You are hereForums / Hỏi & Đáp / Tìm Hiểu Tin Lành / CHỨNG ĐẠO: Nguyên Tắc 2

CHỨNG ĐẠO: Nguyên Tắc 2


By admin - Posted on 05 September 2009

NGUYÊN TẮC CHỨNG ĐẠO Thứ II.
*****************************
PHẢI DÙNG KINH THÁNH

Làm chứng Đạo là nói về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ, mà chân lý cứu rỗi đó là từ Kinh Thánh mà ra, vì vậy Chứng Đạo Viên phải biết Kinh Thánh và phải sử dụng Kinh Thánh làm phương tiện chính cho việc Chứng Đạo.

Thư Ê-phê-sô 6:17, xác nhận Kinh Thánh là GƯƠM của Đức Thánh Linh, cho nên đừng vì bất cứ lý do nào mà Chứng Đạo Viên buông hoặc xếp GƯƠM lại trước đối thủ (đối tượng). Cả hai trường hợp sau đây đều là sai lầm:

 • Có người vì lời nói khích của người nghe mà xếp Kinh Thánh lại.
 • Có người tự cho rằng mình có khẩu tài thuyết phục người nghe, nên không dùng Kinh Thánh. Thói quen cần tránh là NÓI VỀ MÌNH (KINH NGHIỆM CÁ NHÂN TIN CHÚA hoặc NHỮNG ĐIỀU MÌNH ĐÃ HỌC BIẾT) mà không sử dụng đến quyển Kinh Thánh. Người Việt-nam chúng ta có câu: Nói Có Sách, Mách Có Chứng.

Có 3 lý do PHẢI SỬ DỤNG KINH THÁNH trong việc Chứng Đạo:

I/. VÌ KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI:

Vì là Lời của Đức Chúa Trời nên Lời đó có quyền năng.

Bằng cớ chứng minh Kinh Thánh là LỜI của Đức Chúa Trời:

   1. NGOẠI CHỨNG:

   1. Sự Hợp lý của Kinh Thánh:

Kinh Thánh giải thích muôn vật từ vũ trụ bao la đến cây cỏ hoặc những sinh vật bé nhỏ, đều đến từ một nguyên nhân. Đặc biệt Kinh Thánh cũng cho biết thế giới được dựng nên là để con người quản trị và vui hưởng. Nguyên nhân đó là Đức Chúa Trời. Không có quyển sách nào hợp lý như vậy.

Thí du: Thứ tự sáng tạo theo sáng-thế ký 1:

Nước (c.2, 'có nước có cái')  đến  Ánh sáng  đến  đất  đến  Thực vật   đến  Mùa tiết (Mặt trời và Trăng) để thực vật lớn lên   đến  Sinh vật  đến  Con người.

   2. Tánh chất Nhất quán [hiệp nhất] của Kinh Thánh:

Dù trải qua 15 thế kỷ (1500 TC. đến 90 SC.), và độ 40 người khác nhau, trong những điều kiện khác nhau, viết ra Kinh Thánh, nhưng suốt cả Kinh Thánh vẫn giữ được tánh tánh chất nhất quán (hiệp nhất). D(iều đó chứng minh Kinh Thánh được viết ra do một Nguyên Nhân Điều Khiển là Đức Chúa Trời.

   3. Sự Trọn vẹn của Kinh Thánh:

Kinh Thánh là quyển sách duy nhất đề cập đến một số đề tài rộng lớn, độc đáo, không xem nhẹ, không bỏ sót, giải thích đơn giản nhưng đầy đủ và chân thật, nhất là những đề tài các sách thế gian không nói đến hoặc có nói đến cũng đầy mơ hồ huyễn hoặc.

Kinh Thánh đề cập đến: Sự sáng tạo, Con người, Tội lỗi (nguồn gốc, diễn biến và hậu quả), Thiên sứ, ma quỉ, Luật đạo đức (10 Điều răn căn bản luật cho thế gian), văn chương, tương lai con người, muôn vật (Công vụ 3:21; Rôma 8:22-23) và thế giới, đặc biệt là nói rõ về Sự Cứu Rỗi qua Chúa Jêsus Christ.

