You are hereForums / Hỏi & Đáp / Tìm Hiểu Tin Lành / Nguồn Gốc Đạo Tin Lành

Nguồn Gốc Đạo Tin Lành


By webmaster - Posted on 20 October 2008

CÂU HỎI

Tôi muốn tìm hiểu về đạo Tin Lành. Xin cho tôi biết nguồn gốc của đạo Tin Lành, đạo lý của đạo, các tôn phái? và những điều có liên quan.


GIẢI ĐÁP

 

I. NGUỒN GỐC ĐẠO TIN LÀNH

Có 2 nguồn gốc về Đạo Tin Lành: Nguồn gốc qua Kinh Thánh và nguồn gốc về tổ chức.

1. Nguồn gốc theo Kinh Thánh
Theo lời dạy của Kinh Thánh thì nguồn gốc Đạo Tin Lành như sau:
* Đạo Tin Lành có nguồn gốc từ đời đời đến đời đời, cho nên Tin Lành được gọi là Tin Lành đời đời: "Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc." (Khải huyền 14:6)
* Sách Tin Lành Mác 1:1, cho biết Đầu của Tin Lành là Đức Chúa Jêsus Christ. Trong khi đó sách Tin Lành Giăng 1:1 xác nhận: Ban đầu có Ngôi Lời (Ngôi Lời là Đức Chúa Jêsus). Như vậy, Tin Lành là Chúa Jêsus, là Đấng Đời Đời đến Đời Đời, nên Tin Lành có từ đời đời.
"Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời." (Mác 1:1)
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời." (Giăng 1:1)
* Vì hai chữ TIN LÀNH có nghĩa là MỘT TIN TỨC TỐT LÀNH, nhắc chúng ta nhớ đến ngay khi tổ phụ của loài người là A-đam và Ê-va phạm tội với Đức Chúa Trời, thì MỘT TIN TỨC TỐT LÀNH đã được rao báo: Ấy là một Đấng Cứu Thế sẽ đến để hủy diệt ma quỉ và tội lỗi của con người: "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3:15)
2. Nguồn gốc theo tổ chức:
Vế mặt tổ chức một Đạo (Giáo hội) trên đất, thì Hội Thánh của Chúa (Đạo Tin Lành) đã được thành lập chính thức ngay trên đất sau 50 ngày Chúa Jêsus chịu chết trên thập giá và Chúa đã sống lại hiện ra cho nhiều người xem thấy (xem sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-47). Đạo Tin Lành lúc bấy giờ được gọi là Đạo của Chúa Jêsus Christ.
Trải qua 3 thế kỷ, Đạo của Chúa dù chịu nhiều bắt bớ, đàn áp mạnh từ Đế Quốc La-mã là đế quốc đang cai trị thế giới từ Âu Châu đến vùng Trung Đông thời bấy giờ, Đạo vẫn phát triển mạnh để rồi đến năm 311 Đạo của Chúa chinh phục Hoàng Đế La-mã, khiến Đạo của Chúa trở thành quốc giáo. Từ đây, Đạo của Chúa được gọi là Đạo Công giáo (Đạo Nhà Nước).
Bắt đầu từ lúc đó, những người lãnh đạo Đạo của Chúa bị cám dỗ, quan tâm danh, lợi, quyền, hơn là chuyên tâm học hỏi Kinh Thánh là lời Chúa, nên Đạo của Chúa lần lần sa sút, suy đồi. Sau nhiều lần có nhiều người đứng lên kêu gọi những người lãnh đạo Đạo Chúa ăn năn, quay lại với niềm tin chân chính căn bản là theo Kinh Thánh dạy, nhưng thất bại; Đến năm 1517, Linh mục Martin Luther tại nước Đức không chịu chuyện mua thần bán thánh (điển hình chống chủ trương lấy tiền mua sự tha tội) nên lên tiếng chống đối. Sự chống đối nầy kêu gọi mọi người quay lại với niềm tin theo Kinh Thánh dạy, và đem Kinh Thánh phổ biến cho mọi người (theo tiếng bản xứ, thay vì dùng ngôn ngữ Hi-bá, hay Hi-lạp, hoặc La-tinh, là những ngôn ngữ ít người biết. Cuộc cải chánh giáo hội nầy bắt đầu một tên mới cho Đạo Chúa, đến nay là Tin Lành (một tin tức tốt lành cho mọi ngừời).

Tên gọi ĐẠO TIN LÀNH đúng là tên gọi theo Kinh Thánh dạy, vì ngay đêm Chúa Jêsus giáng sanh, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã loan báo một tin lành: ẤY LÀ HÔM NAY TẠI THÀNH ĐA-VÍT ĐÃ SINH CHO CÁC NGƯƠI MỘT ĐẤNG CỨU THẾ, là Chúa Jêsus đến thế gian chịu chết đền tội cho nhân loại, trong đó có bạn và tôi.

 

II. ĐẠO LÝ CỦA TIN LÀNH:

Người tin Chúa theo Đạo Tin Lành có Đạo lý như sau:

1.Tất cả Đạo lý của Tin Lành đều đặt nền tảng trong Kinh thánh gồm 66 sách, không được thêm không được bớt.

