You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 031

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 031


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: BẢY BÁT THẠNH NỘ
Kinh Thánh: Khải huyền 15:1-8
Câu gốc: Khải huyền 15:1

I/. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 15:1

-          Để nói lên tầm quan trọng của Bảy Bát Thạnh Nộ mà Đức Chúa Trời sắp đổ xuống thế giới, Sứ đồ Giăng đã mô tả từng chi tiết của Bảy Bát như sau:

1. Ở trên trời:

-          15:1, Sứ đồ Giăng nói rằng: ôi thấy một điềm khác ở trên trời.

-          Nói như thế, Giăng đã xác nhận những tai vạ sắp đổ xuống thế giới là từ Đức Chúa Trời, khác với những tai vạ do Con Rồng, Con Thú từ Biển, hoặc Con Thú từ Đất.

-          Đây cũng là lý do để chúng ta gọi thời kỳ này là Thời Kỳ Đại nạn, vì thời kỳ này:

 • Cả thế giới phải chịu tai vạ từ môi trường sống.
 • Rồi tai vạ từ những kẻ cai trị tàn độc như bộ ba Satan gây r a cho loài người qua mọi hình thức từ Tôn giáo, loài người bị buộc phải thờ lạy Con Rồng và Con Thú từ Biển, đến những áp lực kinh tế buộc phải đầu phục Con Thú từ Biển để có thể mua và bán, để có công ăn việc làm, chưa kể đến sự bách hại xảy ra cho những người tin Chúa.
 • Đặc biệt là tai vạ từ trên trời bởi Đức Chúa Trời cho phép đổ xuống. Kinh nghiệm cho loài người chúng ta là mọi tai vạ từ môi trường đến tai vạ bởi con người đều ngăn chận được, nhưng tai vạ từ trời thì con người đành chịu chấp nhận.

2. Điềm vừa lớn vừa lạ:

-          Có một sự nhấn mạnh về tai vạ hầu đến ở đây. Sứ đồ Giăng mô tả điều mà ông thấy Vừa lớn vừa lạ.

-          Đây là lần thứ ba, Giăng thấy điềm lạ trên trời:

 • Giăng thấy điềm lạ lần thứ nhất trong Khải huyền 12:1. Đó là dấu chỉ Đức Chúa Trời dựng nên loài người và Chúa đã ban cho con người có quyền quản trị mọi loài vạn vật trên đất qua hình ảnh của một người đàn bà đội những mão triều thiên trên đầu, như Thi thiên 8:5-6,

Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,

Đội cho người sự vinh hiển sang trọng.

Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người …

 • Giăng thấy điềm lạ trên trời lần thứ hai trong Khải huyền 12:3. Đó là sự hiện ra của Con Rồng sắc đỏ với tình trạng sa ngã kéo theo các thiên sứ phạm tội với nó. Mục đích của Con Rồng là chực chờ để phá hủy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại.
 • Tuy nhiên dấu thứ ba này rõ ràng đặc biệt lớn hơn đến nỗi Giăng mô tả rằng vừa lớn vừa lạ. Chữ Lớn ở đây có nghĩa là vĩ đại, lớn lắm, quan trọng lắm; chữ Lạ có nghĩa là kỳ diệu, lạ lùng, không thể diễn tả. Dấu này có một sự khác biệt hoàn toàn với hai dấu trước. Thông thường người ta thấy lần đầu thì ngạc nhiên và cho là lớn lạ, nhưng ở đây, dù Giăng đã hai lần thấy dấu lạ, dấu lớn, thế mà lần thấy dấu này, ông phải kêu lên là vừa lớn vừa lạ, tỏ dấu kinh ngạc qua đỗi. Dấu này quan trọng biết là dường nào!

3. Bảy tai nạn sau cùng:

-          Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết tầm quan trọng của Bảy Tai nạn này là:

 • Bảy Tai nạn sau cùng, nghĩa là những tai nạn này đi vào thời điểm quyết liệt, chung kết.
 • Bảy Tai Nạn sẽ làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Rõ ràng Giăng báo trước rằng Đức Chúa Trời sẽ thỏa lòng khác với những lần cơn giận đổ xuống trước đây. Bảy tai nạn này sẽ hoàn thành mục đích của nnd 9àn bà trong đoạn 12:1-2.

-          Thế thì dấu thứ ba này vô cùng quan trọng.

-          Đọc qua mnh lời đáng sợ về bảy tai nạn sau cùng, chúng ta vừa sợ cũng vừa cảm ơn Chúa, dù Chúa nổi giận cực điểm, nhưng chúng ta vẫn ngạc nhiên: Chúa ban phước thì ban ơn đến ngàn đời, còn Chúa giáng họa thì luôn báo trướ và có giới hạn (Xuất. 20:5-6). Trong Khải huyền 15:1 đã báo trước cơn giận của Chúa sẽ đến một giới hạn không còn trì hoãn nữa. Cảm ơn Chúa!.

