You are hereĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG?

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG?


By admin - Posted on 30 October 2013

Bạn Hải Đăng đã gởi đến tôi một số câu hỏi về Kinh thánh rất đáng quan tâm, tôi sẽ lần lượt giới thiệu lời giải thích qua các các chương trình tiếp theo, xin Bạn Hải Đăng và Quý Vị thính giả vui lòng vào chương trình Con Đường Vĩnh Phúc để cùng nghe. Mỗi câu hỏi của Bạn Hải Đăng có trích dẫn nhiều câu Kinh thánh, tôi sẽ trích dẫn đầy đủ một câu, còn những câu Kinh thánh khác tôi nêu địa chỉ trong Kinh thánh, nếu Quý Thính Giả cần Kinh thánh tham khảo xin liên lạc với Ban Phát thanh Báp-tít Phục Hưng chúng tôi. Tôi xin đề cập câu hỏi đầu tiên của Bạn Hải Đăng:

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 35)

CÂU HỎI: Xin chào Mục Sư Trần Thái Sơn, tôi chỉ là người đang tìm kiếm lẽ thật nhưng gặp quá nhiều vấn đề từ quyển Thánh Kinh. Tôi tin một Thượng Đế toàn năng, nhân từ, là Đấng sáng tạo và tể trị vũ trụ. Có rất nhiều tôn giáo cũng tin vào điều này, và cũng bày tỏ về Thượng Đế nữa. Tuy nhiên, điều mà tôi cần là một giáo lý giải thích đúng đắn về Ngài chứ không phải là tin bừa vào những giáo lý giải thích sai lạc. Xin Mục Sư dành chút thời gian giải thích cho tôi hiểu về những vấn đề trong Thánh Kinh để tôi có thể chấp nhận đạo Chúa:

1.  Câu hỏi 1: Thiên Chúa làm ra tội ác, làm cho người vô tội bị thảm sát ?

Vì cớ mọi sự gớm ghiếc của ngươi, ta sẽ làm giữa ngươi một sự mà trước kia ta chưa hề làm, sau nầy cũng không hề làm nữa. Ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ làm sự đoán phạt nghịch cùng ngươi; và mọi kẻ sót lại của ngươi, ta sẽ làm cho nó tan lạc ra mọi gió.(Ê-xê-chi-ên 5:9-10).

(Phục. 28:53-57; II Vua 6:24-31; Êsai 13:13-18; Giê. 19:9; Ca. 4:10; Xach. 14:1-2).

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được thư của Bạn Hải Đăng trong một bối cảnh mà xã hội loài rất giống như Kinh thánh đã nói đến trong sách tiên tri Ô-sê vào khoảng 700 năm trước Chúa Jêsus giáng sanh: “Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu” (Ôsê 4:2), vậy mà Chúa cho Bạn Hải Đăng lại là người tìm kiếm lẽ thật, vẫn còn tin một Đức Chúa Trời toàn năng, nhân từ, là Đấng sáng tạo và tể trị vũ trụ. Cảm  ơn Chúa hơn nữa đã ban cho Bạn Hải Đăng quyết chí không tin bừa vào những giáo lý sai lạc, nhưng muốn tìm cho được một Đức Chúa Trời là Chân Thần, đồng thời Bạn Hải Đăng có một điều đáng quý là rất chịu khó tra cứu Kinh thánh.

Qua câu Kinh thánh mà Bạn Hải Đăng đã trích dẫn, chúng ta có thể biết (1) Lý do Chúa phạt; (2) thứ 2, cách Chúa phạt.

1.      Lý do Chúa phạt:

Bạn Hải Đăng đã trích dẫn câu Kinh thánh từ sách Êxêchiên bắt đầu với cụm từ “Vì cớ mọi sự gớm ghiếc của ngươi…”, mà Bạn đã quên, đó là lý do Chúa phải phạt. Từ ngữ gớm ghiếc cho Bạn cảm nghĩ gì?

Và đây, Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho loài người một Đức Chúa Trời Chân Thần như sau:“Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhơn tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời” “Xuất. 34:6-7).

