You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 024

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 024


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: LOA THỨ BẢY
Kinh Thánh: Khải huyền 11:15-19
Câu gốc: 11:15

I/. GIAI ĐOẠN I: LIÊN QUAN ĐẾN CHÚA: Khải huyền 11:15

-          Đọc qua phân đoạn Kinh Thánh Khải huyền 11:15-19, chúng ta thấy rõ ràng đây là những lời báo trước những điều Chúa sẽ làm trong thời gian sắp tới. Lời tiên báo nầy chia làm ba giai đoạn liên quan đến ba phương diện:

1. Giai đoạn I, liên quan đến Chúa.
2. Giai đoạn II, liên quan đến thế gian
3. Giai đoạn III, liên quan đến Đền thờ.

-          Bây giờ chúng ta xem xét Giai đoạn I liên quan đến Chúa.

-          Khi thiên sứ thứ bảy thổi loa, Giăng không có một sự hiện thấy nào, nhưng ông nghe NHỮNG TIẾNG LỚN vang ra trên trời.

-          Mọt lần nữa Giăng được nghe Một Tiếng Lớn trên trời, tiếng mà Giăng đã được nghe nhiều lần trước đó:

 • Khải huyền 10:3, 8.
 • Khải huyền 11:12

-          Tiếng lớn nầy được phân biệt với tiếng của thiên sứ bình thường, khác với tiếng của các con sanh vật. Chúng ta không thể phủ nhận rằng đó là tiếng của Chúa phán mà Giăng đã nghe lần đầu tiên trong Khải huyền 1:15, tiếng như tiếng nước lớn, đang khi ông mô tả sự hiện thấy của ông về chân dung của Chúa Jêsus Christ.

-          Tiếng của Chúa phán điều gì với Giăng?

-          11:15b, nội dung Lời Chúa phán với Giăng là: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.

-          Qua Kinh Thánh sách tiên tri Ê-sai 14:12-15; Êx. 28:14-17, chúng ta biết rằng Thiên sứ trưởng Lucifer - sao mai - đã nổi oạn nên bị Đức Chúa Trời phạt đuổi khỏi Thiên đàng, trở thành Satan (Satan = kẻ đối địch). Đang khi chờ đợi ngày phán xét cuối cùng, Đức Chúa Trời cho phép Satan được cai quản không trung và thế giới nầy (Êph. 2:2; 6:12).

-          Đến khi Chúa Jêsus tái lâm nơi không trung, quyền lực của Satan sẽ chỉ còn trên đất, và sự cuối cùng quyền lực của nó trên đất sẽ kết thúc khi Chúa Jêsus Christ tái lâm hiển nhiên trên đất. Chúng ta sẽ trở lại sự kiện nầy trong Khải huyền đoạn 12 và các đoạn liên quan kế tiếp.

-          Như vậy, Khải huyền 11:15b cho thấy hiện tại các nước thế gian thuộc dưới quyền lực của ma quỉ, nó điều khiển các nước đi vào con đường tranh chiến, tàn sát lẫn nhau, nhất là có khuynh hướng chống nghịch lại Đức Chúa Trời với tất cả phương tiện mà loài người có được do sự khôn ngoan tiêng và được sự hỗ trợ của Satan.

 • Satan sẽ xúi giục các nươc đánh nhau, chiến tranh sẽ làm cho con người thù nghịch nhau, ghen ghét nhau, nghi ngờ nhau, đi ngược lại sự hòa bình, yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại.
 • Satan sẽ ban cho con người sự giàu có hoặc sẽ làm cho con người nghèo khổ. Vì sự giàu sang sẽ làm cho con người quên Đức Chúa Trời, và sự nghèo khó sẽ khiến cho con người dễ phạm tội với Chúa bằng việc tìm kiếm vật chất hơn là cuộc sống tâm linh quan trọng (Châm gôn 30:7-9). Một nền kinh tế phồn thịnh là ước mơ của các nước hơn là một đời sống đạo đức.
 • Satan sẽ ban cho con người một cách sống được gọi là “'ự do' dành cho các Thanh niên nam nữ qua các nền văn hóa đồi trụy, qua các hình thức gọi là 'Bản Sắc Dân tộc' ảnh hưởng mê tín dị đoan, thờ lạy hình tượng, qua các cuộc vui chơi với những Lễ Hội - kể cả những Lễ Hội dán một cái 'mác' Cơ-đốc giáo. Một cách sống như vậy sẽ tạo ra một thế giới không có tương lai, không cần tương lai.

-          Có một câu chuyện kể một người tin Chúa qua đời được lên Thiên đàng. Khi đến cửa Thiên đàng, người nầy nhìn xuống Địa ngục thấy ở dưới đó rất là vui, người ta sống tự do, ăn uống say sưa, gái đẹp vui vẻ… Người nầy xin thiên sứ cho mình xuống Địa ngục vui hơn. Khi xuống tới Địa ngục, người nầy không còn thấy những điều vui sướng như đã thấy, ngược lại chỉ thấy toàn là khóc lóc kêu ca, đau đớn… Người nầy hỏi những kẻ ở Địa ngục tại sao khác xa như vậy. Và câu trả lời là: Chẳng qua chỉ là quảng cáo thôi!