II/. MỤC ĐÍCH CỦA BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 15:2-4

-          Anh chị em có để ý và ngạc nhiên giữa lúc con7 thạnh nộ của Đức Chúa Trời chuẩn bị đổ xuống, thì một bài ca đã cất lên. Có phải các thánh đồ trên trời khi nhìn biết trong cơn giận của Chúa, Ngài vẫn giữ mực yêu thương, họ biết Chúa không giận ngàn đời, nên lòng họ vui mừng hát một bài ngợi khen Chúa?

-          Các thánh đồ này là ai?

-          15:2 giới thiệu các thánh đồ hát bài ca Môi-se là những người đã thắng Con Thú từ Biển và hình tượng nó như đã nói trong Khải huyền 13:15-16, họ là những người có thể đã tuận đạo vì không chịu đầu phục Con Thú, không thờ lạy hình tượng Con Thú, không chịu đóng dấu của Con Thú, dù họ biết rằng hành động trung tín của họ sẽ làm cho họ mất việc làm, mất cả sự sống.

-          Cảm ơn Chúa, giờ đây Chúa tuyên bố họ là những người Đã Thắng Con Thú … được nâng đờn cầm mà hát ngợi khen Chúa.

-          Các thánh đồ đắc thắng này hát bài gì?

-          15:3 cho chúng ta biết họ hát bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con.

-          Bài ca Môi-se là bài ca mà dân Y-sơ-ra-ên đã hát khi Đức Chúa Trời làm cho họ thắng được đạo quân của Ai Cập thù nghịch tại Biển D(ỏ [được ghi trong Xuất. 15:1-21].

-          Tại sao các thánh đồ hát những bài ca này?

 • Vì bài ca này có những sự tương đồng giữa hai sự kiện: sự kiện Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên thắng được Pha-ra-ôn và đạo quân Ai Cập, với sự kiện các thánh đồ thắng được Con Thú Antichrist và đạo quân của nó. Một chiến thắng bằng đức tin giữa lúc dường như không còn cách chống cự.
 • Họ hát bài ca Chiên Con là bài ca đã ghi trong Khải huyền 5:9-12, Chiên Con đã chịu giết [lặp lại hai lần trong Khải huyền 5:9, 12]. Sự chết của Chúa Jêsus không phải vì Ngài thua cuộc mà trái lại là sự chết đắc thắng, bởi Chiên Con chịu giết để lấy Huyết Ngài mua chuộc cho Đức Chúa Trời một dân thánh không hạn chế tiếng nói, màu da, chủng tộc, …

-          Trong 15:3-4, nội dung cả hai bài ca đều có chung một ý tưởng:

 • 15:3, nội dung thứ nhất của bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con là: (a) Chúc tụng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng đã làm những công việc lớn lao quá kỳ diệu của Ngài; (b) Chúc tụng Đức Chúa Trời vì Ngài là vua của muôn đời. Quả thật, Đức Chúa Trời là vua công bình và chơn thật, vì Ngài không để cho những người trung tín với Ngài bị thiệt thòi trước kẻ thù độc ác.
 • 15:4, nội dung thứ hai của bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con là lời kêu gọi kính sợ Chúa, ngợi khen Chúa, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng thờ lạy.

-          như vậy, bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con đã được hát lên để bày tỏ mục đích của Bảy Bát Thạnh Nộ mà Chúa s8áp đổ xuống, không phải để hủy diệt nhưng để loài người nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng hầu hạ mình ăn năn thờ lạy Chúa để được tha thứ.

-          Một lần nữa, chúng ta phải cảm ơn Chúa về sự yêu thương, nhịn nhục, Chúa không muốn một người nào chết mất nhưng lúc nào Chúa cũng muốn mọi người ăn năn, ngay cả lúc mà Chúa đang đổ cơn giận xuống. Thật sự nhơn từ của Chúa còn đến đời đời! (Thi thiên 118)

III/. NGHI THỨC TRÚT BẢY BÁT THẠNH NỘ: Khải huyền 15:5-8

-          Tôi nghĩ chúng ta phải nhắc lại những nghi thức mở Bảy Ấn và nghi thức thổi Bảy Loa, đã được nói đến trong các đoạn trước của sách Khải huyền, để so sánh với nghi thức chuẩn bị trút Bảy Bát Thạnh Nộ này.

