You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 042

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 042


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: XÁC CHỨNG SÁCH KHẢI HUYỀN (Phần I)
Kinh Thánh: Khải huyền 22:6-16
Câu gốc: Khải huyền 22:6

I/. THIÊN SỨ LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:6-7

-   Điều mà chúng ta chú ý đang khi học sách Khải huyền là sự xuất hiện của các thiên sứ với các chức năng khác nhau.:

 • Có những thiên sứ phụ trách việc ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời và Chiên Con - 5:11-12.
 • Có các thiên sứ phụ trách thi hành sự đoán phạt loài người và các vật trên trời, dưới đất, cùng những sanh vật trên đất - 7:1-3
 • Có các thiên sứ phụ trách đem những lời cầu nguyện của các thánh đồ dâng lên cho Đức Chúa Trời - 8:3-5
 • Có các thiên sứ tranh chiến với satan và những kẻ theo Satan - 12:7
 • Đồng thời chúng ta cũng được mô tả là số lượng thiên sứ rất đông qua những từ ngữ: vô số, hàng muôn hàng ngàn… - 5:11

-    Nhưng trong 22:6, chúng ta lại thấy thiên sứ đã đứng ra làm chứng xác nhận giá trị của sách Khải huyền: Những lời này là TRUNG TÍN và CHƠN THẬT.

 • Trung Tín hay là đáng tin, nghĩa là những lời trong sách Khải huyền sẽ ứng nghiệm trọn vẹn. Lời xác nhận này là để cảnh báo những người nghi ngờ sách Khải huyền, thậm chí có người còn cho nội dung của sách là thần thoại.

Tôi tin rằng sau khi đã học qua, chúng ta đã thấy vô số sự kiện nêu ra trong sách ĐÃ ứng nghiệm đến từng chi tiết, từ Bảy Bức Thư  đến các tai họa.

 • Chơn thật, nghĩa là nói rõ ràng, không che giấu gì cả. Có thể nói những lời tiên tri trong Cựu Ước đối với các Tiên tri cũng còn nhiều điều chính họ chưa hiểu hết, ngay cả đối với một người khôn ngoan như Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 12:8-9). Trong Tân Ước cũng vậy, có rất nhiều điều mà thánh Phaolô phải nói: Ngày nay tôi biết chưa hết; đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa biết tôi vậy (I Côrintô 13:12)

-   Cảm ơn Chúa, đến đây, thiên sứ của Chúa xác nhận Lời Chúa là Chơn thật, sách Khải huyền cũng là lời chơn thật. Chỉ duy một điều là lòng người đọc có chơn thật không, có hạ mình chịu tin hay không để giữ lấy làm theo (Khải huyền 1:3).

-   Tại sao thiên sứ dám quyết sách Khải huyền là Trung tín và chơn thật?

-   Câu 6b, thiên sứ làm chứng rằng Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

-   Phải, thiên sứ xác nhận rằng sách Khải huyền là đáng tin và chơn thật vì sách được chính Chúa là Đức Chúa Trời mặc khải.

-    Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta hãy nghe thiên sứ giới thiệu Đức Chúa Trời:

 • Ngài là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, tức là chính Đức Chúa Trời đã ban sự linh cảm cho các tiên tri viết ra các sách trong Kinh Thánh. Trải qua các thời đại, ngay cả những kẻ thù nghịch với Đạo của Chúa cũng không dám phủ nhận, chối bỏ, được xác nhận là đáng tin và chơn thật. Thế thì cũng không ai có thể phủ nhận hoặc chối bỏ sách Khải huyền này được.
 • Đức Chúa Trời … đã sai thiên sứ mình, lời này xác nhận rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng có quyền trên các thiên sứ là các đấng có sức mạnh, có quyền năng như chúng ta đã thấy trong sách Khải huyền.

-  Với một Đức Chúa Trời như thế, Ngài đã mặc khải những lời trong sách Khải huyền cho chúng ta, thì sách Khải huyền thật là đáng tin là dường nào.