-          Các bạn đã hiểu điều câu chuyện muốn kể.

-          Cảm ơn Chúa, trước các diễn biến phức tạp của thế giới trong mọi phương diện với chiều hướng bi quan, chúng ta cũng như Sứ đồ Giăng, được nghe tiếng Chúa phán - tiếng Lớn - tiếng Lớn ấy vang ra trên trời nữa: "Từ nay các nước thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời!"

-          Chúa sẽ thâu tóm lại quyền cai trị của Ngài. Bằng cách nào? Bởi Đấng Christ của Ngài, nghĩa là qua công tác mà Chúa Jêsus Christ đã thực hiện trên đất: đó là sự chết chuộc tội và sự sống lại vinh hiển của Ngài, qua sự vận hành của Ngài trong Hội Thánh bởi con dân của Chúa là các Cơ-đốc nhân chúng ta.

-          Đây là sự báo trước ngày chung cuộc của Satan và quyền lực của nó mà Chúa sẽ mặc khải cho Giăng và ông đã ghi lại trong các đoạn kế tiếp của sách Khải huyền.

II/. GIAI ĐOẠN II: LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIAN:  Khải huyền 11:16-18

-          Chúng ta có thể nói rằng Giai đoạn II nầy là sự tiết lộ phần chương trình của Đức Chúa Trời thau lại quyền cai trị của Chúa, qua hai mươi bốn Trưởng lão.

-          Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải nói đến thái độ của các Trưởng lão khi công bố một số việc Đức Chúa Trời sẽ làm trong những ngày tới.

-          11:16 ghi lại thái độ đó, Hai mươi bốn Trưởng lão … đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời. Họ đã bày tỏ một thái độ hết sức cung kính, trịnh trọng, trước khi công bố, cho thấy sứ điệp họ s8áp công bố quan trọng là dường nào.

-          Nội dung sứ điệp đó là gì?

-          Khải 11:17-18 cho biết:

1. Đoạn 11:17, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là ĐẤNG HIỆN CÓ, TRƯỚC Đà CÓ …

-          Hai Mươi Bốn trưởng lão không nói đến một phần Danh xưng của Chúa như đã có trong Khải huyền 1:4. 8, là VÀ CÒN ĐẾN.

-          Tại sao?

-          Chắc chắn các Trưởng lão muốn dành sự tôn xưng đó khi hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch đó được bảo đảm bằng sự Toàn năng của Chúa với việc Chúa ĐÃ cầm quyền rất cao trong tay và ĐÃ trị vì trong quá khứ (TRƯỚC ĐÃ CÓ) và hiện tại (HIỆN CÓ).

2. Đoạn 11:18, Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã đến.

-          Tại sao có cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời? Vì các dân tộc vốn giận dữ, nhóm từ nầy được Thi thiên 2:1-3 giải thích:

 • Vì họ toan mưu chước hư không.
 • Vì họ bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch cùng Đấng chịu xức dầu của Chúa.
 • Vì họ muốn bẻ lòi tói của Đức Chúa Trời và Đấng chịu xức dầu của Ngài…

-          Rõ ràng là họ vốn giận dữ, không phải họ giận nhau, mà là họ cứng lòng không muốn đầu phục Chúa, sau khi trải qua những tai nạn hình phạt của Đức Chúa Trời trong Khải huyền 6:15-17 và 9:20-21.

-          Khi nào cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến?

-          Các Trưởng lão tuyên bố: "Cơn thạnh nộ của Ngàu ĐÃ ĐẾN, GIỜ ĐÃ TỚI", nghĩa là không còn hoãn lại nữa.

-          Mục đích cơn thạnh nộ là gì? Mục đích là để phán xét KẺ CHẾT.

-          Kẻ chết đó bao gồm việc ban thưởng đủ mọi hạng người không phân biệt đã trung tín với Chúa, đồng thời cũng hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.

-          Kẻ hủy phá thế gian đó là ai? Chắc chắn đó là Satan và những kẻ theo nó, vì thế giới nầy là do Đức Chúa Trời dựng nên, một thế giới mà Chúa đã thấy là rất tốt lành và đã ban phước cho (Sáng. 1:31; 2:3).

-          Những lời nầy là những lời mà Chúa đã mặc khải cho tác giả Thi thiên thứ 2, nên chúng ta hãy trở lại Thi thiên thứ 2 để thấy thái độ của Chúa trước sự nổi giận của Satan và các dân tộc theo nó đang diễn ran gay trong thời đại của chúng ta, ngay trong Hội Thánh của Chúa qua những sự bắt bớ, những sự ngăn trở cấm đoán giảng Tin Lành, qua những ganh tị ghen ghét gieo rắc vào Hội Thánh, tìm cách làm cho những rễ đắng châm ra, … Ấy là chưa kể đến những sự hủy hoại mội trường sinh thái bởi chiến tranh, do tham vọng giàu có đã khai thác tài nguyện thiên nhiên quá mức như: dầu hỏa, rừng, các loài thủy hải sản, động vật hoang dã…

-          Tất cả những hành động đó hoàn toàn đi ngược lại ý định của Đức Chúa Trời dành cho thế giới, dành cho loài người.

