, không được bớt lời nào, sách nào của Kinh thánh, với lời Chúa phán: …Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách nầy (Khải. 22:18-19).

Từ đó đến nay, bất cứ ai dù tin Chúa hay chưa tin Chúa với lòng thành thật đọc Kinh thánh với 66 sách đều phải công nhận rõ ràng những bằng cớ chứng minh chỉ có Kinh thánh thật là Lời Đức Chúa Trời Tạo Hóa phán với con người:

1.      Người đọc phải công nhận Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời vì thấy rõ sự hợp lý của Kinh thánh, từ câu chuyện vũ trụ được Đức Chúa Trời sáng tạo với thứ tự hợp lý, hợp khoa học, cho đến lịch sử của các dân tộc, trong đó có dân Y-sơ-ra-ên được chọn để Đấng Cứu Thế là Chúa Jêsus Christ vào đời cứu con người khỏi tội, đồng thời cũng thấy diễn biến lịch sử thế giới từ quá khứ đến ngày chung cuộc sắp tới.

2.      Bằng cớ thứ hai khiến người đọc công nhận Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là người đọc sẽ vô cùng ngạc nhiên thấy toàn bộ Kinh thánh với 66 sách được viết trong khoảng thời gian 1.500 năm, với độ 40 người khác nhau mọi phương diện về thời gian, về trình độ, về giai cấp, v.v…, nhưng tất cả đều chỉ có chung một mục đích là giới thiệu Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế. Có thể nói 66 sách của Kinh thánh như 66 viên chuỗi được kết nối bằng sợi dây màu đỏ là sự chết đổ huyết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Jêsus. Chúa Jêsus phán: ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy (Giăng 5:39).

3.      Bằng cớ thứ ba để Kinh thánh được công nhận là Lời Đức Chúa Trời là sự trọn vẹn của Kinh thánh. Người đọc sẽ tìm thấy Kinh thánh là quyển sách duy nhất từ xưa đến nay đề cập đến mọi vấn đề nhân loại cần biết từ sự sáng tạo của vũ trụ đến con người , đặc biệt là tội lỗi của cả thế giới, từ chuyện trên thiên đàng đến trên đất, và bên dưới đất; Kinh thánh cũng đề cập đến ma quỉ, văn chương, sức khỏe, lịch sử thế giới, và không có sách nào như Kinh thánh đề cập đến chương trình cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ đem con người từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan đến với Đức Chúa Trời, để người tin Chúa Jêsus Christ được tha tội, không bị hình phạt đời đời nơi địa ngục, mà được làm con Đức Chúa Trời, được hưởng gia tài của các thánh đồ trên đất cũng như ở Thiên đàng vinh hiển đời đời.

Điều phải nói là Kinh thánh trình bày tất cả những đề tài đó rất đơn giản và chân thật, không huyễn hoặc, thần thoại.

4.      Bằng cớ thứ tư là dù người đọc thuộc thành phần nào, lứa tuổi nào dù thiếu nhi hay thanh niên, bậc lão thành, thuộc bất cứ chủng tộc nào, ai đọc Kinh thánh cũng thích hợp, cũng hiểu dễ dàng. Đồng thời trong khi các sách trên thế giới hoặc lạc hậu, hoặc phải bổ sung, sửa đổi thì Kinh thánh không cần thêm bớt, sửa đổi gì cả.

5.      Bằng cớ thứ năm chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là sự ứng nghiệm của Kinh thánh, từ lịch sử thế giới, đến ứng nghiệm trọn vẹn lời hứa về Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đến thế gian qua dân Y-sơ-ra-ên, dòng vua Đa-vít, sanh bởi nữ đồng trinh tại làng nhỏ Bếtlêhem, đời sống chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn rồi sống lại, thăng thiên về trời và sẽ trở lại như thế nào, mục đích cứu người và tác động trên thế giới ra sao, tất cả đều ứng nghiệm từng chi tiết. Người đọc Kinh thánh chỉ có thể nói: quả thật chỉ có lời của Đức Chúa Trời Tạo Hóa mới ứng nghiệm kỳ diệu như vậy.

6.      Rồi đến sự trường tồn của Kinh thánh làm bằng cớ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Bạn thính giá có biết Kinh thánh là quyển sách có nhiều thù địch nhất trên thế giới, từ ma quỉ đến những người cứng lòng trong tội lỗi rất ghét Kinh thánh, vì Kinh thánh vạch trần âm mưu của ma quỉ và chỉ ra sự xấu xa đáng chết của kẻ cứng lòng chống nghịch Đức Chúa Trời. Lịch sử chứng minh một hoàng đế của đế quốc La Mã đã tịch thu Kinh thánh đem đốt - Bạn thính giả phải nhớ là Kinh thánh lúc bấy giờ chỉ chép tay nên quý giá vô cùng và rất hiếm hoi, rồi tuyên bố đạo của Chúa Jêsus không còn nữa. Kỳ diệu thay, sau đó 5 năm thì đế quốc La Mã bị đạo của Chúa Jêsus chinh phục.

7.      Bằng cớ quan trọng là chính Chúa Jêsus Christ khi Ngài còn trên đất, Chúa Jêsus đã từng dùng Kinh thánh để chiến thắng ma quỉ, khi các quỉ nghe Chúa Jêsus công bố Lời Kinh thánh thì chúng nó run sợ và vâng lời.

Điều mà Bạn thính giả cần làm là thay vì nghe người nầy người khác nói lại những lời trong Kinh thánh và phân vân không biết những lời trong Kinh thánh có phải là Lời của Đức Chúa Trời không, thì Bạn thính giả hãy thử chính mình đọc Kinh thánh. Bạn đừng ngại, không phải vì Bạn đọc Kinh thánh mà thành ra người Tin Lành theo Chúa Jêsus đâu, nhưng hãy đọc với tinh thần tìm hiểu, Bạn có thể đọc phần Tân Ước trước để biết đời sống của Chúa Jêsus Christ. Nếu đang khi đọc có lời nào, câu nào không hiểu, Bạn thính giả hãy ghi lại và gởi cho Ban Phát Thanh Tin Lành của Hội Thánh Báp-tít Phục hưng tại Virginia của chúng tôi, hoặc gởi đến một vị mục sư nào đó để hỏi. Tôi tin chắc Bạn sẽ khám phá thêm một bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh sẽ đem đến cho Bạn sự vui mừng, khôn ngoan, an ủi và thỏa lòng trong đời nầy cũng như đời sau, khi Bạn nhờ Kinh thánh Bạn biết Chúa Jêsus Christ. Nếu Bạn cần Kinh thánh xin cho chúng tôi biết, hoặc đến một nhà thờ Tin Lành nào gần nơi Bạn nhất, Bạn có thể mua hoặc nhận Kinh thánh miễn phí. Bạn hãy thử đọc Kinh thánh một lần Bạn nhé!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by