You are hereĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG (TIẾP)

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÀM ÁC KHÔNG (TIẾP)


By admin - Posted on 13 November 2013

CÂU HỎI: Tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt lây sang cả những người vô can (con cháu, vợ của họ)? Rồi thậm chí Thánh Kinh có nhiều câu còn ghi rõ những hành động của Đức Chúa Trời do chính Đức Chúa Trời làm ra, gây tai họa cho cả người vô can mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy đó là việc ác (Êxêchiên 5:9-10; Giê. 19:9; Êsai 13:13-18; II Samuên 12:11).

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 37)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho tôi nhận được ý kiến phản hồi của Bạn Hải Đăng với những lời lẽ rất thân tình, không thành kiến, định kiến. Về câu hỏi của bạn hôm nay, tôi nêu 3 bằng cớ chứng minh Đức Chúa Trời không hề làm ra hoặc gây ra việc ác.

BẰNG CỚ THỨ NHẤT: ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG LÀM ÁC HOẶC GÂY RA VIỆC ÁC.

Lương tâm con người, đạo đức của con người, các tôn giáo đời nầy ngay cả đạo thờ Satan, đều làm chứng cho loài người biết rõ Đức Chúa Trời Tạo Hóa là Đấng Thánh. Thí dụ như khi thấy một người làm ác, người VN chúng ta thường thốt lên: ‘Trời sẽ phạt nó’, ‘Trời cao có mắt’…

Riêng Kinh thánh rất nhiều lần mặc khải cho loài người biết Đức Chúa Trời còn có danh xưng là Đấng Thánh (Thi. 111:9; Êsai 1:4). Vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, do đó Đức Chúa Trời không muốn loài người phạm tội, dù lúc đó họ đã phạm tội lên đến đỉnh điểm. Xin Quý vị thính giả và Bạn Hải Đăng hãy nghe tiếng lòng của Đức Chúa Trời Thánh khi dân của Chúa phạm tội được ghi trong sách Tiên tri Êsai chương 1:

·  “Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi! nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia! Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, đã trở nên xa lạ và lui đi. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả” (Êsai 1:2-4).

Quý vị và Bạn Hải Đăng có nghe Chúa phán không? Chúa ví Ngài như người Cha nuôi con lớn lên, nhưng những đứa con dấy loạn nghịch cùng Cha mình. Và Chúa đã so sánh: Bò biết chủ, lừa biết máng của chủ, nhưng dân Chúa là những người được Chúa sinh ra, nuôi dưỡng lại không biết Chúa, không có một chút nào nghĩ đến Chúa, chẳng những vậy họ còn tìm cách lìa bỏ Chúa, thậm chí khinh lờn sự nhân từ của Chúa.

Vậy mà Chúa vẫn thiết tha kêu gọi họ: “Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhứt của đất” (Êsai 1:16-19).

Một Đức Chúa Trời Thánh ghét tội lỗi nhưng lại luôn luôn muốn con người đừng phạm tội mà muốn mọi người ăn năn để không bị hình phạt, thì làm sao Ngài làm ác được?

·  Quý vị và Bạn Hải Đăng hãy nghe thêm tiếng yêu thương của Đức Chúa Trời nói với tội nhân: “… thể nào ta bỏ được ngươi? … thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi” (Ôsê 11:8-9)

Dù dân Chúa phạm tội, nhưng Chúa phán Ngài không bỏ họ được, Nếu Bạn Hải Đăng dịch từ ngữ ‘lòng’ ‘trái tim’ thì câu đó thân thương biết bao nhhiêu: Trái tim ta rung động trong ta. Và Chúa đã cố giữ cơn giận lại.

Một Đức Chúa Trời có trái tim rung động như vậy và biết kềm chế cơn giận dù là trước tội nhân đáng phạt, thì có thể làm ác được không?

Kinh thánh cũng nhiều lần ghi lại Đức Chúa Trời không hề muốn phạt tội nhân, dù tội của tội nhân đã đạt đỉnh điểm:

·  Khi tội lỗi của hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã lên thấu trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn ngự xuống để điều tra tại chỗ xem có quả đúng như vậy không, Kinh thánh ghi lại: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết (Sáng. 18:20-21)

· Khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, Chúa đã phạt họ nhiều lần nhưng họ vẫn không ăn năn, Chúa phán với tiên tri Êxêchiên: “Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết,…?” (Êx. 33:11).

