You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 028

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 028


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT
Kinh Thánh: Khải huyền 13:11-18
Câu gốc: Khải huyền 13:11

I/. HÌNH DẠNG CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT LÊN: Khải huyền 13:11

-          Sau khi mô tả con thú từ dưới biển lên, Giăng lại thấy con thú từ dưới đất lên. Về con thú nầy, chúng ta có thể giải thích theo hai phương diện:

 • Phương diện quá khứ và
 • Phương diện tương lai.

-          Giăng mô tả con thú từ dưới đất lên có các đặc điểm như sau:

1. Từ dưới đất lên:

-          Đất là một đối trọng của Trời như

 • Giăng 3:12, Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem những việc thuộc về đất để phân biệt với những việc thuộc về trời.
 • Giăng 3:31, đất được dùng để đối chiếu tương phản với trời, những sự thuộc về trời.

-          Cho nên trong Kinh Thánh, đất thường được dùng để chỉ về thế gian, thuộc về loài người.

-          Thêm một ý nữa, trong sách Sáng thế ký 1:9-10 cho chúng ta biết rằng Đất là từ giữa biển mà ra. Chúng ta vừa nhìn thấy biển cho ra một con thú.

-          Xét tất cả những ý tưởng trên, chúng ta có thể biết được xuất xứ của con thú từ dưới đất lên là một nhân vật từ giữa loài người, có liên hệ với con thú từ dưới biển lên.

2. Con thú từ dưới đất lên có hai sừng như sừng chiên con:

-          Một lần nữa chúng ta thấy có sự giả mạo Chiên Con. Giăng không nói đây là Chiên Con, nhưng nó chỉ có sừng giống sừng chiên con, nghĩa là thật sự không phải sừng chiên con mà chỉ giống thôi.

3. Con thú từ dưới đất lên nói như Con Rồng:

-          Chúng ta thấy con thú nầy có bề ngoài như chiên con nhưng cũng lộ ra dấu tích Con Rồng. Người Việt-nam có câu tục ngữ giấu đầu lòi đuôi. Anh chị em hãy để ý, con thú từ dưới đất lên chỉ có tiếng nói của Con Rồng. Điều phải để ý nó không phải là Con Rồng, chỉ có tiếng nó của Con Rồng.

-          'Tiếng nói của Con Rồng' có nghĩa gì?

 • Có nghĩa con thú nầy nói những lời nói dối của Con Rồng (Giăng 8:44).
 • Có nghĩa là con thú nầy có uy quyềng của Con Rồng.
 • Hoặc con thú nầy là Phát Ngôn Nhân của Con Rồng.

-          Vậy thì nhân vật nầy là ai?

a. Ý nghĩa về phương diện quá khứ:

-          Con thú từ dưới biển lên được ứng nghiệm qua sự hiện diện của Đế quốc Lamã. Một Đế quốc với sức mạnh cứng như sắt đã thống trị thế giới thời đó trải qua năm thế kỷ (từ 60 TC đến 1453 SC). Cái đầu bị thương gần chết là sự sụp đổ của Tây Đế quốc Lamã năm 476 SC. Tuy nhiên sau đó Đế quốc nầy đã phục hồi sức mạnh qua Đông Đế quốc Lamã.

-          Như vậy, con thú từ dưới đất lên, nghĩa là từ giữa Đế quốc Lamã dấy lên một sức mạnh hỗ tương với quyền thế của Đế quốc. Như thế, con thú dưới đất lên là Giáo hội Công Giáo Lamã với thủ đô Vatican. Thật sự lịch sử Hội Thánh và lịch sử thế giới đã chứng minh cho lời giải thích nầy.

-          Con thú nầy không phải là chiên con, chỉ có hai sừng giống sừng chiên con. Đây là một thứ Cơ-đốc giáo giả mạo, chỉ mang danh Cơ-đốc giáo. Anh chị em để ý là con thú nầy có hai sừng, tức là hai loại sức mạnh: Giáo quyền và Thế quyền. Thêm một bằng cớ nữa để chứng minh con thú từ dưới đất lên là Giáo hội Công giáo Lamã.

