You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 036

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 036


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: A-LÊ-LU-GIA!
Kinh Thánh: Khải huyền 19:1-21
Câu gốc: Khải huyền 19:1

I/. A-LÊ-LU-GIA! CHÚA LÀ CÔNG BÌNH: Khải huyền 19:1-5

-   Trong ngôn gnữ Kinh Thánh, có những từ ngữ đặc biệt thường được giữ nguyên theo nguyên ngữ Hi-bá-lai, không dịch theo bất cứ tiếng nào như:

 • AMEN, có nghĩa là Muốn thật hết lòng, muốn thật như vậy, hoặc quả thật vậy.
 • A-LÊ-LU-GIA, có nghĩa là Ngợi khen Đức Giê-hô-va.

-    Đặc biệt trong đoạn 19 này, chúng ta thấy từ ngữ ‘A-lê-lu-gia’ được lặp lại bốn lần và bao giờ cũng đi kèm theo một bài ca ngợi khen Chúa.

-   Qua câu 1, đoạn 19 đã bắt đầu với bài ca ngợi khen, sau những đoạn dài đầy những hình phạt, tai họa, chết chóc.

-    Ai hát bài ca A-lê-lu-gia này?

-    Giăng nói: Tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm.

-    Bài ca này được Lũ Đông Lắm ở trên trời hát. Lũ Đông Lắm này là ai? Nếu chúng ta đọc lại từ đoạn 4 của sách Khải huyền thì chúng ta đã từng được nghe:

 • Các con sanh vật quanh ngai của Đức Chúa Trời hát.
 • Các Trưởng lão quanh ngai của Đức Chúa Trời hát.
 • Các thiên sứ hát.
 • Các thánh đồ cùng hát.

-    Nhưng so với 19:14, chúng ta có thể biết chắc Lũ Đông Lắm là các thiên sứ và các thánh đồ ở trên trời cùng hát. Thư Hêbơrơ 12:1 so sánh số lượng Lũ Đông Lắm là như đám mây rất lớn. Khải huyền 7:9 mô tả vô số người, không ai đếm được, từ mọi nước, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc… , cộng với các thiên sứ.

-     Nếu tham khảo với 18:20, có lời kêu gọi trời, các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, … thì dường như bài ca trong 19:1 là bài ca hát đáp lại bài hát của những nhân vật trong 18:20. Đất hát, trời họa theo.

-    Họ hát "A-lê-lu-gia" ngợi khen Chúa về điều gì?

-    Họ ngợi khen Chúa hai điều:

1. Câu 1b, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép, đều thuộc về Đức Chúa Trời.

Nghĩa là chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng ban cự cứu chuộc, chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được vin hiển, chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền phép. Nói như vậy, hàm ý đối địch với sự cứu chuộc giả mạo của tiênt ri giả, vinh hiển tạm của Con Thú, và quyền phép hạn chế của Con Rồng. Anh chị em phải nhớ rằng bài ca A-lê-lu-gia này đã được hát lên sau khi Đức Chúa Trời cho phép loài người nếm trải sự giả mạo của ba ngôi Satan.

2. Câu 2, so sánh phần nội dung của bài ca này với bài ca trong Khải huyền 18:20,

Cả hai đều giống nhau vì cả hai đều ca ngợi Chúa về sự chon thật, công bình của Chúa (I Giăng 1:9). Sự chon thật và công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự đoán phạt mà Chúa giáng trên Đại Dâm Phụ, bởi nó đã làm hai điều như câu 22 đã nói

(a). Vì Đại Dâm Phụ làm hư hỏng thế gian, thay vì cho thế gian biết được tình yêu thương của Chúa, thì Đại Dâm Phụ làm cho người ta xa cách Chúa. Nói như Chúa Jêsus đã quở trách n Pharisi trong Mathiơ 23:15, ấy là về tổ chức thì họ muốn lôi kéo người ta vào đạo, nhưng cách sống của họ thì làm cho người ta không còn muốn tin Chúa nữa, bởi đó khiến cho người ta cho rằng đạo nào cũng vậy.

(b). Vì Đại Dâm Phụ này đã làm đổ huyết các thánh đồ. Như chúng ta đã nói trong 17:6, Đại Dâm Phụ đã dự phần giết hại các thánh đồ trung tín không theo sự tà dâm thuộc linh của nó. Bây giờ Chúa báo thù sự đổ huyết của các thánh đồ.

