You are here001 Vào Đề

001 Vào Đề


By admin - Posted on 24 June 2008

 

 
VAØO ÑEÀ…
 
Chöa coù moät daân toäc naøo chòu nhieàu thöông tích lieân tuïc nhö daân toäc Vieät-nam. Nhaïc só Trònh Coâng Sôn ñaõ ghi laïi noãi ñau ñoù trong “Gia Taøi Cuûa Meï” nhöõng lôøi nhö sau:
Moät ngaøn naêm ñoâ hoä giaëc Taøu,
Moät traêm naêm ñoâ hoä giaëc Taây,
Ba möôi naêm noäi chieán töøng ngaøy…
Boái caûnh lòch söû Ñaát Nöôùc bieán thieân nhö vaäy ñaõ chi phoái lòch söû cuûa Hoäi thaùnh Chuùa taïi Vieät-nam raát nhieàu, nhaát laø nhöõng bieán chuyeån töø sau naêm 1975 – töùc sau ngaøy cheá ñoä Saøigoøn thaát thuû, ngöôøi Coäng saûn Mieàn Baéc giaûi phoùng Mieàn Nam – moät bieán chuyeån maø Hoäi thaùnh Chuùa taïi Vieät-nam khoâng ñöôïc chuaån bò ñoùn nhaän (coù theå vaøi vò laõnh ñaïo Hoäi thaùnh coù bieát). Töø choã thieáu chuaån bò ñoù, Hoäi thaùnh ñaõ loaïng choaïng, nghieâng ngaõ, khaäp khieång böôùc vaøo.
Lòch söû laø moät baøi hoïc toát ñeå ngöôøi ñôøi sau hoïc caùi hay traùnh caùi dôû. Lòch söû cuõng deã bò pheâ phaùn. Lòch söû cuûa Hoäi thaùnh Chuùa khoâng theå traùnh khoûi qui luaät chung naày.
Caùi khoù cuûa ngöôøi vieát Söû laø khoâng ñöôïc thieân vò, neân theá gian ñaâu deã tìm nhöõng söû gia nhö Herodus, Josephus, Tö-Maõ Thieân. Ñieàu chaéc chaén laø toâi seõ coù nghieâng leäch, nhöng toâi ñaõ töï nhuû coá gaéng ghi caùi toát maø cuõng ghi caùi khoâng toát, muoán daønh cho ngöôøi ñoïc lôøi pheâ bình. Vaø ñeå giaûm bôùt söï nghieâng leäch, toâi seõ tröng nhöõng vaên baûn tham khaûo cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä töø nhieàu maët, ngöôøi ñoïc theo ñoù ñaùnh giaù. Toâi muoán vieát laïi ñeå theá heä sau coøn coù chuùt gì bieát ñöôïc coâng vieäc Chuùa ñaõ laøm taïi Vieät-nam, vì e raèng coù theå “ñôøi sau noåi leân khoâng bieát coâng vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaõ laøm…” (Quan. 2:10b)
Sau cuøng, nhöõng ñieàu toâi vieát ra laø töø ñieàu toâi bieát, toâi thaáy, toâi nghe, vaø töø nhöõng tö lieäu cuûa nhieàu ngöôøi trong Hoäi thaùnh giuùp ghi laïi. Toâi cuõng bieát coù ngöôøi ñang laøm vieäc naày, nhöng toâi vaãn cöù laøm, vì chaéc chaén noù seõ boå sung cho nhau. Ñieàu caàn noùi laø caàn söï goùp söùc, goùp taøi lieäu… ñeå hi voïng ít ra ngöôøi ñôøi sau coøn bieát ôn ngöôøi ñi tröôùc.
 