Với bản tánh thánh khiết, Chúa không dung chịu tội lỗi, và với bản tánh công bình, Đức Chúa Trời phải phạt kẻ có tội tức là kẻ vi phạm bản tánh thánh khiết của Chúa mà không chịu ăn năn, dù sự đoán phạt của Chúa quá nhẹ so với việc ban ơn từ tình yêu thương của Chúa. Đức Chúa Trời đoán phạt ba bốn đời nhưng lại yêu thương ban ơn đến ngàn đời. Đó là lý do Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời phải hạ mình đến thế gian để bày tỏ loài người biết có Đức Chúa Trời yêu thương bằng lòng chịu án phạt trên thập tự giá thay cho loài người, chứng minh Đức Chúa Trời yêu thương vừa thỏa mãn đức công bình đòi phạt tội lỗi, để người tin nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus thì được nên thánh thỏa mãn đòi hỏi đức thánh khiết của Chúa.

Bạn Hải Đăng đã đọc sách Êxêchiên, Bạn có biết tiên tri Êxêchiên ghi lại Lời Chúa phán mà Bạn trích dẫn đó trong bối cảnh thế nào không? Đó là thời kỳ dân Chúa phạm tội đầy dẫy, cũng là thời kỳ Chúa dùng rất nhiều tiên tri hơn thời kỳ nào rao báo án phạt, kêu gọi ăn năn, nhưng như Chúa Jêsus Christ đã phải than thở: “Vậy nên, nầy, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo đến cùng các ngươi; trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành nầy qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất,… Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Math. 23:34-37)

Trong Kinh thánh có một tiên tri tên Ha-ba-cúc giống như Bạn Hải Đăng, khi ông nhìn thấy cảnh quân Canh đê hay Babylôn tràn vào tàn sát dân Y-sơ-ra-ên, ông đã thắc mắc với Chúa: Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi?” Và Chúa đã trả lời cho Ha-ba-cúc thấy tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên lớn quá khiến ông chỉ còn biết im lặng nhận Chúa là Công Bình (Hab. 1:13; 3:1-2). Kinh thánh khẳng định với Bạn rằng: “Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người có tìm kiếm ra lắm mưu kế… Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai (Truyền. 7:29; Gia cơ 1:13) Bạn thấy rõ Chúa như một Quan Tòa tuyên phạt tội nhân, cả thế giới không ai cho rằng Quan Tòa ‘làm ác’ như bạn nói về Chúa.

2.  Điều thứ 2: CÁCH CHÚA PHẠT mà Bạn Hải Đăng gọi là Chúa làm ác.

Bây giờ tôi sắp xếp những câu Kinh thánh mà Bạn Hải Đăng đã trích dẫn trong phần câu hỏi thứ 1 nầy để chúng ta có thể thấy lý do cuối cùng Chúa phải phạt họ:

·  Phục truyền 28:53-57.

Chúa đã cảnh báo trước nếu họ vâng lời Chúa dạy thì họ được gì và không vâng theo thì bị gì.

·  II Vua 6:24-31.

Sách II Vua trong Kinh thánh đã ghi lại lịch sử của vương quốc Y-sơ-ra-ên từ khi họ tách ra khỏi chi phái Giu-đa phía Nam, lập các vua khác không theo như Chúa dạy là dòng dõi Đa-vít, họ toàn làm ác, dù nhiều lần Chúa dùng nhiều tiên tri kêu gọi họ ăn năn, cảnh cáo bằng những hình phạt, ngay cả để thành Samari bị vây khốn như những câu Kinh thánh được trích dẫn, họ cũng không ăn năn.

·   Êsai 13,

Tiên tri Êsai đã viết lời tiên tri nầy cảnh báo dân Babylôn từ khoảng năm 740, rồi đến đời tiên tri Đaniên vào năm 538, sau nhiều lần Chúa cảnh báo trực tiếp với vua Babylôn, nhưng họ vẫn không kính sợ Chúa, đến nỗi dám lấy những vật dụng trong Đền thờ của Chúa đem ra dùng mà uống rượu, ngợi khen các thần. Tiên tri Đaniên công bố án lịnh của Chúa cho vua Babylôn: “…vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào; nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời… Vua tôn vinh các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thầnkhông thấy không nghe không biết gì; và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua… Đức Chúa Trời đã đếm nước của vua và khiến nó đến cuối cùng… Ngay đêm đó, vua người Canh đê bị giết (Đan. 5:3-4, 22-26).

·  Êxêchiên 5:9,

Sách được viết ra trong lần dân Giu-đa bị lưu đày thứ 2, họ đã thấy vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc bị phạt mất nước (Giê. 3:10), họ cũng thấy nước của họ bị đày lần thứ nhất, nhưng họ cũng không ăn năn, mà còn phạm tội kinh khiếp hơn.

·  Giê. 19:9-10

Tiên tri Giêrêmi viết sách Giêrêmi và sách Ca-thương, vào lúc dân Giu-đa bị lưu đày lần thứ 3, kêu gọi họ ăn năn tội quay lại với Chúa nhưng họ cũng không ăn năn.