-          Vế giáo lý, rõ ràng chúng ta thấy một sự pha trộn nhiều thứ ngoài Kinh Thánh. Lịch sử Hội Thánh chứng minh từ năm 595 đến 1517, Kinh Thánh đã bị nhốt vào các Tu viện, thay vào đó là những lời truyền khẩu, những giáo lý sai lạc, đã đưa Giáo hội vào thời kỳ ám thế một ngàn năm đầy tốit ăm, mê tín. Hội Thánh chỉ có tiếng là CHIÊN, nhưng tiếng nói - lời giảng dạy, là tiếng của Con Rồng.

b. Ý nghĩa về phương diện tương lai:

-          Nhà giải nghĩa Kinh Thánh gọi con thú từ dưới đất lên là Tiên Tri Giả, ngụ ý đây là một người dạy dỗ giáo lý sai lạc. Nói rộng ra đây là một thứ Tôn giáo, một thứ triết lý tôn giáo lớn, con thú nầy là một lãnh tụ Tôn giáo thế giới.

-          Hiện nay trên thế giới có các Tôn giáo lớn như:

 • Cơ-đốc Giáo gồm Công Giáo Lamã, Chánh thống giáo, Tin Lành.
 • Hồi giáo
 • Ấn giáo, Phật giáo

Là những Tôn giáo lớn tren thế giới. Từ xưa đến nay, Tôn giáo là một sức mạnh đáng sợ đối với các quyền lực quốc gia. Con thú từ dưới đất lên có thể là một trong các Tôn giáo lớn đó, hoặc là một tập hợp tôn giáo dưới dạng Phong trào Oecumenism. Chúng ta còn phải chờ xem sự xuất hiện của con thú nầy.

-          Dù quá khứ hay tương lai, chúng ta đều có thể nói chung một lời: con thú từ dưới đất lên là sức mạnh tâm linh dưới dạng một tôn giáo liên quan đế Cơ-đốc giáo. Vì vậy, bài học trong quá khứ của Hội Thánh là Hội Thánh phải có Lời Đức Chúa Trời chân thật thì những người tin Chúa mới đứng vững địch cùng mưu kế của ma quỉ. Đó là lý do sách Khải huyền bắt đầu với câu: Phước cho kẻ đọc và nghe … giữ theo lời đã chép trong sách nầy (Khải. 1:3). Lời Chúa kêu gọi những người tin Chúa trung tín học Kinh Thánh và làm theo Kinh Thánh.

II/. QUYỀN PHÉP CỦA CON THÚ TỪ DƯỚI ĐẤT LÊN: Khải huyền 13:12-13

-          Câu 12 cho chúng ta biết con thú từ dưới đất lên có liên hệ với con thú từ dưới biển lên. Sự liên hệ đó là nó sử dụng quyền phép của con thú từ dưới biển. Một tiên tri của một Hội Thánh lại hành quyền bằng quyền lực của thế giant hay vì bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, mặc dù họ đã nhiều lần giảng dạy Lời Chúa trong Xachari 4:6, Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

-          Điều nầy đã ứng nghiệm trong quá khứ một lần khi Hoàng đế Constantine của Đế quốc Lamã tin Chúa năm 311, vua đã đưa Cơ-đốc giáo làm Quốc giáo. Từ đó Hội Thánh đã có một thứ quyền giống như quyền lực của Đế quốc, có thể nói là hơn cả quyền lực của thế gian: cũng vua (Giáo hoàng), cũng quan (các chức sắc của Giáo hội), cũng lính, cũng thủ đô, cũng quốc gia Vatican, cũng đại sứ.

-          Câu 13, hơn nữa, con thú nầy vừa có quyền lực đời nầy, lại cũng có quyền thuộc linh:

 • Làm những phép lạ lớn,
 • Thậm chí có thể khiến lửa từ trời rơi xuống trước mặt người ta.

-          Trong sách I Vua 18:38-39, Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của Tiên tri Ê-li khiến lửa từ trời giáng xuống của lễ thiêu của Ê-li tại núi Cạt-mên. Lửa từ trời đó khiến dân Y-sơ-ra-ên đã nhìn nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Trong khi đó 450 tiên tri Ba-anh không xin được lửa từ trời.

-          Bây giờ con thú từ dưới đất lên là một Tiên tri giả cũng khiến lửa từ trời được, nhất là làm phép lạ nầy trước mặt người ta, nghĩa là làm phép lạ công khai, dễ dàng, khẳng định đây không phải là giả dối, không phải trò ảo thuật.

