You are hereBài 04

Bài 04


By admin - Posted on 21 June 2008

 

BAØI HOÏC KINH THAÙNH
MAÙC 1:14-15
Ñeà taøi: TIN LAØNH
 
I/. NGUOÀN GOÁC TIN LAØNH: 1:14
1.      Trong caâu 14 ñeà caäp 2 nhaân vaät quan troïng naøo?
(1) ......................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................................................
2.      Anh chò em bieát gì veà hai nhaân vaät naøy?
Giaêng (xem Maùc 1:4-8 so vôùi 11:13-15)
  • Chöùc vuï: ...............................................................................................................................
  • Laøm gì cho Chuùa Jeâsus? ......................................................................................................
Chuùa Jeâsus laø gì cuûa Tin Laønh? (1:1; xem theâm Luca
2:10-12) .............................................................................................................................................
Tin Laønh cuûa AI? .............................................................................................................................
Chuùa Jeâsus rao giaûng ñieàu gì? .........................................................................................................
So vôùi Chuùa Jeâsus thì Giaêng coù ñòa vò theá naøo? (1:7-8)
...........................................................................................................................................................
II/. THÔØI ÑIEÅM XUAÁT HIEÄN TIN LAØNH: 1:15a
1.      Nhöõng chöõ “KYØ ÑAÕ TROÏN” xuaát hieän sau khi Giaêng bò tuø (vaø qua ñôøi – Maùc 6:16) coù yù nghóa gì cho söï xuaát hieän cuûa Tin Laønh? (Giaêng laø Tieân tri cuoái cuøng cuûa thôøi Cöïu Öôùc).
...........................................................................................................................................................
2.       “Nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeán gaàn” coù nghóa gì? (Xem Galati 4:4-5; Heâbôrô 1:1-3)
...........................................................................................................................................................
III/. THAÙI ÑOÄ ÑOÁI VÔÙI TIN LAØNH: 1:15B
1.      Chuùa Jeâsus ñöa hai thaùi ñoä caàn coù ñoái vôùi Tin Laønh laø gì?
(1) ......................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................................................
2.      Ñoïc Coâng vuï 2:38, Thaùnh Phierô giaûi thích hai thaùi ñoä ñoái vôùi Tin Laønh laø gì?
(1) ......................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................................................
Ñoïc Roâma 6:3-4, cho bieát vieäc “nhaân danh Chuùa Jeâsus chòu baùp-teâm” coù nghóa gì?       
...........................................................................................................................................................
3.      Ñoïc I Timoâtheâ 1:15, qua göông cuûa Phaoloâ, giaûi thích veà hai thaùi ñoä maø Chuùa Jeâsus noùi ñeán, Phaoloâ nhìn nhaän oâng laø ngöôøi nhö theá naøo?
 ..........................................................................................................................................................
Toäi naëng hay nheï? (xem theâm 1:13) ...............................................................................................
Phaoloâ ñaõ nhìn nhaän Chuùa Jeâsus laøm gì cho oâng?
...........................................................................................................................................................
Baïn ñaõ coù 2 thaùi ñoä ñoù chöa? ..........................................................................................................
Baèng côù? ..........................................................................................................................................
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by