You are hereGiải Nghĩa Sách Khải Huyền 043

Giải Nghĩa Sách Khải Huyền 043


By admin - Posted on 06 December 2008

Đề mục: XÁC CHỨNG SÁCH KHẢI HUYỀN (Phần 2)
Kinh Thánh: Khải huyền 22:17-21
Câu gốc: Khải huyền 22:20

I/. ĐỨC THÁNH LINH LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:17

-     Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta được giối thiệu thêm một chứng nhân cho sách Khải huyền, ấy là Đức Thánh Linh.

-    Việc Đức Thánh Linh xác chứng cho sách Khải huyền đã được nói đến từ đoạn 1 của sách:

 • 1:4, "cùng từ nơi bảy vì thần ở trước ngôi Ngài."

-     Chúng ta đã học cụm từ "Bảy Vì Thần" chính là Đức Thánh Linh, nhưng không phải là Bảy Vì Thần, mà có hai ý:

1. Ý thứ nhất:

-    Bảy Vì Thần là nói đến bảy phương diện của Đức Thánh Linh được nói đến trong sách Tiên tri Ê-sai 11:2, Thần của Đức Giê-hô-va, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần mưu toan (khuyên dạy, cố vấn), thần mạnh sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va.

2. Ý thứ hai:

-     Bảy Vì Thần với số 7 là số trọn vẹn.

-     Thật vậy, nơi nào Đức Thánh Linh hiện diện thì nơi đó là một nơi trọn vẹn.

-    Một người để Đức Thánh Linh hiện diện trọn vẹn trong đời sống hay nói cách khác là Đầy dẫy, là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh; một Hội Thánh để Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn là một Hội Thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh.

-    Như vậy, Đức Thánh Linh xuất hiện trong sách Khải huyền với tư cách Bảy Vì Thần, rõ ràng sách Khải huyền được sự xức dầu của Đức Thánh Linh, nghĩa là sách Khải huyền là sách trọn vẹn, đáng tin trọn vẹn.

 • Liên tiếp qua bảy bức thư gởi bảy Hội Thánh tại xứ A-si, mỗi thư đều có câu: Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.

-     Tổng cộng có bảy lần sách Khải huyền nhắc lại lời này của Đức Thánh Linh phán với bảy Hội Thánh. Một lần nữa chúng ta thấy con số 7 trọn vẹn.

-    Đặc điểm trong bảy bức thư này, chúng ta thấy chính Chúa Jêsus Christ là tác giả của các bức thư, nhưng cuối thư thì Đức Thánh Linh đã thi hành bcông tác đối với Hội Thánh:

1. Đức Thánh Linh kêu gọi đọc giả lắng nghe lời Chúa Jêsus Christ phán:

-    Rõ ràng Đức Thánh Linh là Đấng soi sáng khiến cho người đọc Lời Chúa hiểu và ứng dụng lời của Chúa Jêsus Christ phán cho chính họ.

2. Đức Thánh Linh khuyến khích người ta đọc lời của Chúa Jêsus Christ:

-    Mục đích khuyến khích người ta đọc lời phán dạy của Chúa Jêsus Christ để họ sống đắc thắng.

3. Ta sẽ cho …

-     Đức Thánh Linh đã ban thưởng cho những người đọc Lời Chúa và làm theo để được đời sống đắc thắng.

 • 1:10, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa (cảm động, cảm thúc, thúc giục)… Lời này được lặp lại bốn lần trong sách Khải huyền và mỗi lần nói đến là mỗi lần sứ đồ Giăng được mặc khải một sự kiện mới:

1. 1:10, Đây là lần thứ nhất Đức Thánh Linh cảm hóa sứ đồ Giăng khiến ông nhận được mạng lịnh của Chúa Jêsus Christ chép lại bảy bức thư gởi bảy Hội Thánh tại xứ A-si.
2. 4:2, tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa (Cảm thúc) … đây là lần thứ hai sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa, khiến ông được nhìn thấy những cảnh trạng trên trời.
3. 17:3, Tôi được Thánh Linh cảm động (thúc giục, cảm thúc). Đây là lần thứ ba Đức Thánh Linh hành động để mặc khải cho sứ đồ Giăng thấy được cảnh trạng phán xét Ba-by-lôn lớn trong cuộc phán xét cuối cùng.
4. 21:10, rồi Đức Thánh Linh cảm động … Đây là lần thứ tư Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Giăng thấy được cảnh trạng của Trời Mới Đất Mới.

-   Nói chung lại, mỗi một việc nêu ra trong sách Khải huyền, từ những bức thư, đến những biến cố trên trời, biến cố liên quan kẻ thù của Đức Chúa Trời, những việc trong tương lai, ngay cả Trời Mới Đất Mới, đều là những việc có Đức Thánh Linh dự phần và mặc khải.

