You are hereCDTT 003

CDTT 003


By admin - Posted on 22 June 2008

 

BEÁN GOÃ
Beán Goã laø teân goïi nôi toâi ñeán taäp söï hai naêm laøm Truyeàn-ñaïo sinh. Beán Goã laø moät laøng ven soâng Ñoàng nai, ngoaïi oâ thaønh phoá Bieân hoøa, treân quoác loä 51, gaàn ngaõ ba Vuõng taøu. Nhaø thôø taïm laø nôi Muïc sö Nguyeãn vaên Quan, chuû toïa Hoäi Thaùnh taïi Bieân hoøa möôïn truï sôû cuûa moät ñoaøn theå, raát nhoû, chöùa khoaûng 30 chieác gheá baèng saét, naèm saâu trong laøng.
Ngaøy toâi nhaän laõnh coâng vieäc Chuùa taïi Beán Goã, Hoäi Thaùnh nhoùm laïi khaù ñoâng, treân 30 ngöôøi raát vui, do söï uûng hoä cuûa Ban Thanh nieân Hoäi Thaùnh taïi Bieân hoøa. Tuaàn sau trôû laïi, Hoäi Thaùnh chæ coøn laïi naêm tín ñoà ngöôøi lôùn, moät thieáu nieân nöõ vaø saùu em thieáu nhi. Taát caû tín ñoà chæ coù chöøng aáy, hoï ñeàu laø nhöõng noâng daân moäc maïc, trình ñoä vaên hoùa chæ ñuû ñoïc chöõ, trong ñoù ba ngöôøi lôùn laøm Ban Trò Söï: moät Thö kyù, moät Thuû quyõ, vaø moät Nghò vieân.
Toâi baét ñaàu phaân chia coâng vieäc Chuùa trong Hoäi Thaùnh: ngöôøi höôùng daãn giôø caàu nguyeän saùng Chuùa nhaät, ngöôøi höôùng daãn baøi hoïc Tröôøng Chuùa nhaät, rieâng em thieáu nieân nöõ laø ngöôøi coù hoïc vaán lôùp 8, cao nhaát luùc ñoù, giuùp daïy thieáu nhi. Ai cuõng ngaïi nguøng töø choái, nhöng caûm ôn Chuùa, sau roài ai cuõng nhaän lôøi laõnh laáy coâng vieäc, coøn toâi luoân ôû beân caïnh ñeå giuùp, keå caû söûa nhöõng loãi ñoïc sai chính taû.
Ñeå giaûng Tin Laønh, toâi khôûi söï khích leä con caùi Chuùa ra ñi laøm chöùng ñaïo. Sau khi giaûng moät baøi khích leä con caùi Chuùa laøm chöùng ñaïo, toâi gôûi moãi con caùi Chuùa moät quyeån Truyeàn Ñaïo ñôn yeâu caàu phaùt cho moät thaân höõu trong tuaàn. Chuyeän nhö tieáng keâu trong ñoàng vaéng cho ñeán moät hoâm toâi ñöôïc anh Thö Kyù Hoäi Thaùnh môøi aên côm sau giôø thôø phöôïng Chuùa.
Böõa aên chæ goàm coù anh Thö kyù Hoäi Thaùnh laø chuû nhaø, oâng Thuû quyõ Hoäi Thaùnh vôùi toâi (vì Nhaø toâi kieâng aên neân khoâng aên). Tröôùc khi caàu nguyeän taï ôn Chuùa veà böõa aên, anh Thö kyù Hoäi Thaùnh ñöùng leân noùi lyù do coù böõa aên: Thöa Thaày vaø oâng Möôøi (oâng Thuû quyõ Hoäi Thaùnh), maáy tuaàn qua, Thaày baûo con caùi Chuùa moãi ngöôøi phaùt moät quyeån Truyeàn ñaïo ñôn. Ngaøy ñaàu tieân toâi ñem veà khoâng bieát phaùt cho ai. Saùng hoâm qua, toâi ñem ra tröôùc nhaø beân kia ñöôøng taëng cho oâng baïn haøng xoùm, giôùi thieäu laø saùch Tin Laønh. Baát ngôø oâng haøng xoùm noùi vôùi toâi: Maày Tin Laønh, tao khoâng phaûi Tin Laønh. Maày ñaùnh baøi, tao cuõng ñaùnh baøi; vaäy maø tao ñaùnh coøn aên maày nöõa. Vaäy thì maày Tin Laønh gì?.