20 naêm sau ngaøy Hoäi thaùnh vaøo trang söû môùi.
30 thaùng 4 naêm 1995
 
 
 
 
 
 
BIEÄN MINH…
1.      Sau laàn ñaàu phoå bieán quyeån SAU 20 NAÊM, coù ngöôøi goïi ñieän thoaïi cho toâi luùc 12 giôø khuya noùi raèng ñang ñoïc vaø yeâu caàu toâi cho bieát ngöôøi baùn 295.000 quyeån Taân Öôùc laøm giaáy vuïn laø ai ? Toâi xin loãi khoâng theå noí ñöôïc, thoâi thì chæ neân bieát söï vieäc, khoâng neân bieát con ngöôøi.
2.      Coù ngöôøi pheâ bình moät caâu: KHOÂNG COÙ SÖÏ GAÂY DÖÏNG ! Toâi xin loãi, vì ñaây khoâng phaûi loaïi saùch Boài Linh. Lòch söû khoâng phaûi ñeå boài linh, maø chæ neân nhaän ñònh ñuùng hay sai. Töø ngaøy Hoäi Thaùnh Vieät-nam thaønh laäp, cuõng coù vaøi ngöôøi vieát Söû Hoäi Thaùnh Vieät-nam, nhö Ms Leâ Hoaøng Phu trong Luaän AÙn Tieán Só Söû Hoïc ñaõ vieát theo maët toát cuûa Hoäi Thaùnh. Ms Phaïm Xuaân Tín vieát coù toát nhieàu, moät vaøi ñieåm khoâng toát. Toâi khoâng coù yù toát hay xaáu, nhöng muoán vieát söï thaät trong tieán trình lòch söû Hoäi Thaùnh trong hoaøn caûnh Ñaát Nöôùc chuyeån mình. Toát hay xaáu, gaây döïng hay khoâng laø tuøy quan ñieåm ngöôøi ñoïc. Vaû laïi, Kinh thaùnh khoâng phaûi chæ noùi ngöôøi toát.
3.      Coù ngöôøi noùi raèng bieán coá An Ñoâng khoâng ñuùng. Ngöôøi noùi thì chæ ôû beân ngoaøi söï kieän, coøn toâi laø ngöôøi ôû trong söï kieän.
4.      Coù ngöôøi ñeà nghò toâi vieát NHÌN ROÕ HÔN, toâi nghó haõy ñeå ngöôøi ñoïc pheâ phaùn. Nhöng laàn naày, toâi muoán vieát theâm lôøi bình.
5.      Coù ngöôøi pheâ khoâng vieát heát maët traùi. Toâi khoâng coù yù noùi xaáu con ngöôøi, chæ muoán trình baøy söï vieäc. Vaû laïi, toâi nghó raèng bieát ñöôïc chöøng aáy söï vieäc cuõng ñaõ ñau loøng cho coâng vieäc Chuùa laém roài. Bieát caùi yeáu ñeå aên naên laøm laïi coâng vieäc ban ñaàu, hôn laø bieát ñeå treâu choïc nhau.
THAÄP TÖÏ SINH
 
 
 
 


PHAÀN I
Vaøo ñeà
Bieän minh...................................................................... 3
Ngaøy Lòch söû ................................................................ 6
1976 - 1977.................................................................. 21
1978 - 1979.................................................................. 29
1980 - 1983.................................................................. 31
1984 – 1989 ................................................................ 69
1990 – 1992 .............................................................. 119
1993 .......................................................................... 155
1994 – 1995 .............................................................. 178
Nhìn Laïi ................................................................... 186
Nhìn tôùi ..................................................................... 188
PHAÀN II
Ñieåm qua Hoäi Thaùnh Caùc Nôi ................................ 110
TAÂY NAM BOÄ ........................................................ 189
TRUNG NAM BOÄ .................................................. 198
ÑOÂNG NAM BOÄ .................................................... 203
NAM TRUNG BOÄ .................................................. 226
BAÉC TRUNG BOÄ ................................................... 231
VUØNG CAO NGUYEÂN ......................................... 237

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Hosting by