-   Bây giờ đến cuối sách Khải huyền, chúng ta lại thấy Đức Thánh Linh xuất hiện với lời kêu gọi "Hãy đến…" Đức Thánh Linh kêu gọi những người ở trong thành Giê-ru-sa-lem Mới đến với Ngài nhận lấy Nước sự sống miễn phí, một cuộc sống thỏa lòng, sung mãn trong Chúa.

-    Chúng ta có thể áp dụng 1:3 vào với 22:17 này để nói rằng đây là phần PHƯỚC đã được hứa cho người Đọc, Nghe và Giữ Lấy những điều đã mặc khải trong sách Khải huyền nói riêng, và cả Kinh Thánh nói chung.

-    Nói đến đây, lòng tôi thật cung kính tôn vinh Chúa, vì từ trước tới nay khi nghĩ đến học sách Khải huyền là tôi rất muốn học, nhưng lại đầy lo sợ vì biết rằng đây là một trong những sách khó hiểu nhất của Kinh Thánh. Dù vậy, cảm ơn Chúa, sau khi đi qua chặng đường dài từ đoạn 1 đến nay, từng bước từng bước, Thánh Linh Đức Chúa Trời đã soi sáng, đã chỉ dạy biết bao nhiêu điều tôi không thể ngờ đến. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh đã thành tín cho ai KHÁT bằng lòng ĐẾN, bằng lòng NHẬN LẤY nước sự sống … và Đức Thánh Linh đã ban cho.

-    Dĩ nhiên việc giảit thích Kinh Thánh được ví như một người nhìn vào một hạt kim cương với nhiều mặt cắt khác nhau, các bài học đã học qua chỉ là một trong những mặt cắt mà thôi, nhưng xin Chúa dùng như mặt cắt để thêm cho viên kim cương Chân Lý Khải huyền thêm sáng. Đó là việc Đức Thánh Linh thực hiện.

II/. HỘI THÁNH LÀM CHỨNG:

-     Khải huyền 22:17, Thánh Linh và VỢ MỚI cùng nói.

-    Chúng ta đều biết Vợ Mới chính là Hội Thánh của Chúa Jêsus Christ, vì

 • Mathiơ 25:1-10, Chúa Jêsus đã dùng thí dụ chàng rể rước dâu để nói đến chính Ngài là chàng rể sẽ trở lại rước Hội Thánh là cô dâu.
 • Trong hai thư Êphêsô và Côlôse, Phaolô đều nói đến Hội Thánh là người vợ của Chúa Jêsus Christ.

-    Bây giờ qua sách Khải huyền, Thánh Linh Đức Chúa Trời cũng nêu lên Hội Thánh là một trong những chứng nhân của sách Khải huyền.

-          Thật vậy, qua sách Khải huyền, Hội Thánh được giới thiệu cả hai phương diện: Hữu hình và Vô hình.

1. Phương diện Hội Thánh HỮU HÌNH:

-   Từ đoạn 1 đến đoạn 3, sách Khải huyền đã giới thiệu moat bức tranh toàn cảnh về Hội Thánh Hữu Hình, được tiêu biểu qua Bảy Hội Thánh xứ A-si.

-    Với Bảy Bức Thư mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3, chúng ta thấy Hội Thánh Hữu Hình có những mặt tốt được Chúa khen, nhưng cũng có những mặt yếu đuối, tội lỗi như:

 • 2:4, tội bỏ lòng kính mến ban đầu.
 • 2:14-15, … có kẻ theo đạo Ba-la-em, theo đạo Ba-lác
 • 2:20, …dung cho Giê-sa-bên dạy dỗ, phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng.
 • 3:1-2, …ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết …ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.
 • 3:15, 17, ngươi không lạnh cũng không nóng, …ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa …

-    Chúa cũng qưở trách Hội Thánh Hữu Hình, kể cả ngăm dọa bằng những lời rất mạnh nếu Hội Thánh hoặc những kẻ phạm tội không chịu ăn năn:

 • 2:5b, bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì TA SẼ CẤT CHƠN ĐÈN CỦA NGƯƠI KHỎI CHỖ NÓ - nghĩa là Chúa sẽ dẹp Hội Thánh tại địa phương đó.
 • 2:16, Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, LẤY THANH GƯƠM Ở MIỆNG TA MÀ GIAO CHIẾN CÙNG CHÚNG NÓ.
 • 2:22-23,…ta quăng nó trên giường đau đớn … quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó,…
 • 3:3, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.

-   Một Hội Thánh Hữu hình như thế thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Có một số người nhìn thấy, vội vàng nghĩ rằng mình sẽ lập một Hội Thánh Hữu Hình khác tốt hơn. Kết quả là đâu cũng vào đó. Có người lại tuyên bố mình sẽ không gia nhập một Hội Thánh hữu hình nào. Kết quả là họ lập một loại Hội Thánh hữu hình kiêu ngạo thuộc linh..