-   Để xác nhận cho những lời làm chứng của thiên sứ, câu 7, Chúa đã làm một việc như sự đóng dấu và ký tên cho lời chứng đó. Chúa phán: "Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này!"

-   Như chúng ta đã học, sách Khải huyền là sách loan báo về sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ và những sự kiện liên quan với sự tái lâm của Ngài. Bây giờ Chúa Jêsus Christ phán: Kìa, ta đến mau chóng, nghĩa là Chúa xác nhận sách Khải huyền loan báo sự tái lâm của Ngài là điều đáng tin và chơn thật.

-          Cảm ơn Chúa, chẳng những vậy, Chúa cũng đã nhắc lại điều Ngài đã phán trong đoạn 1:3, Người Đọc, Nghe, và Giữ sẽ được phước.

II/. GIĂNG LÀM CHỨNG:  Khải huyền 22:8-15

-   Ngay đầu câu 8, Giăng đã khẳng định: Chính tôi đã thấy và nghe những điều đó…

-   Để biết lời làm chứng của Giăng có đáng tin không, chúng ta phải biết rõ Giăng là ai.

-   Câu hỏi này đưa chúng ta trở lại từ đoạn 1 của sách Khải huyền:

 • 1:1, hai lần Chúa giới thiệu Giăng là TÔI TỚ của Chúa. Đây là một trong những lần hiếm hoi đối với các tiên tri, thánh đồ, như Chúa đã phán về Môi-se (Giô-suê 1:1-2)
 • 1:4, đối với các Hội Thánh, như bảy Hội Thánh tại xứ A-si, Giăng là người rất được tôn trọng, ông không cần xưng chức tước.
 • Từ đoạn 4 đến đoạn 21, Giăng là người duy nhất được Đức Chúa Trời cho phép thấy quang cảnh Thiên đàng, thấy những cảnh trên đất trong những ngày chờ đợi Chúa Jêsus Christ tái lâm, đặc biệt là được phép chép lại những sự kiện kỳ diệu đó. Ví như Phaolô có lần được nhìn thấy nhưng cũng không được nói ra (II Côrintô 12:2-4).
 • Khải huyền 22:9, Giăng được thiên sứ gọi là BẠN

-   Với những địa vị như thế, chắc chắn những lời chứng của ông là đáng tin và chơn thật. Hai động từ THẤY và NGHE, luôn luôn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt cả sách Khải huyền. Rõ ràng những điều Giăng ghi lại trong sách Khải huyền là những điều Mắt Thấy Tai Nghe, đúng nguyên tắc làm chứng.

-   Câu 10-11, chẳng những vậy, Giăng còn được lịnh công bố những điều mắt thấy tai nghe của ông, lý do là thì giờ đã gần đến, không phải là thì giờ những sự kiện trong sách Khải huyền xảy ra, mà là thì giờ kết thúc những sự việc đó đã đến, thì giờ Chúa Jêsus Christ tái lâm đã đến. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều tin, đều nhận, đều giữ lấy làm theo quyết chí sống công bình thánh khiết đến cuối cùng.

-   Câu 12, một lần nữa chúng ta lại thấy Chúa Jêsus Christ đã ký tên và đóng dấu cho lời chứng của Giăng bằng lời phán: Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta …

-   Anh chị em để ý lời phán này của Chúa Jêsus Christ được lặp lại sau mỗi lời chứng là một sự đóng dấu xác nhận từ phần của từng chứng nhân. Điều này vừa có tánh cách xác nhận vừa có tánh cách quyết định toàn bộ.

-   Câu 13-15, Lời Chúa cũng lặp lại một điều nữa đã được mặc khải trong sách Khải huyền về kết quả việc Chúa Jêsus Christ tái lâm như đã tỏ ra trong 1:7. Sự tái lâm của Chúa Jêsus Christ sẽ đem đến hai hiệu quả:

1. Câu 13-14, khi Chúa Jêsus Christ tái lâm, như Chúa đã từng hứa khi Ngài còn thi hành chức vụ ở trên đất, Ngài sẽ không quên, không thay đổi lời hứa đó, vì Ngài là An-pha và Ô-me-ga, là đầu tiên và cuối cùng, nghĩa là Ngài không bao giờ thay đổi. Chúa sẽ đem theo phần thưởng cho kẻ trung tín với Ngài, là những kẻ đã giặt áo - tức là đã tin nhận Chúa Jêsus Christ và đã giữ áo đó sạch đẹp suốt những ngày hoạn nạn giữa thế gian

Chúa thưởng điều gì?

