You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 038

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 038


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: BẰNG CỚ CÓ VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM
Kinh thánh: Khải huyền 20:1-6
Câu gốc: 20:3a
Mục đích: Chứng minh Vương quốc Ngàn Năm là chân lý của Kinh thánh.

I/. BẰNG CỚ THỨ I: LÝ LẼ LÀM CHỨNG:  Sáng thế ký 3:9-13.

-    Sách Sáng thế ký 3: đã ghi lại câu chuyện tổ phụ của loài người là A-đam và Eâva đã nghe lời ma quỉ cám dỗ không vâng lời Đức Chúa Trời ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Khi Đức Chúa Trời tra hỏi A-đam và Eâva, thì cả hai ông bà đều đổ thừa cho người khác:

  • A-đam đổ thừa cho Êva
  • Êva đổ thừa cho con rắn

-    Và từ đó, loài người cứ tiếp tục chối bỏ trách nhiệm của chính mình khi phạm tội với Chúa, lời biện hộ hầu như của cả nhân loại là đổ thừa tại ma quỉ cám dỗ nên tôi mới phạm tội.

-   Có một câu chuyện với tựa đề là: PHẢI CHI CON LÀ A-ĐAM ! đã được đăng trong một tạp chí của Hội thánh trước đây.

-   Truyện kể rằng: Có một em thiếu nhi đi học Kinh thánh trong Trường Chúa nhật, nghe anh chị hướng dẫn thuật lại truyện tích A-đam và Eâva nghe lời ma quỉ  cám dỗ phạm tội với Đức Chúa Trời nên mới bị Chúa hình phạt, từ đó mọi người đều phạm tội. Em thiếu nhi đó về nhà thuật lại cho cha mình câu chuyện đó và em nói: Ba ơi, phải chi con là A-đam, con sẽ không nghe lời ma quỉ cám dỗ đâu. Người cha khen em giỏi. Sáng mai, người cha cho em biết rằng ông có việc đi đến chiếu mới về, ông để một chiếc hộp trên bàn và dặn em thiếu nhi con của ông đừng mở ra vì sẽ nguy hiểm.

Khi người cha đi rồi, em thiếu nhi nầy cứ lo học, làm mọi việc hằng ngày không có gì xảy ra. Tuy nhiên mỗi lần nhìn vào chiếc hộp mà cha mình dặn đừng mở ra, thì em lại suy nghĩ thắc mắc không biết cái gì trong đó. Nhưng em chợt nhớ cha dặn đừng mở ra, nên lại quay đi làm việc khác. Một lát sau, tình cờ mắt của em lại nhìn thấy chiếc hộp, sự tò mò lại nổi lên trong trí của em. Em suy nghĩ: Hay là mình mở ra xem rồi đậy lại, ba về sẽ không biết. Dần dừ mãi, cuối cùng trí tò mò thắng, em đến gần với tất cả sự hồi hộp và từ từ mở chiếc hộp xem thử. Thình lình từ trong hộp một con chim bay vù ra và tung cánh bay ra bầu trời cao. Một chốc sau, người cha về, và em học một bài học rằng con cũng như A-đam !

-    Đối với một số người cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ cho họ có cơ hội giống A-đam, đó là thời kỳ Vương quốc Ngàn năm, hoặc cũng gọi là thời kỳ MỘT NGÀN NĂM BÌNH AN, hoặc nói văn chương là THIÊN HI NIÊN (Thiên là một ngàn; Hi là Vui vẻ; Niên là Năm).

-   Sách Khải huyền 20:1-3 cho chúng ta biết rằng, sau khi Chúa Jêsus Christ lấy Đại quyền Đại Vinh ngự đến như đã được ghi trong Khải huyền 19:11-21, phá hủy Nước của Anti-christ, bắt con thú (tức là anti-christ) và tiên tri giả quăng xuống hồ lửa (19:20) đời đời, thì con rồng là quỉ Satan bị xiềng lại giam vào VỰC SÂU (không phải là hồ lửa) một ngàn năm, không còn được đi cám dỗ loài người nữa Kinh thánh dạy rằng trong một ngàn năm đó, con người sống không có ma quỉ cám dỗ, có Chúa Jêsus Christ cai trị bằng sự công bình chánh trực, như Eâsai cũng nhìn thấy cảnh trạng Vương quốc Ngàn năm nầy và ông đã mô tả như sau:

  • Êsai 11:1-5, Chúa Jêsus Christ sẽ cai trị
  • Êsai 11:6-9, thế giới sẽ hòa bình, không còn tranh chiến giữa mọi vật.
  • Êsai 65:17-20, không còn khóc lóc kêu la, loài người sống trường thọ.

-    Vương quốc ngàn năm thật là cảnh phước hạnh khác nào vườn Ê-đen buổi sáng thế.