-  Tuy nhiên đọc lại bảy bức thư gởi bảy Hội Thánh hữu hình tại xứ A-si, chúng ta thấy dù Hội Thánh hữu hình có biết bao nhiêu điều yếu đuối, tội lỗi, nhưng Chúa vẫn luôn yêu thương quan tâm, vẫn khuyên dạy và vẫn có những phần thưởng dành cho Hội Thánh, như Chúa đã phán trong Khải huyền 3:19.

-   Phaolô cũng vậy, đối với Hội Thánh hữu hình tại Côrintô đầy dẫy những yếu đuối, tội lỗi như: phe đảng, tà dâm, thưa kiện, gia đình bất hòa, ăn đồ cúng, … Phaolô vẫn bắt chước Chúa Jêsus Christ yêu thương chỉ dạy Hội Thánh.

2. Phương diện Hội Thánh VÔ HÌNH:

-   Khải huyền đoạn 4 đến đoạn 22, Chúa đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng nhìn thấy Hội Thánh Vô Hình.

-   Từ ngữ "Vô Hình" không có nghĩa là không thấy được, mà chỉ về Hội Thánh không biên giới, không lệ thuộc không gian, không lệ thuộc thời gian,… Suốt từ đoạn 4 đến đoạn 22, sách Khải huyền mô tả cho chúng ta những mặt của Hội Thánh Vô Hình:

 • 7:9 đã mô tả Hội Thánh Vô Hình là những người tin nhận Chúa Jêsus Christ và được cứu rỗi, không phân biệt quốc gia, chi phái, dân tộc, tiếng nói.
 • 11:3, hai chứng nhân làm hình bóng về trách nhiệm của Hội Thánh Vô Hình phải làm chứng cho Chúa trong thế gian, Hội Thánh đày quyền năng, nhưng cũng có lúc bị nguy hiểm đến nỗi phải tuận đạo. Hình bóng tiên báo này đã được minh chứng trong những ngày Tập Đoàn ba ngôi Satan cai trị trên đất.
 • 14:13, cảm ơn Chúa, dù phải chịu chết vì trung tín với Chúa, nhưng Hội Thánh Vô Hình là những người được phước.
 • 19:14, Hội Thánh Vô Hình vốn đã được cất lên nơi không trung gặp Chúa, nay lại được cùng Chúa Jêsus Christ trở lại trên đất để tiêu diệt kẻ thù nghịch là mà quỉ, sau đó Hội Thánh Vô Hình được đồng trị với Chúa.
 • 21: - 22:, Hội Thánh Vô Hình được ở với Chúa trong Trời Mới và Đất Mới đời đời.

-   Rốt lại Hội Thánh Vô Hình được Chúa Jêsus Christ nhận là người Vợ Mới của Ngài.

-   Thật ra trong Hội Thánh Hữu Hình đã có Hội Thánh Vô Hình, nghĩa là trong Hội Thánh Hữu Hình có cỏ lùng nhưng cũng có lúa mình; nói cách khác, Hội Thánh Vô Hình là những Cơ-đốc nhân thật đã và đang sinh hoạt trong Hội Thánh Hữu Hình.

-   Tóm lại, cả Hội Thánh Hữu Hình và Hội Thánh Vô Hình bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời xác chứng cho sách Khải huyền:

 • Hội Thánh Hữu Hình gần hai ngàn năm qua vẫn công nhận sách Khải huyền là sách được Đức Chúa Trời hà hơi, được liệt vào kinh điển của Kinh Thánh.
 • Hội Thánh Vô Hình đã được sách Khải huyền mô tả đầy đủ qua nội dung của sách.

-   Điều quan trọng là Hội Thánh Hữu Hình ngày nay có quan tâm đọc, nghe,và giữ lấy những điều ghi trong sách Khải huyền để Hội Thánh được phước không? Chúng ta là Cơ-đốc nhân ở trong Hội Thánh Hữu Hình lẫn Vô Hình, đã được đọc, nghe về sách Khải huyền, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta nhờ ơn Chúa GIỮ LẤY - LÀM THEO, để được phước nhận lấy sự sống đời đời.

III/. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHỨNG: Khải huyền 22:18-19

-    Qua hai câu Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta biết chính Đức Chúa Trời làm chứng cho sách Khải huyền là sách được Đức Chúa Trời hà hơi, là sự mặc khải trọn vẹn của Ngài, với lời khẳng định của sứ đồ Giăng:

 • câu 18, nếu ai thêm vào sách (Khải huyền) điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người đó tai nạn đã ghi trong sách.
 • Câu 19, nếu ai bớt điều gì trong sách Khải huyền, Đức Chúa Trời sẽ cất phần cây sự sống và thành thánh của họ.