-     Bài ca Alêlugia đã được Lũ Đông Lắm này hát lần thứ hai. Cảm ơn Chúa, sau khi bài ca Alêlugia được dâng lên, thì có luồng khói bây lên đời đời. Đức Chúa Trời luôn đẹp lòng về sự ngợi khen.

 • II Sử ký 5:13-14, trong ngày cung hiến Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đời vua Salômôn, khi những người thổi kèn và kẻ ca hát hòa thinh nhau, ngợi khen Đức Chúa Trời thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây che lấp.
 • Còn Khải huyền 19:3 nói rằng: 'luồng khói bay lên.' Hai chữ luồng khói giống như một thứ hương có mùi thơm từ một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Phaolô đã nói đến trong thư Phi-líp 4:18.

-    Đến hai câu 4 và 5, chúng ta có thể hình dung bài ca Alêlugia đã bắt đầu từ dưới đất trong 18:20 vang lên, vang lên đến nỗi các thiên binh thánh đồ trên trời cũng hòa chung ngợi khen Alêlugia. Rồi vang lên nữa đến bốn con sanh vật cùng 24 trưởng lão quanh Ngài của Đức Chúa Trời cũng sấp mình xuống hát A-men, Alêlugia thờ lạy Chúa.

-    Rốt lại, có lời kêu gọi: Hết thảy tôi tớ Chúa, là những người kính sợ Chúa, bất kể lớn nhỏ, nghĩa là cả vũ trụ, thế gian, đều hãy ngợi khen Chúa. Duy một mình Chúa đáng được Alêlugia, ngợi khen như vậy.

-    Kinh nghiệm Alêlugia ngợi khen Chúa này chính là tinh thần ngợi khen của tác giả Thi thiên 1:6, Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Alêlugia! Sự báo thù của Đức Chúa Trời dù chậm nhưng không chậm trễ.

II/. A-LÊ-LU-GIA! VÌ TIỆC CƯỚI CHIÊN CON: Khải huyền 19:6-10

-    Một lần nữa chúng ta lại được nghe bài Alêlugia! Chúc tụng Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, cầm quyền cai trị.

-     Tại sao bài ca này nhắc đến sự toàn năng và quyền cai trị của Đức Chúa Trời?

-     Anh chị em hãy xem câu trả lời trong câu 7 và 8.

 • Câu 7 nói đến niềm vui về Hội Thánh là Tân Phụ được trùng phùng với Chúa Jêsus Christ là Tân Lang. Niềm vui đó được thể hiện qua những từ ngữ: Hớn hở, vui mừng, tôn vinh.

-     Anh chị em thử suy nghĩ nếu cuộc tình đôi thanh niên nam nữ diễn ra êm thắm, dễ dàng, thì thật sự cũng vui, nhưng chắc chắn không vui bằng cuộc tình trải qua nhiều trắc trở, sóng gió, khó khăn, cuối cùng được đoàn tụ.

-     Cuộc tình giữa Hội Thánh với Chúa Jêsus Christ cũng là một cuộc tình đầy trắc trở, biết bao khó khăn từ bên ngoài đưa đến, từ sự tấn công của quyền lực ma quỉ, quyền lực của thế gian, đến sự giả dối bởi các tiên tri giả, đôi khi những người tin Chúa trong Hội Thánh phải đổ huyết để giữ gìn lòng chung thủy với Chúa Jêsus Christ.

-     Làm sao Hội Thánh được đoàn tụ với Chúa Jêsus Christ? Chỉ có sự toàn năng và quyền cai trị của Đức Chúa Trời làm được. Alêlugia!

 • Câu 8 nói đến áo sáng làng tinh sạch, tức là chiến áo công bình của các thánh đồ

-    Anh chị em chú ý từ ngữ 'đã có' để nhắc Cơ-đốc nhân chúng ta rằng thật ra con người chúng ta không có gì công bình cả như Rôma 3:10, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không! Cho nên sự công bình của người tin Chúa có được là do sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bao nhiêu lần chúng ta cũng đã làm dơ, làm vấy bẩn chiếc áo công bình bằng vải gai mịn này, nhưng cảm ơn Chúa, bởi sự toàn năng và quyền tể trị của Đức Chúa Trời, cuối cùng những người tin Chúa lại được ban cho áo sáng láng (vinh hiển), tinh sạch (chẳng những sạch mà còn tinh ròng nữa). Alêlugia!