-   Đến Khải huyền 20:7-8, sau hạn một ngàn năm, quỉ Satan được thả ra, nó lại đi cám dỗ loài người và kết quả ra sao ? Khải huyền 20:8, loài người lại nghe lời cám dỗ của ma quỉ theo nó đông như cát bờ biển. Đó là lý do đến 20:11-15, trước Tòa án Trắng và Lớn, loài người không thể chối trách nhiệm của mình được.

-    Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời Công bình, nên đã dự bị thời kỳ Vương quốc ngàn năm cho loài người.

II/. BẰNG CỚ THỨ 2: KINH THÁNH LÀM CHỨNG:

-    Tất cả chúng ta là Cơ-đốc-nhân đều nhìn nhận Kinh thánh là Chân lý, là Lời Đức Chúa Trời, mọi điều Kinh thánh phán dạy đều đáng tin cả. Đặc biệt trong Kinh thánh cũng nhiều lần dạy về Vương quốc Ngàn năm.

-          Trong Cựu Ước, ngoài phương diện hình bóng học mà một số sách có nói đến, riêng sách tiên tri Eâsai đã tiên báo về Vương quốc ngàn năm nầy khá nhiều:

·    Êsai 2:1-4 đã tả ra viễn cảnh hòa bình, bình an trong Vương quốc Ngàn năm

·    Êsai 11:1-9, là lời Kinh thánh mô tả sự cai trị của Chúa Jêsus Christ trong Vương quốc Ngàn năm

·    Êsai 65:-66: là hai đoạn cuối mô tả về sinh hoạt trong Vương quốc Ngàn năm.

-    Đến Tân Ước, chính Chúa Jêsus Christ đã dùng chương 25 của sách Tin Lành Mathiơ để nói về phương diện phán xét chung cả thế giới sau thời kỳ 7 năm Đại nạn, chuẩn bị thiết lập Vương quốc Ngàn năm.

-   Đến cuối Kinh thánh, sách Khải huyền 19:-20:, một lần nữa Kinh thánh lại nói đến Vương quốc Ngàn năm.

-    Chúng ta thấy Vương quốc Ngàn năm là quan trọng đối với Kinh thánh. Thế thì không có lý do gì chúng ta là Cơ-đốc-nhân lại nghi ngờ sự hiện hữu của Vương quốc nầy trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Một sự nghi ngờ sự hiện hữu của Vương quốc Ngàn năm, tức là nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, mà một người nghi ngờ Lời Chúa thì làm sao có thể xưng mình là Cơ-đốc-nhân ? Tôi xin Chúa cho anh chị em đứng vững trên lẽ thật Kinh thánh hầu cho không sai lạc đức tin trong thời kỳ cuối cùng nầy.

III/. BẰNG CỚ THỨ 3: CHU KỲ SA-BÁT LÀM CHỨNG.

-    Trong sách Sáng thế ký 1:-2: thuật lại 7 ngày sáng tạo của Đức Chúa Trời, và Chúa đã dùng ngày thứ bảy làm ngày nghỉ, Ngài ban phước cho ngày nghỉ

-    Đến khi Chúa ban Mười Điều răn cho dân Chúa trong sách Xuất Ê-díp-tô ký, thì Chúa đã đặt ngày nghỉ làm Điều răn thứ 4. Vì vậy, chu kỳ Sabát là chu kỳ của Luật Chúa.

-    Đến sách Lêvi ký 25:1-7, chu kỳ Sabát không chỉ 7 ngày, mà còn áp dụng vào chu kỳ 7 năm (Lêvi. 25:4), gọi là Năm Sabát.

-    Trong Năm Sabát nầy,

·    Dân Y-sơ-ra-ên phải cho đất nghỉ, họ không được gieo trồng.
·    Sản vật mọc tự nhiên trong năm Sabát sẽ dành cho người nghèo và những người kiều ngụ trong xứ.

·    Phục. 15:16, nợ vay cũng được nghỉ.

-   Việc áp dụng chu kỳ Sabát 7 năm được thể hiện rõ ràng và nghiêm khắc nhất là trong thời kỳ các vua Y-sơ-ra-ên.

-    Sách Các Vua cho chúng ta biết rằng sau khi Salômôn qua đời, Vương quốc Y-sơ-ra-ên chia làm hai: Phía Bắc gọi là Y-sơ-ra-ên do Giêrôbôam và những người tranh ngôi đoạt vị thay nhau cai trị; phía Nam là nuớc Giu-đa do chỉ một mình dòng dõi Đavít cai trị. Lịch sử hai quốc gia nầy kéo dài từ năm 979 T.C. đến năm 587 T.C., tức trải qua 7 chu kỳ Năm Sabát (490 năm). Trong 490 năm đó, dân Y-sơ-ra-ên đã không giữ Năm Sabát như Chúa dạy, nên Chúa đã phạt họ bị lưu đày 70 năm nơi Babylôn.