-          Thật là nguy hiểm cho đức tin của những người tin Chúa nói riêng và nguy hiểm cho cả nhân loại nói chung. Vì tâm lý của con người từ xưa tới nay lúc nào cũng hiếu ký thích xem phép lạ.

 • Tâm trạng của nhân loại ngày nay tỏ ra thích thú đối với những trò ma thuật, ảo thuật, những phim kinh dị, ma quái, cho thấy sự nguy hiểm dường nào khi con thú từ dưới đất xuất hiện làm phép lạ có thật, nó dễ dàng cám dỗ nhiều người theo nó.
 • Ngay lúc Chúa Jêsus còn thi hành chức vụ trên đất, nhiều lần Kinh Thánh cho thấy tâm lý của con người luôn thích xem phép lạ.
 • Giăng 2:23, người thời đó thấy phép lạ Chúa Jêsus làm thì tin Ngài.
 • Mathiơ 12:38, những người lãnh đạo Go thái giáo thời bấy giờ cũng thích xem phép lạ, và họ thường căn cứ vào phép lạ nào đó để tin rằng đó tiên tri đến từ Đức Chúa Trời. Phaolô nói loại đức tin đó t    rong I Côrintô 1:22a, người Giu-đa đòi phép lạ…

 • Và con thú từ đất lên đã nắm bắt được tâm lý ưa thích phép lạ của loài người, nên nó thi hành để quyến dụ lòng người tin nó. Mathiơ 24:24, Chúa Jêsus phán: vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, … dỗ dành chính những người được chọn.
 • -          Cơ-đốc nhân chúng ta không phải là người vô thần, vô tín, chúng ta tin Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng đã thi hành biết bao nhiêu là phép lạ, qua Kinh Thánh, qua lịch sử Hội Thánh, qua cá nhân mỗi chúng ta, từ phép lạ sáng tạo vũ trụ đến dựng nên con người, đến những quyền năng chữa lành, và quyền năng cứu con người từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan mà đến với Đức Chúa Trời …(Công vụ 26:18).
 • -          Cơ-đốc nhân chúng ta cũng nhìn nhận Đức Chúa Trời cũng cho phép ma quỉ và những kẻ theo nó có thể làm nhiều phép lạ.
 • -          Nhưng Cơ-đốc nhân chúng ta tin nhận Chúa Jêsus Christ không phải vì những phép lạ Chúa Jêsus đã làm, nhưng vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, đã đến thế gian là Chúa Jêsus Christ chịu chết đền tội cho chúng ta, Ngài đã chứng tỏ quyền Toàn năng của Ngài qua sự phục sinh đắc thắng sự chết và thắng quỉ Satan.
 • -          Tiến sĩ Thomas Wade Akins đã thuật lại một lần ông đi Taxi ở thành phố Rio de Janeiro tại Brasil. Ông làm chứng về Chúa Jêsus cho người lái xe. Đang khi nghe, người tài xế nói rằng gần nơi người ấy ở có một người mù được chữa lành thấy lại được. Tiến sị Thomas hỏi người lái xe nơi đó có nhà thờ nào, hoặc một Cơ-đốc nhân nào. Người lái xe trả lời là không có nhà thờ nào cũng không có Cơ-đốc nhân nào. Hóa ra phép lạ không đến từ Đức Chúa Trời, không đến bởi quyền năng trong Danh Chúa Jêsus Christ qua Thánh Linh.
 • -          Khuynh hướng của con người hiện tại là thích phép lạ, thích truyện thần thoại không chỉ dưới dạng thần tiên, mà thêm dưới dạng những siêu nhân, những người nhện, những Robot. Bằng chứng là những phim ảnh như Harry Potter, Người chủ Chiến Nhẫn, Superman, Spiderman, đã thu hút cả thế giới đem lại lợi nhuận kỷ lục thế giới. Con thú từ đất lên sẽ sử dụng những dấu kỳ phép lạ giống như vậy và còn hay hơn như vậy để cám dỗ loài người.