-     Có một từ ngữ mà chúng ta phải hiểu rõ là từ ngữ Tiệc Cưới Chiên Con. Từ ngữ này không có nghĩa là giờ phút đoá sẽ có một đám cưới diễn ra, nhưng phải được hiểu là trên đời này Tiệc Cưới là giờ vui nhất trong đời người, nên Chúa lấy hình ảnh Lễ Cưới để mô tả sự đoàn tụ vĩ đại của Hội Thánh với Chúa Jêsus Christ là một ngày vui nhất.

-     Câu 9, chính thiên sứ xác nhận Lễ Cưới Chiên Con là ngày vui, ngày phước hạnh, người được mời đến dự cũng đã là vui rồi, huống chi chính Tân Phụ là Hội Thánh.

-     Điều quan trọng mà những người tin Chúa phải nhớ là Cơ-đốc nhân không phải là người được mời đến dự, mà những người tin Chúa là Tân Phụ được đoàn tụ với Chúa, là nhân vật chính trong Lễ Cưới này.

-     Xin Chúa là Chúa Jêsus Christ toàn năng, nắm quyền cai trị giữ gìn tất cả chúng ta hầu cho không ai có mặt hôm nay thiếu vắng trong ngày Lễ Cưới Chiên Con đó.

III/. A-LÊ-LU-GIA! CHÚA ĐẮC THẮNG! Khải huyền 19:11-21

-     Dù trong phân đoạn này chúng ta không thấy từ ngữ Alêlugia, nhưng với những sự kiện trong phân đoạn này, tôi quả quyết rằng ai đọc đến cũng đều hòa lòng Alêlugia, ngợi khen Chúa!

-    Tại sao tôi dám quả quyết như vậy?

-    Vì có hai sự kiện đặc biệt ở đây:

1.   Cứu Chúa Jêsus Christ của chúng ta từ trời hiện đến với uy nghiêm hoàn toàn khác với bao nhiêu hình ảnh mà chúng ta đã thấy trong sự đến lần thứ nhất của Ngài, và Chúa toàn thắng. Alêlugia! (Từ câu 11 đến câu 16)

-     Chúa Jêsus Christ cỡi ngựa bạch từ trời đến không phải chịu sanh ra trong máng cỏ đê hèn

-     Chúa Jêsus Christ được xưng là Đấng Trung Tín, Chơn Thật, lấy lẽ công bình xét đoán và chiến đấu; không giống như lần đến thứ nhất Ngài phải chịu hiếp đáp, vu oan mà chẳng từng mở miệng như chei6n câm trước mặt kẻ hớt lông.

-     Chúa Jêsus Christ có mắt như ngọn lửa, không phải đôi mắt nhơn từ nhìn Phierơ nơi trường án ngày nào (Luca 22:61).

-     Trên đầu của Chúa Jêsus Christ có nhiều mão triều thiên, không phải là mão triều gai mà bọn lính xưa đã đội cho Ngài.

-     Chúa có một danh không ai biết được hay nói cách khác không ai dám nói đến. Người Do thái hiểu đây là Danh Đức Chúa Trời mà họ không bao giờ dám gọi; cũng không phải là danh mà Phi-lát đã cho đóng trên đầu thập tự giá (Mathiơ 27:37).

-     Áo của Chúa Jêsus Christ được nhúng trong huyết, nghĩa là áo màu đỏ của vua, nhưng cũng có ý là Chúa ngự đến với sự nổi giận của một vị vua để đoán phạt, không phải đến để giải cứu như lần đến thứ nhất. Nhóm từ Ngài mặc áo nhúng trong huyết cũng có thể hiểu là trận chiến mà Chúa tranh chiến là một trận chiến đẫm máu, ướt cả áo của Ngài. Tuy nhiên, áo NHÚNG trong huyết cũng có thể hàm ý  à áo màu trắng, như Ê-sai 1:18 cho chúng ta một công thức tẩy trắng gồm TỘI (màu đen) + Huyết (màu đỏ) = màu trắng (được tẩy sạch.