-   Thật là một lời cảnh cáo đáng sợ.

-    Không là tự động thêm tai họa hay cất phần phước đi, nhưng Giăng nhấn mạnh Chính Đức Chúa Trời sẽ thêm hoặc cất phần của người đó.

-    Đức Chúa Trời lài ai?

-   Nếu chúng ta không biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào thì chúng ta không thấy lời tuyên bố của sứ đồ Giăng là đáng quan tâm để kính sợ Chúa.

-    Chúng ta không cần tìm đâu xa để biết Đức Chúa Trời, ngay trong sách Khải huyền cũng giới thiệu đầy đủ về Đức Chúa Trời cho chúng ta:

 • 1:4, Đức Chúa Trời là Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, đây chính là Đặc Danh Tự Hữu Hằng Hữu của Chúa, Danh xưng mà người Y-sơ-ra-ên không bao giờ dám mạo phạm.
 • 4:2-4, Đức Chúa Trời là Đấng được Giăng mô tả theo những điều ông đã được mặc khải: Đức Chúa Trời ngự trên ngôi đặt tại trên trời với biết bao rực rỡ, vinh hiển, muôn vật trên trời dưới đất đều quỳ lạy trước mặt Ngài.
 • Từ đoạn 5 đến đoạn 21, tất cả những diễn biến trên trời, dưới đất, cả bên dưới đất đều theo lịnh của Đức Chúa Trời: Từ những tai họa giáng xuống đất, những biến động dù là của Tập Đoàn Satan gây ra, ấy cũng là do sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nói chung, Đức Chúa Trời là Đấng có quyền tối thượng, phạt hay thưởng, đều từ Ngài mà ra, gnay cả quỉ Satan cũng bị Đức Chúa Trời hình phạt.

-    Bây giờ Đức Chúa Trời cho phép sứ đồ Giăng công bố sự xác nhận của Ngài đối với sách Khải huyền, lời tuyên bố như một dấu ấn đoáng để bảo đảm cho sách. Cảm ơn Chúa, trải qua gần hai ngàn năm, Kinh Thánh nói chung, sách Khải huyền nói riêng, là sách đã được Đức Chúa Trời xác nhận có thần quyền, là sự mặc khải không thay đổi của Ngài, có giá trị tuyệt đối, không được thêm cũng không được bớt.

-    Cảm ơn Chúa cho Cơ-đốc nhân chúng ta có Lời ấy trong tay, cảm ơn Chúa cho chúng ta có dịp để đọc, nghe và xin Thánh Linh Đức Chúa Trời ban ơn để tất cả chúng ta vâng giữ lấy hầu tránh được tai họa, mà được phước thêm phước từ Đức Chúa Trời ban cho.

LỜI KẾT LUẬN CHO BÀI HỌC SÁCH KHẢI HUYỀN:  Khải huyền 22:20-21

-   Cảm ơn Chúa, sách Khải huyền đã được kết lại với một lời đối đáp giao hòa giữa Trời và người. Chúng ta nghe lời khẳng định của Chúa và cũng được nghe sự khẳng định của con người - một người đã kinh nghiệm ơn phước lạ lùng của Chúa, dám lấy sự sống của mình làm chứng đến chết như sứ đồ Giăng.

-    22:20a, lần thứ ba, Chúa tái xác quyết sự xác nhận của Ngài đối với sách Khải huyền: Đấng làm chứng cho những điều ấy … Và Chúa cũng công bố niên hạn của sách Khải huyền: Phải, ta đến mau chóng! Sách Khải huyền sẽ kết thúc lúc Chúa Jêsus Christ của chúng ta tái lâm - theo như nội dung của sách đã bày tỏ. Sự tái lâm đó là Mau Chóng!

-  22:20b-21, dù Kinh Thánh không nói lời đáp là của ai, có thể là của cá nhân sứ đồ Giăng, có thể là của toàn thể thánh đồ trên trời dưới đất, có thể là của các con sanh vật, các trưởng lão - hết thảy đều đồng thanh đáp lại: A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, XIN HÃY ĐẾN!

-   Xin Ân điển của Chúa Jêsus Christ ở với mọi người, hầu cho bởi ân điển đó, qua sách Khải huyền có nhiều người tin nhận Chúa Jêsus Christ để họ không bị đoán phạt bởi những tai họa hầu đến và không bị hình phạt đời đời. Cũng qua sách Khải huyền mà hết thảy Cơ-đốc nhân chúng ta sẽ tỉnh thức, trung tín, hết lòng phục vụ Chúa, hầu được sự ban thưởng của Chúa và được đồng trị với Ngài. A-men!

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by