 • -          Cảm ơn Chúa đã bày tỏ cho Cơ-đốc nhân chúng ta những mưu mô thủ đoạn của ma quỉ và những kẻ theo nó. Để làm gì? Khải huyền 1:3 trả lời, Phước cho kẻ đọc và nghe, giữ theo …
 • III/. CÔNG VIỆC CỦA CON THÚ TỪ ĐẤT LÊN: Khải huyền 13:14-17
 • -          Con thú từ đất lên làm gì?
 • -          Với Con Rồng trong đoạn 12 chúng ta thấy nó đến để tranh chiến với Đức Chúa Trời, để ph1 rối chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
 • -          Với Con Thú Từ Biển Lên thì nó tranh chiến với các thánh đồ, bắt các dân trên đất thờ lạy nó như một kẻ cai trị độc tài.
 • -          Riêng đối với Con Thú Từ Đất Lên, qua những động từ trong Khải huyền 13:14-17, như:
 • Câu 14a, lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ.
 • -          Anh chị em thấy mục địch nó làm phép lạ hoàn toàn trái hẳn với phép lạp từ Đức Chúa Trời và phép lạ của Chúa Jêsus Christ làm. Chúa chúng ta làm phép lạ là để cứu giúp con người, để chữa lành cho con người; còn Con Thú nầy làm phép lạ là để lừa dối người ta. Từ ngữ Lừa Dối đã nói lên mục đích làm hại con người. Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo!
 • Câu 14b-15a, nó khuyên, không phải là khuyên dạy mà là dụ dỗ, xúi giục người ta tạc tượng Con Thú Từ Biển Lên để thờ lạy.
 • -          Các Hoàn đế Lamã đã từng bắt dân trong Đế quốc thờ lạy tượng của họ. Và gần 200 năm nay, một số lãnh đạo thế giới cũng đã đi vào con đường tự tôn làm thần. Nói như Phaolô đã nói trong thư Rôma 1:22-23, họ từ chối thờ lạy Đức Chúa Trời Tạo Hóa, thay vào đó họ dựng lên các loài thọ tạo để thờ, cuối cùng họ lại dựng chính mình lên để thờ. Nói như một nhà văn Việt-nam đã đặt vấn đề: Lên cao quá liệu con người còn có thể sống được không?
 • -          Điều nguy hiểm hơn nữa là chúng ta thường giải thích khi làm chứng đạo rằng: Hình tượng có mắt không thấy, có tai không nghe, có miệng không nói được … (Thi thiên 115:4-8), thì hôm nay đây, Con Thú Từ Đất Lên hà hơi cho tượng của Con Thú Từ Biển Lên Nói Được! (Khải. 13:15) Phép lạ nầy dường như đi ngược lại với điều Kinh Thánh phán dạy (?).
 • Câu 15b-17, động từ ở đây nói lên công việc của Con Thú Từ Đất Lên là nó Khiến, nó làm cho, nó bắt buộc loài người thờ lạy tượng Con Thú Từ Biển Lên, nếu không sẽ bị giết.
 • -          Sự bách hại nầy đã từng xảy ra trong thời các Hoàng đế Lamã, biết bao Cơ-đốc nhân đã từ chối thờ lạy hoặc đốt hương dâng cho tượng Hoàn đế, họ đã chịu giết, chịu tù đày.
 • -          Nó Khiến ai có dấu con thú trên tay hữu hoặc trên trán thì mới mua và bán được. Có mấy ý tưởng cần suy nghĩ:
 • 1. Nó Khiến nghĩa là nó có quyền lực lớn buộc người ta phải nghe theo.
 • 2. Nó nắm lấy nền kinh tế và dùng kinh tế để khống chế con người suy phục nó bằng cách đóng dấu trên tay hữu và trên trán.
 • 3. Nó dùng cách đóng dấu trên tay hữu và trên trán là chỗ dễ thấy nhất. Nó bắt chước Đức Thánh Linh đóng ấn người tin Chúa Jêsus Christ như trong Khải huyền 7:3 Đức Thánh Linh đã đóng ấn Trên Trán Cơ-đốc nhân. Nó đóng ấn bằng cách nào? Hiện nay tại các nước tiên tiến đang thử nghiệm việc đóng Mã Số Tín Dụng của một người trên tay, thay vì sử dụng Thẻ Tín Dụng dễ bị đánh mất và dễ bị giả mạo. Mới đây người ta đã có ý sẽ cài một con CHIP - một con bọ điện tử - vào tay một người để kiểm soát, giống như những Chip điện tử kiểm soát những tội phạm quan trọng hoặc những loài thú hiếm, cần theo dõi. Con người đã làm được như thế trong thời gian nầy, chắc chắn một ngày mai, Con Thú Từ Đất xuất hiện sẽ làm nhiều điều gây ngạc nhiên cho chúng ta.