OÂng Thö kyù noùi tieáp: Toâi maéc côõ quaù. Toâi noùi vôùi oâng haøng xoùm: Toâi maø coøn ñaùnh baøi nöõa thì toâi laø ‘tin beå’, khoâng phaûi Tin Laønh. Hoâm nay toâi laøm böõa aên naày ñeå xöng toäi vôùi Thaày Coâ vaø oâng Möôøi laø trong maáy ngaøy Teát vöøa qua, toâi ñaùnh baøi thua heát 45 ngaøn ñoàng (luùc baáy giôø vaøng chæ coù 6 ngaøn ñoàng moät löôïng). Toâi höùa seõ khoâng ñaùnh baøi nöõa.
Thaät caûm taï Chuùa! Chuùa ñaõ laøm moät vieäc maø toâi khoâng bieát vaø toâi khoâng theå laøm ñöôïc cho con caùi Chuùa.
Toâi leân keá hoaïch chia laøm ba khu vöïc theo ñòa ñieåm nhaø ôû cuûa ba con caùi Chuùa trong Ban Trò Söï Hoäi Thaùnh, toâi yeâu caàu moãi thöù saùu khi toâi töø Bieân hoøa ñeán Beán Goã, con caùi Chuùa daét toâi ñeán nhaø nhöõng ngöôøi quen ñeå laøm chöùng ñaïo. Ai cuõng thoaùi thaùc vôùi lyù do laø khoâng bieát noùi gì. Nhöng toâi giaûi thích laø chæ caàn daét toâi ñeán nhaø quen giôùi thieäu toâi laø Truyeàn Ñaïo ôû nhaø thôø Tin Laønh, roài ñeå toâi noùi. Ai cuõng buoäc toâi cam keát laø khoâng baét hoï noùi, toâi ñoàng yù. Caûm ôn Chuùa laø sau vaøi laàn, chính con caùi Chuùa haêng haùi noùi, töï ñoäng noùi xen vaøo ñieàu mình ñaõ bieát veà Chuùa.
Caûm ôn Chuùa hôn nöõa laø khi toâi ñeán thaêm Chaùnh quyeàn Xaõ Beán Goã, toâi ñöôïc oâng Chuû Tòch Xaõ ñeà nghò Hoäi Thaùnh neân xin ñaát ôû ngoaøi ven Quoác loä 51, ñoù laø ñaát Coâng saûn Quoáác gia chöa ai xin vì ñòa theá khoâng an ninh do chieán tranh, oâng Chuû Tòch Xaõ nghó raèng Hoäi Thaùnh xin ñöôïc vaø oâng saün saøng uûng hoä. Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Muïc sö Nguyeãn vaên Quan, chuû toïa Hoäi Thaùnh taïi Bieân hoøa, chuùng toâi laën loäi töø Xaõ ñeán Quaän, roài xin vaøo caên cöù quaân söï cuûa Myõ taïi Long Bình (vì phaàn ñaát muoán xin naèm ñoái dieän vôùi caên cöù quaân söï lôùn nhaát cuûa Myõ, doïc theo beân kia ñöôøng, ngöôøi Myõ coù nhöõng loâ-coát ñaët saün nhöõng khaåu suùng ñaïi lieân höôùng veà phaàn ñaát, hoï ñoàng yù giôùi thieäu khoâng trôû ngaïi vôùi ñieàu kieän chuùng toâi phaûi chaáp nhaän khoâng ñoøi boài thöôøng thieät haïi neáu coù cuoäc taán coâng naøo töø höôùng ñaát ñang xin), chuùng toâi laïi phaûi leân Boä Caûi Caùch Ñieàn Ñòa. Keát quaû Chuùa cho Hoäi Thaùnh ñöôïc moät phaàn ñaát roäng lôùn hieän coù ven Quoác loä. Sau khi chuùng toâi xin ñöôïc, UÛy Ban Xaõ Beán Goã ñaõ xin laïi cho Xaõ moät phaàn töø ñöôøng vaøo laøng vaøo 60 meùt ñeå laøm Tröôøng hoïc nhö hieän coù.
Toâi khoâng bieát taïi sao Chuùa cho toâi laøm ñöôïc nhöõng vieäc quaù söùc cuûa toâi nhö vaäy. Ngaøy toâi töø giaõ Hoäi Thaùnh veà Thaàn Hoïc Vieän, toâi ñaõ baøn giao laïi sôû ñaát vaø moät soá tieàn maët laø 60 ngaøn ñoàng (trò giaù 10 löôïng vaøng thôøi giaù) maø Hoäi Truyeàn Giaùo giuùp ñeå Hoäi Thaùnh xaây Nhaø thôø sau naày.