1. Nghi thức mở Bảy Ấn:

-          Khải huyền 5:6-8, 11, khi Chiên Con nhận lấy sách đóng Bảy Ấn, thì các bài ca được dâng lên từ các con sanh vật, từ các trưởng lão và các thiên sứ, chúc tụng Chiên Con là Đấng đáng được ngợi khen.

2. Nghi thức thổi Bảy Loa:

-          Khải huyền 8:1-5, nghi thức có phần đơn giản hơn với việc tiếp nhận những lời cầu nguyện của các thánh đồ và lửa từ bàn thờ trên trời được quăng xuống tỏ ra cơn giận của Đức Chúa Trời đã bắt đầu.

-          Bây giờ đến nghi thức trút Bảy Bát Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời, thì:

 • 15:4, Nghi thức thứ nhất:

-          Chỉ có một bài ca dâng lên với mục đích là mượn lời ca để bày tỏ mục đích của Đức Chúa Trời đối với những tai vạ hầu đến.

 • 15:5-6, Nghi thức thứ hai:

-          Có sự xuất hiện của 7 vị thiên sứ đã có mặt trong câu 1. Bảy vị thiên sứ này cầm 7 tai nạn sau cùng.

-          Anh chị em phải chú ý là 7 vị thiên sứ này từ nơi Chí Thánh của Đền thờ đi ra, rõ ràng họ nhận mạng lịnh trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời Chí Thánh, hàm ý những mạng lịnh đây đối địch với những sự bất khiết của thế gian.

-          Trang phục của 7 vị thiên sứ cũng khác thường. Họ mặc:

Áo Gai Trong Sạch, hay là áo bằng vải gai mịn màu trắng, chỉ về sự thánh khiết.

Rực rỡ, bày tỏ họ có sự vinh hiển cực kỳ.

Thắt đai vàng, bày tỏ uy quyền cao trọng của các thiên sứ này như các vị vua.

 • 15:7, Nghi thức thứ ba:

-          Một trong bốn con sanh vật trao cho 7 vị thiên sứ 7 cái bát bằng vàng đựng 7 cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

 • 15:8, Nghi thức thứ tư:

-          Đền thờ đầy những khói, lý do có khói là vì sự hiện diện oai nghi, vinh hiển của Đức Chúa Trời.

-          Có một hiện tượng đặc biệt là Không ai được vào Đền thờ cho đến lúc Bảy Bát Thạnh Nộ được làm trọn. Chúng ta có thể nghĩ đến ý tưởng rằng sẽ không ai được phép cầu nguyện xin giảm cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này, báo trước sự cương quyết của Đức Chúa Trời và tai nạn sẽ cực kỳ khủng khiếp.

-          Trong Kinh Thánh có nhiều lần khi Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ xuống hình phạt tội lỗi của loài người, thì các thánh đồ thường dựa vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời để cầu thay và Chúa đã tha thứ, như:

 • Sáng. 18:22-32, Áp-ra-ham đã cầu thay cho thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Chúa đã hứa nếu Ngài tìm được mười người công bình thì sẽ tha cho hai thành tội ác này. Tiếc là cả hai thành phố này không có đủ mười người công bình, ngay cả trong thành nơi Lót ở.
 • Phục truyền. 18:18-19, Môi-se đã cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên và Chúa đã tha thứ.
 • Amốt 7:1-6, Tiên tri A-mốt đã cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên hai lần, và cả hai lần Chúa đều tha thứ.
 • Luca 23:34, Chúa Jêsus đã cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên là những kẻ đã đóng đinh Ngài, và có lẽ vì cớ đó mà hình phạt đã được hoãn lại để có một số người Y-sơ-ra-ên ăn năn tiếp nhận Chúa Jêsus Christ.

-          Tuy nhiên, lần nầy Đức Chúa Trời đã không cho ai được cầu thay. Chúa có khép sự nhơn từ không? Chắc chắn chúng ta có thể trả lời là Chúa KHÔNG khép sự nhơn từ, nhưng sự nhơn từ phải có giới hạn. Chúa đã chờ đợi mãi cho đến ngày cả nhà Nô-ê vào tàu, cửa tàu mới đóng lại. Chúa đã chờ đợi Hội Thánh tại Ê-phê-sô ăn năn, nếu không, lúc đó Chúa mới cất chon đèn khỏi chỗ nó. Chúa là nhơn từ nhưng không chịu khinh dễ (Galati 6:7).

-          Duy chúng ta là người đã học bài học này về 'sự nhơn từ có giới hạn' của Đức Chúa Trời qua Khải huyền đoạn 15, có ăn năn tỉnh thức không? Có hết lòng cầu thay cho dân tộc, cho những người thân của chúng ta đang khi còn được phép cầu thay không?

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by