 • -          Nói chung, Con Thú Từ Đất nầy kết hợp ba thứ quyền lực đặc biệt để chế phục loài người:
 • Quyền lực cai trị;
 • Quyền lực kinh tế;
 • Và quyền lực Tôn giáo.
 • -          Nếu một người không sợ quyền lực cai trị, sẽ bị khống chế bằng quyền lực kinh tế. Một người tin Chúa Jêsus Christ có thể không sợ quyền lực cai trị bắt tù đày, giết chết, nhưng có thể sợ đói, sợ thiếu thốn. Hoặc có thể bị dẫn dụ để sợ những quyền năng giống như quyền năng của Đức Thánh Linh.
 • -          Nguyện Chúa ban ơn để chúng ta tỉnh thức, dè giữ, trước những cám dỗ đang đến và hầu đến.
 • IV/. CON THÚ TỪ ĐẤT BAN SỐ CHO CON THÚ TỪ BIỂN: Khải huyền 13:18
 • -          Chúng ta hãy xem một vài ý kiến của người thế gian đối với con số 666, nhân ngày 6 tháng 6 năm 2006 (Bài được trích trong Báo Thanh Niên Online ngày Thứ ba 6/6/06, lúc 8:30AM)
 • Truyền thuyết về 'ngày của quỷ' 6/6
 • Ở các nước phương Tây với đa số theo Công giáo, con số 666 được xem là con số của quỷ. Năm nay, ngày 6/6/2006, ứng với con số huyền bí 666, sẽ xảy ra chuyện gì?
 • Đương nhiên sẽ là chuyện không hay bởi những gì liên quan đến quỷ thì có gì là tốt. Nhưng không phải ai cũng tin như thế.
 • 6/6/2006 là ngày duy nhất trong thế kỷ 21 này có dãy số 666 huyền bí. XƯa nay, người ta sợ con số này bởi trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân Ước, thường gọi là sách Khải huyền, con số 666 được cho là dấu ấn đáng sợ của quỷ Sa-tăng. Con số 666 rất ấn tượng này thật ra không phải là 'đặc sản' của Công giáo. Nhiều tôn giáo và nền văn hóa khác cũng xem con số này là xui xẻo, chỉ mang tai họa.
 • Tránh sinh con
 • Lo lắng nhất phải kể đến các thai phụ sắp sinh con trong tháng này. Trên website của tạp chí Mẹ và con, xuất bản tại London, các bà bàn luận sôi nổi chuyện nên hay không nên sinh con vào cái ngày đáng nguyền rủa ấy. Bà Francesca Renouf nói bà lo sợ đến nỗi buộc một bác sĩ bảo đảm với bà rằng sẽ không có chuyện sinh con vào ngày 6/6/2006.
 • Một thai phụ khác, Melissa Parker, tâm sự trên tờ The Sun: 'Mỗi ngày, tôi thức giấc với linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Nghĩ tới cảnh sinh khó hoặc sinh ra một đứa con có mầm mống của cái ác trong người vào ngày 6/6/2006 là tôi hãi hùng. Tệ hơn nữa, đứa bé có thể chính là quỷ dữ bằng xương bằng thịt.'
 • Nhưng có nhiều thai phụ khác không quan trọng hóa vấn đề như bà Parker. Thậm chí họ còn định đặt tên con theo tên nhân vật trong các phim kinh dị. Ví dụ bà Emma Parker cho biết sẽ đặt tên con là Damien, tên đứa con trai hiện thân của quỷ trong phim Omen nổi tiếng. Một bà khác tên Donna Magnante, chọn tên Regan, một nhân vật trong phim The Exorcist.
 • Hiểu sai Kinh Thánh