Chỉ Kinh Thánh nhìn thấu suốt quá khứ, hiện tại và tương lai.

   4. Sự Thích hợp với Khoa học của Kinh Thánh:

Nói đến Khoa học là nói đến sự hiểu biết có phương pháp về thiên nhiên, về xã hội và về tư tưởng. Khi đặt vấn đề Khoa Học với Kinh thánh là chúng ta đi vào 3 vấn đế chính:

   1. Khoa học thiên nhiên:

Với những khám phá gần đây của Khoa Học Thiên Nhiên tỏ ra thích hiệp với Kinh Thánh cách lạ lùng:

 • NƯỚC: Sáng. 1:2, Nước là cần yếu cho sự sống. Có nước có có dấu hiệu của sự sống, đúng như tục ngữ Việt-nam: 'Có nước là có cái'. Kinh Thánh đã nói đến Nước trước khi nói đến sự xuất hiện các dạng sự sống khác.
 • Nước chiếm ¾ diện tích trái đất.
 • Nước chiếm 2/3 cơ thể con người và phải có đủ
 • Trong chiến tranh, Nước là cần yếu như chữ WAR gồm: W = Water; A = Ammunition - đạn dược, chất nổ; R = Rice (gạo, lương thực)
 • Trong Nguyên tử năng, Nước giữ một vai trò quan trọng với Nước Nặng (nặng hơn nước thường 11 lần, vì nguyên tử khinh khí nặng hơn

NGUỒN GỐC CON NGƯỜI: Thế giới ngày nay có BA thuyết về sự sáng tạo con người:

Thuyết tiến hóa: của Charles Darwin (1809-1882

Thuyết Tiến Hóa Tăng Tốc:

Thuyết Sáng Tạo: được gọi là theo Kinh Thánh, nhưng phải nói rõ là người tin Kinh Thánh theo thuyết Tiến Hóa Có Điều Kiện.

 • NƯỚC LỤT: Hầu hết các dân tộc đều có truyền thuyết về Nước Lụt, trong đó có người Việt-nam với Truyền thuyết về Sơn Tinh và Thủy Tinh.
 • TRÁI ĐẤT: Gióp 26:7; Ê-sai 40:21-22
 • CHIM ƯNG: Áp-đia 1:4 (xem thêm Giê-rê-mi 49:16)
 • SÓNG VÔ TUYẾN: Thi thiên 19:1-4
 • TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: Nahum 2:4
 • VŨ KHÍ HẠCH TÂM: Xachari 14:12 so với Mathiơ 24:2
 • TRUYỀN HÌNH: Khải huyền 1:7; 11:9

    2. Khoa Học Xã Hội:

Các quốc gia chịu ảnh hưởng của Kinh Thánh là những nước văn minh tiến bộ, giàu có. Lý do vì tư tưởng Cơ-Đốc phóng khoáng, tự do, không nghiêng về thần bí, luôn đẩy mạnh việc học hỏi (II Phierơ 1:5-8, so với Nho giáo bị phê phán đã làm cho nước Trung hoa - trong đó có Việt-nam - chậm tiến, lạc hậu)

Lý do hủ hóa thời Trung Cổ là vì Kinh Thánh bị nhốt trong các Tu Viện, bị liệt vào sách cấm, không được đọc và học.

Tình hình thế giới đang chuyển mình vào một thời kỳ mới cho các nhà nghiên cứu xã hội học, ai cũng đòi hỏi: Dân chủ, bình đẳng, nhân quyền, hòa bình, h3y bỏ vũ khí, kêu gọi hợp tác toàn cầu. Kinh Thánh nói gì điều đó?

Êsai 2:4; 11:-12: bày tỏ một thế giới tương lai trong chuơng trình của Chúa:

 • Một nền hòa bình thật sự (không phải loại Hòa bình để chuẩn bị chiến tranh)
 • Tất cả vào kinh tế (Hủy vũ khí và thay vào dụng cụ phát triển kinh tế)
 • Con người và muôn thú thay đổi tánh
 • Thế giới sẽ là một thế giới vui vẻ (Êsai 12:)

Điều khác biệt là Một thế giới hòa bình thịnh vượng mà con người mơ ước không phải do con người thự chiện mà chỉ bởi Chúa Jêsus Christ.