Trong hai naêm taäp söï, Chuùa cuõng cho toâi phuï tieáp vôùi Muïc sö chuû toïa Hoäi Thaùnh taïi Bieân hoøa truyeàn giaûng Tin Laønh khaép caùc vuøng ven Bieân hoøa cuõng nhö trong thaønh phoá Bieân hoøa, ñoàng thôøi cuõng vaøo giaûng taïi Trung Taâm Caûi Huaán, vaø giaûng taïi Bònh Vieän Taâm Thaàn.
Trong Trung Taâm Caûi Huaán, Ban Giaùm Ñoác ñaõ cho pheùp moät soá tuø nhaân ñöôïc ra ngoaøi Hoäi Tröôøng nghe giaûng Tin Laønh. Moät soá tuø nhaân khoâng muoán nghe giaûng Tin Laønh nhöng muoán ra vì coù thì giôø thoaûi maùi hôn trong phoøng giam; moät soá thaät taâm muoán nghe giaûng. Toâi vaø Muïc sö Quan, thænh thoaûng coù moät vaøi tín ñoà tham gia, vöøa höôùng daãn haùt, vöøa giaûng, roài ñeán töøng ngöôøi phaùt taëng saùch. Ban Giaùm Ñoác cuõng cho chuùng toâi giuùp caùc phaïm nhaân vieát thö veà nhaø vaø nhaän thö gia ñình cuûa hoï ñem vaøo. Cuõng coù lôùp Giaùo lyù Baùp-teâm vaø cöû haønh Thaùnh Leã Baùp-teâm. Chuùng toâi cuõng quan taâm ñeán tình traïng söùc khoûe cuûa caùc Thieáu nieân phaïm phaùp trong Traïi giam, ña soá caùc em bò gheû lôõ, phaûi xoa thuoác cho caùc em, an uûi caùc em. Nhöõng luùc aáy, toâi caûm nhaän söï bieát ôn cuûa hoï, hoï khoâng coøn laø nhöõng tuø nhaân nöõa maø laø nhöõng con ngöôøi khao khaùt tình yeâu thöông töø Chuùa.
Ban Giaùm Ñoác Bònh Vieän Taâm Thaàn (Nhaø thöông ñieân) daønh cho chuùng toâi buoåi chieàu thöù naêm haèng tuaàn ñöôïc vaøo Traïi Quan Saùt, laø Traïi taäp trung nhöõng bònh nhaân môùi vaøo hoaëc saép ra Vieän. Nhöõng bònh nhaân naày thích nghe haùt caùch laï luøng, hoï thöôøng ngoài chung quanh chieác loa phoùng thanh baèng saét ñeå nghe tieáng haùt cuûa toâi vang ra. Toâi duøng hình ñeå hoï coù theå hieåu. Coù nhöõng bònh nhaân khoâng bieát lyù do gì bò ñöa vaøo Bònh Vieän, nhö con trai cuûa Phoù Toång Thoáng Nguyeãn Ngoïc Thô. Anh naày raát gioûi tieáng Phaùp, luùc naøo cuõng ngoài ñoïc quyeån Kinh Thaùnh Taân Öôùc baèng tieáng Phaùp maø chuùng toâi taëng cho anh. Caùc em thieáu nieân, thieáu nhi bò bònh taâm thaàn ñeàu khoâng noùi ñöôïc, nhöng raát thích ngoài nghe keå truyeän tích Kinh Thaùnh.
Truyeàn giaûng nhöõng nôi nhö vaäy, toâi khoâng tìm thaáy moät saùch vôõ hay taøi lieäu chöùng ñaïo naøo daïy, taát caû taøi lieäu chæ daïy truyeàn giaûng cho ngöôøi taâm trí bình thöôøng, chöa nghe truyeàn giaûng cho ngöôøi ñieân. Duy coù moät ñieàu maø toâi khaùm phaù laø taát caû tuø nhaân hay bònh nhaân taâm thaàn ñeàu caàn tình yeâu thöông ñoái vôùi hoï.
Sau hai naêm taäp söï, toâi trôû laïi Thaàn Hoïc Vieän vôùi nhöõng kyû nieäm ñaàu tieân trong chöùc vuï, vôùi söï yeâu thöông löu luyeán cuûa Nhaø toâi vaø ñöùa con ñaàu loøng saép chaøo ñôøi, cuøng moät öu tö töông lai chöa bieát.

 

 

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by