Câu 14b, người được Chúa thưởng có phép đến gần nơi Cây Sự sống, nghĩa là những người trung tín giữ áo mình sẽ được sự sống đời đời. Họ sẽ được vào ở trong thành Giê-ru-sa-lem Mới như đã được mô tả trong đoạn 21 - 22:5.

2. Câu 15 có nhóm từ ở cuối câu: "đều ở ngoài hết thảy" nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh của năm người nữ đồng trinh ngu dại mà Chúa Jêsus đã thuật kể trong sách Tin Lành Mathiơ 25:10-13, và Chúa cũng đã lặp lại nhiều lần: Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài, đến nỗi Chúa Jêsus cũng đã phán trong sách Tin Lành mathiơ 24:30, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực … Bây giờ, Khải huyền 22:15, moat lần nữa sẽ có những kẻ bị từ chối không được vào Giê-ru-sa-lem Mới.

Đó là những hạng người nào?

Bảng liệt kê những kẻ bị bỏ ở ngoài là những người vốn đã biết Chúa và có Lời Chúa, nhưng đã không đọc, không nghe, và không giữ lấy.

Nhưng "Ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem" là ở đâu?

Không còn chỗ nào khác ngoài chỗ mà chính Chúa Jêsus đã phán trong Mathiơ 25:30, quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Mathiơ 25:46 đó là hình phạt đời đời.

-    Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời tỉnh thức mỗi chúng ta, để không ai bị quăng vào nơi tối tăm, nhưng được đến nơi cây sự sống và được vào ở cùng Chúa trong Giê-ru-sa-lem Mới, miễn là ai nấy trong chúng ta Giữ Áo Mình Sạch Sẽ, dù phải chịu hoạn nạn đến cùng.

III/. CHÚA JÊSUS LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:16.

-   Đến câu 16 này, chúng ta thấy chính Chúa Jêsus xác nhận sách Khải huyền là đáng tin và chơn thật.

-   Ngay đầu câu 16, Chúa phán: Ta là JÊSUS…

-  Chúa Jêsus là ai? Để biết Chúa Jêsus là ai, chúng ta phải trở lại sách Khải huyền từ đoạn 1.

 • 1:1 ghi rằng: Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ, cho thấy Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền ban sự mặc thị cho con người.
 • 1:5, Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết và sống lại, làm Chúa của các vua trong thế gian.
 • 1:6, Chúa Jêsus Christ là Đấng yêu thương chúng ta. Chỉ có Chúa Jêsus Christ mới có đủ tư cách thi hành chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho loài người; chẳng những tha tội cho người tin Ngài, mà còn ban cho người tin Ngài được địa vị đặc biệt trước mặt Đức Chúa Trời, ấy là được làm công dân Vương quốc trên trời, được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.
 • 1:7, Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ trở lại thế gian với đại quyền đại vinh xử phạt và ban thưởng.
 • 1:12, Chúa Jêsus Christ là Đấng ở giữa bảy chơn đèn vàng, tức là Ngài ở giữa Hội Thánh vinh hiển và chiếu sáng. Ở giữa có nghĩa là cai trị Hội Thánh.
 • 1:16a, Chúa Jêsus Christ là Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của Hội Thánh.
 • 1:18, Chúa Jêsus Christ là Đấng cầm chìa khóa của Sự Chết và Âm phủ, nghĩa là Ngài cầm quyền trên sự chết và có quyền trên Âm phủ.