· Thậm chí khi dân Y-sơ-ra-ên làm ác đóng đinh Chúa Cứu thế Jêsus trên thập tự giá, Chúa Jêsus vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Luca 23:34).

Một Đức Chúa Trời Thánh nhưng lại đầy yêu thương nhẫn nại như vậy há có thể làm ác sao?

BẰNG CỚ THỨ HAI: chứng minh ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG LÀM ÁC HOẶC GÂY RA TỘI ÁC để phạt tội nhân, nhưng do cách nhìn khác nhau, như hai trường hợp sau đây:

(1)   Trường hợp của Gióp được ghi trong Kinh thánh sách Gióp. Với sự ganh tị của quỉ Satan đối với Gióp, Chúa cho phép quỉ Satan làm khổ Gióp từ việc mất của cải, đến mất 7 đứa con, rồi đến cá nhân Gióp cũng bị ma quỉ hành hại bịnh ung độc. Khi hoạn nạn tàn khốc xảy ra, cá nhân Gióp cũng cho rằng Chúa đã ban cho bây giờ Chúa cất đi; còn vợ của Gióp cho rằng Chúa làm khổ gia đình bà, bà còn muốn rủa sả Chúa. Cảm ơn Chúa là bởi Kinh thánh chúng ta biết rõ ràng Đức Chúa Trời không hề làm hại gì Gióp, chỉ quỉ Satan làm tàn hại Gióp nhưng nó phải trong giới hạn Chúa cho phép (Gióp 1: - 2:). Đức Chúa Trời không có sự ác nào cám dỗ Ngài để hại ai Gia-cơ 1:13).

(2)   Trường hợp của vua Đa-vít. Gần cuối đời Đa-vít, dân Y-sơ-ra-ên đã làm cho Đức Chúa Trời nổi giận. Kinh thánh ghi lại như sau: “Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít nghịch cùng chúng, mà rằng: Hãy đi tu bộ dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (II Sam. 24:1-4). Dù Tướng Giô-áp đã can ngăn sự kiêu ngạo nầy, nhưng Đa-vít vẫn quyết làm. Chúng ta sẽ không hiểu nếu không có sách II Sử ký ghi: “Satan dấy lên muốn làm hại cho Y-sơ-ra-ên, bèn giục Đa-vít lấy số Y-sơ-ra-ên”. Theo lời tướng Giô-áp đó là việc tội lỗi (II Sử 21:1-4). Như vậy quỉ Satan lúc nào cũng kiện cáo dân Chúa, chỉ muốn làm hại loài người là đối tượng yêu thương của Chúa. Một lúc nào đó con người khước từ tình yêu thương và sự bảo vệ của Chúa, thì Chúa cho phép tội nhân đó chịu sự hành hại của quỉ Satan. Điều nguy hiểm từ sự xảo quyệt của quỉ Satan là nó làm cho loài người phủ nhận sự hiện hữu của nó, để dồn tất cả trách nhiệm vào chính Đức Chúa Trời, cho rằng Đức Chúa Trời đã làm những việc ác hại họ. Đó là lý do mà chúng ta cần đọc Kinh thánh để khám phá ra âm mưu ném đá giấu tay của quỉ Satan.

Thay vì Bạn Hải Đăng cứ ở trong đám người hỗn loạn, gian ác, đang giết nhau bằng mọi cách, bất kể thân hay sơ, rồi Bạn cứ thắc mắc tại sao Chúa không can thiệp mà để như vậy? Và Bạn còn cả gan đổ cho Chúa làm ra cảnh gian ác ấy mà cố ý quên tại trong Vườn Ê-đen, tổ phụ loài người chúng ta đã bị ma quỉ cho ăn cái bánh vẽ để bán mình cho ma quỉ, chịu ở dưới tội ác của ma quỉ. Chúa Jêsus phán: “… bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” Thế thì Bạn làm con gà con chạy vào cánh mẹ, hay Bạn cứ ở ngoài đôi cánh yêu thương mà thắc mắc?

BẰNG CỚ THỨ BA: ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG LÀM ÁC HOẶC GÂY RA TỘI ÁC.