 • Sách Khải huyền có nhiều đoạn trình bày thiếu khúc chiết có thể hiểu nhiều cách. Con số 666 nằm trong một đoạn như thế, cụ thể ở chương 13, từng gây tranh cãi giữa các học giả. Một số học giả cho rằng người ta đã hiểu sai. Con số của quỷ chính xác là 616 chớ không phải là 666. Tuy nhiên, xưa nay người ta vẫn thiên về dãy số 666 bởi cái vẻ huyền bí của nó.
 • Phillips Steven Jr., Giáo sư kho nhân chủng học thuộc Đại học Khoa học và Mỹ thuật, nhận xét: 'Sách Khải huyền là một cuốn sách phức tạp'.
 • Tác giả sách Khải huyền là John ở Patmos mà người ta thường gọi là thánh John Tông đồ. Ông viết cuốn sách này với ít nhiều mật mã. Giáo sư Steven cho rằng dãy số 666, dấu ấn của quỷ, có nghĩa là những người tận tâm phục vụ Hoàng đế Lamã, cũng đồng nghĩa với những người chống Chúa. Nó cũng là con số tương đương với số từ Nero Caesar (vị Hoàng đế Lamã cuối cùng của triều đại Julio-Claude khét tiếng độc ác).
 • Doanh nhân tìm vận may
 • Ai lo sợ mặc ai, riêng giới kinh doanh ngành công nghiệp giải trí lại thấy ngày 6/6/2006 là một cơ hội trăm năm mới có để biến quỷ thành vàng.
 • Ngày 6/6 này, hãng phim 20th Century Fox sẽ tung rap him The Omen. Làm lại từ bộ phim ma quỷ cùng tên nổi tiếng ăn khác năm 1976, đạo diễn John Moore cho biết ý nghĩa sâu xa của phim The Omen mới là bình phẩm một thế giới thời hậu 11/9/2001
 • Phần mở đầu là những đoạn phim tư liệu quay cảnh sụp đổ của tòa tháp đôi ở New York, vụ nổ tàu con thoi Columbia, thảm họa sóng thần ở châu Á cuối năm 2004, hình ảnh tù binh Iraq bị làm nhục trong nhà tù Abu Graib
 • Ban nhạc Rock 'Thrash-metal' Slayer cũng không bỏ qua cơ hội dự định tung ra album Eternal Pyre vào ngày thứ ba này. Cùng ngày, họ sẽ bắt đầu tour lưu diễn Unholy Alliance. Tuy nhiên, vận may đã không đến với họ. Kế hoạch này đã gặp trục trace vì một thành viên bất ngờ phải mổ túi mật.
 • Trong khi đó, ban nhạc rock tử thần Decide do một đệ tử giáo phái Sa-tăng cầm đầu cũng lên kế hoạch tung ra 2 bài hát mới trong ngày của quỷ ghi trong album The Stench of Redemption. Thế nhưng nghe đâu kế hoạch này cũng gặp trục trace vào giờ cuối không biết có thực hiện được không.
 • Ngẫu nhiên với con số 666
 • Nếu bắt đầu từ 1/8/1914 là ngày bùng nổ thế chiến thứ nhất, khoảng cách 666 ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Nhân với 66 ta sẽ có một tháng tương ứng đánh dấu bằng những sự kiện tiêu cực với xác suấ cộng trừ vài tuần. Ví dụ:
 • 5 x 666: Tháng 9/1923. Đúng ngày 1/9, một trận động đất 8,9 độ Richter đã tàn phá một khu vực lớn ở Tokyo.
 • 11 x 666: Tháng 12/1941. Ngày 7/12, Nhật tấn công Trân Châu Cảng, Mỹ buộc phải tham gia thế chiến thứ hai.
 • 17 x 666: Tháng 8/1945. Ngày 6/8, Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.
 • 34 x 666: Tháng 8/1976. Đây là thời điểm bùng phát một loạt thảm họa nhân đạo như bệnh Ebola ở châu Phi, động đất lớn nhất thế kỷ ở Trung quốc (ngày 28/7)
 • Trong thế giới tự nhiên cũng có những dãy số 666 đáng chú ý như nguyên tử Carbon, thành phần cơ bản của sự sống, gồm có 6 hạt proton, 6 hạt neutron và 6 hạt electron.
