You are hereBài 05

Bài 05


By admin - Posted on 22 June 2008

 

BAØI HOÏC KINH THAÙNH
MAÙC 1:16-20
Caâu goác: Maùc 1:17
Ñeà taøi: THEO CHUÙA
 
I/. THEO CHUÙA LAØ THEO AI?
1.      Theo caâu goác (1:17), ai ñang phaùn: “Haõy theo ta… ?
...........................................................................................................................................................
2.      Ñoïc laïi 1:1-15, Chuùa Jeâsus laø ai?
1:1 Chuùa Jeâsus laø .............................................................................................................................
1:7, moät ngöôøi ñaïo ñöùc, ñöôïc kính troïng nhö Giaêng Baùp-tít, so vôùi Chuùa Jeâsus thì coù giaù trò nhö theá naøo?
...........................................................................................................................................................
1:8 Chuùa Jeâsus coù ............................................................................................................................
1:13, Chuùa Jeâsus laø Ñaáng thaéng ......................................................................................................
1:14-15, Chuùa Jeâsus laø Ñaáng ñem ...................................................................................................
3.      Nhö vaäy, “Theo Chuùa” laø chuùng ta theo:
1 moät toân giaùo         1 moät nhaø ñaïo ñöùc
1 moät sieâu nhaân      1 ......................................................
II/. THEO CHUÙA ÑEÅ LAØM GÌ?
1.      Haõy giaûi thích nhöõng töø ngöõ:
Ñaùnh löôùi (to fish):............................................................................................................................
Caâu (to hook):....................................................................................................................................
Chaøi (to cast): ...................................................................................................................................
2.      Nhö vaäy, khi Chuùa Jeâsus keâu goïi nnh theo Chuùa laøm “Tay Ñaùnh Löôùi (to fish) Ngöôøi”, nghóa laø Chuùa Jeâsus muoán ngöôøi theo Chuùa:
¾    baét töøng con caù (laøm chöùng töøng ngöôøi)
¾    quaêng chaøi moät laàn nhieàu caù (truyeàn giaûng qui moâ)
¾    Hoaëc baét töøng con vaø vöøa quaêng chaøi (laøm chöùng töøng ngöôøi vaø truyeàn giaûng qui moâ)
3.      Nhö vaäy Chuùa Jeâsus goïi chuùng ta theo Chuùa laø ñeå: (Choïn oâ naøo ñuùng)
1    laøm caù kieång, nuoâi trong boàn, töùc laø moät ngöôøi tín ñoà ñi tu, ñi Leã, ñi nhaø thôø, laøm boån phaän toân giaùo.
1    Ñeå chuùng ta ra ñi laøm chöùng töøng ngöôøi
1    Ñeå toå chöùc nhöõng chieán dòch truyeàn giaûng Tin Laønh qui moâ
1    Coâng vuï 20:20 ......................................................................................................................
1    II Timoâtheâ 4:2 .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Hosting by