Quý vị và Bạn Hải Đăng biết rằng Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời Tạo Hóa phán với con người thọ tạo chúng ta biết những điều mà loài người cần biết, như:

·  Vũ trụ và muôn vật cùng loài người, ma quỉ, từ đâu mà có?

·  Kinh thánh cũng cho chúng ta biết ‘tội lỗi’ của loài người từ đâu mà có và tội lỗi đã đem đến hậu quả tai hại cho loài người như thế nào từ đời nầy lẫn đời sau, đến tánh chất lan truyền nguy hiểm của tội lỗi.

· Qua Kinh thánh, Chúa cũng cho loài người biết Chúa yêu thương ban một Đấng Cứu Thế để cứu loài người ra khỏi quyền lực ma quỉ, diệt ma quỉ ấy là Chúa Jêsus Christ sẽ đến và đã đến thế giới nầy như thế nào, đặc biệt là Chúa Jêsus Christ còn trở lại thế giới nầy lần thứ hai ra sao, làm gì.

·  Và Kinh thánh cũng được Đức Chúa Trời dùng để chỉ cho loài người chúng ta biết tội lỗi để ăn năn quay về cùng Đức Chúa Trời Tạo Hóa hầu được sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời lấy ngôn ngữ nào nói với con người? Không phải chỉ cho người học thức mà ngay cả người bình dân cũng hiểu; không phải chỉ người lớn hiểu mà Chúa muốn trẻ con cũng hiểu, nói chung, ai cũng hiểu được Kinh thánh. Bởi đó Đức Chúa Trời đã sử dụng ngôn ngữ của con người, phán dạy theo cách con người hiểu được, vì vậy, chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen quá. Thí dụ,

·  Kinh thánh phán khi Đức Chúa Trời dựng nên con người là theo hình và tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu theo nghĩa hình tượng mà phải hiểu theo Kinh thánh dạy ấy là sự công bình và thánh khiết của Chúa (Êph. 4:24).

·  Chúa phán: “Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được (Êsai 59:1). Rõ ràng là chúng ta không thể hiểu cánh tay hoặc lỗ tai.

Vì vậy, khi Kinh thánh phán: Chúa làm, Chúa khiến… là để mô tả quyền tể trị của Chúa, không việc chi trên trời, dưới đất, bên dưới đất, xảy ra ngoài ý chỉ của Chúa. Chúa Jêsus phán: “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi (Math. 10:29-30). Cho nên khi một người từ chối bước vào sự cứu rỗi, Chúa phạt họ nghĩa là không bảo vệ họ thì nói theo ngôn ngữ loài người giống như Chúa làm hay Chúa gây ra hoặc Chúa khiến cho người đó đau khổ.

Nói như vua Đa-vít, Bạn Hải Đăng và tôi là con người được sanh ra trong tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi, từng làm bao nhiêu việc ác trước mặt Chúa, chúng ta còn không muốn làm ác, thì một Đức Chúa Trời Thánh lúc nào cũng muốn tội nhân lìa bỏ việc ác quay lại với Ngài làm sao Chúa làm ác được. Tôi nghĩ không cần binh vực Đức Chúa Trời – vì Đức Chúa Trời không cần, nhưng tôi xin mượn lời của thánh đồ tên Gióp đã nói: Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài (Gióp 13:15), để nói với Bạn Hải Đăng: Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng tin rằng Đức Chúa Trời Thánh không làm ác và không gây ra tội ác.

Cuối cùng Kinh thánh cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người sẽ ứng hầu truớc mặt Đức Chúa Trời như ứng hầu trước một Tòa Án Lớn và Trắng, nghĩa là Tòa Tối Cao và tuyệt đối công bình, không ai còn có gì để khiếu nại Chúa tại sao Chúa làm việc nầy hay việc kia, lúc bấy giờ sẽ có nhiều người đấm ngực, vì đã mải lo thắc mắc như một người khôn ngoan mà bỏ qua lòng nhịn nhục của Đức Chúa Trời Thánh (Math.24:30). Xin Chúa cho trong số những người đấm ngực không có Bạn Hải Đăng và những người nghe chương trình nầy, vì đã hạ mình ăn năn tội, tiếp nhận sự ban cho vô giá của Đức Chúa Trời là chính Chúa Jêsus Christ.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by