2. Tất cả Đạo lý đó là những đạo lý như sau:

a. Người Tin Lành tin Kinh Thánh là Lời của của Đức Chúa Trời, tuyệt đối làm theo những lời Kinh Thánh dạy.

b. Người Tin Lành tin rằng có Một Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Chúa Jêsus đến thế gian để chịu chết cứu con người khỏi tội lỗi, nhưng cũng là Đấng Công Bình sẽ phạt kẻ nào không tin và làm theo như điều Kinh Thánh dạy.

c. Người Tin Lành tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa vì yêu thương loài người, đã gác lại địa vị Đức Chúa Trời, giáng sanh làm người tại nước Do thái, sống 33 năm rưỡi trên đất, thi hành biết bao phép lạ chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được, rồi tình nguyện chịu chết đền tội cho loài người. Sau 3 ngày bị chôn trong mồ mả, Chúa Jêsus đã sống lại hiện ra cho nhiều người xem thấy trong 40 ngày, sau đó thăng thiên về trời trước sự chứng kiến của hơn 500 người xem thấy tại núi Ô-li-ve nước Do thái, với lời hứa sẽ trở lại thế giới nầy một lần nữa để làm Vua trên muôn vua, ban thưởng người tin Chúa phần thưởng vinh hiển, phạt kẻ nào không tin Ngài vào Địa ngục (hồ lửa) đời đời chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Ngoài ra, còn nhiều sự dạy dỗ thực tế, kỳ diệu khác nữa từ Kinh Thánh. Điều cốt yếu là: Ai tin Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Chúa của mình thì được tha thứ mọi tội lỗi đối với Đức Chúa Trời, hiện tại được bình an, vui mừng, tương lai có hi vọng vững chắc ở với Chúa nơi Thiên Đàng vinh hiển.

 

III. CÁC TÔN PHÁI:

Có hai loại tôn phái chính (chúng tôi thường gọi là Hệ Phái):

 * Hệ phái Tin Lành nào tin hoàn hoàn Kinh Thánh 66 sách mà thôi và làm theo điều Chúa dạy qua Kinh Thánh, thì đó là chính giáo.

* Hệ phái Tin lành nào tin Kinh Thánh không trọn vẹn, hoặc thêm hoặc bớt sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì đó là tà giáo.

Trong Chính giáo, người Tin Lành có thể thể hiện niềm tin của mình bằng những cách khác nhau (không phải là có những niềm tin khác nhau về sự cứu rỗi) thì theo tinh thần hoặc cách thể hiện đó lập thành một Hệ Phái. Một số Hệ Phái chính như: Hệ Phái Baptist, Methodist, Menonite, C&MA (viết tắt của Christian and Missionary Alliance; tiếng Việt gọi là Hội Truyền giáo Phước âm Liên Hiệp), Trưởng Lão (có khi gọi là Trưởng Nhiệm), Anh Quốc Giáo, Lutheran...

 

IV. VÀI ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý:

Mục đích trong đời sống của Người Tin Lành như Chúa dạy trong Kinh Thánh là: KÍNH CHÚA, YÊU NGƯỜI LÂN CẬN NHƯ MÌNH.

1. Kính Chúa, được thể hiện qua việc cầu nguyện với Chúa như con trò chuyện với Cha. Đọc và học Kinh Thánh để biết Chúa dạy phải làm gì. Họp lại với những người tin Chúa khác để lập thành một Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Jêsus Christ. Dùng tấm lòng thành thật thờ phượng Chúa bằng những Bài Thánh Ca, lời cầu nguyện, sự học hỏi Kinh Thánh, và dâng hiến tiền bạc, thời gian để phát triển Hội Thánh.

2. Yêu người bằng những hành động cụ thể: Chia sẻ Tin Lành yêu thương của Chúa Jêsus cho những người chưa biết để họ cũng được Chúa cứu, để họ cũng hưởng được những phước hạnh như mình theo mạng lịnh của Chúa trong Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15); sẵn sàng bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau như Chúa dạy (Giăng 13:34-35) bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm thuộc linh và nhu cần thuộc thể.

Điều quan trọng mà chúng tôi xin được gởi đến Vị Khách Hỏi Câu nầy là:

1. Xin hãy cho chúng tôi địa chỉ bưu đện để chúng tôi có thể gởi thêm sách giải thích Tin Lành cho Quý Vị.

2. Sau khi Quý Vị đã hiểu rõ Tin Lành yêu thương của Chúa mà chúng tôi tin rằng ngoài Chúa Jêsus Quý Vị không thể tìm được nơi nào khác, thì Quý Vị hãy bằng lòng ăn năn tội của mình bao nhiêu năm do chưa biết Chúa nên chưa thờ phượng Chúa, để quyết định tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế cho cá nhân mình, xin Chúa tha tội, xin Chúa ngự vào lòng mình làm Chủ hưóng dẫn đời sống mình để những ngày sống trên đất thật bình an, vui thỏa, và có hi vọng đời đời phước hạnh trong Chúa.

Rất mong được nghe tin vui từ Quý Vị. Nếu có điều chi cần trao đổi thêm, chúng tôi mong nhận được.

 

Pastor Trần Thái Sơn

 

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Hosting by