-          Nhưng Thi thiên 2:4-9, Chúa sẽ cười chúng nó, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó, Chúa sẽ làm cho chúng nó vỡ vụn như bình gốm bị gậy sắt đập.

-          Ha-lê-lu-gia! Nguyện những lời nầy khiến anh chị em đang trong cơn bắt bớ, khó khăn, đe dọa, được an ủi và vững tin nơi sự tể trị của Chúa.

III/. GIAI ĐOẠN III: LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀN THỜ:  Khải huyền 11:19

-          Trong câu nầy nói đến Đền thờ Đức Chúa Trời trên trời, còn trong 11:1 thì nói đến Đền thờ của Đức Chúa Trời mà không nói 'trên trời'. Như vậy, hai câu đó nói đến hai loại Đền thờ khác nhau:

 • 11:1 nói đến Đền thờ trên đất, một Đền thờ bằng vật chất.
 • 11:9 nói đến Đền thờ thiêng liêng.

-          Câu hỏi là: 'Trên trời có Đền thờ không?'

-          Câu trả lời là Khải huyền 21:22, Giăng nói: Ở đó, tôi không thấy Đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng và Chiên Con đều là Đền thờ của thành.

-          Chúng ta có thể hiểu ý của lời nầy là sau khi các Trưởng lão công bố kế hoạch của Đức Chúa Trời trong việc thâu lại quyền cai trị của Ngài, thì:

 • Đền thờ được mở ra, mà Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời đều là Đền thờ. Theo cách nói của 21:22, có nghĩa là Đức Chúa Trời trực tiếp bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong việc thâu tóm quyền cai trị. Điều nầy khác với những hành động trước đây là qua các thiên sứ, qua các biến động thiên nhiên.
 • Hòm Giao ước bày ra trong Đến thờ.

-          Hòm Giao ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong thời Cựu Ước, Hòm Giao ước được đặt trong Nơi Chí Thánh, được che khuất bằng một bức màn ngăn Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Đến khi Chúa Jêsus Christ chịu chết trênt hập tự giá thì bức màn ngăn cách nầy bị xé ra làm hai từ trên chí dưới (Mathiơ 27:51), bởi đó người bình thường có thể thấy sự hiện diện của Hoàm Giao ước trong Đền thờ.

-          Riêng Khải huyền 11:19, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời trực tiếp hiện diện thi hành kế hoạch của Ngài.

-          Việc hai lần nói đến sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời là cách nhấn mạnh dứt khoát việc thi hành kế hoạch của 11:15.

-          Chúng ta có thể xác định sự hiện diện đó bằng các biến động theo sau: có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Các biến động nầy bày tỏ hai điều:

1. Bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

-          Kinh Thánh cho thấy mỗi lần Đức Chúa Trời trực tiếp hiện diện đều có những biến động: sấm, chớp, động đất, … (Xuất. 19:16-19).

2. Biến động cũng bày tỏ mục đích Chúa hiện diện là để đoán phạt.

-          Đến đây, tôi muốn nói đến một việc thường xảy ra khi đọc hoặc sách Khải huyền, ấy là xuất hiện câu hỏi: Khi nào việc đó xảy ra? Và bây giờ câu hỏi sẽ là: KHI NÀO SỰ ĐOÁN PHẠT TRONG 11:15-19 SẼ XẢY RA?

-          Tôi thắc mắc là tại sao chúng ta không hỏi: 'Trước khi việc đoàn phạt đó xảy ra, tôi hoặc chúng ta phải làm gì? Ngồi chờ? Tìm cách tính toán? Hay là chuẩn bị những hầm trú ẩn?'

-          Tại sao chúng ta nhớ Lời Chúa đã dạy trước khi vào sách Khải huyền (1:3), Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, VÀ GIỮ THEO ĐIỀU Đà VIẾT RA ĐÂY, … VÌ THÌ GIỜ Đà GẦN RỒI? Tại sao chúng ta đã đọc, đã nghe, đã biết sự đoán phạt của Đức Chúa Trời hầu đến mà không bắt chước Áp-ra-ham cầu thay cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng 18:)? Tại sao chúng ta không bắt chước Giê-rê-mi vì dân tộc mình khóc suốt ngày đêm (Giê. 9:1)? Tại sao chúng ta không bắt chước Ê-xê-chi-ên thổi kèn báo tin cho nhiều người ăn năn hầu được cứu (Êx. 3; 33:)? Tại sao chúng ta không bắt chước Phaolô các ngươi cho dân tộc mình được cứu (Rôma 11:1)?

-          Nguyện Chúa dấy lên những đời sống như Áp-ra-ham, như Giê-rê-mi, như Ê-xê-chi-ên, như Phaolô, trong Hội Thánh của chúng ta tại đây, sau khi đọc và nghe xong lời tiên tri nầy.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by