   3. Khoa Học Tư Tưởng:

Khoa học Tư Tưởng (Triết học) đã trải qua một chuỗi biến thiên từ Có Đức Chúa Trời   đến   Không Thấy Được  đến   Không Có Đức Chúa Trời  đến  Đức Chúa Trời Chết Rồi  đến  Không Cần Quan Tâm Có hay Không Có Đức Chúa Trời

Kinh Thánh nói gì về Triết học?

Truyền đạo 1:17-18;  Đaniên 12:4b;   II Phierơ 1:5;  cho thấy Kinh Thánh không phủ nhận nhu cần tri thức, học thức, suy tư. Trái lại Kinh Thánh còn khuyến khích thêm lên. Chúng ta cần cảm ơn các Triết gia vì họ giúp chúng ta thêm những bằng chứng minh sự bất an của loài người.

Tại sao có sự hiểu lầm mối tương quan của Khoa Học với Kinh Thánh?

 • Vì Cơ-Đốc nhân không am hiểu Kinh Thánh, họ chỉ học Kinh Thánh theo những Giáo điều Kinh viện, không tự mình khám phá Lời Đức Chúa Trời cho mình, chỉ hiểu theo lối mòn đã vạch.
 • Vì những người không hiểu Khoa học là chỉ giải thích THẾ NÀO, Khoa học không giải thích TẠI SAO? (giải thích hiện tượng, không giải thích nguyên nhân)

    5. Tánh chất Hợp thời của Kinh Thánh:

Kinh Thánh thích hiệp với mọi thời đại, mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi dân tộc… Trong khi đó các sách thế gian hoặc bị lạc hệu, hoặc phải bổ sung thêm bớt (Khải. 22:18)

    6. Sự Ứng nghiệm của Kinh Thánh:

Kinh Thánh tiên báo về lịch sử thế giới và lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên một cách chính xác - Đaniên 2:, nhất là ứng nghiệm từng chi tiết về đời sống của Chúa Jêsus Christ.

    7. Sự Trường tồn của Kinh Thánh:

Kinh Thánh là quyển sách có nhiều thù địch hơn hết, họ luôn tìm cách để hủy diệt Kinh Thánh. Kỳ diệu thay, các thù địch đó lần lượt qua đi nhưng Kinh Thánh vẫn trường tồn

2. NỘI CHỨNG:

   1. Kinh Thánh tự làm chứng:

 • II Timôthê 3:16
 • Hêb. 4:12
 • II Phierơ :20-21

   2. Chúa Jêsus Christ làm chứng:
          * Đời sống của Chúa Jêsus Christ làm chứng
          * Chúa Jêsus Christ trưng dẫn Kinh Thánh (Mathiơ 4:1-11)
   3. Hội Thánh làm chứng: Hội thánh luôn rao giảng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời
   4. Đời sống Cơ-đốc Nhân làm chứng (Thi thiên 119 là kinh nghiệm của Cơ-Đốc nhân về quyền năng của Kinh Thánh; II Timôthê 3:14-15)

II/. KINH THÁNH LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JÊSUS:

 • Luca 24:25-26, 44-45
 • Giăng 5:39
 • I Côrintô 15:3-4
 • Khải huyền 1:1-2

III/. CHỈ KINH THÁNH MỚI CÓ QUYỀN NĂNG THUYẾT PHỤC LÒNG NGƯỜI:

 • II Timôthê 3:16-17 (dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình)
 • Hêbơrơ 4:12.

CÁCH DÙNG KINH THÁNH ĐỂ CHỨNG ĐẠO:
1.  Hãy tìm cách đọc Kinh Thánh suốt qua một lần.
2.  Hãy đánh dấu những câu Kinh Thánh có thể dùng trong việc chứng đạo.
3.  Tốt nhất hãy tìm cách từ LỜI KHEN của Nguyên tắc I dẫn vào Kinh Thánh
4.  Giải thích Kinh Thánh là chính, rồi có thể dùng kinh nghiệm cá nhân minh chứng ngắn.

Tìm Kiếm

Tin Nhắn Mới Nhất

Thành Viên Đang Online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Hosting by