-   Theo cách tính như vậy, một số nhà giải nghĩa Kinh thánh đã đồng ý chu kỳ 7 ngàn năm, nghĩa là:

·    Cứ 6 ngày thì Chúa ra lịnh nghỉ một ngày.
-    Cứ 6 năm nghỉ một năm
·    Và cứ 6.000 năm thì nghỉ một ngàn năm.

-   Họ đã tính như sau:

-    Theo Sáng thế ký 5:, họ đã ngồi lại cộng trừ theo gia phổ từ A-đam đến Áp-ra-ham là 2.000 năm; từ Áp-ra-ham đến Chúa Jêsus giáng sanh cũng là 2.000 năm.

·    Theo Khải huyền 20:1-7, Kinh thánh nói đến 1.000 năm bình an, nghĩa là 1.000 năm không bị ma quỉ cám dỗ, đời sống của mọi dân trên thế giới thời kỳ đó sống vui vẻ hòa bình, phước hạnh.

·   Suy ra từ khi Chúa Jêsus giáng sanh đến khi có 1.000 năm bình an là 2.000 năm.

-    Cách tính như vậy hợp lý, vì theo hạn chu kỳ, Nhưng cũng chính cách tính nầy, sinh ra chủ trương sai lạc cho rằng Chúa Jêsus tái lâm năm 2.000, khiến cả thế giới dù không tin cũng đã hoang mang đầu năm 2000 vừa qua, với sự cố Y2K.

-     Tại sao tôi nói đó là chủ trương sai lạc? Dĩ nhiên năm 2000 đã qua đi bình an đã chứng minh sự sai lạc đó. Nhưng sự sai lạc đó sai từ căn bản:

1.   Sáng.5:, bản gia phổ ghi chép chưa chắc rằng theo thứ tự thời gian liên tục, vì Kinh thánh thường chỉ nói đến những người có liên hệ Kinh thánh. Thí dụ, 5:3-5, Kinh thánh đã không nói đến Ca-in và A-bên.

2.   Đaniên 9:26 nói đến một thời gian không có chi hết. Đây là khoảng thời gian không được mặc khải.

-    Cơ-đốc-nhân chúng ta theo lời Kinh thánh không chủ trương định ngày Chúa Jêsus tái lâm, nhưng chúng ta tin rằng sẽ có một thời kỳ muôn vật nghỉ ngơi sau khi Chúa Jêsus Christ tái lâm hiển nhiên, đó là Thời kỳ Vương quốc Ngàn năm bình an.

IV/. BẰNG CỚ THỨ 4: HÌNH BÓNG HỌC LÀM CHỨNG:

-    Trong phương diện hình bóng học của Kinh thánh, sách Lêvi ký 25:1-12, nói đến hai kỳ Lễ đặc biệt là Năm Sabát và Năm Hân Hỉ:

·    Năm Sabát: là năm thứ 7, chìa khóa của năm Sabát là chữ NGHỈ, gồm: Đất nghỉ, công việc nghỉ và nợ nghỉ.

·    Năm Hân Hỉ: là Năm Sabát thứ 7, tức là cứ 490 năm thì có một năm Hân Hỉ. Chữ chìa khóa của Năm Hân Hỉ là: TỰ DO (Lêvi 25:10), nô lệ được tự do; vật cầm bán được tự do; sản nghiệp đất đai được tự do.

-    Tại sao đồng thời đều là Năm Sabát mà lại có hai tên gọi khác nhau phân biệt như thế ? Có phải là một sự tình cờ không ? Chắn chắn cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, không có lời nào của Kinh thánh là tình cờ cả, mà có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nên Cơ-đốc-nhân chúng ta tin rằng Hai loại Năm nầy có sự dạy dỗ đặc biệt.

-    Sự dạy dỗ rõ ràng Năm Sabát làm hình bóng cho Vương quốc Ngàn Năm trong Khải huyền 20:, vì trong ngàn năm nầy có sự nghỉ ngơi đối với gánh nặng tội lỗi, nghỉ để làm việc tiếp; còn Năm Hân Hỉ làm hình bóng về Ngày của Trời Mới Đất Mới trong Khải huyền 21:-22:, mọi sự rủa sả không còn, tất cả đều được tự do.

-    Với 4 bằng cớ trên, Cơ-đốc-nhân chúng ta cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời về chương trình kỳ diệu của Chúa cho thế giới và cho chúng ta. Điều quan trọng là Cơ-đốc-nhân chúng ta trông đợi được cất lên không trung gặp Chúa trưóc ngày Vương quốc Ngàn năm được lập trên đất và ai nấy được đồng trị với Chúa trong Vương quốc đó.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by