You are hereCHÚA TRỞ LẠI LẦN 2

CHÚA TRỞ LẠI LẦN 2


By admin - Posted on 02 January 2014

CÂU HỎI: Tôi nghe nói Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới nầy lần nữa. Vậy thì sự trở lại nầy có khác gì với sự giáng sinh của Ngài trước đây không?

(Mời nghe với CON ĐƯỜNG VĨNH PHÚC số 44)

TRẢ LỜI:

Cảm ơn Chúa cho vị thính giả của chúng tôi có dịp nghe về sự trở lại thế giới nầy lần thứ hai của Chúa Jêsus Christ, mà người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành cũng gọi là lẽ đạo Chúa Jêsus tái lâm. Đây là lẽ đạo quan trọng mà Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn nhắc đến

Từ câu hỏi của vị thính giả, với Lời Chúa là Kinh thánh,

Trước hết, tôi xin khẳng định một điều: ‘Sự kiện Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai là điều chắc chắn!’

Có một điều kỳ diệu là ngay cả các tôn giáo cũng như người chưa tin Chúa Jêsus vẫn biết sẽ có một ngày thế giới nầy kết thúc để chuyển qua một thời kỳ mà đa số hi vọng tốt đẹp hơn. Sự kết thúc nầy được gọi với những cái tên khác nhau, trong đó có một tên gọi quen thuộc với mọi người VN là: Tận Thế!

Người tin Chúa Jêsus đều biết và biết chắc Chúa Jêsus sẽ trở lại thế giới nầy lần thứ hai, vì suốt toàn bộ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời chỉ nói đến 5 lẽ đạo về Chúa Jêsus Christ là: (1) Chúa Jêsus giáng sinh cứu con người, (2) Chúa Jêsus chịu chết chuộc tội cho loài người trên thập tự giá, (3) Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết để bảo đảm sự cứu rỗi trọn vẹn cho người tin Ngài, (4) Chúa Jêsus thăng thiên về Trời để cầu thay cho người tin Ngài; và (5) Chúa Jêsus sẽ trở lại một lần nữa để làm Vua trên muôn vua, làm Chúa trên muôn chúa. Trong 5 lẽ đạo đó, đã ứng nghiệm 4 lẽ đạo rồi, tình theo xác suất toán học 4 điều đã đúng thì điều thứ 5 chắc chắn đúng.

Chính Chúa Jêsus Christ khi còn thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng đã nhiều lần báo trước Ngài sẽ trở lại thế giới lần thứ hai. Thêm vào đó, Hội thánh của Chúa trải qua các thời đại từ khi bắt đầu được thành lập đến nay, luôn rao báo Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại lần thứ hai nầy.

Vị thính giả hỏi: ‘sự trở lại lần thứ hai nầy có khác gì với lần thứ nhất?’.

Kinh thánh cho biết lần thứ hai Chúa Jêsus Christ đến thế giới nầy hoàn toàn khác với lần đến thứ nhất của Ngài.

·  Lần thứ hai nầy, Chúa Jêsus Christ sẽ đến với ‘đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống’ (Math. 24:30b), không phải chịu sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ.

·  Lần thứ hai nầy, mọi mắt trên toàn thế giới sẽ thấy Chúa Jêsus Christ từ trời đến, kể cả kẻ đã từng đâm Ngài cũng trông thấy (Math. 24:30a; Khải. 1:7), không phải chỉ có mấy người chăn chiên hoặc vài nhà thông thái tìm thờ Chúa. Câu Kinh thánh nầy được viết ra vào khoảng năm 90 SC. bị một số người cách đây độ 80 năm trở về trước nhân danh khoa học để chế nhạo vì họ cho rằng trái đất tròn, làm sao cả nhân loại có thể thấy việc xảy ra ở một điểm trên trái đất. Nhưng khi nhân loại phát minh ra vô tuyến truyền hình và trên không gian xuất hiện các vệ tinh viễn thông thì họ không dám chế nhạo nữa.

·  Mục đích Chúa Jêsus Christ đến lần thứ hai không phải để chịu chết chuộc tội cho nhân loại mà là để hủy diệt mọi thế lực đời nầy cùng thế lực của ma quỉ, đồng thời cũng ngự trên ngai của Đức Chúa Trời mà phán xét muôn dân.

Có một câu hỏi luôn được nêu ra mỗi lần nói đến lẽ đạo Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai, câu hỏi đó là: ‘Khi nào Chúa đến?’ Ma quỉ cũng lợi dụng lẽ đạo nầy để giả mạo làm cho nhiều người nghi ngờ đến không tin Chúa Jêsus Christ sẽ trở lại. Chắc chắn mọi người không quên lời đồn giả dối về ‘Tận Thế’ vào tháng 12 năm 2012. Thật sự, từ gần 2.000 năm trước, đã có những người dửng dưng đối với sự kiện Chúa Jêsus Christ trở lại. Kinh thánh ghi lại như sau: “Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn… Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em” (II Phi. 3:3-15).