 • Cứu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân Nancy tin vào sự xui xẻo của dãy số 666. Ngôi nhà của vợ chồng ông ở bang California mang số 666. Khi về hưu, ông bà Reagan yêu cầu chính quyền đổi thành số 668. Cái chuyện mê tín này không hiểu có phải bắt nguồn từ nguyên nhân sau đây: tên đầy đủ của ông là Ronald Wilson Reagan mà tên đầu, tên lót và tên cuối, tên nào cũng gồm 6 chữ cái!
 • Theo Văn Anh
 • Người Lao Động (thanhnien.com.vn)
 • -          Đặc biệt trong câu này nêu ra một con số làm bối rối nhiều người học Kinh Thánh.
 • -          Có mấy điều cần lưu ý:
 • Về số của con thú, có bản dịch là 606, có bản dịch là 666. Nhưng đa số theo 666.
 • Cũng có thể đây là một con số 6 được lặp lại 3 lần để nhấn mạnh.
 • Đây là số của Con Thú Từ Biển Lên mà chúng ta đã nhận diện là Antichrist.
 • -          Từ trước tới nay, các sách giải nghĩa Kinh Thánh đều giải nghĩa con số nầy theo quan điểm của người phương Tây, và đã có tên của nhiều nhân vật được ghép thành con số 666 này. Chúng ta có thể được giới thiệu như sau:
 • Irene, một môn đệ của Giáo phụ Polycarp (Giáo phụ Polycarp là môn đệ của Sứ đồ Giăng) cho rằng con số 666 tương đương với chữ Hi-lạp LATEINOS gồm L = 30; A = 1; T = 300; E = 5; I =10; N = 50; O = 70; S = 200. Chữ Lateinos có nghĩa là 'Nước Latinh', chỉ về Đế quốc Lamã hay Giáo hội Công giáo Lamã là Giáo hội dùng tiếng Latinh trong giáo nghi.
 • Cũng có người lấy tên của Hoàng đế Nero là vị Hoàng đế khởi cơn bắt bớ Hội Thánh để tính ra con số 666.
 • Cũng có người lấy tên HITLER là người đã tàn sát hơn 6 triệu người Do thái và tính ra con số 666.
 • -          Nếu nhìn ở góc cạnh triết học Đông Phương thì con số 6 sẽ thuộc hướng Bắc, hoặc thuộc quẻ Khảm trong bát Quái, thuộc Thủy trong Ngũ Hành, có màu đen hay xanh dương.
 • Nếu giải thích theo địa lý của nước Y-sơ-ra-ên thì phía Bắc của Y-sơ-ra-ên sẽ ra một Antichrist hòa với Y-sơ-ra-ên trước theo Hiệp Ước Hòa Bình 7 năm (Đa-ni-ên 9:27). Sự tàn hại sẽ xảy ra sau 3 ½ năm.
 • Nếu giải thích theo màu sắc, thì màu xanh dương cũng có thể nhìn thấy qua một nước tư bản nào đó có nền kinh tế phồn thịnh với quốc kỳ màu xanh sẽ xuất hiện một Antichrist.
 • -          Câu hỏi được đặt ra: Nhân vật mang số 666 là ai?
 • -          Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đọc lại câu 18, Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú. Ai dám tự xưng mình là người khôn ngoan? Tôi thật không dám làm người khôn ngoan đó.
 • -          Điều mà chúng ta có thể quyết chắc là cái bóng của hai con thú: Con Thú Từ Biển Lên và Con Thú Từ Đất Lên đã ẩn hiện những năm gần đây, nhất là trong lãnh vực kinh tế và Tôn giáo, với những hình ảnh:
 • Quá nhiều Cơ-đốc nhân đã sợ đói, sợ không mua cùng bán được, sợ không có việc làm, sợ mất việc làm, … nên đã không dám xưng mình là Cơ-đốc nhân, hoặc đã đời sống đức tin là hàng thứ yếu để có được một việc làm mà sống.
 • Quá nhiều Hội Thánh đã bi mê hoặc bởi những cái ấn của Con Thú này để chứng tỏ mình được nhận lãnh một thứ quyền lực nào đó, mà tưởng rằng đó là quyền năng của Đức Thánh Linh.
 • -          Xin Chúa cứu chúng ta! Xin Chúa giữ gìn chúng ta khỏi sự lầm lạc trong thời kỳ cuối cùng.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Hosting by