·  Xachari 14:1-2.

Bạn Hải Đăng đã trích dẫn lời Tiên tri Xachari nói tiên tri về những hoạn nạn khủng khiếp mà dân Y-sơ-ra-ên và cả thế giới phải chịu trong ngày Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai mà tất cả người tin Chúa đang chờ đợi. Bạn phải tham khảo với sách Khải huyền 16, Bạn sẽ thấy cụm từ vậy mà chúng nó cũng không ăn năn được lặp lại nhiều lần.

Cảm ơn Chúa cho Bạn trích dẫn Kinh thánh rất hay chỉ ra từ lúc đầu Chúa đã dạy, đã cảnh báo để khuyên con người làm theo lời Chúa dạy để được phước, đừng làm điều trái lại để bị phạt, thế mà chẳng những con người làm trái lời Chúa dạy, đến nỗi bị phạt từ nhẹ đến nặng, họ cũng không ăn năn.

Năm 1973, tôi được nghe một Mục sư người Ấn Độ tên Suboth Sahu giảng. Mục sư Sahu thuật lại ông đến một địa phương, một buổi sáng ông bị đánh thức bởi tiếng la hét của một số người vây quanh một người đang oằn oại dưới đất. Số người vậy quanh đấm đá người kia, rồi ai đó đá một cái mạnh khiến người bị đánh văng xuống mương nước bên đường. Mục sư Sahu thấy kinh khiếp quá phải che mắt lại không dám nhìn. Ông nói: tôi là con người tội lỗi mà còn nhìn cảnh tội lỗi không chịu được huống chi Đức Chúa Trời Chí Thánh!

Bạn phải hiểu từ khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội, từ đó loài người chúng ta đã bị ma quỉ cai trị, bị làm nô lệ cho tội lỗi, nói như vua Đa-vít đã nói: Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi… tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi (Thi. 51:5, 3). Tất cả những điều gian ác mà Bạn đã kể ra là môi trường loài người chúng ta được sanh ra, được lớn lên và sống trong đó như người ăn thịt người, hà hiếp nhau, giết nhau dù là thân thuộc cha con. Tại chúng ta cứ nghĩ tội ác là như vậy như vậy, mình đâu có làm nên tốt hơn những người kia (Luca 18:9-14), nhưng trước mặt Đức Chúa Trời Chí Thánh thì kẻ phạm một điều răn cũng đã phạm hết mười điều, rốt lại không có phân biệt chi hết vì mọi người đều là tội nhân trước mặt Chúa (Rôma 3:23).

Khi Bạn tin Chúa thì Chúa sẽ kéo Bạn vào trong vùng bảo vệ của Chúa đồng thời ban cho Bạn năng lực để Bạn chống lại cám dỗ của tội lỗi. Lời Chúa phán:

·   Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai?

·   Chúa là nơi ở của chúng tôi (Thi. 90:1)

·   Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi (Thi. 91:9-10).

Ngược lại khi Bạn không chịu tin Chúa thì Chúa sẽ để Bạn sống trong thế giới tội ác, vì Bạn muốn như vậy mà, Chúa không can thiệp vào sự tự do mà Chúa đã ban cho Bạn. Không phải Chúa làm ác khiến cho Bạn khốn khổ, nhưng vì Bạn không tin Chúa là Bạn đang ở trong khốn khổ rồi và Bạn từ chối Chúa nên Chúa không thể bảo vệ Bạn khỏi khốn khổ, như con gà con không chịu núp vào cánh mẹ thì chắc chắn bị mèo tha, quạ bắt.

Đứa con hoang đàng bỏ nhà bỏ cha đi thì bị nghèo thiếu, phải làm đầy tớ, phải chăn heo và bị khinh dể đến nỗi còn thua con heo nữa. Cảm ơn Chúa, nó không nói tại cha tôi làm cho tôi khốn khổ, nhưng nó nói: Tại nhà cha ta biết bao người làm mướn có bánh ăn dư dật, còn ta đây chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha (Luca 15:11-20).

Bạn đã nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ đã cho bạn có cơ hội đọc Kinh thánh để biết Chúa đang muốn Bạn được sống những ngày trời trên đất; Chúa cũng cho Bạn đọc Kinh thánh để biết Chúa cũng là Đấng Thánh khiết và Công bình chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Vấn đề là Bạn có quyết định quay về với Chúa hay không.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by