-   Và chắc chắn tất cả chúng ta không thể quên uy quyền của Chúa Jêsus Christ trên Bảy Hội Thánh xứ A-si qua bảy bức thư. Chúa Jêsus Christ thật:

 • đầy yêu thương để khen và an ủi các Hội Thánh bị thử thách, bị tấn công của những tà giáo, của ma quỉ.
 • Nhưng Chúa Jêsus Christ cũng không kém nghiêm khắc trước tội lỗi và yếu đuối của Hội Thánh, Ngài sẵn sàng quở trách, đáon phạt, thậm chí cũng cương quyết dẹp bỏ Hội Thánh.
 • Chúa Jêsus cũng nhơn từ để lúc nào cũng kêu gọi những Hội Thánh hoặc cá nhân phạmt ội ăn năn, hầu cho được tha thứ.

-   Hình ảnh nổi bật nhất của Chúa Jêsus Christ là Danh xung CHIÊN CON của Ngài chạy suốt nội dung sách Khải huyền, trước những biến động lớn lao trên trời, dưới đất và bên dưới đất nữa.

-   Hình ảnh Chiên Con của Chúa Jêsus Christ trong sách Khải huyền không phải là hình ảnh Chiên Con của Giăng Báp-tít giới thiệu (Giăng 1:29), không phải Chiên Con của Đức Chúa Trời Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.

-   Chiên Con trong sách Khải huyền là Đấng đầy uy quyền:

 • 5:6-7, Chúa Jêsus Christ là Chiên Con, là Đấng duy nhất có quyền mở quyển sách đóng bảy ấn.
 • 5:11-13, Chúa Jêsus Christ là Chiên Con, là Đấng được hàng ngàn muôn muôn thiên sứ, được 24 Trưởng lão, được bốn con sanh vật quanh Ngai của Đức Chúa Trời ngợi khen, tôn quí, y như chính Đức Chúa Trời đã được ngỡi khen, tôn quí.
 • 6:16-17, Chúa Jêsus Christ là Chiên Con không phải như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, nhưng Ngài nổi giận và giáng hình phạt trên những kẻ chống nghịch.
 • 7:17, Chúa Jêsus Christ là Chiên Con không phải để chịu chết chuộc tội, mà là Chiên Con chăn dắt và dẫn dân Chúa vào phước hạnh tuyệt đối.

-    Riêng trong 22:16, Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ ba phương diện uy quyền của Ngài:

1. Chúa Jêsus Christ đã sai thiên sứ, so với 22:6, rõ ràng Chúa Jêsus Christ đã nhắc đến địa vị Đức Chúa Trời của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời có quyền trên các thiên sứ. Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời tạo Hóa Đấng dựng nên muôn vật, trong đó có các thiên sứ.
2. …Các Hội Thánh, nhắc đến Hội Thánh là nhắc đến địa vị của Ngài là đầu của Hội Thánh (Côlôse 1:18). Đối với Hội Thánh, Ngài là đầu của Hội Thánh.
3. Chúa Jêsus là Chồi và là Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói. Ngài đang nói đến địa vị Ngài là Vua theo dòng dõi Đa-vít, đang cầm Vương Trượng Sao Mai sáng chói. Đối với thế gian, Chúa Jêsus Christ chính là Vua Cao Cả chính thống của thế giới. Uy quyền này được chứng minh trong Khải huyền 19:11-16, khi Ngài từ các từng trời ngự đến với muôn vàn thiên binh thiên sứ, cùng các thánh đồ, để hủy diệt quyền lực của Tập Đoàn Satan - Antichrist - Tiên tri giả.

-    Và bây giờ, Chúa Jêsus Christ phán: Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đến làm chứng về những sự đó.

-    Sự Đó là sự gì?

-   Sự Đó là những điều sách Khải huyền đã bày tỏ.

-    Thế thì sách Khải huyền há chẳng đáng tin và được nhận là chơn thật sao? Thật đáng tin và chơn thật, vì chính Chúa Jêsus Christ cũng là Đấng Trung Tín và Chơn Thật (Khải huyền 19:11).

-   Tôi nghĩ rằng, qua ba chứng nhân xác nhận sự đáng tin và chơn thật của sách Khải huyền, là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải là người trước hơn ai hết chuey6n tâm ĐỌC, NGHE, và GIỮ LẤY ĐỂ LÀM THEO.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by