Dù Chúa không cho chúng ta biết ngày giờ nào Chúa tái lâm cũng giống như lần thứ 1 Chúa đến, nhưng Chúa cho chúng ta biết những dấu hiệu:

1.      Phương diện dân Y-sơ-ra-ên: Math. 24:32-34

Trong chương trình của Đức Chúa Trời, Chúa đã chọn dân Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân của Chúa, do đó mọi diễn biến trên đất đều có liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên, trong đó có sự đến lần thứ 1 và 2 của Chúa Jêsus Christ. Bởi thế, các nhà giải nghĩa Kinh thánh gọi dân Y-sơ-ra-ên là chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời. Khi nào dân Y-sơ-ra-ên trở về tái lập quốc gia của họ và sở hữu một đất nước gần với Đất mà Chúa đã hứa với họ (Giô-suê 1:5), các nước thù nghịch bao vây dân Y-sơ-ra-ên và thành Giê-ru-sa-lem, thì Chúa đến lần 2. Chúa Jêsus phán: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến”. Cây vả đó là nước Y-sơ-ra-ên sau gần 2 ngàn năm đã nứt lộc, nghĩa là đã tái lập quốc rồi.

Điều quan trọng là truớc khi Chúa Jêsus Christ hiện ra từ trời thì Ngài sẽ đến nơi khoảng không để gọi Hội thánh lên trước (I Tê. 4:16-18), giao lại trách nhiệm giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ cho người Y-sơ-ra-ên, như lời Đức Chúa Trời đã báo trước với tổ phụ Áp-ra-ham của họ: Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ họ mà được phước (Sáng. 12:3).

2.      Phương diện tình hình thế giới: 24:3-8

Chúa Jêsus đã nói đến những dấu hiệu xảy ra trên thế giới:

·  (C.6-7a), “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia;

Điềm báo Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới nầy lần thứ hai là ‘chiến tranh’, chiến tranh giữa các nước, chiến tranh về sắc tộc. Nói chung tình hình thế giới không còn đơn giản và chiến tranh đe dọa xảy ra bất cứ lúc nào.

·  C.7b, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại”.

Đói kém cũng là điềm báo Chúa Jêsus Christ trở lại lần thứ hai. Đói kém liên quan đến nhiều yếu tố như: Khí hậu biến đổi làm các cây lương thực thiệt hại; các tiến bộ công nghệ cao làm cho con người ít quan tâm đến nông nghiệp có cần cho loài người; nhất là sự gia tăng dân số thế giới khiến không đủ lương thực cung cấp… Từ ngữ ‘đói kém’ cũng ám chỉ đến vấn đề kinh tế đi vào bi quan hơn là lạc quan.

Động đất – Thiên tai. Dĩ nhiên thời nào cũng có thiên tai, nhưng các khoa học gia nhìn nhận cuối thể kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, thiên tai nhiều hơn và lớn hơn. Cụ thể là siêu bão Haiyan mới vừa xảy ra tại Philippines, và một trận siêu bão tàn phá Âu châu, bão tuyết kỷ lục đang kéo dài trên nước Mỹ.

1.      Phương diện Hội thánh: 24:9-14

Chắc chắn mọi biến cố xảy ra trên thế giới đều có liên quan đến Hội thánh của Chúa. Điều gì xảy ra cho Hội thánh?

·         (C.9), Chúa Jêsus phán: “Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần”.

Hội thánh sẽ bị bắt bớ mạnh hơn. Nhiều người lầm tưởng rằng ở Mỹ sẽ không bị bắt bớ, trái lại sức mạnh của ma quỉ càng lớn khi ma quỉ lợi dụng những người thân, những luật lệ chung (cấm 10 Điều răn trong Tòa Án, cấm dạy Đạo trong Trường, những phản đối chống lại Cơ-Đốc giáo); nhiều người đã tin Chúa sẽ bị cám dỗ theo đời nầy mà bội đạo, nhiều tà giáo dạy những giáo lý sai lạc. Hội thánh bị ảnh hưởng tội lỗi từ xã hội. Marx nói: Tôn giáo là thuốc phiện của xã hội; nhưng cũng phải nói ngược lại: Xã hội là thuốc phiện của tôn giáo – nói rõ hơn là Tin Lành của Chúa Jêsus Christ. Tại sao? Vì từ trước đến nay, các tôn giáo đều thỏa thuận theo nhu cần xã hội, riêng Tin Lành cứ đứng trên Kinh thánh dạy, thế mà bây giờ người ta bắt đầu dịch lại Kinh thánh cho xã hội dễ chấp nhận hơn. Vấn đề quan trọng là Lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội lần – không phải là nguội lạnh, chỉ là nguội lần, khiến người nguội lạnh không ngờ.

Dấu hiệu cuối là Tin Lành được giảng ra khắp đất. Với những phương tiện kỹ thuật hiện đại, Lời Chúa là Kinh thánh có được phương tiện rao truyền dễ hơn.  

Cảm ơn Chúa cho chúng ta sống trong thời kỳ trước khi Chúa Jêsus Christ trở lại thế giới lần thứ 2, vừa có Lời Chúa là Kinh thánh vừa có phương tiện quan sát những dấu hiệu Chúa đến, nhất là chúng ta đang sống trên nước Mỹ có được những cơ hội dễ so sánh điều xảy ra với Kinh thánh dạy. Để làm gì? Để người đã tin Chúa Jêsus tỉnh thức, không bị bỏ lại khi Chúa tái lâm; để ai là người chưa tin Chúa Jêsus mau lẹ ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus hầu không phải đấm ngực trong khi Chúa Jêsus Christ trở lại lần thứ hai. Muốn thật hết lòng!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by