-     Danh của Chúa Jêsus Christ là Lời Đức Chúa Trời, không phải là Jêsus như lần đến thứ nhất. Danh JÊSUS là Đấng Giải Cứu, còn Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm (Hê. 4:12). Rõ ràng là lần đến thứ hai này có mục đích đoán phạt.

-     Câu 14-15 tỏ ra cách chiến đấu của Chúa Jêsus Christ trong trận chiến này: Có các đạo binh trên trời đều mặc cải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Chúa. 'Màu Trắng' để giải thích tại sao Khải huyền 12 và 13 nói đến màu đỏ, màu lam (đen) và màu vàng đất, tức là:

Màu đỏ của Con Rồng là hướng nam (hỏa)
Màu lam của Con Thú từ biển là hướng bắc (thủy)
Màu lục của các vua phương Đông (mộc)
Màu vàng thổ của Con Thú từ Đất ra (Thổ - trung tâm)

Bây giờ Màu Trắng là 'Kim' tức hướng tây.

Ứng với Ngũ hành của Đông phương.

-     Đồng thời khí giới của Chúa Jêsus Christ là gươm quyền năng nơi miệng Ngài (II Têsalônica 2:8b) và gậy sắt (Thi thiên 2:9) để đối với những đồ gốm chỉ về sự phá hủy hoàn toàn cách dễ dàng.

-    Câu 16, mục đích của cuộc chiến này là phá tan mọi quyền bính thế gian, thiết lập Vương quốc của Ngài trên đất tỏ tường.

2.  Mô tả sự bại trận của Tập đoàn Satan. Alêlugia! (Từ câu 17 đến 21)

-    Đọc qua câu 17-18, tôi tinr ằng tất cả chúng ta đều hình dung được trận chiến ghê gớm là dường nào. Kinh Thánh không nói số quân trong trận này là bao nhiêu, nhưng so với Ê-xêchiên 37 - 39, chúng ta có những con số như sau:

 • Êx. 37:10, đạo quân của người Y-sơ-ra-ên được mô tả là một đội quân rất lớn.
 • Êx. 39:9, người Y-sơ-ra-ên phải mất 7 năm để thu chiến lợi phẩm
 • Êx. 39:12, người Y-sơ-ra-ên phải mất 7 tháng để chôn xác chết
 • còn Khải huyền 9:16 cho biết số au6n của vua phương Đông đưa đến là 200 triệu.
 • Khải huyền 19:17-18 thì kêu gọi các loài chim đến ăn thịt xác chết của các vua, các tướng, các dõng sĩ, thịt ngựa và kẻ cỡi ngựa, thịt của thường dân.

Nói tóm lại, toàn thế giới đã kéo về để bao vây thành thánh Giê-ru-sa-lem và dân thánh Y-sơ-ra-ên.

-     Đây là trận chiến mà Khải huyền 16:16 gọi là Ha-ma-ghê đôn. Thậ là trận chiến khủng khiếp!

-    Đến câu 19-21, chẳng những Chúa Jêsus Christ phá tan đạo quân khổn lồ của Tập đoàn Satan, mà Ngài còn bắt Con Thú từ biển (Antichrist) cùng Con Thú từ đất (Antispirit - Linh giả) quăng xuống hồ lửa đời đời. Alêlugia!

-    Trải qua các thời đại, các Cơ-đốc nhân chúng ta luôn luôn nôn nóng chờ ngày những kẻ địch lại Chúa Jêsus Christ bị hình phạt. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn đúng giờ. Kinh Thánh làm chứng rằng ma quỉ cũng biết số phận cuối cùng của nó.

-     Mathiơ 8:29, ma quỉ biết rằng có hạn kỳ kết thúc dành cho số phận của chúng nó.

-    Khải huyền 12:12b, Lời Chúa chẳng những minh chứng ma quỉ biết thì giờ cuối cùng của chúng nó không còn bao lâu, Lời Chúa cũng cảnh cáo chúng ta rằng ma quỉ sẽ giận hoảng - giận điên cuồng, như con thú bị thương vùng lên tấn công chúng ta trước khi chúng chết hẳn.

-   Chúa cảnh cáo chúng ta để làm gì, há chẳng phải để giục lòng chúng ta là những người đọc, nghe những lời này, phải giữ lấy sao? Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta có mặt để dự phần trong ngày hát Alêlugia khải hoàn như các thiên binh thánh đồ trong Khải huyền đoạn 19.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by